Express-Miejski.pl

Zmiany przepisów dotyczących nakładania kar administracyjnych i obowiązku rejestracji pojazdu

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Informacja Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich dotcząca zmian w przepisach regulujących kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów.

Z dniem 1 stycznia 2024r. zmianie ulegają przepisy regulujące kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem pojazdów, obowiązkami z tego wynikającymi oraz ewentualnymi karami, w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających ze zmienianych przepisów, i tak:

1. Wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:
- nabycia pojazdu na terytorium RP,
- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin wynosi 90 dni.

2. W przypadku niewykonania obowiązków wymienionych w punkcie 1, właściciel pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1000 zł).

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w punkcie 1, w terminie 180 dni od dnia nabycia pojazdu, nakłada się karę w wysokości 1000 zł (przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 2000 zł).

4. W przypadku niezgłoszenia zbycia pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni, kara wynosić będzie 250 zł (zgłoszenie zbycia pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu, wypełnia jednocześnie obowiązek wszystkich współwłaścicieli).

5. W przypadku nabycia pojazdu, w drodze spadku termin na złożenie wniosku o rejestrację biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

6. Zniesienie obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu.

Kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.
Kar nie stosuje się w przypadku gdy przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1 właściciel pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium RP odda pojazd do stacji demontażu pojazdów lub dokona jego zbycia.

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu można dokonać:
- w pokoju nr 110 Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. B. Prusa 5
- poprzez e-PUAP,
- wysyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. H. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śl.,
- wrzucając do skrzynki podawczej znajdującej się na budynku Starostwa Powiatowego ul. H. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich.

Wzory formularzy znajdują się w poczekalni Wydziału Komunikacji oraz na stronie BIP: bip.powiat-zabkowicki.pl [KLIK]. Do zawiadomienia należy dołączyć dokument potwierdzający przeniesienie własności pojazdu.

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem:
e-mail: rejestracja@zabkowice-powiat.pl
tel: 74 8162-854, 819, 818

Zapraszamy do umówienia wizyty w naszym wydziale przez internet: bezkolejki.eu/spzabkowice [KLIK].

Powyższe zmiany wprowadzone zostają ustawą z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023, poz. 1394).

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

4

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA