Express-Miejski.pl

Jaką szkołę średnią wybrać?

fot.: nicephoto / sxc.hu

Drogi Gimnazjalisto! Jesteś już w trzeciej klasie i czeka się wybór nowej szkoły? Nie możesz się zdecydować, do której szkoły pójść? Masz wątpliwości? W tym artykule postaramy się je rozwiać i przedstawić ofertę, jaką prezentują nam Szkoły Ponadgimnazjalne znajdujące się w powiecie ząbkowickim.

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich:

Adres:
Ul. Powstańców Warszawy 8b, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Kontakt:
Tel: 074 815-16-74
www: http://lozabkowice.pl/
E-mail: lozabk@konto.pl

O szkole:

Dyrektor: mgr Wiesława Kurzyńska
Wicedyrektor: mgr Anna Mazguła

Szkoła znajduje się przy ul. Powstańców Warszawy 8b i funkcjonuje od 1945 roku. Wielu absolwentów tego „ogólniaka" to w tej chwili wybitni lekarze, urzędnicy, nauczyciele czy bankowcy. Co roku wielu uczniów tejże szkoły przystępuje do egzaminu maturalnego i większa część z nich bez większych problemów radzi sobie z tym egzaminem. Następnie bez trudów dostają się oni na studia i tam kontynuują swoją naukę.

Nie można także nie wspomnieć o tym, iż rokrocznie uczniowie III LO reprezentują Ząbkowice Śląskie oraz swoją szkołę na wielu konkursach i olimpiadach, zajmując wysokie miejsca na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich.

W 2000 roku strona internetowa III LO została wyróżniona przez kancelarię ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, natomiast w październiku „ogólniak" otrzymał z Ministerstwa Edukacji Narodowej multimedialną pracownię komputerową. Kuratorium także nie przeszło obok tego wyróżnienia i nagrodziło szkołę pamiątkową księgą.

III LO ma do dyspozycji dwie sale gimnastyczne. Jedna mniejsza znajdująca się w szkole, która niedawno przeszła remont, a także druga, znacznie większa, która mieści się około 700 metrów od budynku szkolnego.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkole znajduje się siedem klas maturalnych (III) oraz sześć klas, do których uczęszczają drugoklasiści i pierwszaki.

Nauka w liceum trwa trzy lata.

Klasy o kierunku kształcenia:

 • humanistyczna z edukacją dziennikarską
 • humanistyczna z edukacją europejską 
 • biologiczno-chemiczna
 • biologiczno-matematyczna
 • matematyczno-informatyczna
 • matematyczno-językowa
 • ogólna z edukacją artystyczną
 • lingwistyczna 

Zasady przyjęć:

W postępowaniu rekrutacyjnym możesz uzyskać maksymalnie 100 punktów (test humanistyczny oraz matematyczno - przyrodniczy)

50% to punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego (25% za część humanistyczną i 25% za matematyczno-przyrodniczą). Maksymalnie możesz otrzymać 50 punktów.

40%
otrzymasz za oceny z czterech przedmiotów:

 • w klasie humanistycznej z edukacją dziennikarską, z edukacją europejską
  - z języka polskiego, matematyki, historii, języka obcego (wybranego przez Ciebie jako kontynuacja)
 • w klasie biologiczno-chemicznej, biologiczno-matematycznej
  - z języka polskiego, matematyki, biologii, języka obcego (wybranego przez Ciebie jako kontynuacja)
 • w klasie matematyczno-informatycznej
  - z języka polskiego, matematyki, informatyki i języka obcego
 • w klasie matematyczno-językowej
  - z języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych
 • w klasie ogólnej z edukacją artystyczną
  - z języka polskiego, matematyki, geografii, języka obcego (wybranego przez Ciebie jako kontynuacja)
 • w klasie lingwistycznej
  - z języka polskiego, matematyki i dwóch języków obcych

Oceny z wymienionych przedmiotów przelicza się następująco:

 • celujący - 10 punktów
 • bardzo dobry - 8 punktów
 • dobry - 6 punktów
 • dostateczny - 4 punkty
 • dopuszczający - 0 punktów

Maksymalnie możesz otrzymać 40 punktów.

10 % ogólnej punktacji możesz otrzymać za szczególne osiągnięcia:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 2 punkty
 • za udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim:
  • 1 konkurs - 2 punkty
  • 2 konkursy - 4 punkty
  • 3 konkursy - 5 punktów
 • za osiągnięcia artystyczne i sportowe na szczeblu powiatowym:
  • 1 dyplom - 1 punkt
  • 2 dyplomy - 2 punkty
 • za pracę w wolontariacie lub wzorowe zachowanie - 1 punkt.
 • za ocenę celującą i bardzo dobrą z następujących przedmiotów - 1 punkt:
  • w klasach humanistycznych - z wiedzy o społeczeństwie,
  • w klasie ogólnej z edukacją artystyczną - z plastyki lub muzyki
  • w klasie biologiczno-chemicznej, biologiczno-matematycznej - z chemii,
  • w klasie matematyczno-informatycznej - z fizyki,
  • w klasie lingwistycznej - z historii.

Laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych będą przyjęci na podstawie stosownych zaświadczeń.

Maksymalnie możesz otrzymać 10 punktów.

UWAGA!!!

Nauczanie języków odbywać się będzie w trzech grupach zaawansowania: A - podstawowym, B - średnim, C - zaawansowanym.

Przydział do grup będzie odbywał się na podstawie deklaracji ucznia, liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz ewentualnie testu sprawdzającego. Klasy o danym profilu zostaną utworzone przy min. 28 osobach chętnych.

Zalety Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich:

 • Szkoła z klasą
 • Mocni bez przemocy
 • Wysoki poziom nauczania
 • Olimpiady przedmiotowe
 • Wolontariat
 • Mam haka na raka
 • Dolnośląski Festiwal Nauki
 • Wyjazdy do teatru
 • Jagiełki (dni patrona)
 • Zajęcia sportowe
 • Zespoły muzyczne
 • 4 pracownie komputerowe
 • Przyjaźni nauczyciele
 • Dobrze wyposażone gabinety
 • Radiowęzeł
 • Nauka jezyków obcych na trzech poziomach nauczania

Mankamenty Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich:

 • W budynku LO III znajduję się także Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
 • Duża sala gimnastyczna mieści się kilkaset metrów od budynku szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich:

Adres:
ul. Wrocławska 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Kontakt:
Tel: 074 815-23-29
www: http://zsp2zabkowice.pl/
E-mail: zsp2zabkowice@wp.pl

O szkole:

Dyrektor: mgr Ryszard Pawłowski
Wicedyrektor ds. wychowawczych: mgr Lucyna Gabory
Wicedyrektor ds. kształcenia dla dorosłych: mgr Irena Szewczyk
Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego: mgr inż. Janusz Labok

Szkoła znajduje się przy ulicy Wrocławskiej 17 i funkcjonuje od 1947 roku, choć istniejące zapisy mówią, że w 1906 roku w budynku szkoły znajdowało się seminarium nauczycielskie, a następnie w 1927 roku szkoła zawodowa.

W Technikum edukacja trwa cztery lata, natomiast w Liceum i Zasadniczej Szkole Zawodowej trzy lata.

Klasy o kierunku kształcenia:

 • Technikum - zawód - technik, ekonomista (specjalizacja: finanse i rachunkowość)
 • Technikum - zawód - technik pojazdów samochodowych
 • Technikum - zawód - technik mechanik (specjalizacja: operator obrabiarek sterowanych numerycznie)
 • Technikum - zawód - technik budownictwa
 • Technikum - zawód - technik informatyk
 • Liceum profilowane - profil - kształtowanie środowiska
 • Liceum profilowane - profil - usługowo gospodarczy
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód - mechanik pojazdów samochodowych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód - sprzedawca lub kucharz małej gastronomii
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) - zawód - krawiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie lub elektromechanik

Zasady przyjęć:

Maksymalna liczba punktów, jakie może uzyskać kandydat wynosi 100 punktów (test humanistyczny oraz matematyczno - przyrodniczy).

