Express-Miejski.pl

Informacja dla najemców gminnych lokali użytkowych

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Zarządzenie burmistrza Ziębic  Mariusza Szpilarewicza w sprawie wprowadzenia ulg dla przedsiębiorców w zakresie czynszów gminnych lokali użytkowych.

Burmistrz Ziębic, mając na względzie aktualną sytuację ziębickich przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci ograniczeniami w świadczeniu usług i handlu, mając przede wszystkim możliwość pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.), po dokonanej analizie prawnej uprawnień burmistrza, postanawia:

1. zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 59/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie odstąpienia w 2020 roku od waloryzacji wysokości czynszów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ziębice - odstąpić w bieżącym roku od waloryzacji czynszów za najem gminnych lokali użytkowych;

Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Ziębic

2. umożliwić przedsiębiorcom, prowadzącym działalność, która została ograniczona lub dotknięta konsekwencjami epidemii, ubieganie się o:

               * odroczenie terminu płatności czynszu (określając dogodny termin odroczenia - nie później niż do 1 grudnia 2020 r.);

               * rozłożenie na raty czynszu za marzec, kwiecień i maj 2020 r. do końca 2020 r. (określając liczbę i wysokość rat);

               * umorzenie należności czynszowych za marzec 2020 r. do wysokości 50 procent i za kwiecień 2020 r. do wysokości wynikającej z analizy indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

a) wniosek zawierający uzasadnienie ubiegania się o pomoc w postaci odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności czynszowej (szczególnie z informacją porównawczą o wysokości przychodów w miesiącach styczeń-marzec 2020 r. i w miesiącach, których została ograniczona działalność);

b) formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej

c) oświadczenie o stanie majątkowym

d) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy,

e) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanie w roku, w którym podmiot ubiega się o o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku albo oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

f) informacje o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.  w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Obowiązkowo wypełnij od 1 do 3 (załączniki od 4 do 7 w zależności od sytuacji podmiotu):

Załącznik nr 1 - Oświadczenie podmiotu prowadzącego działalność 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o stanie majątkowym 

Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 - Oświadczenie otrzymanie pomocy de minimis

Załącznik nr 5 - Oświadczenie nie otrzymanie pomocy de minimis

Załącznik nr 6 - Oświadczenie otrzymanie pomocy de minimis (rolnictwo)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie nie otrzymanie pomocy de minimis (rolnictwo)

Załącznik nr 8 - Informacja dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis

Wniosek  z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć:

- w formie papierowej poprzez złożenie do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Ziębicach;

- w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- w formie elektronicznej wysyłając na adres urzad@ziebice.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan podpisanego wniosku, który w terminie późniejszym zostanie dostarczony do skrzynki podawczej lub pocztą;

- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice.

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74/81 63 840 lub pisząc na adres: urzad@ziebice.pl.

Podstawa prawna: §7 Uchwały nr 235/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ziębice lub jej jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3312).

 

Ziębice, 26 marca 2020 r.

                                                                          Burmistrz Ziębic
Mariusz Szpilarewicz

UM Ziębice

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

  • Informacja dla najemców gminnych lokali użytkowych

    2020-03-27 22:48:57

    gość: ~super

    ostatnio dodany post

    Brawo! Zróbcie tak w Ząbkowicach.

REKLAMA