Express-Miejski.pl

Powiatowy Urząd Pracy: Ruszyły nabory na prace interwencyjne oraz roboty publiczne

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

PUP w Ząbkowicach Śląskich zaprasza pracodawców i przedsiębiorców powiatu ząbkowickiego i innych powiatów do składania wniosków na prace interwencyjne i roboty publiczne.

Ww. formy wsparcia realizowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach „algorytmu".

Termin naboru wniosków – od 19 stycznia 2023 roku - w sposób ciągły - do wyczerpania środków finansowych

Termin realizacji wniosków – 19.01.2023 roku – 31.12.2023 roku 

 Poniżej szczegóły dotyczące ww. naborów: 

PRACE INTERWENCYJNE [więcej informacji + dokumenty do pobrania]

Pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych serdecznie zapraszamy  do składania wniosków  

Zasady organizacji prac interwencyjnych:

- Czas trwania prac interwencyjnych – na okres do 6, 12, 18, 24, 48 miesięcy , tj:

  1. art. 51 ust. 1 - zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 6 miesięcy 

 (możliwa refundacja : co miesiąc - 100 % kwoty zasiłku (1 304,10 zł) + ZUS od kwoty refundowanej)

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy   w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

  1. art. 51 ust. 2 - zatrudnienie skierowanych bezrobotnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy 

 (możliwa refundacja : co miesiąc – połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie 3 490,00 zł) + ZUS od kwoty refundowanej)

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy   w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

  1. art. 51 ust. 3 - zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 12 miesięcy 

(możliwa refundacja : co drugi miesiąc – minimalne wynagrodzenie za pracę (3 490,00 zł) + ZUS od kwoty refundowanej)

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy   w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

  1. art. 56 ust. 1 - zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 12 miesięcy 

(możliwa refundacja : co miesiąc - 100 % kwoty zasiłku (1 304,10 zł) + ZUS od kwoty refundowanej)

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 6 miesięcy   w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

  1. art. 56 ust. 2 - zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 18 miesięcy 

 (możliwa refundacja : co drugi miesiąc – minimalne wynagrodzenie za pracę (3 490,00 zł)  + ZUS od kwoty refundowanej)

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 6 miesięcy   w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

  1. art. 59 ust. 1 - zatrudnienie skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 24 miesięcy 

(możliwa refundacja : co miesiąc - 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie 3 490,00 zł)+ ZUS od kwoty refundowanej (dla osób spełniających warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego) i 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie 3 490,00 zł)+ ZUS od kwoty refundowanej (dla osób nie spełniających warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego)

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 6 miesięcy   w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

  1. art. 59 ust. 2  - zatrudnienie skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 48 miesięcy 

(możliwa refundacja : co drugi miesiąc - 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie 3 490,00 zł)+ ZUS od kwoty refundowanej (dla osób spełniających warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego) i 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalne wynagrodzenie 3 490,00 zł) + ZUS od kwoty refundowanej (dla osób nie spełniających warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego)

Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 6 miesięcy   w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Bliższych  informacji  udzielają:

Aleksandra Papińska - pokój  nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 715;  aleksandra.papinska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Anna Piekarska  - pokój  nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 716; anna.piekarska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Renata Kądziołka  - pokój  nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 716; renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

ROBOTY PUBLICZNE [więcej informacji  + dokumenty do pobrania]

Zapraszamy Organizatorów* robót publicznych do składania wniosków

Wysokość refundacji wynagrodzenia ustalona jest na kwotę 3 000,00 złotych brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne (ok. 18%) – łączna refundacja - maksymalnie wynosi
3 540,00 zł
).

Warunkiem otrzymania ww. środków finansowych jest uzyskanie wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnienia osób bezrobotnych na poziomie 100%.

Okres zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończonych robotach publicznych nie może być krótszy niż 30 dni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Czas trwania robót publicznych nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2023 roku.

Wnioski na wyżej wymienioną  formę aktywizacji  można składać w siedzibie PUP  lub przesłać pocztą na adres:  Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7,  57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).

* organizatorem robót publicznych  może być: powiat – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gmina, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Bliższych  informacji  udzielają:

Aleksandra Papińska - pokój nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 715; aleksandra.papinska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Renata Kądziołka  - pokój nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 716; renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Renata Kądziołka  - pokój  nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 716; anna.piekarska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA


REKLAMA