50 % punktów za egzamin gimnazjalny, które zdobywane są w następujący sposób:

 • 50 punktów z testu - 25 punktów rekrutacyjnych
 • 49 punktów z testu - 24,5 punktów rekrutacyjnych
 • 48 punktów z testu - 24 punkty rekrutacyjne
 • ...
 • 3 punkty z testu - 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 2 punkty z testu - 1 punkt rekrutacyjny
 • 1 punkt z testu - 0,5 punkta rekrutacyjnego

40 % punktów za oceny na świadectwie (40 punktów)

Oceny z wymienionych poniżej przedmiotów przelicza się następująco:

 • celujący - 10 punktów
 • bardzo dobry - 8 punktów
 • dobry - 6 punktów
 • dostateczny - 4 punkty
 • dopuszczający - 0 punktów
 • Technikum - zawód - technik, ekonomista (specjalizacja: finanse i rachunkowość)
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Technikum - zawód - technik pojazdów samochodowych
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Technikum - zawód - technik mechanik (specjalizacja: operator obrabiarek sterowanych numerycznie)
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Technikum - zawód - technik budownictwa
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Technikum - zawód - technik informatyk
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Liceum profilowane - profil - kształtowanie środowiska
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Liceum profilowane - profil - usługowo gospodarczy
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód - mechanik pojazdów samochodowych
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód - sprzedawca lub kucharz małej gastronomii
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa) - zawód - krawiec, technolog robót wykończeniowych w budownictwie lub elektromechanik
  - język polski, język obcy (obowiązkowy), matematyka, informatyka

- 10% za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie (10 punktów)

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 3 punkty

- finaliści konkursu na szczeblu wojewódzkim - max 4 punkty (jeden konkurs - 2 punkty, dwa konkursy - 3 punkty, trzy i więcej - 4 punkty)

- potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym max 2 punkty (jeden dyplom - 1 punkt, dwa dyplomy i więcej - 2 punkty)

Laureaci ostatniego wojewódzkiego etapu wszystkich organizowanych konkursów przedmiotowych zwolnieni są z postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego.

Zalety Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich:

 • Przyjaźni nauczyciele
 • Warsztaty szkolne
 • Brak bójek i przepychanek między uczniami podczas przerw
 • Możliwość korzystania ze sklepiku z dobrym zaopatrzeniem (można zjeść dania „na ciepło")
 • Mnóstwo zajęć pozalekcyjnych - każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie
 • Często organizowane wycieczki
 • Dwie sale gimnastyczne
 • Możliwość rozpoczęcia kursu na prawo jazdy w szkole, a także możliwość zrobienia uprawnień na wózek widłowy
 • Dobrze wyposażone pracownie praktyczne i sale informatyczne

Mankamenty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich:

 • Wąskie boczne korytarze i stare schody - brak dużej swobody podczas przerw
 • Krótkie przerwy - poznawanie nowych osób jest utrudnione
 • Nienajlepszy stan szatni oraz siłowni

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie

Adres:
Plac Cystersów 1, 57-210 Henryków

Kontakt:
Tel: 074 810-50-50
www: http://henrykow.archidiecezja.wroc.pl
E-mail: henrykow@archidiecezja.wroc.pl

O szkole:

Dyrektor: Ks. dr Jan Adamarczuk

Szkoła powstała w 2002 roku z inicjatywy Jego Eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza Metropolity Wrocławskiego. Cel szkoły to szansa dobrego wykształcenia dla chłopców z Archidiecezji Wrocławskiej. Z roku na rok szkoła rozwija się coraz bardziej i dąży do jeszcze większego profesjonalizmu. Dowodem tego mogą być nowoczesne sale do takich przedmiotów jak: biologia, fizyka, chemia. Ponadto w szkole znajdują się nowoczesne sale komputerowe, a także w pełni wyposażone gabinety służące do wykładania języków obcych.

 

Dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce nagrodą są coroczne wyjazdy do innych krajów. Tradycją szkoły jest uroczyste obchodzenie świąt państwowych a także kościelnych. Nie można nie wspomnieć o codziennych modlitwach o poranku i wieczorem, gdyż jest to podstawowy element życia każdego chrześcijanina.

Szkoła jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla chłopców i co ważne jest szkołą prywatną, ale na prawach szkoły publicznej. Na pewno ważnym elementem tejże szkoły jest internat, w którym mogą mieszkać uczniowie KLO. Nauka w szkole jest bezpłatna, a rodzic ponosi tylko opłatę za internat, jeżeli dziecko decyduje się na zamieszkanie w nim. Znaczną część opłat pokrywają sponsorzy, co sprawia, iż często opłaty za internat są symboliczne.

Na obecną chwilę w szkole uczy się niewiele ponad osiemdziesiąt uczniów.

Klasy o kierunku kształcenia:

 • Profil przysposobienia wojskowego
 • Profil klasy informatycznej o specjalizacji grafika komputerowa
 • Profil klasy humanistyczno-językowej

Zasady przyjęć:

- wyniki egzaminu gimnazjalnego (0-50 punktów rekrutacyjnych; maksymalnie część humanistyczna 25 punktów rekrut., część matematyczno - przyrodnicza 25 punktów rekrut.)

- 40 punktów rekrutacyjnych za oceny na świadectwie:

 • W klasie o profilu przysposobienie wojskowe:
  - język polski, historia, matematyka, język obcy lub WF (ocena lepsza)
 • W klasie o profilu informatycznym:
  - język polski, matematyka, informatyka, język obcy
 • W klasie o profilu humanistyczno - językowym:
  - język polski, historia, geografia lub drugi język obcy, w zależności czy był takowy w szkole gimnazjalnej, język obcy

Oceny z wymienionych przedmiotów przelicza się następująco:

 • celujący - 10 punktów
 • bardzo dobry - 8 punktów
 • dobry - 6 punktów
 • dostateczny - 4 punkty
 • dopuszczający - 0 punktów

10 punktów za inne osiągnięcia*:

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 3 punkty
 • za udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty - najwyżej 8 punktów rekrutacyjnych, w tym:
  - finalista konkursu wojewódzkiego - 4 punkty rekrut.
  - finalista etapu powiatowego - 2 punkty rekrut.
 • za osiągnięcia sportowe i artystyczne - 2 punkt rekrut.

* Jeżeli uczeń zdobędzie 11 punktów, gdyż tyle jest możliwych to do sumy punktów rekrutacyjnych i tak będzie wliczało się 10 punktów.

- laureaci konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do KLO niezależnie od kryteriów przyjęć;

 - w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości punktów, o przyjęciu decyduje pochodzenie z rodziny mieszkającej na wsi, sytuacja społeczna, materialna i zdrowotna ucznia, ocena z religii i opinia ks. proboszcza i katechety.

UWAGA!!!

Warunkiem ubiegania się o miejsce w KLO w Henrykowie jest uzyskanie przez kandydata min. 40 punktów.

Zalety Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie:

 • Internat znajdujący się przy szkole
 • Dwie pracownie informatyczne, multimedialna sala językowa, pracownie: historyczna i fizyczno - chemiczna, sala gimnastyczna, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, siłownia
 • Spartakiada
 • Edmundki
 • Siłownia
 • Możliwość przyjęcia sakramentu pojednania o każdej porze.
 • Możliwość nauki języka łacińskiego z księdzem Piotrem Komanderem

Mankamenty Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie:

 • Brak „płci pięknej" w szkole
 • Obowiązek chodzenia w mundurkach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Adres:
ul. Ząbkowicka 21, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Kontakt:
Tel: 074 817-45-09
www: http://zspkamieniec.republika.pl
E-mail: pelagia1@op.pl

O szkole:

Dyrektor: Beata Delikat

Szkoła w Kamieńcu Ząbkowickim istnieje od 1945 roku i jest jedną z najbardziej rozwijających się szkół w powiecie ząbkowickim. Placówka znajduje się na obszarze wiejskim, jednak zapewnia uczniom bezpieczeństwo i nowoczesność, dzięki czemu uczniowie z chęcią wybierają ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim.

Od kilku lat szkoła organizuje także wymiany międzynarodowe. W poprzednim roku szkolnym do Kamieńca przybyli uczniowie z Niemiec. Dzięki temu młodzież placówki mogła poznać niemieckie tradycje i zintegrować się z zagranicznymi kolegami. W dodatku szkoła znalazła się na liście 95 szkół „z klasą" wylosowanych na spotkanie z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. Spotkanie odbyło się 12 października 2004 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim otrzymał z rąk prezydenta gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Na obecną chwilę w szkole znajduje się dziesięć oddziałów, w których naukę pobiera 288 uczniów.

Klasy o kierunku kształcenia:

 • Technikum - technik agrobiznesu
 • Technikum - technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • Technikum - technik informatyk
 • Technikum - technik obsługi turystycznej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - technik obsługi turystycznej

Zasady przyjęć:

- 50 % punktów za egzamin gimnazjalny, które zdobywane są w następujący sposób:

 • 50 punktów z testu - 25 punktów rekrutacyjnych
 • 49 punktów z testu - 24,5 punktów rekrutacyjnych
 • 48 punktów z testu - 24 punkty rekrutacyjne
 • ...
 • 3 punkty z testu - 1,5 punktu rekrutacyjnego
 • 2 punkty z testu - 1 punkt rekrutacyjny
 • 1 punkt z testu - 0,5 punkta rekrutacyjnego

- 40 % punktów za oceny na świadectwie (40 punktów)

 • Technik żywienia i gospodarstwa domowego
  - język polski, język obcy, biologia, technika
 • Technik informatyk
  - język polski, język obcy, informatyka, matematyka
 • Technik obsługi turystycznej
  - język polski, język obcy, geografia, informatyka
 • Technik agrobiznesu
  - język polski, język obcy, biologia, informatyka

Oceny z wymienionych przedmiotów przelicza się następująco:

 • celujący - 10 punktów
 • bardzo dobry - 8 punktów
 • dobry - 6 punktów
 • dostateczny - 4 punkty
 • dopuszczający - 0 punktów

- 10 % za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie

* ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 2 punkty rekrutacyjne

- uzyskanie finalisty w:

 1. konkursach przedmiotowych z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z elementami WOS, biologii, geografii, fizyki, chemii, występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista"
 2. konkursie historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 3. konkursie „Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów" - począwszy od edycji 2009
 4. Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów
 5. Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów
 6. konkursie „Losy Polaków na wschodzie w latach 1939 - 1956"

- udział co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

- uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie historycznym „Historia Bliska"

- udział w drugim etapie (ponadwojewódzkim) konkursu historycznego „Na drodze ku wolności - społeczeństwo polskie w latach 80 - XX w. Doświadczenia świadka historii"

- udział, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursie wiedzy o parlamencie RP i ludziach tworzących jego dzieje

- uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje"

- uzyskanie tytułu laureata w konkursie Świadectwa historyczne - „Od sierpnia 80 do Czerwca 89 - zniechęcenie i bunt społeczeństwa. Świadectwa historyczne 1980 - 1989".

- osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym (przez powiat należy rozumieć również miasto na prawach powiatu)

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego

* Maksymalnie 5 punktów rekrutacyjnych za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkich, które są wymienione powyżej (1 konkurs - 2 punkty, 2 konkursy - 4 punkty, 3 konkursy i więcej - 5 punktów)

* Maksymalnie 2 punkty za zajęcie od I do III miejsca w konkursie wiedzy, tematycznych, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym (przez powiat należy rozumieć również miasto na prawach powiatu) - 1 osiągnięcie - 1 punkt, 2 i więcej osiągnięć - 2 punkty.

* 1 punkt
za inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane kandydatom do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia:

 • wzorowe zachowanie
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego
 • wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

Zalety Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim:

 • bardzo dobra baza dydaktyczna
 • świetnie wyposażone pracownie w nowoczesny sprzęt: rzutniki multimedialne, komputery przenośne, 2 tablice interaktywne
 • nowoczesna hala sportowa z siłownią
 • miłe i przyjazne grono nauczycielskie
 • zajęcia pozalekcyjne, na których każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie
 • pierwsza w powiecie szkoła, która uzyskała certyfikat: „Szkoła promująca zdrowie"
  szkoła posiada także klubokawiarnię

Mankamenty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim:

 • mało ludzi, więc ciężko nawiązać nowe znajomości
 • lekcje zaczynają się o godzinie 7:40, co może dla „śpiochów" stanowić problem
 • krótkie przerwy

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach

Adres:
ul. T. Kościuszki 5a, 57-220 Ziębice

Kontakt:
Tel: 074 819-12-62
www: http://zso.ziebice.org
E-mail: zsoziebice@o2.pl

O szkole:

Dyrektor: Beata Krasińska
Wicedyrektor: Urszula Józwiszyn

Początki szkoły przypadają na rok 1945. Wówczas to w budynku, w którym obecnie znajduje się szkoła powstała w Ziębicach pierwsza placówka oświatowa, istniejąca po dzień dzisiejszy. Wybierając ZSO w Ziębicach tamtejsza szkoła gwarantuje zdanie matury i doskonałe przygotowanie do matury, a także sukcesy w licznych konkursach, do których przystępuje szkoła.

Sukcesy ziębickich licealistów każdego roku są bardzo wysokie. Świadczą o tym miejsca zajmowane przez uczniów w Olimpusie. Większość z nich znalazła się w pierwszej 50 etapu ogólnopolskiego, a udział w tegorocznej edycji brało ok. 400 osób (!). Ponadto rok rocznie zdawalność matury, która wywołuje strach w oczach uczniów, jest na bardzo wysokim poziomie. Ten fakt doskonale ukazuje poziom i wiedzę, jaką nabywają uczniowie uczęszczający do ZSO w Ziębicach.

Szkoła oferuje także naukę czterech języków obcych: języka niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i włoskiego oraz wymianę uczniowską ze szkołami w Czechach.

Klasy o kierunku kształcenia:

 • klasa o nachyleniu humanistycznym
 • klasa o nachyleniu politechnicznym

Zasady przyjęć:

Uczniowie przyjmowani do ZSO w Ziębicach będą na podstawie :

 • liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego ( część humanistyczna i część matematyczno - przyrodnicza ) - max 50 pkt.
 • liczby punktów uzyskanych za oceny 4 wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 40 pkt.

W zależności od oddziałów będą brane pod uwagę następujące przedmioty :

 • w klasie o nachyleniu humanistycznym: język polski, matematyka, język obcy, historia,
 • w klasie o nachyleniu politechnicznym: język polski matematyka, informatyka,  język obcy (od klasy 2 uczniowie będą mogli wybrać naukę na poziomie rozszerzonym z takich przedmiotów jak: fizyka, geografia, biologia lub chemia).

Sposób przeliczania ocen na punkty jest zgodny z tabelą punktów rekrutacyjnych opracowaną przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 • za ocenę celującą     - 10 pkt.
 • za ocenę bardzo dobrą    -  8 pkt.
 • za ocenę dobrą                -  6 pkt
 • za ocenę dostateczną      -   4 pkt
 • za ocenę dopuszczającą   -  0 pkt

- liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 10 pkt.

- max 2 pkt. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
- max 5 pkt. za udział w następujących konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim  (jeden  konkurs - 2 pkt., dwa konkursy -4 pkt., 3 i więcej - 5 pkt.):

 •   konkursy przedmiotowe z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, występujące pod wspólną nazwą "Zdolny Ślązak Gimnazjalista",
 • konkurs pod nazwą "liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów" - począwszy od edycji 2009,
 • konkurs historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego",
 • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
 • Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.

- max 2 pkt. za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć (1 osiągnięcie - 1pkt., 2 i więcej - 2pkt.):

 •  zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

max 1 pkt. za inne osiągnięcia ucznia takie jak:

 •  osiągnięcia w szkolnych konkursach przedmiotowych ( I, II, III m - ce)
 • wzorowe zachowanie
 • stała, udokumentowana działalność na zasadach wolontariatu
 • wyróżniająca, udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym, organizacjach młodzieżowych, w redakcji gazetki  szkolnej lub przy tworzeniu szkolnych stron internetowych.

Zalety Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach:

 • Wysokie miejsca w konkursach na etapie wojewódzkim
 • Przyjazna kadra nauczycielska
 • Często organizowane wycieczki
 • Wolontariat

Mankamenty Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach:

 • Mała ilość zajęć pozalekcyjnych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Adres:
ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice

Kontakt:
Tel: 074 819-15-22
www: http://zspziebice.pl
E-mail: zspziebice@interia.pl

O szkole:

Dyrektor: mgr Mariusz Szpilarewicz
Wicedyrektor:
mgr Agata Sobków

Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła, powstał w 1857 roku i już w tamtych czasach był wykorzystywany do nauki. Ponad 150 lat później, czyli teraz, budynek nadal jest wykorzystywany do celów edukacyjnych. W tej chwili znajduje się w nim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

Na dzień dzisiejszy szkoła swoim uczniom oferuje bardzo dobrze wyposażone pracownie do technologii gastronomicznej i innych przedmiotów, a także wiele profilów, z których każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Placówka dysponuje także internatem, dzięki czemu, do szkoły mogą uczęszczać uczniowie z dalszych stron Polski.

Ze swojej strony szkoła zapewnia miłą i pomocną kadrę nauczycielską, dużą prawdopodobność zdania matury, a także wspaniałe kilka lat w budynku placówki.

Klasy o kierunku kształcenia:

 • Liceum profilowane - ekonomiczno - administracyjne
 • Technikum mechaniczne
 • Technikum informatyczne
 • Technikum ekonomiczne
 • Technikum organizacji usług gastronomicznych
 • Technikum ochrony środowiska
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa ogólna
 • Liceum o profilu prawno-policyjnym

Zasady przyjęć:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

- 50 punktów za wyniki uzyskane z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą:

liczba punktów rekrutacyjnych jest równa sumie punktów uzyskanych przez ucznia z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu podzielonej przez 2;

- 40 punktów za oceny na świadectwie:

 • kandydatom do klasy liceum profilowanego nalicza się punkty z przedmiotów:
  - język polski, matematyka, historia, język obcy
 • kandydatom do klasy technikum mechanicznego, ekonomicznego i informatycznego nalicza się punkty z przedmiotów:
  - język polski, matematyka, informatyka, język obcy
 • kandydatom do klasy technikum organizacji usług gastronomicznych i ochrony środowiska nalicza się punkty z przedmiotów:
  - język polski, chemia, biologia, język obcy
 • kandydatom do klasy zasadniczej nalicza się punkty z przedmiotów:
  - język polski, matematyka, geografia, język obcy

- 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

- 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim
(1 konkurs - 2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt., 3 i więcej - 5 pkt.),

- maksymalnie 2 punkty za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć (1 osiągnięcie - 1 pkt, 2 i więcej - 2 pkt.):

* zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
* zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
* zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

1 punkt za inne osiągnięcia: wzorowe zachowanie; wyróżniająca, udokumentowana działalność w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych; stała, udokumentowana działalność na zasadach wolontariatu; udokumentowana działalność w redakcji gazetki szkolnej lub przy tworzeniu szkolnych stron internetowych, udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Zalety Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach:

 • Internat
 • Warsztaty szkolne
 • Miła i pomocna kadra nauczycielska
 • Współpraca ze szkołą w Hornach - Hermanicach (Czechy)
 • Udział w konkursach o każdej tematyce
 • Koła zainteresowań
 • Wiele kierunków

Mankamenty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach:

 • Bardzo mała sala gimnastyczna
 • Duży tłok w czasie przerw

Termin wyboru szkoły zbliża się nieubłagalnie. Jeśli jesteś uczniem jednej ze szkół - napisz w komentarzu dlaczego tam właśnie gimnazjaliści powinni lub nie powinni złożyć podania, podziel się z nami swoją opinią o szkole.

PAMIĘTAJ O DATACH

 • od 26 kwietnia do 21 maja - termin złożenia podań
 • od 21 czerwca do 24 czerwca - ewentualne przenoszenie podań
 • do 2 lipca - ogłoszenie wyników
 • do 6 lipca - należy potwierdzić wolę uczenia się oraz oryginały i 2 fotografie
 • 7 lipca - ostateczny termin ogłoszenia wyników

Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazajlnego oraz kopie zaświadczeń o konkursach - poświadczone przez dyrektora - doręcz najpóźniej w terminie od 25 do 28 czerwca 2010 roku.

Herdek

10

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA