Express-Miejski.pl

30 tys. zł na wsparcie realizacji zadań publicznych. Powiat ogłosił konkurs

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich ogłosiło konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2023 roku w zakresach:

a)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

b)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

c)       ratownictwo i ochrona ludności,

d)      działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,

e)      kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

f)       turystyka i krajoznawstwo.

O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania objęte konkursem, zgodnie ze statutem.  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 r. wynosi: 30 tys. zł w tym:

Nr

Nazwa zadania

Kwota w zł

1.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

4.000,00

2.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

7.000,00

3.

Ratownictwo i ochrona ludności

4.000,00

4.

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

3.000,00

5.

Kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

10.000,00

6.

Turystyka i krajoznawstwo

2.000,00

Razem

30.000,00

Termin składania ofert: 

Ofertę, na obowiązującym wzorze, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie
z wyraźnym opisem koperty:

- nazwa i adres organizacji pozarządowej;

- adnotacja: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2023 roku”;

- numer zadania, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem

w terminie do 27 lutego 2023 r. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie: Karolina Fudali, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie,  tel. 74 816 28 16.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Powiatu Ząbkowickiego: www.ziemiazabkowicka.eu w zakładkach Aktualności, Komunikaty i ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA