Express-Miejski.pl

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich odbyła się LXIV Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.

3. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.  

4. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za I półrocze 2010 roku

-opinia regionalnej Izby Obrachunkowej

5. Podjęcie uchwał:

-w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża migmatytu „Kluczowa" w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie

-w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych w Gminie Ząbkowice Śląskie: Braszowice, Grochowiska, Olbrachcice Wielkie, Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Tarnów.

-w sprawie zmieniającej uchwałę nr IV/31/2007 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, Zwrócona, Bobolice- Gminy Ząbkowice Śląskie.

-w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ząbkowicach Śląskich na 2010 rok.

-w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

-w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, nie stanowiących własności Gminy.

-w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Ząbkowice Śląskie i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

6. Apel Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w sprawie przyśpieszenia działań w ramach Programu Odra 2006 na rzecz modernizacji rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obwałowaniami i budową Zbiornika Kamienieckiego w miejscu wysiedlonej wsi Pilce. 

7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawy różne (wystąpienie Prezesa Koła Związku Sybiraków Pana Włodzimierza Maja)

9. Zakończenie obrad.

UMiG Ząbkowice Śląskie

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA