Express-Miejski.pl

PUP: Wsparcie dla DPS-ów i instytucji wspierania rodziny

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Rozpoczęto nabór wniosków o zwrot kosztów podmiotowi prowadzącemu DPS, lub jednostce wspierającej rodziny i system pieczy zastępczej za zatrudnienie bezrobotnego.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, że od 11 stycznia 2023 roku ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy/ porozumienia o zwrot kosztów podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za zatrudnienie bezrobotnego/poszukującego pracy.

Nabór będzie trwał do 31 grudnia 2023 roku.

Z dniem 1 lipca 2022 roku wszedł w życie przepis art. 57a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższym Starosta zwraca:

1) podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079), zwanemu dalej „podmiotem prowadzącym DPS",*
 
2) jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447), zwanej dalej „jednostką organizacyjną WRiPZ"**

- zatrudniającym skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej albo w jednostce organizacyjnej WRiPZ, przez okres do 12 miesięcy, część albo całość kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej w umowie, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podmiot prowadzący DPS albo jednostka organizacyjna WRiPZ nie może wystąpić
z wnioskiem o zwrot kosztów na pracownika, który w okresie ostatnich 6 miesięcy był zatrudniony w tym domu pomocy społecznej albo w tej jednostce organizacyjnej WRiPZ.

Podmiot prowadzący DPS albo jednostka organizacyjna WRiPZ są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy przez okres wynikający z umowy.

Zasady organizacji:

- Czas trwania umowy/porozumienia – do 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy

- zwrot kosztów do 12 miesięcy w wysokości: 2900,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia – przez cały okres trwania umowy/porozumienia i nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bliższych  informacji udzielają:
 
Anna Piekarska - pokój  nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 716;
anna.piekarska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Renata Kądziołka - pokój  nr 15 (I piętro) -  tel. 74 8 166 716;
renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 Aleksandra Papińska - pokój  nr 15   (I piętro) -  tel. 74 8 166 715;
aleksandra.papinska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

 

*1. Domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:

1) jednostki samorządu terytorialnego;

2) Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;

3) inne osoby prawne;

4) osoby fizyczne.

**3. Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA


REKLAMA