Express-Miejski.pl

Tarcza antykryzysowa - nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych branż

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

W PUP ruszył nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednokrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy zgodnie z Rozdziałem 3, § 7a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ( Dz. U. poz. 371 z późn. zm.). 

Wnioski można składać od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r.
 
Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 000,- zł

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy tylko jeden raz.

O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

   1. Którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami:

  • 56.30.Z - przygotowanie i podawanie napojów,
  • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
  1. Których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub listopadzie 2021 r.
  1. Który na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.


Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

UWAGA!

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie od dnia udzielenia dotacji do upływu okresu 3 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje będą udzielane będą pod numerem telefonu:
74 8166703
 
 Załączniki:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 2371).
2. Zasady udzielania dotacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA