Express-Miejski.pl

PWiK „Delfin” Sp. z o.o. szuka wykonawcy do przeprowadzenia przeglądów okresowych

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

PWiK  „Delfin” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych.

Ząbkowice Śląskie, dnia 4 października 2019 roku

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.      Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 2
57-200 Ząbkowice Śląskie

2.      Przedmiot zapytania:

Przeprowadzenie przeglądów okresowych niżej wymienionych obiektów budowlanych:

a) Oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem biurowym – ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich – termin wykonania – październik 2019 roku – przegląd roczny

b) Ujęcie wody ul. Powstańców Warszawy 5 w Ząbkowicach Śląskich – budynki:

- budynek gospodarczy,
- budynek mieszkalny,
- budynek garaż,
- stacja pomp,
- plac stacji wodociągowej (drogi wewnątrz),
- obiekt – studnia.

- termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku  - przegląd roczny, przegląd pięcioletni

c)      Ujęcie wody Stolec dz. nr 999/2, 999/3, 999/4, 999/5 + hydrofornia dz. nr 1000/3

- termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku  - przegląd roczny, przegląd pięcioletni

d)      Ujęcie wody Brodziszów dz. nr 195/4, 97/1

- termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku  - przegląd roczny, przegląd pięcioletni

e)      Ujęcie wody Braszowice dz. nr 68/2, 836/2

- termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku  - przegląd roczny, przegląd pięcioletni

f)      Ujęcie wody Olbrachcie Wielkie dz. nr 724

- termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku  - przegląd roczny, przegląd pięcioletni

g)     Hydrofornia Kluczowa dz. nr 235/5

- termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku  - przegląd roczny, przegląd pięcioletni

h)   Wieża ciśnień – ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich (działka nr 58)

 - termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku  - przegląd roczny, przegląd pięcioletni

3.      Informacje dodatkowe:

- przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną,

- do obowiązków Wykonawcy należało będzie także założenie książek obiektów, na budynki które nie posiadają tego dokumentu lub uzupełnienie jej treści o niezbędne informacje wymagane przepisami prawa (budynki bez książki obiektu to: ujęcie wody Stolec, ujęcie wody Brodziszów, ujęcie wody Braszowice, ujęcie wody Olbrachcice Wielkie, Hydrofornia Kluczowa, wieża ciśnień ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich),

- z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych obiektów należy sporządzić 2 egzemplarze protokołu w wersji papierowej wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. Sporządzoną dokumentację wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności,

- zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania,

4.       Kryterium wyboru oferty: cena 100%

5.      Wymagane dokumenty:

- do oferty cenowej Wykonawca winien dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do sporządzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot zapytania

6.      Termin i  miejsce złożenia ofert:  

- oferty można składać:

a)  drogą elektroniczną (mailową) na adres:

 monika.krawczyk@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

b) osobiście bądź za pośrednictwem poczty w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie,

- termin złożenia ofert: do dnia 14 października  2019 roku do godz. 13.00

 7.      Kontakt:

Monika Krawczyk - monika.krawczyk@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

materiał sponsorowany [s]

REKLAMA