Express-Miejski.pl

Niemal 15 mln zł w projekcie budżetu gminy Bardo na inwestycje. Sprawdź, na co powędrują pieniądze

Bardo w zimowej scenerii fot.: KF

Blisko 14.6 mln zł gmina Bardo planuje przeznaczyć na wydatki inwestycyjne w 2022 roku. Samorząd ma gotowy projekt budżetu, który oczekuje na opinię izby obrachunkowej.

Po jej otrzymaniu, najprawdopodobniej na grudniowej sesji uchwała budżetowa zostanie przedstawiona bardzkim radnym. Już teraz sprawdzamy jakie plany inwestycyjne mają władze gminy Bardo na kolejne miesiące.

Największą część wydatków inwestycyjnych pochłoną zadania związane z przebudową, modernizacją bądź przygotowaniem dokumentacji na inwestycje drogowe na terenie gminy.

Ponad 3 mln zł w budżecie samorządu wyasygnowano na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z budową drogi w strefie aktywizacji
gospodarczej. Pierwszy etap budowy ma obejmować budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 8. Gmina Bardo uzyskała dofinansowanie dla zamierzonego
przedsięwzięcia w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości blisko 2.8 mln zł. Zgodnie z wytycznymi Banku Gospodarstwa
Krajowego, który jest dysponentem środków rządowych, zadanie inwestycyjne należy rozpocząć w terminie do sześciu miesięcy od daty uzyskania wstępnej
promesy przyznania środków.

Blisko 1.62 mln zł powędruje natomiast na realizację przebudowy ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza oraz Kościuszki w Bardzie. Realizację zadania
rozpoczęto już w 2021 roku. Przedmiotem jest przebudowa w/w ulic oraz remont kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Modernizacji ulegnia
nawierzchnia jezdni na powierzchni 6052.1 m2 (asfalt), nawierzchnia chodników z kostki betonowej na powierzhcni 3949,7 m2 oraz kanalizacja deszczowa
na odcinnku 1341 metrów. Będą też nowe latarnie uliczne w ilości 50 sztuk. Na to zadanie samorząd także otrzymał dofinansowanie ze środków rządowych.

Jeśli chodzi o pozostałe inwestycje drogowe to w planach jest: wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 118784D w Dębowinie (25 tys. ), rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej nr 118797D w Dzbanowie na odcinku 450 metrów (450 tys. zł), modernizacja nawierzchni drogowej poprzez ułożenie kostki na Rynku w Bardzie i części ul. 1 Maja - dz. 382/2 i 279/6 (60 tys. zł), opracowanie dokumentacji na modernizację dalszego etapu ul. Krakowskiej na odcinku około 750 metrów (50 tys. zł), opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Męki Pańskiej wraz z ulicą Zieloną w celu
uzupełnienia dróg o niezbędne chodnik i ewentualne korekty jezdni (30 tys. zł), opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 111791D w Brzeźnicy, która uległa zmiszczeniu na skutek podmywania potoku Studew (15 tys. zł) oraz sporządzenie dokumentacji projektowej drogi wraz z oświetleniem ulicznym na drodze gminnej nr 118787D oraz nr 118788D w Opolnicy (łącznie 50 tys. zł).

Jeśli chodzi o inwestycje związane z przebudową dróg wewnętrznych to samorząd przeznaczył na ten cel łącznie 602 tys. zł, z czego: 307 tys. zł
wyasygnowano na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Chabrowej w Bardzie oraz drogi gminnej dz. nr 325/1 w Opolnicy, 25 tys. zł powędruje na przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi gminnej prowadzącej na boisko sportowe w Potworowie, 20 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej w Potworowie w granicach działki nr 248. Pozostałe 200 tys. zł zaplanowano na modernizację dróg wewnętrznych na terenie gminy, które nie wymagają wykonywania dokumentacji projektowej.

270 tys. zł gmina Bardo zabezpieczyła na ewentualną pomoc finansową dla Powiatu Ząbkowickiego. Zamiarem gminy Bardo jest uzyskanie dokumentacji projektowej na: przebudowę drogi powiatowej nr 3145D w Laskówce, drogi powiatowej nr 3146D w Janowcu, drogi powiatowej nr 3160D na ul. Kamienieckiej w Przyłęku, drogi powiatowej nr 3340D w Opolnicy oraz drogi powiatowej nr 3340D od ul. Fabrycznej w Bardzie do ul. Fabrycznej w Przyłęku. Samorząd gminny jest gotów partycypować w kosztach realizacji dokumentacji projektowej dla w/w dróg, które należą do Powiatu Ząbkowickiego.

W budżecie zapisano też kwotę blisko 880 tys. zł na rozpoczęcie realizacji związanej z Budową Centrum Turystyki Aktywnej. Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w 2022 roku przewiduje się rozpoczęcie I etapu inwestycji. Zakres prac obejmuje centrum rekreacji przy Czereśniowym Sadzie, centrum rowerowe oraz budowę i przebudowę dróg zapewniających obsługę projektowanego miejsca turystyczno-rekreacyjnego. W obrębie inwestycji wydzielono obszary o zróżnicowanym sposobie uzytkowania: Czerestrada - ścieżka o szerokości 3.5 metra okalająca tereny rekreacyjne przeznaczona do ruchu szybkiego: rowery, rolki, melexy, narty biegowe, strefa wejściowa, plac zabaw, klasy plenerowe, parkingi oraz drogi.

120 tys. zł ma pochłonąć dokumentacja projektowa dla budowy ścieżerek rowerowych o szerokości 3.5 metra na terenach wsi Potworów i Brzeźnica. Pierwsza trasa ma mieć długość około 3.5 km. Za 50 tys. zł planuje się zrealizować dokumentację na budowę kolejnego singletracku na terenie Gminy Bardo. Będzie to singletrack zlokalizowany w sąsiedztwie rezerwatu Cisy. Ścieżka ma mieć długość 6 km i stanowić uzupełnienie dla istniejącej już singletrackowej pętli Wilcza. 45 tys. zł przeznaczono na budowę miejsc wypoczynku przy singletrackach (wiaty, ławy, stojaki na rowery itp.), 15 tys. zł na zagospodarowanie boiska sportowego oraz przystani kajakowej w Opolnicy w sąsiedztwie PORT a blisko 150 zł to wydatek związany z zawarciem umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, które jest niezbędne do realizacji podświetlenia mostu kamiennego w Bardzie, to w ramach projektu pn. Iluminacja Mostu w Bardzie, na który samorząd w budżecie na 2022 rok przeznaczył blisko 94.5 tys. zł. Urzędnicy złożyli wniosek o dofinansowanie projektu wspólnie z partnerem z Czech i oczekują na rozstrzygnięcie. Podobnie sprawa ma się z projektem pn. Odpoczywam w Górach Bardzkich. Ten projekt również oczekuje na decyzję ws. dofinansowania. W budżecie gminy na jego realizację zabezpieczono ponad 90 tys. zł. W planach jest stworzenie punktu wypoczynkowego nad Hotelem Bardo, w którym krzyżuje się wiele szlaków turystyki aktywnej i który jest uczęszczany przez turystów pieszych oraz amatorów turystyki rowerowej. Zadanie miałoby polegać na budowie dwóch zadaszonych wiat z miejscem na grilla, stojakami na rowery, miejscem na ognisko itp.

Ponad 1.5 mln zł z budżetu gminy w 2022 roku jest przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Janowcu wraz z przyłączami do granicy działek. W ramach zadania zostanie wybudowany wodociąg na łącznej długości 3755 m wraz z 39 przyłączami. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funuszu Inwestycji Lokalnych. W budżecie znalazło się też 1.4 mln zł na zakończenie budowy wodociągu w Opolnicy.

870 tys. zł to kwota jaką ma pochłonąć budowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza z aaptacją na cele użytkowe.

300 tys. zł planuje się wydatkować na zakup trzech quadów dla jednostek OSP z Brzeźnicy, Dzbanowa oraz Przyłęku oraz lekkiego auta specjalistycznego na potrzeby OSP Bardo. 15 tys. zł przeznaczono natomiast na przygotowanie dokumentacji na dalszą modernizację źródeł ogrzewania w remizie OSP Bardo.

Kwotę 1.44 mln zł w budżecie zapisano na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku po byłym przedszkolu przy ul. Głównej w Bardzie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję Centrum Seniora. Zadanie to jest dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

50 tys. zł gmina chce przeznaczyć na zlecenie sporządzenia dokumentacji dla budowy Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który miałby być zlokalizowany w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Przyłęku. Przygotowanie dokumentacji pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne do realizacji zadania. Zamiar zaprojektowania nowego obiektu wynika z konieczności przygotowania oczyszczalni ścieków w Bardzie do wniesienia aportem do spółki ZWiK Nowa Ruda, a tym samym likwidacji obecnego miejsca PSZOK.

Za 50 tys. zł planuje się dalsze uzupełnianie solarnego oświetlenia ulicznego na terenach pozbawionych sieci energetycznej, 10 tys. zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji, która ma obejmować stworzenie parkingu samochodowego wraz z pełną infrastruktuą z uwzględnieniem wprowadzenia rozwiązań zabezpieczających dostęp do terenów sąsiadujących i obiektów usłogowo-handlowych, 30 tys. zł ma pochłonąć dokumentacja na utworzenie parkingu dla samochodów w sąsiedztwie krajowej ósemki między budynkami na ul. Głównej 12-18 w Bardzie, a 30 tys. zł dokumentacja na zmodernizowanie infrastruktury Parku za Nysą oraz wzbogacenia jej o nowe elementy.

W planach jest też rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie, a realizacja działań będzie polegała na rewitalizacji zabytkowego mostu i odtworzeniem postumentu pod historyczny pomnik figury Chrystusa Ukrzyżowanego (128 tys. zł). Uzupełnieniem projektu będzie planowana w/w instalacja iluminacji świetlnej.

Niemal pół miliona złotych zabezpieczono w budżecie na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy na terenie działki nr 313. Boisko ma mieć wymiary 19x32 metry i posiadać nawierzchnię poliuretanowo-gumową.

Za 20 tys. zł planuje się zakończenie prac związanych z budową ujęcia wody na potrzeby gospodarcze boiska w Bardzie, 50 tys. zł mają wynieść prace modernizacyjne w Zakładzie Komunalnym w Bardzie niezbędne do zmiany sposobu użytkowania części budynku na funkcję związaną z krótkotrwałym zakwaterowaniem, 25 tys. zł ma kosztować nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Bardo obiektu budowlanego pod potrzeby nowej remizy OSP Przyłęk. Zamiarem samorządu jest nabycie jednego z obiektów znajdujących się na terenie plebanii Parafii w Przyłęku. Obiekt po modernizacji będzie spełniał wymogi niezbędne dla istniejącego taboru oraz sprzętu, jak również druhów.

Za 20 tys. zł gmina planuje nabyć część działki pod drogę dojazdową do oszczyszczalni ścieków w Przyłęku, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, a 355 tys. zł wyasygnowano na przebudowę potoku Mszanica w Potworowie. Zadanie ma polegać na przebudowie przepustów i remoncie koryta cieku wraz z odwtworzeniem nawierzhcni asfaltowej.

em24.pl

19

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Niemal 15 mln zł w projekcie budżetu gminy Bardo na inwestycje. Sprawdź, na co powędrują pieniądze

  2021-11-29 14:50:03

  gość: ~franek

  OSP Bardo Lekkie auto to jakaś kpina. Volkswagen, Mercedes wystarczy, a tak na marginesie miało być jedno auto na jednosce.

 • 2021-11-29 15:02:05

  gość: ~Iks

  Strasznie trochę dużo,wiadomo, że wszystkie miejscowości mają swoje pilne potrzeby, ale bardzo się cieszę że ścieżek rowerowych Potworow - Brzeźnica, fajnie by było gdyby starostwo coś jeszcze dorzuciło i chodnik pomiędzy tymi wsiami zrobiło.

 • 2021-11-29 15:13:20

  gość: ~radny

  @~Iks Uśmiechnięty śmieszny Romku. SUKCESY ZAWODOWE?I STWÓRZ LISTĘ OSIĄGNIĘĆ
  jako starosta.Nie ma i nie będzie.......

 • 2021-11-29 17:29:56

  gość: ~Iks

  @~radny
  Jakie sukcesy starostwa Pan/ Pana na myśli? Od dłuższego czasu słychać tylko o sprzedaży majątku, likwidowacji placowek podległych starostwu i zadłużeniu! Nie wiem co radni tam robią?

 • 2021-11-29 17:17:17

  gość: ~mieszkanka

  Brzeznica ma sołtysa i radnych? A chodników jak nie było, tak nie ma!

 • 2021-11-29 17:31:15

  gość: ~Bum

  @~mieszkanka
  Od jakiegoś czasu Brzeźnica wieś zapomniana przez Burmistrza i radnych gminnych.

 • 2021-12-02 09:45:37

  gość: ~Grażyna

  @~Bum
  Ale macie jeszcze starostę. Ten was wesprze szczerym uśmiechem

 • 2021-12-03 08:59:25

  gość: ~Iks

  ostatnio dodany post

  @~Grażyna
  Z tym "szczerym" to bym szczerze polemizowała. W tym człowieku jest niewiele ze szczerości, ten wyraz twarzy, to maska do prawdziwego oblicza.

 • 2021-11-29 17:26:19

  gość: ~Kika

  Super wiadomości, wygląda na to, że każda miejscowość w gminie Bardo na tym skorzysta.

 • 2021-11-29 18:13:21

  gość: ~FanBurmistrza

  Krzychu dzieli i każdemu obiecuje, wybory się zbliżają :) Spokojnie Krzysiek, wygrasz, nie masz konkurencji, a nawet jak się jakaś pojawi to przecież wiesz jak przekonać wyborców :)

 • 2021-11-29 19:27:36

  gość: ~Mieszkanka

  Czytam te zas... te komentarze i nie wierzę! Lista długa jak kalendarz a ludziom znów się nic nie podoba! A mi się podoba, jestem zadowolona i cieszę się, że będą nowe drogi q gminie, a przede wszystkim wodociąg w Janowcu.

 • 2021-11-29 20:14:50

  gość: ~12345

  Prawda jest taka, że co by nie rzec na tego burmistrza bo czasami.... nerwy puszczają, to Bardo ma cholernie dobrego gospodarza

 • 2021-11-30 10:37:15

  gość: ~mieszkaniec

  obiecanki cacanki, Krzyś jest dobry w te klocki, ciekawe ile z tego zrealizuje, pamiętamy wiele obietnic za które zapłaciliśmy my podatnicy i co, okazało się wielkim niewypałem lub na planach się skończyło.
  KOM-EKO jest najlepszym tego dowodem za rządów Tego burmistrza, została powołana i zarządzana przez tego stratega i co odpowiedzcie sobie sami ....

 • 2021-11-30 14:32:43

  gość: ~Mieszkaniec

  A co z przyłączeniem Przyłęku do sieci Gazowej?? Gdzie jakieś mieszkania? Nic się nie buduje w Bardzie. Ostatnie badanie pokazało że Bardo wymiera spadek o 45% ludności w 10 lat? Brawoo Burmistrz

 • 2021-11-30 18:13:27

  gość: ~Krystyna

  @~Mieszkaniec
  Brawo dla burmistrza i pracowników. Proszę robić swoje i nie przejmować się grupką ludzi wiecznie niezadowolonych. Większość bardzian jest za Panem!

 • 2021-12-01 13:12:13

  gość: ~Kika

  @~Krystyna
  Prosze wybaczyć, ale trochę Pani tu racji nie ma... Jak przedstawiciel władzy samorządowej ma się nie liczyć ze zdaniem mieszkańców/podatników/, którzy utrzymują urząd i całą świtę. Przypomnę, że to urzędnicy są dla ludzi, a nie ludzie są w służbie urzędnikom. Jeśli władza przyjmuje model zarządzania poprzez indywidualną strategię i pomysły JEDNEGO człowieka, to jest to DYKTATURA, albo władza autorytarna, a nie samorządowa. Także proszę wybaczyć, póki mamy samorząd, to nawet sama nazwa wskazuje, że sami zarządzamy, jako społeczeństwo i nawet najlepszy burmistrz MUSI sie z nami liczyć.

 • 2021-11-30 19:46:05

  gość: ~autor

  a co z naprawą drogi powiatowej z Laskówki do Janowca??zniszczona totalnie przez ciężkie auta leśne,właściwie tę drogę powinna wyremontować najbogatsza firma państwowa w powiecie czyli Nadleśnictwo Bardo które nie dość,że niszczy wszelkie drogi to jeszcze robią żywiołową wycinkę lasów,wycieli prawie wszystkie lasy bukowe czy dębowe teraz wycinają piękne zdrowe modrzewie,a świerk jest na ukończeniu,co będzie za 2-3 lata????co ci bogacze z nadleśnictwa będą robić???

 • 2021-12-01 09:36:19

  gość: ~ja

  @~autor

  lasy juz dawno powinny zostac sprywatyzowane

 • 2021-12-01 09:42:44

  gość: ~KOD

  @~ja
  Tak, najlepiej platfusy, to wszystko chcieliby sprywatyzować i sprzedać szwabom.

REKLAMA