Express-Miejski.pl

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie do likwidacji. Jest już projekt uchwały intencyjnej

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego podjął decyzję o likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Teraz projekt uchwały intencyjnej będą rozpatrywać radni. Nastąpi to na jednej z najbliższych sesji rady powiatu fot.: mp

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zdecydował o likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Na jednej z najbliższych sesji uchwała intencyjna zostanie przedstawiona radnym.

Zgodnie z założeniami projektu uchwały o zamiarze likwidacji, placówka ma istnieć tylko do 31 października 2021 roku. - Tym osobom z kadry pedagogicznej, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, w miesiącach kwiecień, maj bieżącego roku zostaną złożone propozycje nowego zatrudnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki. Pozostali pracownicy, posiadający odpowiednie kwalifikacje, biorąc pod uwagę możliwości utworzenia innego podmiotu funkcjonującego na bazie obecnego obiektu, przejdą do nowej jednostki lub zostaną im zaproponowane inne miejsca pracy w ramach możliwości powiatu, w jednostkach, dla których organem prowadzącym bądź założycielskim jest powiat – informuje Kinga Grabowa, kierownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich.

Zmieniające się zapisy rozporządzenia + brak szkoły = decyzji o zamiarze likwidacji

Już kilka tygodni temu informowaliśmy, że władze powiatu ząbkowickiego noszą się z zamiarem likwidacji domu wczasowego [KLIK]. Dziś zamiar likwidacji jest już przesądzony. - Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, przygotowując projekt uchwały na sesję Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczący zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie kierował się koniecznością przestrzegania prawa oświatowego oraz dwóch zmienianych rozporządzeń, które regulują m.in. funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych – tłumaczy kierownik.

Chodzi o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Oba rozporządzenia w najbliższym czasie będą znowelizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dotychczas celem pobytu wychowanków w domach wczasów dziecięcych było: wspieranie ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienie ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych (§ 68 rozporządzenia z 2017 roku).

Realizacji tego celu służyły organizowane dla wychowanków domu wczasów dziecięcych zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i specjalistyczne; zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków; oraz aktywne formy wypoczynku.

I dalej w rozporządzeniu z 2015 roku: „wychowankowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych”. Ten zapis był realizowany właśnie poprzez organizację wyżej wskazanych zajęć.

Nowelizacja dwóch powyższych rozporządzeń zmienia cel pobytu wychowanków w domu wczasów dziecięcych ze wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych (tak było i jeszcze jest) na: dom wczasów dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki z jednoczesnym wspieraniem ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnieniem ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowaniem zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem warunków klimatycznych (tak będzie).

Oznacza to, że celem pobytu wychowanków będzie realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, mając na uwadze fakt, że w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie nie funkcjonuje szkoła, tylko jest to placówka oświatowa i po rozpoznaniu możliwości organizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza obiektem domu wczasów dziecięcych w oparciu o nowe rozporządzenia, podjął decyzję dotyczącą zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie. Równolegle rozpatruje alternatywne rozwiązania dla funkcjonującego obiektu dla zachowania działalności placówki z wykorzystaniem potencjału kadry zatrudnionej obecnie w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie oraz infrastruktury obiektu.

- Kadra pedagogiczna zatrudniona w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie, w większości posiada kwalifikacje tylko do nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a wychowankami domu wczasowego były w większości dzieci i młodzież starsza niż dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej - dodatkowo wskazuje kierownik Grabowa.

Nowelizowane rozporządzenia zmienią również długość pobytu wychowanków. Obecne zapisy mówią tylko o górnej granicy pobytu tj. 12 tygodni. Nie ma w nich informacji o minimalnej długości pobytu, co oznacza, że subwencjonowany był każdy dzień pobytu. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia, od nowego roku pobyty krótsze niż sześć dni nie będą mogły być subwencjonowane.

- Co więcej, do Systemu Informacji Oświatowej nie będzie można wpisać wychowanka, który przyjedzie na wycieczkę, zieloną szkołę itd. Będą mogli zostać wpisani tylko wychowankowie uczęszczający do szkoły zorganizowanej w domu wczasów dziecięcych lub poza nią. Jedno i drugie w DWD w Bardzie jest niemożliwe ze względów wcześniej wyjaśnionych. Poza tym organizacja szkoły poza budynkiem domu wczasów dziecięcych wiązałaby się z rozpoczynaniem zajęć po godzinie 15.00. Do tego bowiem czasu nauczyciele w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat pracują w swoich macierzystych szkołach, często mając już po półtora etatu. Jak w takim razie jednostka samorządu terytorialnego ma zatrudnić nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami ponad wymiar, skoro jest to prawnie niemożliwe? Dalej: powiat i gmina nie mogą zatrudniać nauczycieli na umowę zlecenie, tylko i wyłącznie na umowę o pracę, co jasno wynika z ustawy Karta Nauczyciela - tłumaczy Kinga Grabowa, wskazując niejako na szereg rozwiązań, jakie brano pod uwagę, aby nie podejmować decyzji dotyczącej likwidacji ośrodka.

Ministerstwo Edukacji i Nauki daje samorządom, prowadzącym domy wczasów dziecięcych rok na dostosowanie do przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. - Dostosowanie obecnego stanu do mających być zmienionych przepisów jest niemożliwe lub wymagałoby dużych nakładów finansowych, stąd też decyzja o zamiarze likwidacji - konkluduje urzędniczka.

Co dalej z obiektem?

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie przez wiele lat przynosił Powiatowi Ząbkowickiemu znaczny dochód, wypracowując każdego roku do budżetu kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Władze powiatu zdają sobie z tego sprawę, jednak jak tłumaczą, nie ma to żadnego związku z przepisami, które zmienią cel pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych oraz przyznawaniem subwencji oświatowej na ucznia.

Aktualnie Zarząd Powiatu Ząbkowickiego poszukuje różnych rozwiązań, począwszy od spółki z o.o., którą zgodnie z art. 9 ustawy o gospodarce komunalnej powiat może tworzyć lub być jej udziałowcem i wówczas byłaby zmieniona oferta obecnie funkcjonującego Domu Wczasów Dziecięcych. Pod uwagę brane jest także włączenie placówki do istniejących zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki. W tej drugiej sytuacji dom wczasów dziecięcych skupiłby się na organizacji pobytów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. - Zarząd rozpatruje wiele kwestii i poszukuje alternatyw, aby jak najwięcej obecnych pracowników DWD znalazło zatrudnienie w nowej formie, w jakiej będzie działać aktualny Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie - zapewnia Grabowa i zaznacza na koniec, że to nie powiaty, a Ministerstwo Edukacji i Nauki jest pomysłodawcą nowego stanu prawnego tj. nowelizacji rozporządzeń, o których mowa powyżej.

Do tematu będziemy wracać.

em24.pl

79

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie do likwidacji. Jest już projekt uchwały intencyjnej

  2021-03-05 19:32:52

  gość: ~mnm

  Kto rządzi powiatem?

 • 2021-03-05 19:42:17

  gość: ~ok

  @~mnm PO z Romanem

 • 2021-03-05 19:46:43

  gość: ~ok

  @~Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
  1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki

  2. Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki

  3. Justyna Giryn – Członek Zarządu Powiatu

  4. Andrzej Regner – Członek Zarządu Powiatu

  5. Robert Szwarc – Członek Zarządu Powiatu

 • 2021-03-06 14:27:22

  gość: ~wykształcenie

  @~ok

  jak sprawdziłem to starosta - wykształcenie rolnicze, w-ice to nauczyciel, reszta to urzędniczka, nauczyciel, rolnik - czy ktoś z tego zarządu posiada wiedzę aby podejmować tak ważne decyzję o likwidacji (dwd - duży majątek państwowy - budynek z wyposażeniem na pewno warty kilkadziesiąt milionów, 23 os zatrudnione - tj. kilkadziesiąt rodzin utrzymywało się z ich pracy, część subwencji wypracowanej przez dwd dofinansowała kształcenie dzieci z naszego powiatu, dzieci przebywające w dwd bardo kupowały w miejscowych sklepach, odwiedzały szopkę, muzeum, korzystały z miejscowego transportu) czy ktoś to wszystko wziął pod uwagę?

 • 2021-03-21 11:31:13

  gość: ~proboszcz

  @~wykształcenie

  Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens („O pracy ludzkiej”) tak mówi o pracy:

  Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez prace ma się przyczynić do
  ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu
  kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty.

 • 2021-03-21 11:55:35

  gość: ~młody

  @~proboszcz


  co ty piszesz, nie człowiek ale kaska jaką przynosi jest najważniejsza, jak chory to wywalić, jak za mało pracuje to go batem, niewolnictwo ekonomiczne kwitnie, ci co decydują o malućkich mają gdzieś braterstwo wspólnoty

 • 2021-03-05 19:35:32

  gość: ~Acen

  Tak się stanie z obiektem jak z Szpitalem w Kamieńcu -ruina

 • 2021-03-05 19:47:34

  gość: ~Www

  Kiedyś przyjeżdżali dzieci poloni z USA

 • 2021-03-05 19:53:23

  gość: ~ok

  Ludzie to do was nie dotarło że Powiat i Gmina Ząbkowice to bankrut.

 • 2021-03-05 20:57:26

  gość: ~Ktos

  @~ok
  Wyprowadź się

 • 2021-03-05 21:03:57

  gość: ~ok

  @~Ktos mam w d POwiat i gmine zabkowice

 • 2021-03-05 20:43:04

  gość: ~Ruda

  Sprzedadzą za grosze swoim jak szpital i tyle w temacie,a szkoda ale takich mamy niestety radnych co zniszczą to już nigdy nie powróci.

 • 2021-03-05 20:52:02

  gość: ~ok

  @~Ruda czytaj ze zrozumieniem Zarząd Powiatu Ząbkowickiego zadecydował na razie a nie radni.....

 • 2021-03-06 13:09:32

  gość: ~dwd

  @~Ruda

  W Polsce działa 18 państwowych i 18 niepublicznych domów wczasów dziecięcych, obecnie żaden nie jest likwidowany ze względu na wprowadzenie nowych przepisów, a tylko zarząd powiatu ząbkowickiego ma z tym problem.
  dwd Przemków, dwd Duszniki , dwd prowadzony przez była dyrektorką dwd Bardo i wice starostę ząbkowickiego w Polanicy i Dusznikach - żaden nie jest likwidowany - czy w wymienionych domach z naszego sąsiedztwa zarządzający nie mają pomysłu o likwidacji swoich domów

 • 2021-03-05 21:33:25

  gość: ~Ruda

  @ ~ ok .Jak ich zwał to i tak jedno ,a co jesteś jednym z nich , że tak się zdenerwowałeś? Pozdrawiam mimo wszystko .

 • 2021-03-05 21:36:43

  gość: ~Ja

  Oby radni im tego nie przegłosowali a projekt uchwały to oni mogą sobie podjąć Przecież to przynosi dochody nie tylko powiatowi w gminie bardo również bo dzieci zwiedzają zostawiają kasę w gminie i nie tylko i tam pracuje trochę ludzi To było by największą porażka dla powiatu Ten dom ma tradycje duszę i charakter

 • 2021-03-05 22:05:26

  gość: ~Zainteresowany

  Ciekawe, czy inne powiaty również podjęły taką decyzję, bo DWD funkcjonują w całej Polsce? Może warto sprawdzić jaki pomysł na funkcjonowanie mają inne ośrodki? Wierzyć mi się nie chce, że ot tak po prostu w całym kraju zlikwiduje się tego typu placówki... Chyba, że ktoś ma w tym interes....

 • 2021-03-05 22:13:32

  gość: ~Pracownik

  Dobrze, że są media lokalne bo właśnie dowiedziałam się oficjalnie o likwidacji mojego miejsca pracy. Dwóch dyrektorow i żaden nie ma odwagi pracownikom oznajmić, że placówka ma być zlikwidowana.
  A powód likwidacji??? Lepszego nie mogli wymyślić! Powołali się na ustawę z 2017rku, że od tego czasu nie ma szkoły... Ciekawe gdzie był nadzor pedagogiczny nad placówka? Przez 4 lata... śmiechu warte!
  Pan Starostą w jednym wywiadów stwierdził, że jesteśmy trudną kadrą, no to niech się dobrze przygotują, bo my prawdziwi pracownicy Domu Wczasow Dzieciecych tak łatwo się nie poddamy i zrobimy wszystko, aby nie zlikwidowali tego wspaniałego miejsca.

 • 2021-03-05 22:22:54

  gość: ~Ja

  Zróbcie wszystko poruszcie niebo i ziemię żeby tego nie zamknęli jeśli trzeba ściągnięcie telewizję no przecież jakis taki zarząd musi odpuścić Może nasz poseł Gwuźdz by pomógł no przecież chyba są jeszcze mądrzejsi ludzie od tych co to wymyślili

 • 2021-03-05 22:51:31

  gość: ~Icek

  @~Ja Jak trwoga to do Boga .krzyczcie dalej je...c PIS...POzdrawiam

 • 2021-03-05 22:59:17

  gość: ~Bardzianin

  Wystarczy tej P.O. klice podziękować przy wyborach. Starosta trzecią kadencje jest, mam nadzieje, że ostatnią . Przez 3 kadencje dla Barda nie zrobił nic, a jedyne z czego zasłynie to likwidacja DWD - placówki z tak bogatą historią. Piękny przykład niekompetencji samorządowców. Gdyby Pani Lucynka nadal pracowała, chociaż nie mieli by dyrektora, który by im sprzyjał w tej likwidacji. A tak na marginesie, ciekawe ile powiatów, które prowadzą DWD zdecydowało się na likwidacje. Zapewne powiat zabkowicki będzie w niechlubnej czołówce.

 • 2021-03-05 23:01:44

  gość: ~Ja

  Ludzie, przecież radni zrobią dokładnie to co zarząd. Po lini partyjnej trzeba będzie zagłosować jak platfusy każą.

 • 2021-03-05 23:14:45

  gość: ~Ppppp

  Roman wspaniały, dalej głosujecie ludzie na tych którzy nic nie robią od wielu lat tylko pogrążają ten nieudolny powiat.
  Żenujący rządzący ale ktoś na tych pseudopolitykow lokalnych głosował

 • 2021-03-06 07:24:18

  gość: ~mieszkaniec

  nie zdziwię się jak Romek z kumplami tak zachahmęcą,że na końcu i tak obecny dyrektor p.Waszczuk będzie prywatnym właścicielem a za rok sprzeda to z ogromnym zyskiem innym lodziarzom ,tak jak to zrobił kiedyś Kulczyk,kupił Polską Telekomunikację za 100 mln.zł,a za 2 lata odsprzedał to Francuzom za 200 mln.zł,można?można,przecież ci ludzie,od 30-tu,te środowiska znają się jak łyse konie i wyciągają wisieńki z tortu bez żadnych następstw prawnych,tu potrzeba wojny żeby te sitwy,układy,mafie roz.......ić raz na zawsze

 • 2021-03-06 07:49:45

  gość: ~Tomasz

  Pogonić aFestra razem z tym namaszczonym dyrektorem

 • 2021-03-06 07:53:03

  gość: ~Obserwator

  Starosta w końcu doprowadził do upadku Dwd. Projekt rozporządzenia mu w tym pomógł, maja teraz preteks. A 4 lata przebimbali i szkoły nie utworzyli, tylko kasę ciągnęli. A teraz przejmą w prywatę i będą prywatne kieszenie zapełniać srebrnikami

 • 2021-03-06 08:44:48

  gość: ~podatnik

  A może jak to przynosi taki dochód to niech biorą to pracownicy w spółkę i prowadzą dom wczasów dziecięcych, znając życie nikt tego nie weźmie a komentarze piszą osoby które tam siedzą i obecnie nic nie robią a kasę biorą i to bardzo dużą.

 • 2021-03-06 10:24:04

  gość: ~Ja

  @~podatnik oj aj pracownicy nic nie robią hm skąd ta wiedza? Nie robią bo dzieci nie ma A robią wszystko żeby te dzieci wróciły do dwd Jak masz pisać bzdury to ugryz się w język Uwierz mi że nie chciał byś być na miejscu pracowników dwd od kilku miesięcy zastanów się co czują ci ludzie pracujący tam 40 lat a są dwie panie które tyle tam pracują Przez tyle lat wstają rano żeby tam iść sprzątać prać gotować a teraz byle ustawa niby jest powodem do likwidacji ah szkoda gadać Jak ktoś nie jest sercem z tym miejscem

 • 2021-03-06 11:59:24

  gość: ~podatnik

  @~Ja Tak jak napisałem piszą pracownicy którzy nic nie robią a kasę biorą '' BO DZIECI NIE MA'' a kiedy będą, czytaj artykuł ze zrozumieniem, nauczyciele nie mogą uczyć klas powyżej 3 bo nie mają wykształcenia to kogo będą uczyć dzieci 1-3 których praktycznie rodzic nie puści. A CO ROBICIE ŻEBY BYŁY DZIECI.

 • 2021-03-08 09:10:06

  gość: ~Pracownik

  @~podatnik
  Zagwarantowanie pracy pracownikom leży w gestii dyrektora. Pytanie co się robi, aby dzieci były, powinno być skierowane do osoby zarządzającej- menagera. Nie jest to przypadek, ze dzieci w placówce nie ma. Oczywiście, jest COVID, ale skoro prywatne dwd radzą sobie nawet w pandemii, funkcjonują i przyjmują grupy zgodnie z prawem, to może należy się zastanowić z jakiego powodu nie pracuje dwd w Bardzie. Jeśli chodzi o kwalifikacje pracowników, nie jest prawdą, ze mogą nauczać wyłącznie w klasach I-III! Brakuje części przedmiotowców, ale wszyscy są chętni, żeby swoje kwalifikacje rozszerzać. Problem jest jeden podstawowy- nikt prócz pracowników nie jest zainteresowany dalszym funkcjonowaniem placówki. Planowana ustawa tylko sprzyja podjętym wcześniej decyzjom. Nikt nie wspomina o tym, ze o likwidacji zaczęto mówić, zanim pojawiła się propozycja ustawy...

 • 2021-03-08 13:26:57

  gość: ~podatnik

  @~Pracownik
  Wreście jakaś konkretna odpowiedź od pracowników, bo nikt nie wie o co tak naprawdę chodzi. Tylko jeszcze pytanie ilu jest nauczycieli którzy mogą uczyć klasy powyżej 1-3 i ile brakuje przedmiotowców i ile osób może podjąć pracę od razu. Jeszcze jedno ile trzeba czasu żeby te osoby się przekwalifikowały i co mają w tym czasie robić. A to że dyrektor za pracę odpowiada to jak najbardziej prawda. Po tych odpowiedziach dużo osób zrozumie o co chodzi.

 • 2021-03-06 09:35:46

  gość: ~Bartek

  A co się dziwić jak w radzie sami kolesie ludzi mają w ..... poważaniu jak były wybory to się mobilizowali i szli do wyborów głosować na swoich to teraz są efekty korytko jest a g

 • 2021-03-06 10:23:09

  gość: ~Pozdr

  Teraz wszystko w rękach pracowników placówki trzeba powalczyć! Szkoda tylko, że nie można liczyc na p. Dyrektora. Całymi latami chcieli likwidować DWD ale dzieki działaniu pani Lucyny i całej ekipy się to nie udawało

 • 2021-03-06 13:02:21

  gość: ~zk

  @~Pozdr
  TIAAA a gdzie jest teraz Pani Lucyna ?

 • 2021-03-08 06:52:57

  gość: ~Iks

  @~zk
  Na emeryturze od 3 lat

 • 2021-03-06 10:24:04

  gość: ~Acin

  A Pan Marek wygra wybory i zostanie Burmistrzem Metropolii Kamienieckiej

 • 2021-03-06 12:25:20

  gość: ~sasiad

  @~Acin

  Dobrze ze nie wygrał bo zamiast miasta to zlikwidowałby gminę i rozdzielił ją między Stok, Zabki i Bardo. A tak macie miasto :)

 • 2021-03-11 14:33:01

  gość: ~pro

  @~sasiad
  Za to Kopertus Orański rozdziela ją między siebie

 • 2021-03-06 13:45:12

  gość: ~Klucznik

  Przejdzie w ręce kościelnych za 1 % wartości.

 • 2021-03-06 14:29:28

  gość: ~mieszkaniec

  @~Klucznik
  bo im sie nalezy,sadze ze zaloge trzeba uszanowac ,a dyrekcje pogonic i starostwo ,pracownicy pracuja za psie pieniadze,i jeszcze dostaja po dupie ,tak jak dps i wszystko co podlega usmiechnietemu romkowi,on jest ustawiony i ma nas was w ....

 • 2021-03-06 15:02:34

  gość: ~kura znosząca złote jajka

  @~mieszkaniec
  Menedżerowie uwielbiają posługiwać się maksymą: „Najcenniejszym zasobem są pracownicy”. A jednak hasło to często pozostaje pustą retoryką. Wielu dyrektorów patrzy na pracowników nie poprzez zwrot ulokowanych w nich inwestycji np. w postaci zwiększonych przychodów firmy, a przez pryzmat kosztów i tak też nimi zarządza. To niebezpieczne myślenie, bo dla wielu firm ludzie są jedynym źródłem długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

 • 2021-03-06 15:20:04

  gość: ~dwd poręba wielka

  @~kura znosząca złote jajka

  https://www.tv28.pl/11941-dom-wczasow-dzieciecych-w-porebie-wielkiej-jakiego-nie-znacie-zapraszamy-do-obejrzenia-reportazu-

  19 października, 00:08 autor: pgrab wyświetlenia: 11291
  Z naszą kamerą wybraliśmy się do Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. Placówka w obliczu epidemii stanęła przed dużym wyzwaniem. Dlatego jej kierownictwo postanowiło wyjść naprzeciw zaistniałej sytuacji i stworzyło atrakcyjną ofertę turystyczną. Jaką? O tym dowiecie się z naszego reportażu.

  O ofercie turystycznej mówił dyrektor placówki, Grzegorz Dziadoń. Z kolei Marta Stachura opowiadała o historii ośrodka położonego tuż u podnóża Gorców.

 • 2021-03-06 14:58:32

  gość: ~ciekawa

  A może pracownicy zaproponują co można zrobić oczywiście zgodnie z ustawą, uczyć nie mogą, trzymając szkołę dłużej koszt bez dzieci na wynagrodzenia i utrzymanie słyszałam że ok.1,5 miliona.W przyszłym roku może być 3 miliony i tak będziemy sobie siedzieć i płacić

 • 2021-03-06 15:54:01

  gość: ~psychiatra

  @~ciekawa

  Po pandemii pobyty dzieci w takich domach będą bardzo wskazane aby przywrócić równowagę psychiczną, zdrowotną, ruchową, kontakt bezpośredni z rówieśnikami i przyrodą pozwoli odbudować prawidłowe relacje.

  Wszyscy widzą, że dzieci za dużo czasu spędzają w sieci (nauka, kontakt z kolegami, gry, rozrywka) i pobyt w takich domach pozwoli dzieciom ponownie docenić kontakt bezpośredni, naukę przez zabawę, wycieczkę - społeczeństwo jest świadome, priorytetem będzie dla rodziców wyjazd dzieci za nawet większe pieniądze (pobyty niesubwencjonowane).

  Dobro dzieci, które przejmą po obecnym pokoleniu zarządzanie naszym państwem powinno być najważniejsze, owszem drogi, infrastruktura jest ważna ale to obecne dzieci będą płaciły nam emerytury.

 • 2021-03-06 16:08:24

  gość: ~protokoły z zarządu i rady

  @~ciekawa

  Problemy finansowe powiat ma nie z dwd Bardo, ale z oświatą, polecam protokoły z obrad zarządu i sesji rady publikowane na BIP. Tam można przeczytać, że do każdej szkoły średniej powiat dużo dokłada po za subwencją - ogólniak - 500 000, Ziębice - 1 600 000, wrocławska 1 100 000 - za mało dzieci - za duże koszty - to tu należy szukać oszczędności. W 2020 roku do dwd nie dołożono ani złotówki. Może należy dokonać restrukturyzacji całej powiatowej oświaty i poszukać nowych rozwiązań, może połączyć szkoły, przesunąć nauczycieli, połączyć klasy mniej liczne. Nowe roczniki, które wchodzą w przyszłych latach są dużo mniej liczne niż obecne i jak zarząd nic nie zmieni to do oświaty trzeba będzie dołożyć nie 3 000 000 a dużo więcej. Dzieci, które przyjeżdzają do dwd płacą za pobyt i tylko należy dobrze skalkulować koszt pobytu aby pokryć koszty dwd.

 • 2021-03-08 07:03:25

  gość: ~Iks

  @~ciekawa
  Droga ciekawa... Pracownicy chcieli przejść na tryb postojowy, poza tym w tym roku otrzymujemy subwencję za 2019r.na którą ciężko pracowaliśmy.Obecnie żadnym rozporządzeniem placówka nie jest zawieszona, mogłaby normalnie funkcjonować, ponieważ są szkoly, fundacje, stowarzyszenia, które organizują różne wyjazdy dla dzieci. Niestety dyrektor ze świtą zajmuje się walka z pracownikami w sądach i szukaniem na nich "haków" oraz likwidacją placowki, zamiast pozyskaniem klienta. Więc nie z naszej winy "siedzimy".

 • 2021-03-09 07:32:17

  gość: ~Gość

  @~Iks
  Niestety, zgodnie z rozporządzeniem dwd do 14.03.2021 nie mają prawa wykonywać działalności statutowej.

 • 2021-03-08 19:05:00

  gość: ~Księgowy

  @~ciekawa proszę wyjaśnij skąd wzrost wynagrodzenia o 100%? Kolejna rzecz to myślisz, ze samorząd to słucha i chce słuchać pracowników? Jeszcze niekorzystnego rozporządzenia nie było (przepraszam projektu rozporządzenia, bo w jakiej ostatecznej formie wejdzie rozporządzenie tego nie wiadomo jeszcze) a już w organie prowadzącym pojawił się temat likwidacji! Los Dwd był już przesadzony zanim pobawił się projekt rozporządzenia. Kolejna rzecz to nie rola pracowników jest wymyślanie jakiegokolwiek rozwiązania, od tego jest zarząd powiatu, wydział oświaty w starostwie oraz zatrudniony menager. To jest niemały sztab ludzi, którzy zarabiają niemałe pieniądze z tego tytułu. I co najważniejsze każdy zapomina o jednym, przez ostatnie lata Dwd w bardzie przyniosło milionowe dochody dla starostwa i nadal może takowe przynosić, niestety nie w tym kierunku to zmierza.

 • 2021-03-06 17:20:39

  gość: ~Sąsiad

  Przecież tam cały czas przyjeżdżały dzieci z różnych stron Polski.
  Jest już kupiec ? Tak, sprzedajcie wszystko w piz.. A zapomniałem , że jeszcze chyba trzeba przez jakiś czas przetrzymać żeby wartość spadła.

 • 2021-03-07 00:05:57

  gość: ~KZ

  @~Sąsiad

  Szkoła w Kamieńcu też zlikwidowana była parę lat temu. Gmina chciała przejąć obiekt i prowadzić szkołę. No i starostwo się uniosło, że oni przecież sprzedadzą budynek. Chętnych było tylu, że ostatecznie budynek sprzedali na preferencyjnych warunkach gminie, jednak struktury szkoły już dawno nie istniały. Stratedzy...

 • 2021-03-07 00:33:48

  gość: ~lll

  @~KZ
  gmina to może i chciała przejąć dawną "Pszczółkę" i .... przejęła! I gwarantuję, że nie po to aby prowadzić szkołę, bo tam przez kilka lat z rzędu zgłaszało się zbyt mało dzieci - kilkanaście i mniej, w ostatnim roczniku kilka osób ...

 • 2021-03-07 08:50:44

  gość: ~Roman

  @~lll

  Nasze dzieci wybierają szkoły w Kłodzku bo dojazd lepszy , bus, pociąg a do Ząbkowic tylko jedna firma która wykosiła konkurencję i podniosła bilety, profile kształcenia w powiecie ząbkowickim od kilku lat bez zmian, może tu leży problem. Wysoki poziom kształcenia, ciekawe profile, dobry dojazd przyciągnie dzieci z sąsiednich powiatów. Brak pracy dla młodych - praca po układach powoduje ucieczkę młodych z powiatu, to jak mają być dzieci - emeryci i znajomi królika nie poprawią demografi

 • 2021-03-07 10:53:34

  gość: ~patrycja

  @~Roman
  dzieeekujemy pani wielowskiej radnej z pis z potworowa z gminy bardo dziekujemy!!!! zaaa pomoc i wstawienie się za pracownikami!!! po co ona tam poszla do tej rady nawet nie spotka la sie z pracownikami tylko kasa

 • 2021-03-07 13:33:39

  gość: ~Ja

  Przepraszam przepraszam co ma jedną radna do całego zarządu i Wielowska pisze się z dużej litery zresztą co ma Patrycja wspólnego z pracownikami dwd puknij się

 • 2021-03-07 15:28:57

  gość: ~wyborca

  @~Ja

  Jak ktoś startuje na radną powiatową i wybrany do rady zostaje (wielowska, fester) to reprezentuje swoich wyborców, tak jak pani radna powiatowa żona wójta Kamieńca - walczy o potrzeby swoich wyborców, a radni startujący z okręgu Barda - problemy w dps, likwidacja szkoły specjalnej, likwidacja dwd. Jak brzmi przysięga radnego - może pora sobie przypomnieć,

 • 2021-03-07 17:49:20

  gość: ~do wyborcy

  @~wyborca
  Ta pani to radna dietetyczna, jeśli ktoś mi wymieni bodaj jedna jej inicjatywę,interpelacje , zapytanie czy spotkanie z mieszkańcami swoimi wyborcami to zmienię zdanie .Zabawne jest co innego troi towarzystwo wzajemnej adoracji startowało do rady pod szyldem PiS-u .Póki co w naszym pszeniczno-kartoflano- buraczanym powiecie rządzi PO z przystawkami.Proszę sobie zadać trudu i prześledzić głosowania w Radzie Powiatu . Okaże się jaka to jest opozycja.

 • 2021-03-07 18:02:55

  gość: ~venividiliquidation

  @~Ja

  A to ma wspólnego, że część ludzi z DWD na nią głosowało w wyborach samorządowych w 2018 roku. W DWD pracuje przeważająca ilość ludzi z gminy Bardo, co nie powinno dziwić. Zwykły odruch ludzki powinien spowodować, żeby pani radna Wielowska odwiedziła jednostkę, przedstawiła swój punkt widzenia, powiedziała co należy zrobić. Niestety pani Wielowska milczy. To po primo. Po secundo w zarządzie powiatu zasiada koalicja PO-PSL. Pani Wielowska to radna reprezentująca PiS, czyli partię opozycyjną. W internetach bryluje i jest bardzo aktywna jeśli chodzi o zobowiązania partyjne i promowanie partii na każdym kroku. Nawet w dyskusje ogólnokrajowe wchodzi. Szkoda, że na własnym podwórku nie jest taka skora do dyskusji, pomocy i rozmów. Po tertio, na coś się kobieto tam pchała? Żeby brać pieniądze? Weź przykład z innych opozycyjnych radnych, chociażby z pani Czerniec. Po veto, radna dietetyczna to piękne określenie. Zapisuję w kajecie.

 • 2021-03-08 06:57:38

  gość: ~Iks

  @~venividiliquidation
  Proszę nie wysnuwać wniosków, jeslisie nie jest w temacie. Akurat p.Radna służyła wsparciem i pomocą pracownikom DWD. Z resztą nie tylko p.Wielowska nie zgadza się z likwidacją placowki. Zarząd to oderebny organ. Rada powiatowa niekoniecznie akceptuje wszystkie uchwały zarządu. Miejmy nadzieję, że i tak będzie w tym wypadku.

 • 2021-03-08 11:07:25

  gość: ~venividiliquidation

  @~Iks
  Co robiła? służyła? Gdzie? Kiedy? Co do tego, że zarząd to odrębny organ... Ależ zgadzam się, jak najbardziej. Zatem teraz czekam na efekty pracy pani Wielowskiej i jej popleczników z opozycji żeby wreszcie się skutecznie wykazali. Skoro pani radna służy wsparciem i pomocą to czekam aż wreszcie zrobi coś dla swoich wyborców i skutecznie zapobiegnie likwidacji 25 miejsc pracy w swojej gminie. Generalnie to czekam od ponad dwóch lat, ale...no właśnie, ale doczekać się nie mogę.

 • 2021-03-08 11:23:57

  gość: ~haha

  @~venividiliquidation
  Ożesz qrw...(obajtek) SŁUŻYŁA , ONA , RADNA służyła ? Zajadów dostałem ze śmiechu .ten lks co wypierdział ten post może śmiało startować a konkursie na Kretyna Roku

 • 2021-03-08 13:24:07

  gość: ~venividiliquidation

  @~haha

  Oj, lepiej nie. Konkurencja spora, a dopiero początek marca.

 • 2021-03-10 18:07:44

  gość: ~WiemWiecej

  @~venividiliquidation
  Akurat Wielowska wstawiła się za pracownikami , dzięki niej doszło do połączenia multimedialnego z pracownikami w trakcie sesji gdzie radni mogli ich wysłuchać i było jeszcze więcej spraw z udziałem tej pani także widzę, ze wypowiadają się tu osoby które są nie w temacie...

 • 2021-03-10 18:54:38

  gość: ~wyborca

  @~WiemWiecej
  Ło matko to dzięki radnej doszło do połączenia multimedialnego, no to pierwsze takie połączenie we wszechświecie, ma mój głos w następnych wyborach

 • 2021-03-10 20:49:38

  gość: ~WiemWiecej

  @~wyborca
  Przynajmniej stworzono możliwość wysłuchania pracowników DWD przez radnych kiedy na sesje nie można przychodzić. Zawsze można pisać ,ze ktoś czegoś nie robi i wylewać pomyje kiedy kompletnie nie jest się w temacie.

 • 2021-03-21 18:26:48

  gość: ~Obserwator

  @~venividiliquidation
  A co zrobił przez te lata Andrzej wspaniały? Atakujecie pierwsza mloda osobę która dostała się między starych wyjadaczy patrzących na koniec swojego nosa. Taki smutny powiat dlatego Bardo jako wrota ziemi klodzkiej powinno iść pod Kłodzko a resztę wpi....u rozdzielić miedzy sąsiadów.

 • 2021-03-07 14:30:53

  gość: ~Jola

  Zniszczą wszystko nasz powiat to dziadostwo aż żal patrzeć wszystko zaniedbane zniszczone a teraz reszta chcą wykończyć nie mamy dobrego zarządcy który umiał by zadbać o powiat ludzi aż żal serce ściska że tak się dzieje

 • 2021-03-08 18:10:36

  gość: ~warto pomyśleć

  @~Jola
  W debacie publicznej wiele mówi się o aktualnych zagrożeniach dla zdrowia oraz gospodarczych skutkach pandemii. Jednak coraz więcej uwagi poświęca się również jej mniej oczywistym, lecz bardzo niebezpiecznym i długofalowym konsekwencjom. Jako jedną z nich eksperci wskazują pogorszenie kondycji psychicznej osób mierzących się z długotrwałym stanem napięcia. Stres na dobre zagościł bowiem w naszym życiu. Obawy związane z życiem zawodowym, bezpieczeństwem swoim i swoich bliskich, a także niepewność wobec przyszłości sprawiają, że pracownicy od kilku miesięcy znajdują się pod większą presją. Jest to szczególnie odczuwalne przez osoby, które w okresie pandemii musiały zaakceptować i przystosować się do nowej zawodowej rzeczywistości – należy współczuć pracownikom dwd, na pewno przepłacą to zdrowiem. Jak były początki pandemii i wszyscy się pozamykali to właśnie dwd przyjmowało ludzi, których nikt nie chciał przyjąć na kwarantannę, nikt się ich nie pytał czy się boją

 • 2021-03-08 08:45:24

  gość: ~Ja

  Zastanawia mnie czemu prywatne domy wczasowe dla dzieci wiodą caly czas maja gości dzieci? A tu pandemia. W Dusznikach, Polanicy jakos biznes idzie a w Bardzie nie??? Kupią za grosze bo jest juz napewo nabywca tego obiektu

 • 2021-03-21 22:00:41

  gość: ~kura znosząca złote jajka

  @~Ja


  ptaki wędrowne donoszą że na najbliższej sesji radni powiatu będą głosować w sprawie uchwały o zamiarze likwidacji domu wczasów dziecięcych

 • 2021-03-23 09:57:35

  gość: ~wydział oświaty

  @~Ja

  Należałoby w tym miejscu decydentom w sprawach oświaty na szczeblu centralnym i na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego życzyć, aby zrozumieli, że „istotą działania samorządu jest oświata. Prawie do wszystkich innych zadań można wynająć prywatnego zarządcę (woda, transport, ochrona środowiska, itp.). Oświata wymaga w zarządzaniu uspołecznienia, to znaczy działania rady (…) żeby czynnik ekonomiczny nie przeważał w zarządzaniu oświatą” , jak pisał w swoim artykule „Finansowanie zadań oświatowych”

 • 2021-03-26 16:21:05

  gość: ~kura znosząca złote jajka

  @~wydział oświaty

  Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju
  26 lutego
  W oczekiwaniu na ponowne otwarcie naszej Placówki staramy sie wszyscy spożytkować przerwę na "lifting" naszego ukochanego Domu Wczasów, podnosząc tym samym standard pobytu przyjeżdżających dzieci.
  Poniżej kilka zdjęć wyremontowanych i upiększonych pomieszczeń.
  To dopiero początek drogi w procesie rewitalizacji i odnowy naszej placówki, ponieważ niebawem rozpoczną się prace zmieniające DWDz nie do poznania!!!
  O postępach będziemy informować na bieżąco


  Dom Wczasów Dziecięcych W Myśliborzu
  9 marca o 14:12
  Kochani,
  odpowiadając na Wasze pytania, informujemy, że jeszcze ciągle pozostajemy zamknięci, ale wierzymy, że już wkrótce wszystko wróci na swoje normalne tory i spotkamy się z Wami. Bardzo na to liczymy bo bez Was jakoś u nas smutno.
  A żeby osłodzić Wam to czekanie dajemy znać, że - wraz z nadejściem wiosny - szykujemy dla Was kilka niespodzianek, ale sami musicie sprawdzić co to takiego ;)ciekawe czy Wam się spodobają

 • 2021-03-26 16:22:56

  gość: ~powiat

  @~kura znosząca złote jajka

  Domy Wczasów Dziecięcych
  18 marca o 08:27 ·
  W dniu dzisiejszym odbyło się zdalne spotkanie kadry kierowniczej publicznych domów wczasów dziecięcych.
  W czasie spotkania dyskutowaliśmy na temat rozszerzenia współpracy między naszymi placówkami, planowanych zmianach w przepisach oświatowych dotyczących działalności DWD oraz przygotowaniach do bezpiecznego przyjazdu dzieci.
  Domy wczasów dziecięcych to placówki edukacyjne położone na terenie przyjaznym ekologicznie. Zatrudniają nauczycieli-wychowawców, którzy w sposób aktywny i w kontakcie z przyrodą realizują zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

 • 2021-04-11 11:19:35

  gość: ~xxx

  @~powiat

  dlaczego inne domy wczasów dziecięcych nie są poddane procedurze likwidacji przez ich organy prowadzące, czy ich organy prowadzące nie dostrzegają zagrożeń, które dostrzega zarząd powiatu ząbkowickiego????
  Czy inne powiaty są niedouczone, nie znają przepisów ????

 • 2021-04-12 12:25:59

  gość: ~proboszcz

  @~xxx

  DO RADNYCH, KTÓRZY PODEJMĄ DECYZJĘ I WEZMĄ NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ - SŁOWA WOJTYŁY:

  Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

  Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

  Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego".

  Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

 • 2021-04-12 18:39:04

  gość: ~ferie w dwd

  @~proboszcz

  szkoda że w dwd Bardo nic się nie dzieje, to już likwidacja


  Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
  15 stycznia ·
  Drugi tydzień zimowych półkolonii za nami!
  W drugim turnusie wzięło udział 32 dzieci

 • 2021-04-13 17:18:07

  gość: ~xxx

  @~proboszcz

  Do polityki garną się ludzie, którzy nic nie osiągnęli, a więc nieudacznicy i darmozjady. Polityka to dla nich deska ratunku, mogą godnie żyć nie dając w zamian nic.
  Józef Piłsudski

 • 2021-04-13 17:20:51

  gość: ~xxx

  ostatnio dodany post

  @~proboszcz

  Powszechnie i nie bez racji sądzi się, że władza zmienia ludzi.

  To prawda, ale najczęściej na gorsze. (Jeszcze nie tak dawno temu, objęcie jakiegoś stanowiska we władzach lub hierarchii społecznej czy zawodowej obligowało (wcale nie z przymusu, tylko z wewnętrznego nakazu moralnego) do podciągania się i doskonalenia pod każdym względem tak, by być godnym zajmowanego stanowiska.
  Władza w miarę upływu czasu coraz bardziej wyobcowuje się (izoluje od społeczeństwa), deprawuje i rozwydrza rządzących. Tę prawdę zawarł brytyjski filozof polityki Lord Acton (1834-1902) w sentencji: „Władza ma tendencję do korupcji, a władza absolutna korumpuje absolutnie”.
  Władza deprawuje też rządzonych, bo albo czyni z nich sługusów, fanatyków, lizusów i donosicieli, albo bierną masę niewolników.

 • 2021-03-08 08:56:35

  gość: ~remi

  Powiat powiatem a gmina musi oddac Kubusiowi Puchatkowi 1milion złotych-o tym cisza w expresie

 • 2021-03-08 13:37:36

  gość: ~podatnik

  @~remi
  To się ciesz że dostaniesz bańke do przodu i przedszkole będzie rozkwitało

REKLAMA