Express-Miejski.pl

„Mimo wielu trudności to był dobry rok.” Burmistrz Marcin Orzeszek z wotum zaufania i absolutorium

Sesja absolutoryjna w gminie Ząbkowice Śląskie. Burmistrz Marcin Orzeszek z wotum zaufania i absolutorium fot.: emagda / em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

15 lipca podczas sesji Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich burmistrz Marcin Orzeszek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Najważniejszy dokument finansowy gminy Ząbkowice Śląskie za ubiegły rok zakończył się deficytem w kwocie 2.31 mln zł przy planowanym minusie na poziomie 10.43 mln zł. Dochody budżetu wykonano w kwocie 115.44 mln zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 117.75 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem budżetowym za 2020 rok wydała pozytywną opinię z zastrzeniami na temat przedłożonego budżetu.

Przed podjęciem uchwał burmistrz przedstawił raport o stanie gminy Ząbkowice Śląskie za ubiegły rok [KLIK]. Po zaprezentowaniu kilkudziesięciu slajdów stanowiących istotę przygotowanego dokumentu burmistrz poprosił radę miejską o udzielenie wotum zaufania i absolutorium za rok 2020.

Następnie odbyła się kilkudziesięciominutowa dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał radny Franciszek Gawęda. - Po analizie zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu [...] oraz w związku z odrzuceniem mojego wniosku, aby zapoznać radnych z protokołem wraz z załącznikami oraz wystąpieniem pokontrolnym RIO z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy przeprowadzonej w okresie od 9 października do 14 grudnia 2020 roku, decyzja o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium nie powinna nastręczać większych problemów, jednak jak nie trudno się domyśleć udzielenie wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi dokonane będzie za wszelką cenę [...] - mówił radny. Dodawał też, że dokumenty dotyczące kontroli RIO zostały przekazane przewodniczącemu rady pod koniec ubiegłego roku i nie zostały włączone do porządku obrad podczas żadnej z kolejnych sesji. Wskazywał, że RIO po raz kolejny zaopiniowało sprawozdanie z  wykonania budżetu pozytywnie, ale z zastrzeżeniami, które zdaniem radnego, są coraz dalej idące. Radny wskazywał też na szereg innych nieprawidłowości które, jak stwierdzał, są działaniem wbrew interesowi gminy i mieszkańców.

- Jako odpowiedzialny radny nie będę głosował za udzieleniem wotum zaufania, przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2020, jak również nie zagłosuję za udzieleniem absolutorium burmistrzowi - podsumował swoją kilkuminutową wypowiedź radny Gawęda.

„Tradycji stało się zadość”

- Oto tradycji stało się zadość. Obserwując prezentację burmistrza można zobaczyć jak wszystko ładnie funkcjonuje w naszej gminie, a od 6-7 lat słyszy się od pana Gawędy, że oto cały czas stoimy nad przepaścią i jakoś nie możemy zdecydować się, żeby zrobić ten krok do przodu... Jeszcze raz podkreślę, tradycji stało się zadość - mówił radny Arkadiusz Wilczewski odnosząc się do wypowiedzi radnego Gawędy.

Przewodniczący rady miejskiej Andrzej Dominik zauważał, że opinia RIO w sprawie sprawozdania finansowego jest pozytywna, a wszelkie zastrzeżenia wskazane przez RIO podczas kontroli w zakresie gospodarki finansowej były szeroko omawiane na posiedzeniach komisji rewizyjnej i komisji budżetu. Podkreślał, że brała udział w nich skarbnik, był obecny radny i wszelkie niejasności i zastrzeżenia zostały tam wyjaśnione.

- Jestem dumny, że mogę pracować w tej radzie miejskiej. Rok 2020 był naprawdę bardzo trudnym rokiem, nie tylko dla urzędów gmin, ale dla nas wszystkich, dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, dla rolników, dla nauczycieli, dla wszystkich. Borykaliśmy się z sytuacją związaną z covidem. Pomimo dużych cięć budżetowych i braku dotacji na jakie liczyliśmy od państwa, zrealizowaliśmy ten budżet pięknie. Zrealizowaliśmy wiele potrzebnych inwestycji dla mieszkańców i naprawdę nie mamy się czego wstydzić - mówił Andrzej Dominik i pytał radnego Gawędy, odnosząc się do jego wypowiedzi, że skoro w gminie jest tak źle, to skąd wzięło się pierwsze miejsce dla samorządu w rankingu pozyskiwania dochodów własnych? - Gmina zajęła pierwsze miejsce w subregionie wałbrzyskim i szóste w skali całego województwa dolnośląskiego - zauważał przewodniczący. Odniósł się również do zarzutu o brak udostępnienia wystąpienia pokontrolnego RIO dotyczącego gospodarki finansowej, odpowiadając radnemu, że nie ma tam żadnych wniosków, którymi byłaby władna zająć się rada miejska.

„Kwestie personalne przekraczają możliwość obiektywnego podejścia do rzeczywistości...”

Burmistrz Marcin Orzeszek podkreślał, że najważniejszym celem gminy jest budowanie wspólnoty oraz rozwój i poprawa jakości życia mieszkańców. - Nieduża garstka ludzi nie jest w stanie przeszkodzić w tych działaniach i zatrzymać tego dobrego trendu, który jest realizowany. Zaciemnianie rzeczywistości i próba czytania trzech stron opisu niemającego żadnego wpływu na funkcjonowanie gminy i na nasze działania jest zabiegiem czysto propagandowym - mówił szef ząbkowickiego magistratu. - Rozumiem, że ciężko słucha się takiej prezentacji, gdzie w 2020 roku zrealizowaliśmy trzy przełomowe inwestycje w 30-leciu naszego samorządu. Ciężko się słucha, że mieszkańcy, a przede wszystkim rodzice nie mają kłopotu z umieszczeniem dziecka w żłobku i nie muszą ich tam zapisywać jeszcze przed urodzeniem. [...] Ciężko się widzi te dziesiątki tysięcy osób, które w 2020 roku przejechały Ząbkowicką Komunikacją Publiczną za tak naprawdę symboliczną złotówkę. Wiem, że ciężko się słucha zadowolonych dzieci korzystających z naszego basenu, seniorów czy rodzin, którzy mają okazję spędzić ze sobą czas w pięknych i dogodnych warunkach. Wiem, że ciężko się słucha, że zadowoleni są mieszkańcy ulicy Daszyńskiego, bo mają w końcu zrobioną drogę. Wiem, że ciężko się słucha, że na terenach wiejskich zaszłości cywilizacyjne, które były od 70 lat udaje nam się sukcesywnie niwelować. Mamy trudny czas, dlatego sprytnym manewrem próbuje się minąć rzeczywistość oraz prawdę i próbuje się skierować wystąpienie w kierunku cyfr, które oczywiście omawialiśmy. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest wskazana z błędami. Pani skarbnik informowała, że część opisowa różni się od części tabelarycznej. Mówiliśmy też o przyczynach, z których to wyniknęło - miały na to wpływ roszady kadrowe na stanowisku skarbnika. [...] - kontynuował włodarz.

Odnośnie protokołu pokontrolnego RIO burmistrz zauważył, że gmina ustosunkowała się do wniosków pokontrolnych i dodał, że jeśli byłyby rażące nieprawidłowości to między innymi prezes RIO kierowałby wnioski m.in. do np. rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratora lub innych instytucji o wszczęcie postępowań. - Zalecenia dotyczyły zwykłych technicznych czynności, które RIO kontrolując dokumenty zauważyła. My nie mówimy, że tego nie ma. Ja się tego nie wstydzę. Po to są kontrole, by wskazać nam błędy. Jeśli coś robimy źle to poprawiamy to, a wskazywanie tego, że niewiadomo jak poważne uhybienia zostały tutaj wykazane to próba manipulacji. 8 stycznia sekretarz przesłała do RIO odpowiedź gminy w tej sprawie - do dziś nie wpłynęły żadne postępowania dotyczące kontroli RIO - temat został po prostu zakończony. Uwagi RIO dotyczyły technicznych poprawek czy uwzględnień - podkeślał burmistrz Orzeszek.

Jako przykład podał pkt 4 wystapienia pokontrolnego RIO dotyczący braku wystawienia podatnikom zalegającym z zapłatą podatków, upomnień i tytułów wykonawczych. - To ja na podstawie informacji premiera wstrzymałem wystawianie upomnień ze względu na to, żeby ograniczyć kontakt listonoszów i gońców z ludźmi w dobie pandemii. Jak widać, kontrolerów rządowe wytyczne jednak nie interesowały. Jeżeli pan uważa, że taka decyzja jest czymś złym i przedstawia to pan w taki sposób, jakoby niewiadomo jak poważne były wnioski pokontrolne tego raportu, to moja prośba jest tylko o to, by był pan rzetelny w odczytywaniu wniosków pokontrolnych, a opinię w sprawie niech rada miejska wyciągnie sama. Wiem, że kwestie personalne przekraczają niestety możliwość obiektywnego podejścia do rzeczywistości... - dopowiadał burmistrz.

- Biorąc pod uwagę zadania, które wykonaliśmy, wysoka rada i mieszkańcy Ząbkowic Śląskich mogą być zadowoleni. To były dobre działania. Poprawiliśmy życie mieszkańców, ciągle zmieniamy naszą gminę i bardzo proszę wysoką radę, by przez pryzmat widocznych efektów oceniała podjęte działania. Zadowoleni mieszkańcy są dla nas najważniejsi i rzeczywistości nie da się zaciemnić kilkoma cyframi i kilkoma cytatami. A jeśli chodzi o kontrole to jesteśmy do dyspozycji. Jesteśmy jednostką, której kontrole są nieodłącznym elementem funkcjonowania - zakończył swoją wypowiedź włodarz.

Wotum zaufania i absolutorium większością głosów

Następnie odbyło się głosowanie. Burmistrz Marcin Orzeszek otrzymał wotum zaufania przy 16 głosach za i 4 przeciw (radni: Bereźnicka, Gawęda, Halikowska, Smarżyk). Nie głosowała radna Sobór. W przypadku głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wyniki były podobne - 16 radnych było za przyjęciem uchwały, pięciu przeciw (radni: Bereźnica, Gawęda, Halikowska, Smarżyk, Sobór). Takim też wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie absolutorium - 16 osób zagłosowało za udzieleniem, pięciu było przeciw.

- Chcę bardzo podziękować za zatwierdzenie sprawozdania finansowego i za udzielenie absolutorium komisji rewizyjnej i wysokiej radzie, jak również za wotum zaufania. Tak jak powiedziałem wcześniej, to, co realizujemy w gminie i to co zostało zrealizowane w roku ubiegłym, jest krokiem milowym w kierunku rozwoju gminy. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy podejmują te decyzje, dążą wspólnie w dobrym kierunku i którzy czują potrzebę zmiany naszej gminy. Możecie być z siebie zadowoleni i dumni. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę, życzliwość i zaufanie. Chcę też podziękować moim współpracownikom zarówno tutaj w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach. To, co udaje nam się zrobić, to oprócz rady miejskiej, która wyraża zgodę na takie działania, to również efekt pracy wielu osób. Dziękuję moim współpracownikom i zapewniam wysoką radę i mieszkańców, że nie zejdziemy z tej drogi i będziemy nią kroczyć i dążyć do rozwoju gminy, poprawy jakości życia mieszkańców, zadowolenia i budowania wspólnoty.

Gratuluję odwagi radnym, którzy głosowali przeciw, bo trzeba być odważnym żeby najpierw chodzić po pasach i chwalić się sukcesem wyremontowanej drogi przy ul. Daszyńskiego, a później nie zatwierdzić tego poprzez głosowanie przeciwko przyjęciu sprawozdania finansowego. Trzeba być również odważnym, żeby nie zagłosować za takimi rzeczami jak: budowa basenu, miejsc żłobkowych, utworzenia komunikacji i wielu innych rzeczy. Gratuluję tej odwagi. Myślę, że mieszkańcy ocenią to w sposób odpowiedni. [...] Zachęcam tych państwa, którzy dziś głosowali przeciw, by może zmienić sposób myślenia, zacząć inaczej postępować i wspólnie zacząć budować sukcesy tej gminy. One mogą być również państwa sukcesami. Zapraszam do współpracy, bo naprawdę jeszcze wiele rzeczy przed nami... - zakończył burmistrz.

em24.pl

15

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • „Mimo wielu trudności to był dobry rok.” Burmistrz Marcin Orzeszek z wotum zaufania i absolutorium

  2021-07-15 14:21:45

  gość: ~Olo

  Czy ten Gawęda był kiedyś za? Tak sobie szukam jego sukcesów i coś ciężko znaleźć.

 • 2021-07-15 16:14:50

  gość: ~Mieszkaniec gminy

  @~Olo
  Nie był za, bo nie ma za czym być, a sukcesy? no cóż, proponuję zapoznać się z jego (Gawędy) działąlnością i wtedy zabierać głos, nigdy mu się nic nie udało na forum gminy bo jest sam, reszta to klika burmistrza, znajomi i pociotki we wszystkich spółkach gminnych np ZGK, Delfin, nawet ZDP którym kieruje niejakiJurcewicz. To kolesie z PO. więc co jeden Gawęda może zrobić... wszyscy popierają Orzeszka bo wszędzie są jego ludzie. Państwo w państwie

 • 2021-07-15 16:36:51

  gość: ~xxxx

  @~Mieszkaniec gminy
  I tak wkolko od 30 lat. Daj już spokój z tymi bajkami.

 • 2021-07-15 22:48:57

  gość: ~Xxx

  @~Mieszkaniec gminy
  To prawda.Ale gaweda to blazen i nic nigdynie zrobil mądrego.

 • 2021-07-15 14:38:42

  gość: ~xxxx

  Radny bezradny Gawęda od 89 roku jest przeciw wszystkim burmistrzom. On po prostu tak już ma

 • 2021-07-15 14:41:15

  gość: ~Ktoś

  Doszły mnie słuchy, że radna Sobór w głosowaniu była przeciwna pieniądzom przeznaczonym na remont Kamienieckiej. Mam nadzieję, że mieszkańcy odpowiednio jej podziękują

 • 2021-07-15 14:46:54

  gość: ~111

  @~Ktoś
  Bo można być za a nawet przeciw po prostu się pogubiła

 • 2021-07-15 14:52:20

  gość: ~Ktoś

  @~111
  To podobnie jak Smarżykowa. Najpierw były radnymi z listy Orzeszka a teraz bliżej korytka z listy PISu

 • 2021-07-15 15:18:23

  gość: ~Ilona

  @~Ktoś
  A ona przypadkiem na Kamienieckiej nie mieszka?

 • 2021-07-15 16:37:52

  gość: ~Ktoś

  @~Ilona
  Dokładnie tak i dla tego to jest zabawne jak te wszystkie pisowce.

 • 2021-07-15 14:45:27

  gość: ~111

  Panie burmistrzu ładna riposta, chodzić po pasach i chwalić się drogą Daszyńskiego a później być przeciw, proszę im się nie dziwić tylko współczuć.

 • 2021-07-15 16:42:26

  gość: ~milapani

  bo jak to one mówią, to nie orzeszka zasługa tylko gwoździa :) ciekaw jestem czy gwóźdź składał wniosek czy jednak orzeszek :)

 • 2021-07-15 21:43:52

  gość: ~Donosiciel

  Panie Burmistrzu!
  ...wstrzymał Pan, żeby oszczędzić listonoszy i gońców?!
  Tylko dlaczego nie wstrzymał Pan tej propagandy papierowej która co kwartał niszczy kręgosłupy służbie doręczeń w naszej gminie?!

 • 2021-07-15 22:00:31

  gość: ~Dobry wieczór

  @~Donosiciel
  UM zleca poczcie kolportaż. A że poczta scedowała to na listonoszy zamiast zatrudnić na umowę-zlecenie kilka osób do rozniesienia, to przecież nie wina burmistrza tylko decyzja dyrekcji poczty. Do kogo pretensja?

 • 2021-07-15 22:53:09

  gość: ~Xxx

  ostatnio dodany post

  @~Dobry wieczór
  Niech nosi Gawęda. Moze to mu sie uda.Jego miejsce jest w elsinie.

REKLAMA