Express-Miejski.pl

W planach GDDKiA likwidacja skrzyżowań dróg gminnych z przebudowywaną krajową 46. Radni przeciwni

27. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku fot.: UM Złoty Stok

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

30 sierpnia odbyła się 27. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku, na której radni podjęli szereg uchwał i wyrazili opinię dotyczącą projektu rozbudowy drogi krajowej nr 46.

Radni:

1) uchwalili przystąpienie do sporządzania dwóch zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Złoty Stok, jedną w obrębie geodezyjnym Mąkolno w granicach działki rolnej nr 923/2, drugą dla trzech wybranych terenów w Laskach obejmujących działki rolne o numerach 394 i 395, 13 oraz 571,

2) wyrazili opinię dotyczącą planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku: granica województwa – obwodnica Kamienicy – Paczkowa, w której odnieśli się do wprowadzonej w projekcie rezygnacji z utrzymania obecnie istniejących skrzyżowań drogi krajowej nr 46 z drogami gminnymi w kierunku miejscowości Kamienica oraz Błotnica, co przyczyni się do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców regionu. Skrzyżowanie od lat służy mieszkańcom Gminy Złoty Stok i Gminy Paczków ułatwiając przemieszczanie się między sąsiednimi miejscowościami, które powiązane są zarówno społecznie jak i gospodarczo;

3) określili zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Złotego Stoku w spółkach kapitałowych prawa handlowego;

4) upoważnili Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoty Stok;

5) dokonali zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoty Stok;

6) podjęli uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie, ustalając dopłatę do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla I grupy taryfowej odbiorców w kwocie 0,55 zł netto do ceny 1 m3 wody, która obowiązywać będzie do 31 grudnia 2021 r. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu „WOD-KAN”;

7) zatwierdzili zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. Zmiany dotyczyły min.

w planie dochodów budżetu dokonano zwiększenia planu przez:

- ujęcie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46” i zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”,

- wprowadzenie w planie dochodów środków w wysokości 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety,

- ujęcie dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w formie refundacji części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckim w 2020 roku,

- zwiększenie planu z tytułu środków otrzymywanych z budżetu państwa w formie refundacji kosztów poniesionych w lipcu br. na funkcjonowanie telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko COVID – 19,

w planie wydatków budżetu dokonano zwiększenia przez:

ujęcie środków na:

- zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 46” oraz na zadanie pn. „Przebudowa ul. Stawowej w Złotym Stoku”,

- kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu na działce gminnej nr 173/4 w rejonie ul. Ogrodowej w Złotym Stoku",

- wniesienie wkładu pieniężnego celem objęcia udziałów w tworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sudety Sp. z o.o.,

- dotację dla rodzinnych ogrodów działkowych „RELAKS,

- zabezpieczenie środków na naprawę pompy w oczyszczalni ścieków,

- dotację dla Klubu Sportowego „KŁOS” w Laskach w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej,

zmniejszenie środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Płonicy”,

zwiększenie środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku dla osób ze szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022”;

8) zatwierdzili zmianę uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, doprowadzając wartości dotyczące roku 2021 do spójności z uchwałą budżetową na dzień 30 sierpnia 2021 r. W wyniku wprowadzonych zmian budżetowych odnotowano wzrost dochodów budżetu ogółem do kwoty 27 885 340 zł, w tym: zmniejszenie dochodów bieżących do kwoty 20 061 016 zł, zwiększenie dochodów majątkowych do kwoty 7 824 324 zł. Wzrosły również wydatki budżetu ogółem do kwoty 36 328 947 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących do kwoty 20 052 106 zł, wzrost wydatków majątkowych do kwoty 16 276 841 zł.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA