Express-Miejski.pl

Gmina Złoty Stok dołoży się do remontu drogi powiatowej i wspomoże KP PSP w Ząbkowicach Śląskich

46. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku fot.: mwinnik / em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

4 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się 46. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Przed przystąpieniem do obrad burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący Waldemar Wieja złożyli podziękowania Czesławowi Kręcichwostowi z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za pomoc i wsparcie przy pozyskiwaniu środków na drogę wojewódzką nr 390 oraz gratulacje Roksanie Ziębie zwyciężczyni konkursu fotograficznego „Lato w Złotym Stoku” oraz wyróżnionej Dagmarze Alchimowicz.

Po stwierdzeniu kworum, radni zapoznali się z przedstawioną przez Monikę Kropielnicką - kierownika Rejonu w Kłodzku GDDKiA, koncepcją organizacji ruchu mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu i przejściach dla pieszych na drodze krajowej na 46 w Złotym Stoku.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

1) zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Chwalisław, 16 sierpnia sołtys Chwalisławia złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Zasady i tryb wyboru sołtysa określone są w statucie sołectwa, zgodnie z którym wybór sołtysa zarządza w drodze uchwały rada miejska

2) zniesienia formy ochrony przyrody, dokonuje rada miejska w drodze uchwały. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa. Drzewo utraciło wartości przyrodnicze, jest zamierające, w koronie stwierdzono znacznie postępujący susz. Grzyb zaatakował korzenie i część odziomkową pnia. Agresywny patogen powoduje zgniliznę i zniszczenie korzeni, co spowoduje w szybkim tempie wywrócenie drzewa. Ze względu na umiejscowienie przy placu zabaw w parku miejskim i zagrożenie dla bezpieczeństwa, konieczne jest szybkie usunięcie drzewa.

3) przyjęcia programu współpracy Gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

Program został przygotowany na podstawie propozycji przedkładanych przez organizacje oraz z uwzględnieniem zakresu zadań realizowanych w 2018 roku i poddany został konsultacjom społecznym. Program ma na celu wykonywanie zadań gminy Złoty Stok poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pożytku publicznego oraz zwiększanie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych.

4) zmian w budżecie gminy Złoty Stok na 2018 rok:

W wyniku podjętych zmian: 

w dochodach budżetu nastąpiło zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 524.591 zł, w tym:

 • zmniejszenie o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Błotnicy, 
 • zmniejszenie o kwotę 9.000 zł na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Chwalisław - droga dojazdowa do gruntów rolnych”,
 • zmniejszenie o kwotę 9.931 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wolności i cz. ul. Górniczej w Złotym Stoku w  km. 0+000 – 0+571 i 0+000 – 0+069 [intensywne opady atmosferyczne, czerwiec 2017 r.]”
 • zaliczki otrzymanej z budżetu europejskiego w kwocie 395.600 zł, na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok”,
 • refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wykonanie dokumentacji do projektu pn. „Budowa tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy Złoty Stok” - 25.500 zł,
 • zwiększenie o kwotę 138.278 zł z tytułu zaliczki otrzymanej z budżetu europejskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój e –usług gwarancją nowoczesności gmin”,
 • wprowadzenie do budżetu dotacji w kwocie 29.167 zł z tytułu refundacji części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.,
 • wprowadzenie do planu dochodów kwoty w wysokości 35.000 zł z tytułu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, przekazanych do budżetu gminy przez jednostkę oświatową, w związku z przewidywanym niewydatkowaniem zebranej kwoty w br. 
 • wprowadzenie do planu dochodów kwoty w wysokości 19.977 zł na zadanie realizowane w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 r. pn. „Budowa placu zabaw w Płonicy”,
 • zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł, na dofinansowanie projektu pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w gminie Złoty Stok”, 

w wydatkach budżetu nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę  231.337 zł, w tym:

 • zwiększenie o kwotę 45.751 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych i usługi z zakresu zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,
 • zmniejszenie o kwotę 45.170 zł środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Błotnicy”,
 • zwiększenie o kwotę 8.270 zł, na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3281 D w miejscowości Sosnowa – Płonica, długość 1,913 mb, km 3 +260-5+173 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]”,
 • zwiększenie ogółem o kwotę 14.000 zł, na wykonanie projektu i remont i platformy widokowej na Jaworniku,
 • zwiększenie o kwotę 50.735 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku przy pl. T. Kościuszki 2 w Złotym Stoku”,
 • zwiększenie o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe z  zakresu zadań związanych z promocją gminy,
 • zmniejszenie o kwoty 37.880 zł i 17.880 zł środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Złoty Stok – Bila Voda promocja pogranicza”,
 • ujęcie w planie wydatków kwoty 5.000 zł na dofinansowanie zakupu alternatywnego źródła energii elektrycznej uruchamianego automatycznie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
 • ujęcie w planie wydatków majątkowych kwoty 15.000 zł na zadanie pn.„Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku”.
 • zmniejszenie o 15.000 zł, planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,
 • zmniejszenie o 20.000 zł, planu wydatków na dodatki mieszkaniowe,
 • zmniejszenie o 15.000 zł, planu wydatków na usługi opiekuńcze,
 • zwiększenie o kwotę 3.925 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków osobie fizycznej zgodnie ze złożonym wnioskiem,
 • zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • zmniejszenie o kwotę 2.753 zł środków wyodrębnionych w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Chwalisław na realizację zadania pn. „Utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi”,
 • zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pierwszego etapu dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii o roboczej nazwie Ziemia Kłodzka – Czyste powietrze, w ramach RPO WD 2014 – 2020,
 • zwiększenie o kwotę 2.753 zł środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Chwalisław na realizację nowo utworzonego zadania pn. „Doposażenie kuchni w  świetlicy wiejskiej”,
 • zwiększenie o kwotę 80.000 zł, dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej,
 • zwiększenie o kwotę 14.786 zł środków zabezpieczonych na zadanie realizowane w zakresie projektu złożonego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku pn. „Budowa placu zabaw w Płonicy”.
 • zmniejszenie o kwotę 16.000 zł środków przeznaczonych na usługi remontowe w zakresie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy,
 • zmniejszenie o kwotę 30.018 zł. środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w gminie Złoty Stok”,
 • zwiększenie o kwotę 64.818 zł środków zabezpieczonych na zadanie pn.„Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ulicy Wolności w Złotym Stoku”, w tym: zmniejszenie o kwotę 5.110 zł i zwiększenie o kwotę 69.928 zł,

w przychodach budżetu nastąpiło zmniejszenie planu przychodów z wolnych środków o kwotę 293.254 zł,

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu na dofinansowanie alternatywnego źródła energii elektrycznej uruchamianego automatycznie dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Na pisemny wniosek Komendanta PPSP w Ząbkowicach Śląskich udzielono pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu w kwocie 5 tys. zł. Zakup agregatu ma zostać dofinansowany przez wszystkie gminy z terenu powiatu ząbkowickiego,

6) zmieniającej uchwałę Nr XLV/294/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu. Uchwałą  z 7 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Złotym Stoku wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ząbkowickiemu w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3281 D w miejscowości Sosnowa – Płonica, długość 1,913 mb, km 3  +260-5+173 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]”. W procedurze przetargowej Powiat Ząbkowicki wyłonił wykonawcę, który zaoferował realizację zadania za wyższą kwotę. Stosownie do zawartego porozumienia należało zwiększyć dotację celową dla Powiatu Ząbkowickiego o kwotę 8.270 zł, tj. do 50% wartości wkładu własnego jaki musi zabezpieczyć właściciel drogi,

7) wyrażenia zgody na realizację przez Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku operacji pn. „Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku przystępuje do realizacji operacji pn. „Przebudowa pomieszczeń remizy dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Mąkolnie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji jest uchwała Rady Gminy potwierdzająca, że planowana do realizacji operacja została zaakceptowana przez jednostkę samorządu terytorialnego,

8) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.  
W złączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” doprowadzono do spójności wartości dotyczące roku 2018 do wielkości wynikających z budżetu gminy na 2018 r., według stanu na dzień 4 października 2018 r. W wyniku dokonanych zmian dochody budżetu ogółem wynoszą 23.881.870 zł, w tym: dochody bieżące 16.690.197 zł, dochody majątkowe 7.191.673 zł Wydatki budżetu ogółem wynoszą 29.166.511 zł, w tym: wydatki bieżące 16.653.200 zł, wydatki majątkowe 12.563.311 zł. Przychody budżetu wynoszą ogółem 6.271.935 zł, w tym: z tytułu kredytu długoterminowego 6.000.000 zł, z wolnych środków 271.935 zł,
W załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, w ramach wieloletnich programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - wydatki majątkowe: wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w kwocie 1.819.428 zł. na przedsięwzięcie: „Przebudowa ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 64.818 zł. w zakresie przedsięwzięcia: „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia przy ul. Wolności w Złotym Stoku”.
W załączniku nr 3 – „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złoty Stok na lata 2018 - 2031” - w oparciu o zmiany wprowadzone w załączniku nr 1, zaktualizowano objaśnienia do WPF.
Zaktualizowano również opis aktualnych przedsięwzięć,

9) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Złoty Stok do realizacji projektu pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok” nr RPDS.10.02.01-02-0033/18 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne,
Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Szkoły Przyszłości w Gminie Złoty Stok”, na który wraz z parterem wiodącym Fundacją Art Projekt, pozyskaliśmy pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Wartość zadania wynosi 415.061,40 zł, w tym wkład własny Gminy Złoty Stok 21.040,00 zł. To już drugi sukces szkoły w tym zakresie,

10) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II, postanowieniem z dnia 4 września 2018 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miejskiej w Złotym Stoku Katarzyny Kowcz z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. W związku z powyższym uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji i Spraw Społecznych wymagała wprowadzenia zmian polegających na wyborze nowej przewodniczącej, którą została Elżbieta Ruszkowska i nowego Zastępcy Przewodniczącej, którym został Dariusz Maziakowski,

W sprawach różnych odczytano pisma skierowane do rady, zapoznano się ze sprawozdaniem z pracy burmistrza oraz przedstawiono zapytania i wolne wnioski.

UMiG Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA