Express-Miejski.pl

Masz ogrzewanie gazowe? Możesz otrzymać zwrot podatku VAT. Wnioski przyjmuje OPS

grafika ilustracyjna

grafika ilustracyjna fot.: Gmina Ząbkowice Śląskie

Przypominamy, że odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych mogą złożyć wniosek o dodatek gazowy.

Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

  1. Osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł;
  2. Osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych; dochody z gospodarstwa rolnego; dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2023 r.
  • 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2023 r. do dnia 29-02-2024 r.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W Gminie Ząbkowice Śląskie wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52.

Wnioski można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: epuap.gov.pl [KLIK] - Otwórz na nowej karcie przesyłając ww. wniosek na adres skrytki: /OPS_Zabkowice/SkrytkaESP, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów;

- tradycyjnie w formie papierowej w OPS w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Załączniki do wniosku:
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT [KLIK].

Gmina Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA