Express-Miejski.pl

W ząbkowickim urzędzie szukają pracownika ds. windykacji należności i egzekucji

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. windykacji należności i egzekucji administracyjnej w ząbkowickim urzędzie miejskim.

Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie minimum wyższe pierwszego lub drugiego stopnia.
 3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata pracy na podstawie umowy o pracę w księgowości.
 4. Posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy kodeks karny skarbowy, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tychże ustaw.
 5. Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office – Word, Excel, Platforma EPuap).
 6. Znajomość obsługi urządzeń technicznych (faks, kserokopiarka)
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność.
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżące prowadzenie księgowości budżetowej polegającej na analitycznym i systemowym ujęciu operacji finansowych dotyczących dochodów Urzędu Miejskiego, w zakresie:
  - podatek od nieruchomości i rolny dla terenów wiejskich – osoby fizyczne;
  - czynsz dzierżawy + mieszkaniowy
  - raty hipoteczne z tyt. wykupu lokali;
  - wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych;
  - opat cmentarnych.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na bieżącym i prawidłowym prowadzeniu ksiąg w zakresie ww w pkt 1.
 3. Codzienne uzgadnianie dochodów (wg pkt 1) pomiędzy ujęciem analitycznym (kartoteki oddzielne dla każdego podatnika) a syntetycznym (wg klasyfikacji budżetowej).
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 5. Wystawianie i wysyłanie upomnień.
 6. Wystawianie tytułów wykonawczych.
 7. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 8. Sprawowanie kontroli nad poborem podatków i opłat.
 9. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji dochodów (RP-27S; RB-N)
 10. Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych w oparciu o dowody księgowe.
 11. Rozksięgowywanie wpłat zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej na należność główną, odsetki, koszty egzekucyjne.
 12. Rozliczanie i zwroty nadpłat z tytułu dochodów niezależnie wpłaconych lub orzeczonych do zwrotu zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
 13. Wydawanie zaświadczeń:
  - o stanie zaległości lub niezaleganiu podatników ww. w pkt 1 i o spółce hipoteki.
 14. Sporządzanie wniosków o upadłości podmiotów wymienionych w pkt 1.
 15. Prowadzenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy 9001:2015 zintegrowanego z systemem kontroli zarządczej w zakresie merytorycznym stanowiska pracy.
 16. Przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum.
 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza lub Skarbnika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności i egzekucji administracyjnej w Wydziale Finansów i Planowania Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich do dnia 2 marca 2023r. do godz. 15:00 osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (Biuro Obsługi Interesanta, parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Szczegółowych informacji w przedmiocie w/w oferty pracy można uzyskać pod nr telefonu 74 8 165 306 u Inspektora ds. kadr w tut. urzędzie.

UM Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA