Express-Miejski.pl

220 tys. zł na sport w gminie Bardo. Stowarzyszenia mogą zgłaszać swoje oferty do 5 marca

zdjęcie ilustracyjne fot.: Karol Fester

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) realizację zadań publicznych Gminy  Bardo.

Rodzaj zadań:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo w zakresie: piłka nożna

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 135 tys. zł

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Bardo wśród dzieci i młodzieży w zakresie: piłka nożna

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 20 tys. zł

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Potworów w zakresie: piłka nożna

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 tys. zł

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie wsi Brzeźnica w zakresie: piłka nożna

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 25 tys. zł

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie: kolarstwo górskie

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 15 tys. zł

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości: 220 tys. zł

W poprzednich latach na realizację w/w zadań przeznaczono w otwartym konkursie ofert kwoty:

  1. w roku 2019 – 180 tys. zł
  2. w roku 2020 – 85 tys. zł

Zasady przyznawania dotacji:

1.Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

Dotacje nie będą przyznawane na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,
b) działalność polityczną i religijną,
c) zakupy inwestycyjne i remonty
d) kary finansowe

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji  więcej niż jednemu podmiotowi.

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Bardo zastrzega sobie prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.

Od rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Termin realizacji zadania:

Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gminy Bardo z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 powinny obejmować działania z terminem realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 5 marca 2021 roku do godz. 14:00 w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, ul. Rynek 2, 57-256 Bardo (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Wzór druku oferty, umowy i sprawozdania można otrzymać w pok. nr 13 Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bardo.pl

Oferta (oryginał wraz z załącznikami) winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Bardo w 2021r” oraz nazwą i adresem wnioskodawcy.

Oferty złożone w inny niż wyżej opisany sposób nie będą rozpatrywane.

Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu ) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo odpowiednim zarządzeniem, kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.

Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pracą komisji konkursowej kieruje przewodniczący, który ustala zasady organizacyjne.

Postępowanie konkursowe przebiega w trzech etapach z których sporządzany jest protokół:

W pierwszym etapie członkowie komisji dokonują otwarcia kopert, które wpłynęły w ustalonym terminie. W tym etapie mogą uczestniczyć oferenci.

Etap drugi to ocena formalna ofert, która odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny formalnej stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków formalnych określonych w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia lub oferent nie rozliczył poprzednio uzyskanych środków finansowych w terminie lub podał nieprawdziwe dane.

Oferta, która nie została odrzucona ze względu na warunki ujęte w części VII w ust. 1 i 2 niniejszego ogłoszenia, podlega ocenie merytorycznej. Posiedzenie odbywa się bez udziału oferentów. Wzór karty oceny merytorycznej stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny ofert może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.

Jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone opinią pozwalającą na wyłonienie oferty, niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie Burmistrza Miasta i Gminy celem ponownego ogłoszenia konkursu.

Komisja Konkursowa podczas rozpatrywania ofert pod względem merytorycznym ocenia:

– celowość i zasadność zadania,
– kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu zadań.

Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny merytorycznej indywidualnie mając do dyspozycji 10 punktów. Ostateczna ocena jest średnią arytmetyczną indywidualnych ocen członków Komisji (Załącznik nr 3 – zbiorczy formularz oceny merytorycznej ofert). W oparciu o ustaloną punktację Komisja Konkursowa przygotowuje listę rankingową ofert z zaznaczeniem tych, które kwalifikują się do finansowania lub dofinansowania projektu.

Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Bardo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż 12 marca 2021 roku.

Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, na stronie BIP – bip.bardo.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie – www.bardo.pl w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bardo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy Bardo do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert zawiera umowę na realizację zadania publicznego.

Niezbędne załączniki:

  • Aktualny odpis z rejestru sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od upływu terminu do złożenia ofert) lub wypis z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków,
  • Lista zawodników korzystających ze szkolenia bądź uczestniczących w rozgrywkach i turniejach wykazanych w ofercie (zgłoszenia bądź ubezpieczenia lub licencje).

Załączniki:

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA