Express-Miejski.pl

Białkowski odpowiada Bajtkowi. Kanalizacja? Jakie to proste...

Łukasz Białkowski - wójt gminy Ciepłowody fot.: em24.pl

Wójt Łukasz Białkowski odpowiada byłemu wójtowi Janowi Bajtkowi w temacie braku kanalizacji w Ciepłowodach.

Odnosząc się do artykułu autorstwa Pana Jana Bajtka pt. „Dlaczego w Ciepłowodach nie ma kanalizacji?”, który został zamieszczony w Expressie-Miejskim oraz artykułu zamieszczonego w innej lokalnej prasie w zakresie dotyczącym zagadnienia braku kanalizacji w Ciepłowodach, stanowczo podkreślam, że w tej sprawie nie ma cienia wątpliwości co do tego, że postąpiłem racjonalnie, podobnie jak cała rada gminy, podejmując jedyną słuszną decyzję.

Jednocześnie domniemywam, że Pan Jan Bajtek nie napisał tego artykułu samodzielnie, gdyż jako wójt z 20-letnim stażem wykazał się publicznie niewiedzą, jak i wolą budowania błędnego przekonania wśród mieszkańców Naszej Gminy co do faktycznych możliwości budowy tej sieci.

Zastanawiającym jest też sposób wypowiedzi Pana Jana, w której zastosował przekaz jednostronny poparty lakoniczną argumentacją. Zdaję sobie sprawę, że jest to zbyt obszerny temat, żeby wyjaśnić go w szczegółach mieszkańcom. Pan Jan Bajtek chyba chce na tym bazować, co mnie nie dziwi.

Treść kontry Jana Bajtka jak dla mnie wynika tylko z faktu porażki, jaką odniósł, postępując w taki właśnie sposób. Nie chcę się wdawać w polemikę z tym Panem poprzez portale internetowe, gdyż uważam, że nie jest to dyskusja na poziomie. Szkoda tylko, że nie interesował się tym tak szczegółowo w trakcie pełnienia przez niego funkcji. Uważam tak z domniemania po tak słabym merytorycznie artykule. Chyba że jego celem było przedstawienie mojej osoby w złym świetle, co mu się nie udało.

Dzisiaj z perspektywy czasu może sami czytelnicy odpowiedzą sobie na pytanie, jak można było przygotować projekt budżetu gminy z założeniem opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji przy jednoczesnym działaniu prowadzącym do pozbywania się możliwości uzyskania dotacji na ten sam cel (wystąpienie z aglomeracji), w zdecydowanej większości ogłaszanych programów naborowych.

W tym miejscu odsyłam do uchwały Rady Gminy Ciepłowody NR 292/XLVIII/14z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Ciepłowody, którą przygotował Jan Bajtek i po swoim uzasadnieniu wprowadził w życie, z uzasadnieniem rezygnacji z aglomeracji, w którym min. Czytamy „(…) Traktat Akcesyjny przewiduje, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31.12.2015 r. Wyposażenie terenu aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków powinno wedle przepisów nastąpić do końca 2015 r. Ponadto do 31.12.2015 r. w przypadku aglomeracji Ciepłowody, ze zbiorczego systemu kanalizacji powinno korzystać 80% - 90% mieszkańców. W chwili obecnej wskaźnik ten wynosi 3,5%” – Panie Janie czy potrafi Pan wskazać gminę w Polsce, która poniosła z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje, zgodnie z przepisami prawa? Sam Pan wskazał aglomeracje do skanalizowania, znał Pan termin na skanalizowanie więc dlaczego Pan tej kanalizacji nie wykonał? Czyżby Pan nie pozyskał na ten cel środków? Przecież w trakcie Pana kadencji było więcej możliwości korzystania z naborów oraz były przeznaczane na ten cel o wiele większe środki finansowe dostępne w naszym kraju – o czym Pan chyba powinien dobrze wiedzieć.

Czytając dalej Pana uchwałę, widzimy „(…) Dla miejscowości wchodzących w skład aglomeracji zostanie opracowana alternatywna koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych. Obszar aglomeracji będzie sukcesywnie kanalizowany ze środków własnych i pożyczek. – proszę Panie Janie o wskazanie środków własnych, z których moglibyśmy to zrealizować. Bo pożyczki, tak jak Pan mówi, są do brania i wszyscy wiemy gdzie.

Panie Janie, czytamy dalej „(…) Do czasu wykonania kanalizacji oraz budowy oczyszczalni, ścieki będą częściowo gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach), opróżnianych wozem asenizacyjnym, lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W związku z powyższym likwidacja aglomeracji Ciepłowody jest uzasadniona.” – Panie Janie przecież miał Pan kanalizować?

Szanowny Panie Janie, oczywistym i bardzo prostym jest to, co po raz kolejny Panu podkreślę, że opracowanie dokumentacji za 300 000,00 zł byłoby, jak to Pan nazywa „z góry skazane na porażkę”. Opracowanie dokumentacji nie musi się odbywać na kilka lat przed planowaniem złożenia wniosku. Ze spotkań, jakie odbyłem w tej sprawie jasno możemy sobie powiedzieć, że dokumentację do wniosku wraz z trudnym formalnie wnioskiem na potrzeby naboru możemy wykonać na 6 – 7 miesięcy wcześniej. Przykładem niefortunnych wydatków są opracowane dokumentacje z lat poprzednich, na które się Pan osobiście powoływał i wyasygnował środki Gminy bez budowy sieci (np. dokumentacja z kwietnia 1997 r., dokumentacja z października 2013 r. itp.). Mam rozumieć, że dzięki tej dokumentacji poznawał Pan bieżące koszty budowy kanalizacji, mówiąc jednocześnie społeczeństwu, jakie są koszty tej niemałej inwestycji, więc jest to Panu doskonale znane. Również w Wieloletnich Planach Inwestycyjnych Gminy Ciepłowody, już w latach 2004 – 2008 zakładał Pan wykonanie tej inwestycji (uchwała nr 87/XVII/2004 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ciepłowody na lata 2004 – 2008), które to założenie kontynuował Pan w następnych latach. Dlatego nieracjonalne są Pana wypowiedzi, bowiem:

1. Nabór, który Pan wymienił w swoim artykule, mówiąc o złożeniu wniosku „(…) złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i pozyskać środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tak działają wszystkie gminy w Polsce (…)”, został przeze mnie szczegółowo przeanalizowany. Korzystając z tego naboru został złożony wniosek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, który przeszedł ocenę formalną. Niezrozumiałym jest, dlaczego nazywa go Pan „porażką”. Przypomnę jedynie, co też powinno być Panu znane, że Gmina nie otrzymała wystarczającej ilości punktów, które wynikają tylko i wyłącznie ze specyfiki samej gminy. Ponadto powinien Pan sobie zdawać sprawę z tego, że taką samą ilość punktów uzyskałby wniosek na budowę sieci kanalizacyjnej, co określa Pan jako „skazane było na porażkę” – więc zaprzecza Pan sam sobie.

Ponadto Szanowny Panie znajomość zagadnienia powinna Pana powstrzymać od formułowania takiej opinii, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW 2014–2020 pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 2 mln zł na beneficjenta (§ 6 ust. 2 w/w rozporządzenia). Zgodnie z informacją, jaką Pan przekazywał, jest to koszt kilku milionów złotych (około 10 mln w świetle opracowanych dokumentacji), więc spełniłyby się Pana słowa, że inwestycja byłaby realizowana ze środków własnych, bo lepiej lub gorzej każdy jest w stanie wyliczyć poziom dotacji, która i tak jak sam Pan widzi, była określoną ilością punktów. Czy w takim przypadku zarzuciłby mi Pan niegospodarność środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji?

2. Panie Janie, skoro próbuje Pan niefortunnie wskazywać źródła finansowania dla Gminy, zaznaczam, że w okresie sprawowania przez Jana Bajtka funkcji Wójta były dużo większe możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zatem dlaczego Pan nie kanalizował Ciepłowód i Dobrzenic? Czyżby było to podyktowane brakiem otrzymania przez Gminę wcześniejszego finansowania budowy tej kanalizacji? Czy niezłożeniem wniosku? Czy też może wniosek został złożony niepoprawnie? Zaznaczyć należy, że w dokumentacji Urzędu znajduje się formularz złożonej przez Pana propozycji projektu systemowego nr 899 w ramach RPO (data dodania wniosku 28 października 2008 r.)

Pana propozycja obejmowała budowę oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobrzenice i Ciepłowody o wartości 12,5 mln zł. – gdzie jest zatem owa kanalizacja? Zadaję te pytania dlatego, że Gmina Ciepłowody nie występuje w żadnym załączniku do uchwały nr 2430/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2009 dotyczącej w/w naboru.

Czyżby nabór 9/4/4.2/2008 w trybie systemowym propozycji projektów w ramach Priorytetu 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” Działanie 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013” - jak Pan to mówi „skazany był na porażkę”? Czy gdy były tak wielkie środki finansowe, nie należało tylko brać? Łatwiej jest oceniać bezpodstawnie moje działania, a zapomina Pan o sobie i ocenie swoich działań przez 20 lat.

Zaznaczam, że w okresie Pana kadencji m.in. zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. Nr 60., poz. 373) dla jednej gminy w okresie realizacji Programu w przypadku operacji dotyczących gospodarki wodno – ściekowej przysługiwały nie więcej niż 4 mln zł. - patrząc na Pana artykuł zastanawiam się, jak to się ma do obecnych naborów i środków, jakie są oferowane.

3. Odnosząc się do aglomeracji, z której Pan zrezygnował, a zarazem, jeszcze raz podkreślam, głównego dokumentu niezbędnego do ubiegania się o środki zewnętrzne na „te nasze sporne kanalizacje” nie mogę skorzystać z porady Jana Bajtka gdyż jest ona błędna i podparta argumentacją, która nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Program który został przez Pana wskazany, abym z niego skorzystał tj. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, zaznaczam, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka Wodno – Ściekowa (…), 2016 r., czytając dalej Regulamin konkursu jasno i klarownie wskazane jest, że działanie wymaga członkostwa „(…) w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM, w tym: (…)”.

Panie Janie czytamy dalej „Ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dokonywana będzie poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji na obszarze aglomeracji zostały uwzględnione w w/w dokumentach.”

Szanowny Panie przed konstruowaniem wniosków czytajmy i analizujmy dokumenty programowe oraz warunki i zasady prowadzonych naborów, a nie pouczajmy - czy widzimy co wyszło?. Pana wnioski i oceny nie zgadzają się

z dokumentami, które są dostępne w Urzędzie Gminy lub innych organach. Niewiedza szkodzi.

Pomagając Panu wspomnę, że w okresie, kiedy Łukasz Białkowski pełni funkcję Wójta Gminy Ciepłowody były też inne nabory m.in. POIiŚ dotyczące zagadnienia wodno – kanalizacyjnego, z których też nie skorzystaliśmy, gdyż wymogiem również jest KPOŚK czyli ponownie kłania się udział naszej Gminy w aglomeracji, z której Pan zrezygnował.

Panie Janie cieszę się, że wspomniał Pan o gminach ościennych znacznie większych od nas i co niejednokrotnie Pan podkreślał pełniąc funkcję Wójta, że ze znacznie większymi budżetami od naszego. Nie będę się wypowiadał odnośnie innych samorządów „bo każde podwórko jest inne” i nie mam szczegółowej wiedzy

w zakresie ich działalności, potrzeb i planowanych przedsięwzięć. Natomiast patrząc na artykuł, sądzę, że Pan tę wiedzę ma i to nie małą więc z pewnością Pan dobrze wie, co pisze. Myślę, że pisząc o ich aglomeracji również Pan się dobrze zapoznał i poddał analizie to porównanie. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć powodzenia sąsiadom, bo to dobre gminy, a Panu dedykuję słowa „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

Z racji ogromnego zakresu materiału do wyjaśnienia oraz czasu, którego niestety nie mam aby szczegółowo to Panu wyjaśnić na portalu internetowym, tematykę związaną z aglomeracją i zagadnieniem KPOŚK zostawię Panu do ponownej analizy bo jak widzimy w artykule jest ona Panu obca m.in. z uwagi na słowa „Pozostaje tylko pytanie czy wójt naprawdę zapoznał się z przepisami, które stanowią o sposobie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji i przyznawania pomocy finansowej z funduszy unijnych?”. O części uzasadnienie braku istnienia aglomeracji już sam Pan wspomniał w artykule. Powiedzmy sobie wprost, że tylko w latach 2007 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego do dyspozycji było ponad 200 mln zł, na które, jak widać, Gmina Ciepłowody nie potrafiła złożyć skutecznie wniosku o dofinansowanie? Co więcej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w tamtym okresie to z kolei ponad 6 mld euro do dyspozycji na gospodarkę wodno – ściekową, a czy rozpoczęto w Gminie w tym zakresie chociażby prace studyjne?

Ponadto zapewniam Pana, że w przypadku możliwości ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe, w tym również na kanalizację poczynimy starania, aby je pozyskać, a czas pokaże… Wiadomym jest, że każdy wójt jaki by nie był i tak będzie miał do realizacji zgodnie z przepisami prawa zadania własne gminy, a co za tym idzie, nie powinniśmy mówić, że w tym zakresie „(…) wróci do koncepcji poprzednich władz (…)”.

Kończąc artykuł chcę przekazać Panu, że nie potrafię zrozumieć, dlaczego pomimo tylu lat sprawowania funkcji wójta, przedstawia Pan niewiedzę i to w zakresie, w którym chce być Pan tym lepszym.

Panie Janie, czy było to Panu potrzebne na forum?
Panie Janie, co teraz mają powiedzieć mieszkańcy na Pana niewiedzę?
Szanowny Panie Janie czy nie lepiej usiąść i porozmawiać, wymienić się argumentami w normalnej rozmowie? Również ma Pan możliwość przedstawić swoje uwagi na sesji Rady Gminy Ciepłowody.

[tekst oryginalny, bez ingerencji redakcji]

Łukasz Białkowski - wójt gminy Ciepłowody

101

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Białkowski odpowiada Bajtkowi. Kanalizacja? Jakie to proste...

  2018-02-07 22:42:34

  gość: ~Napoleon

  I wszystko jasne, gratuluję panie Białkowski kolejna porazka p. Bajtka

 • 2018-02-07 22:46:43

  gość: ~MATEMATYK

  300 000 zł. skazanych na porażkę :(((

 • 2018-02-07 22:51:06

  gość: ~mm

  Brawo Łukasz!!!

 • 2018-02-08 23:04:56

  gość: ~Zachwycony

  @~
  Brawo lukasz. Rzeczywiście same sukcesy. Wystarczy wejść na stronę Expressu i zobaczyć nagłówki artykułów. Ostatnie trzy:"Znamy nazwisko nowej dyrektor Zespołu Szkolno-przedszkolnego w" Cieplowodach"; "Mieszkańcy gminy Cieplowody otrzymali gratulacje i podziękowania";"Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Cieplowodach z nowym kierownikiem i główna księgowa". Co tam inwestycje, jakaś kanalizacja. To są dopiero sukcesy. Ciekawe kto jeszcze pozostał do wymiany. Mieszkańcy gminy obudzcie się. Ten człowiek wam wyrządza krzywdę. On V odejście i to już niebawem a wy zostaniecie z tym bajzel.

 • 2018-02-09 07:27:06

  gość: ~Mieszkam

  @~Zachwycony
  Co ty piszesz jaki bajzel. Pan Łukasz to najlepszy wójt jakiego miała ta gmina. Wiele zrobione dla mieszkańców gminy nie dla siebie i swoich kolegów jak to bylo za poprzednie lata byłych władz. Każdy wójt ma prawo wymienić sobie kadrę z którą chce współpracować i nie widze tu nic złego ze wójt zwolnił tą czy inną osobę.kanalizacja kanalizacja i kanalizacja dajecie juz spokój przez 20lat tamtej wladzy nie udało się nic zrobić a oczekujecie ze przez 3 lata Nasi nowi samorządowcy naprawia błędy poprzedniej ekipy dajmy czas bo widzimy ze obecny Pan wójt i rada znają temat kanalizacji i ta sprawa nie jest im obojętna.

 • 2018-02-09 22:59:55

  gość: ~Noa

  Za co to brawo??? Bo nie za bardzo rozumiem...

 • 2018-02-07 23:02:27

  gość: ~rozczarowany

  Co za bełkot!
  Panie Białkowski weź się Pan za jakąś robotę i zostaw Pan coś po tych smutnych i przykrych latach Pana urzędowania a nie tylko odnosisz się Pan do swojego poprzednika, który muszę przyznać ze smutkiem ma rację!!! Głosowałem na Pana i się zawiodłem!!!
  W innych gminach się da:

  http://zabkowice.express-miejski.pl/wiadomosc/26747,bedzie-wodociag-w-przedborowej-wnioski-na-wodociagowanie-ozar-i-doboszowic-w-tyle

  Nawet Pan nie potrafisz wniosku napisać, o pomyśle i jakiejś wizji nawet nie wspomnę!!!
  Kanalizację można realizować w etapach I - 4 mln zł w tym roku - pół wioski, kolejne w następnej perspektywie.

  Jan Bajtek modelowo zorganizował oświatę w naszej gminie - piękny pomnik, Pan to niszczysz a ze STOLCEM nie możesz sobie poradzić!!!

 • 2018-02-07 23:30:58

  gość: ~Będzie

  @~rozczarowany
  To teraz masz pomysł zeby na raty kanalizację robić ha ha ha

 • 2018-02-07 23:37:25

  gość: ~mietek

  @~rozczarowany
  jesli juz to niech Pan weżmie sie do pracy chodż ten pan cały czas jest w urzedzie. a do roboty to niech wezmie sie ktos inny bo fasolka czeka....

 • 2018-02-08 13:04:29

  gość: ~zdzich

  @~rozczarowany
  popieram przedmówcę, a co potwierdza cytata artykułu ;"z trudnym formalnie wnioskiem na potrzeby naboru ", szkoda, że inne gminy mogą, a my nie,przykre to i nie pomogą siłownie zewnętrze i rekreacja jak nie ma kanalizacji, ehhh....

 • 2018-02-08 13:05:26

  gość: ~zdzich

  @~rozczarowany
  popieram przedmówcę, a co potwierdza cytata artykułu ;"z trudnym formalnie wnioskiem na potrzeby naboru ", szkoda, że inne gminy mogą, a my nie,przykre to i nie pomogą siłownie zewnętrze i rekreacja jak nie ma kanalizacji, ehhh....

 • 2018-02-07 23:34:00

  gość: ~Postronny

  Barwo Białkowski, konkretnje i rzeczowo napisane z powołaniem się na fakty. Jak dla mnie wypukntowanie krok po kroku Pana Bajtka, który mam wrażenie nie wie co pisze i chyba próbuje rozpocząć swoją kampanię wyborczą, która skazana jest na porażkę. Z całym szacunkiem do Pana dwudziestoletnich rządów w gimnie, sądzę że wiedza i rzeczowość Pana Białkowskiwgo wielokrotnie przewyższa Pana kompetencje.

 • 2018-02-07 23:53:32

  gość: ~Biedna nasza gmina

  Ile Białkowski kasy pozyskał przez 3 lata?
  Pochwal się?
  Wstyd na cały powiat, ludzie się na mieście śmieją a w kampanii jak klamki lizał to opowiadał jaki fachowiec od funduszy unijnych

 • 2018-02-07 23:57:18

  gość: ~i rrrrrr

  @~Biedna nasza gmina
  Teraz ktos inny klamki w POWIECIE lize ha ha ha ha wstyd na cały powiat ha ha ha

 • 2018-02-08 00:13:22

  gość: ~Zwiewna

  @~Biedna nasza gmina
  Nie ważne ile pozyskał! WAŻNE ile i jak dużo ZROBIŁ w tak krótkim czasie. Efekty widać na każdym kroku. Świetny artykuł Panie Wójcie! BRAWO Łukasz Białkowski

 • 2018-02-08 00:29:30

  gość: ~xxx

  @~Zwiewna
  Co i ile zrobił? Co widać na każdym kroku? Bajzel w szkole? Tylko bez jaj proszę

 • 2018-02-08 00:08:26

  gość: ~Zatroskany

  Chłopcze zarządzanie gminą nie polega na pisaniu komentarzy pod każdym swoim artykułem treści - Brawo Białkowski!, Brawo Łukasz! Zrób coś wreszcie dla tej gminy i jej mieszkańców bo nas przyłączą do stolca!

