Express-Miejski.pl

Wyższy ekwiwalent dla strażaków-ochotników z gminy Złoty Stok. Co jeszcze na sesji?

XXXI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku fot.: UMiG Złoty Stok

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

30 listopada odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Podczas obrad rada:

1) zapoznała się z analizą oświadczeń majątkowych;

2) podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Błotnicy w granicach działki ewidencyjnej nr 62/2, stanowiącego własność osób fizycznych, w celu wykorzystania go na cele mieszkalne i mieszkalno-usługowe;

3) w drodze uchwały ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 roku, w wysokości:

22 zł za jedną godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
2 zł za jedną godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;

4) podjęła uchwałę, która umożliwia zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Złoty Stok w ramach pomocy de minimis;

5) zatwierdziła zmiany w budżecie gminy na 2021 rok, m.in.:

w planie dochodów ujęto środki w wysokości ogółem 1 745 550 zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym: 545 550 zł na wydatki bieżące, 1 200 000 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, dokonano zmniejszenia o kwotę 200 000 zł planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych,

w planie wydatków zwiększono środki:

- na zadanie pn. „Wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką nr 390 w Złotym Stoku”,

- na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej i na działalność Urzędu Miejskiego,

- na dotację dla Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku,

- zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zwiększeń i zmniejszeń w dziale Pomoc społeczna,

- zabezpieczono środki na zakup zasuw i rur wodociągowych w związku z przebudową kanalizacji w Błotnicy,

- zabezpieczono kwotę w wysokości 1 200 000 zł na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Złoty Stok”,

- zwiększono o kwotę 35 000 zł środki zabezpieczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

6) zatwierdziła zmianę uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, w której doprowadzono wartości dotyczące roku 2021 do spójności z uchwałą budżetową na dzień 30 listopada 2021 r.;

7) przyjęła program współpracy gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, wykonany na podstawie propozycji przedkładanych przez organizacje społeczne wraz z uwzględnieniem zakresu zadań realizowanych w 2021 roku, mając na celu wykonywanie zadań gminy Złoty Stok, poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pożytku publicznego oraz zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA