Express-Miejski.pl

REGULAMIN SERWISU Express-Miejski.pl

Regulamin świadczenia usług w serwisie internetowym Express-Miejski.pl

rozdział I. definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy Express-Miejski.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.express-miejski.pl.
 2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Nowy Koncept, Stolec 74, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 887-176-55-20, REGON: 381150514. Adresem korespondencyjnym Usługodawcy jest "Redakcja Express-Miejski.pl, ul. I Maja 7/15, 57-200 Ząbkowice Śląskie".
 3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
  1. Serwis - serwis internetowy Express-Miejski.pl
  2. Użytkownik - osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która dokonała prawidłowej rejestracji w Serwisie,
  3. Konto - dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych w Serwisie,
  4. Profil - zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu,
  5. Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu.

rozdział II. warunki ogólne korzystania z usług

 1. Korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne dla wszystkich. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany.
 2. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez Serwis na własną odpowiedzialność.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 5. Serwis jest responsywny i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 6. Usługodawca zastrzega, iż przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. W szczególności używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

rozdział III. korzystanie z konta użytkownika w serwisie

 1. W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. podpis na forum (nick).
  W celu skorzystania z usług dodatkowych Użytkownik może być również proszony o podanie innych danych. Jest to zaleźne od konkretnej usługi i ma na celu usprawnienie jej działania np. poprzez lepsze dopasowanie efektów działania lub spersonalizowanie usługi dla Użytkownika. Każdorazowo w takiej sytuacji Użytkownik jest jasno informowany o celu podania danych i ich przeznaczeniu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP,
  2. adres internetowy (url) przeglądanej strony w ramach Serwisu,
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http lub https.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 5. Zabrania się Użytkownikowi podawania fałszywych danych osobowych, jak również podawania danych osobowych innej osoby.
 6. Użytkownik powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby.
 7. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom oraz powinien dane te odpowiednio chronić. Usługodawca nie ponosi odpowiedzianości za jakiekolwiek szkody powstałe w wskutek udostępnienia lub ujawnienia w inny sposób danych Konta Użytkownika.
 8. Użytkownik może korzystać ze wszystkich Usług świadczonych poprzez Serwis w ramach jednego Konta. Użytkownik posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich Usług.
 9. Likwidacja Konta następuje na żądanie Użytkownika skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy (adres email kontakt@express-miejski.pl). Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
 10. Likwidacja Konta nie wiąże się z usunięciem z Serwisu utworów, danych, opinii, komentarzy oraz śladów innej aktywności Użytkownika, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 11. Usługodawca może odmówić rejestracji Użytkownikowi, czasowo zablokować bądź zlikwidować bez podawania przyczyn Konto Użytkownika, jeśli:
  1. cel rejestracji jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu.
  4. Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści oraz reklamy w postach.
 12. Usługodawca powiadomi Użytkownika o fakcie zawieszenia bądź likwidacji Konta w dowolny sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości email na wskazany adres poczty elektronicznej lub poprzez indywidualną wiadomość prywatną.
 13. Likwidacja lub zawieszenie Konta może mieć skutek w zaprzestaniu świadczenia innych usług przez Serwis. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności, po potrąceniu poniesionych kosztów oraz ewentualnych należności za częściowe wykorzystanie usługi.
 14. W przypadku, gdy Użytkownik korzystając z serwisu podaje swoje dane osobowe zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności (pkt. VI).

rozdział IV. odpowiedzialność stron

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Cookies.
 2. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
  2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  3. używania usług i funkcjonalności dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  4. poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników
  5. stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej,
  6. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 3. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności jego hasła dostępowe.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia danych, o których mowa w ust. IV.2 regulaminu.
 5. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym. Nie wolno też wykorzystywać Serwisu do agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką portalu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich powstałe pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis wskutek jakichkolwiek utrudnień niezależnych od Usługodawcy, w szczególności leżących po stronie dostawcy usług dostępu do internetu, usług hostingowych i innych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu bądź poszczególnych Usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
 11. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania dowolnych utworów i treści, z zachowaniem poniżej określonych warunków.
 12. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.
 14. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo bądź terytorialnie licencji na korzystanie z rozpowszechnionych utworów w dowolny sposób w celu promocji Serwisu oraz Gazety Express-Miejski.pl.
 15. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w szczególności:
  1. rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje,
  2. używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety,
  3. rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody,
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów.
 17. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. O zablokowaniu dostępu bądź usunięciu danych Usługodawca nie musi informować Użytkownika. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.
 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. skutki problemów technicznych z działaniem Serwisu, nieprawidłowości działania sieci internet, przerwy w działaniu Serwisu związane z czasową konserwacją lub przeglądem systemu,
  2. szkody powstałe wskutek nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  3. skutki powzięcia przez inne osoby informacji o haśle Użytkownika,
  4. skutki uszkodzenia lub utraty baz danych, plików, awarii sprzętu lub oprogramowania,
  5. skutki zaprzestania świadczenia usługi, w tym za usunięcie jego danych bądź utworów w przypadku likwidacji całości lub części Serwisu w tym likwidacji zbioru danych osobowych.

rozdział V. warunki świadczenia Usług

 1. Podstawową usługą udostępnianą przez Serwis jest dostarczanie treści informacji publikowanych przez Usługodawcę. Usługa ta jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji użytkownika ani podawania od jego danych osobowych.
 2. Serwis udostępnia dodatkowe usługi: Komentowanie na Forum, publikacja Ogłoszeń, informowanie o Wydarzeniach. Usługi te są dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Rejestracja użytkownika możliwa poprzez formularz rejestracji po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udostępnienia mu usług dodatkowych.
 4. Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie informacji przez Użytkowników.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego wypowiedzi będą powszechnie dostępne w sieci internet. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi.
 6. Usługodawca może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Forum, jeśli:
  1. Użytkownik w sposób rażący dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych innych osób,
  2. Jeśli sposób korzystania z Forum bądź treści rozpowszechnianie na Forum pozostają w sprzeczności z ust. IV.2 bądź ust. IV.12 niniejszego Regulaminu,
  3. Jeśli komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski.
 7. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie informacji pochodzących od Usługodawcy, w tym elektronicznej wersji gazet oraz materiałów marketingowych pochodzących od Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
 8. Korzystanie z usługi Newslettera jest możliwe po wyrażeniu odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowychg do tego celu. Zgoda ta przewiduje w szczególności otrzymywanie materiałów marketingowych oraz otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 9. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania usługi Newsletter poprzez odznaczenie stosownego pola w Profilu użytkownika i zapisanie zmian.
 10. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy świadczenia tych Usług.
 11. Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikowi utrzymania każdej z Usług świadczonej w Serwisie w każdym czasie. Usługodawca może dowolnie likwidować, zawieszać działanie bądź tworzyć nowe Usługi.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdej chwili zasad świadczenia Usług i korzystania z nich.

rozdział VI. polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Usługodawca.
 2. Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD). Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym kontakt@express-miejski.pl oraz listownie pod adresem korespondencyjnym Usługodawcy z dopiskiem Dane Osobowe".
 3. Dane osobowe są zbierane w celu udostępnienia usług Serwisu oraz w zależności od udzielonej zgody, w celu marketingu bezpośredniego oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i są one przetwarzane na podstawie bezpośrednio udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach wyszczególnionych w pkt. VI.3:
  1. będą przetwarzane przez Usługodawcę,
  2. mogą być przekazywane partnerom Usługodawcy, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych i agencjom marketingowym w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług,
  3. jeśli wyrażono dodatkową zgodę mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Usługodawcą,
  4. będą przetwarzane przez okres czasu świadczenia usług Serwisu lub do czasu odwołania zgody,
  5. nie będą transferowane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  6. nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. Dane osobowe przekazujemy innym tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Dane osobowe Użytkowników nie są sprzedawane ani nie są udostępniane komercyjnie podmiotom trzecim.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w celach wyszczególnionych w pkt. VI.3 ma prawo do:
  1. żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 9. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

rozdział VII. przepisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 2. Powiadomienie o zmianie treści regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie, bądź przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, a także poprzez przesłanie informacji na wskazany adres poczty elektronicznej.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści regulaminu oznacza rezygnację z korzystania usług świadczonych w Serwisie.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

REKLAMA


REKLAMA