 • 2018-02-08 08:27:57

  gość: ~brak

  @~Zatroskany
  Ten artykuł i sposób wypowiedzi tylko pokazuje brak klasy I szacunku do drugiego człowieka - niestety. Ludzie otwórzcie oczy- to były wójt nie ma już prawa zapytać się o losy kanalizacji ? Czy nie widzicie że dla byłego wójta ważne jest żeby mieszkańcy mieli godne warunki życia A nie jakieś wieczne spory i konflikty. Ja myślę ze po tym artykule wszystko widać dużo napisane A kanalizacji jak nie było tak nie ma. Nie wystarczy pisać elaboratow (też pewnie niesamodzielnie) tylko trzeba działać ! Były wójt stawiał na działanie A nie na gadanie. I tyle w temacie. Adjos

 • 2018-02-08 08:36:19

  gość: ~aaaa

  @~brak
  Aaaaa pamiętacie jak były wójt tylko oficjalnie zapytał jaki był koszt zrobienia dożynek i jakie było oburzenie . To już o nic nie można się zapytać ? Co to ma być ? Gmina jest jednostka samorządowa A nie czyjaś prywatna firma i kazdy z mieszkańców ma prawo się zapytać. Może to dla niektórych nie pojęte bo uważają że wszystko robią Perfect A tak w rzeczywistości no nie jest

 • 2018-02-08 09:00:30

  gość: ~On

  @~brak

  Były wójt z 20-letnim stażem nie powinien pytać o coś, czego sam nie zrobił przez 20 lat, bo to tylko wskazuje na jego poziom zarządzania. 20 lat to szmat czasu, w Unii jesteśmy od 2005 roku bodajże, a więc 9 lat miał Bajtek na pozyskanie środków unijnych. I co? I rozlicza obecnego wójta po trzech latach. No nieźle.

 • 2018-02-08 13:46:16

  gość: ~Obiektywny

  @~On
  Takie podejście do sprawy to jest bzdurne uproszczenie. Pozyskiwano tyle ile było można i robiono kolejno co się dało. Nierealnym było i jest pozyskanie jednorazowo kwoty na całość. Potrzebujących jest więcej. Z czego aktualny Wójt jest rozliczany? Z zaprzepaszczenia możliwości realizacji kolejnych etapów. Braku poszukiwania możliwości mimo niespełnienia warunków aglomeracji. Gdyby tak wrócić do deklaracji wyborczych aktualnego Wójta, to mogłoby to okazać się dla niego przykre, tym bardziej, że rośnie rzesza porównujących "poziom zarządzania" z przeszłości, z tym, co mamy teraz. I nie jest to korzystny obraz dla aktualnej władzy.

 • 2018-02-08 14:33:17

  gość: ~Lena

  @~Obiektywny
  Zaciekawił mnie Pan. Jednak nadal w konwencji "jak nie ma argumentów to personalnie". może wiec na temat?

 • 2018-02-08 15:04:24

  gość: ~Obiektywny

  @~Lena
  Zaraz odnajdę ten argument. Obszerny wywiad - program wyborczy sprzed 3-4 lat. Wójt jest osoba publiczną i ta konwencja nie ma tu nic do rzeczy. Cytujesz tekst użyty w kampanii dotyczącej szkoły gdzie atakowano osobę prywatną. Trochę jak kulą w płot. A temat w tym momencie jest cały czas ten sam. Więc rzeczywiście wróćmy do niego.

 • 2018-02-11 12:32:15

  gość: ~Yerba

  @~brak
  Morze i janek stracił tron ale "rządzi" dalej tylko z drugiego siedzenia, przez pośredników i to jest CHORE. wójt musi w końcu coś z tym zrobić i przerwać tą patologię w urzędzie czas najwyższy na zmiany czyż nie????

 • 2018-02-08 09:30:21

  gość: ~Obiektywny

  Jaki jest cel tak rozległej riposty, w 75% nie na temat. Obarczonej personalną niechęcią pozbawiającą racjonalnego podejścia do sprawy. Z braku konsekwencji w stosowaniu "osoby" w przydługim tekście, wynika wątpliwość co do autorstwa.
  Z tekstu zaś wynika także, iż główną przeszkodą w pozyskaniu funduszy na kanalizację była rezygnacja z aglomeracji. Faktem jest, że gmina nie spełnia warunków na takie potraktowanie ze względu na gęstość zaludnienia i choćby na głowie stawał, to aglomeracji nie będzie. Więc wcześniejsza rezygnacja i próba pozyskania funduszy z innego programu była chyba racjonalnym posunięciem.
  Z całości tej sprawy dla mieszkańców gminy wniosek jest mało optymistyczny. Ustępujący Wójt i obejmujący władzę nie porozumieli się w sprawie zgodnie z interesem mieszkańców. Obserwując działalność nowego Wójta w szkole, wodociągach i personalne rozgrywki, widoczne nawet w takim tekście jak powyżej, zła wola leży po jego stronie. I żadne tu "Brawo Lukasz. kolejna porażka p.Bajtka." niczego nie zmienią.
  Byczek Fernando też tak miał. Z tym, że rolę czerwonej płachty spełnia teraz Bajtek i "jego ludzie", bez względu faktyczny stan rzeczy.

 • 2018-02-08 14:37:00

  gość: ~Bolek

  @~Obiektywny
  Posługiwanie się metodą "srającego hipopotama" jak się okazuje przetrwało z czasów PRL-u i służy cały czas. Na temat proszę.

 • 2018-02-08 14:49:32

  gość: ~Obiektywny

  @~Bolek
  Srający hipopotam to te 75%. A temat to aglomeracja.

 • 2018-02-08 16:34:41

  gość: ~Marmolada

  @~Obiektywny
  Dlaczego gminy tak chętnie wyznaczały granice aglomeracji wodnościekowych?

  Wśród samorządowców panowało przekonanie, że gwarantuje to uzyskanie dotacji na budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni. Dlatego wyznaczono aglomeracje na zapas, żeby móc potem ubiegać się o środki unijne i krajowe. Co ciekawe, było to przeświadczenie słuszne. Żeby ubiegać się o środki unijne, trzeba było wyznaczyć obszar aglomeracji. Tyle że samorządowcy wpadli w swe własne sidła. Aglomeracje są tak obszerne, że ich pełne skanalizowanie jest właściwie niemożliwe. Mimo że w ostatnich latach dokonaliśmy w tej dziedzinie ogromnego skoku. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat wydaliśmy 33 mld złotych, właściwie każdy, kto ubiegał się o środki na kanalizację w obszarze aglomeracji, je dostał. Co nie zmienia faktu, że przystępując do budowy kanalizacji, trzeba się zastanowić, czy to jest ekonomicznie opłacalne. Nie wszędzie kalkulację przeprowadzono. Sieć kanalizacyjną budowano nieraz tam, gdzie lepiej sprawdziłyby się rozwiązania indywidualne. Zdarza się, że po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej trudno namówić mieszkańców do podłączenia się. I nic dziwnego. Jeżeli za odprowadzenie metra sześciennego ścieków do kanalizacji pobierana ma być opłata rzędu 50 zł, to nie ma to nic wspólnego ani z rozsądkiem, ani z ekonomią, ani z ochroną środowiska. Dla porównania, za odebranie metra sześciennego ze zbiornika bezodpływowego trzeba zapłacić do kilkunastu złotych.
  Ale gminy chcą zapewnić swoim mieszkańcom najlepszą jakość usług. Mają ich zostawić z tradycyjnymi szambami?
  Pamiętajmy, że tak naprawdę niewielki odsetek ludności żyje na terenach objętych kanalizacją sieciową. Nawet w Europie Zachodniej nie ma kraju skanalizowanego w 100 proc. Są tereny, gdzie zdecydowanie bardziej ekologiczne i ekonomiczne są rozwiązania bezodpływowe oraz oczyszczalnie przydomowe. Gminy mogą pozyskać środki na takie instalacje i wesprzeć swoich mieszkańców. Mogą one być budowane przez samorządy, a potem dzierżawione, albo ich budowa przez mieszkańców może być dofinansowana przez gminę. Wiele samorządów już zdecydowało się na takie rozwiązanie. Mamy nadzieję, że za ich przykładem pójdą inne. Przede wszystkim jednak namawiam do przeglądu granic aglomeracji. Trzeba to zrobić nie w 2015 roku, tylko już teraz. Potem będzie za późno i posypią się kary.

  Czy Ministerstwo Środowiska ma jakieś szacunki, o ile powinny się zmniejszyć tereny aglomeracji, żeby spełnić wymogi dyrektywy unijnej?

  Nie. W Polsce wyznaczono 1635 aglomeracji i z centrali nie mamy szans na taką ocenę. Tylko na poziomie gminy można ocenić, gdzie powinny przebiegać granice aglomeracji, która wieś jest wystarczająco duża, a która może zostać objęta innym programem.


  Nie wszędzie musi być kanalizacja .
  Rozmowa z wice min.środowiska Stanislaw Gawłowski z 2013 roku.

 • 2018-02-08 17:54:19

  gość: ~Obiektywny

  @~Marmolada
  Tak. I to jest materiał do dyskusji.

 • 2018-02-08 18:28:18

  gość: ~Obiektywny

  @~Marmolada
  Jest tylko pewien problem co do proponowanego rozwiązania. Ostatni etap działania oczyszczalni przydomowej przewiduje odprowadzenie wstępnie oczyszczonej wody do gruntu. Znaczenie ma porowatość gruntu. Wody po samooczyszczeniu biologicznym maja przesączyć się do wód gruntowych. Na takie rozwiązanie nie pozwalają ciężkie ziemie naszej gminy. Każde inne podnosi koszty. Oczyszczalnie bezodpływowe działają jak szamba. W czym więc poprawiają sprawę? I tak wody po wstępnym oczyszczeniu nie można wprowadzić do obiegu tylko do oczyszczalni zbiorczych. Obawiam się, że jesteśmy skazani na konwencjonalna kanalizację.

 • 2018-02-08 11:28:16

  gość: ~Obywatel

  ale bełkot, o matko. Ktoś coś zrozumiał?

 • 2018-02-08 11:37:10

  gość: ~Maciek

  Jasiu daj już spokój,szkoda ,że przez 20 lat niewiele zrobiłeś, swoje mądrości zostaw lepiej dla siebie.

 • 2018-02-08 15:01:25

  gość: ~Asia

  Takiego gospodarza gminy jak Bajek to Cieplowody raczej już nie zobaczą. Niestety.

 • 2018-02-08 15:28:29

  gość: ~Nie

  @~Asia
  Nie ma lepszego od Łukasza Białkowskiego nie ma lepszego od Łukasza Białkowskiego ;))

 • 2018-02-08 16:06:23

  gość: ~Aaa

  W rozwaleniu Cieplowodzkiej szkoły to na pewno

 • 2018-02-09 11:32:30

  gość: ~ Anweiwz

  @~Aaa
  W rozwaleniu? Przecież szkoła nadal stoi i miewa się b.dobrze ;)

 • 2018-02-09 12:12:27

  gość: ~Obiektywny

  @~ Anweiwz
  O sam fakt stania nie chodziło. Budynek Urzędu Gminy też jak stał tak stoi. A jednak nie wszystko działa zadowalająco. Żeby za wiele się nie rozwodzić co do szkoły - np. sprzęt multimedialnej pracowni matematycznej stoi i obrasta kurzem na korytarzu. To jest postęp. brawo.

 • 2018-02-09 12:23:47

  gość: ~Rodzic

  @~Obiektywny
  A gdzie wcześniej stał ten sprzęt???

 • 2018-02-09 13:11:40

  gość: ~Obiektywny

  @~Rodzic
  Tam gdzie powinien. Pracownia działała.

 • 2018-02-09 12:12:40

  gość: ~Igor

  @~Aaa
  Za sytuacje w szkole i za caly szum wokół odwolania dyrektora szkoły staja byly wójt gminy i byly przewodniczący rady gminy dzisiaj mieli odwagę wyjść z cienia tej okropnej i dla nikogo nie potrzebnej woiny zwanej niszczeniem szkoly ????ale wiemy o co chodzi!!!!!.... szkoda tylko tego pana z kobylej ze tak sie dal wciągnąć w tą intrygę. Panie ..... zapomnialem jak sie pan nazywa- chcialem tylko napisac ze szkoda mi ze ktos tak pana nie ładnie wykorzystal....

 • 2018-02-09 13:10:12

  gość: ~Obiektywny

  @~Igor
  Nie obracajmy kota ogonem.

 • 2018-02-09 13:28:35

  gość: ~ja

  @~Igor
  ja tu czegoś nie rozumiem ? tak niesprawiedliwie potraktowano panią dyrektor za jej dobrze wykonywaną pracę , a ktoś obraca kota ogonem że za cały szum wokól szkoły stoją w/w osoby. trzeba mieć tupet zeby takie tak twierdzić. czyli wszyscy mieli siedzieć cicho i bić brawo ? pewnie taki był zamysl, ale nie wyszło, bo mieszkancy widzą to inaczej i nie godzą się na taką niesprawiedliwość. Jak można obwiniać inne osoby o to że narobili szumu ???? a może czas zacząć spojrzeć obiektywnie kto zaczął robić ten szum !

 • 2018-02-09 14:39:37

  gość: ~vox populi

  @~Igor
  Szkoda, że w dobie szkół typu "NO BELL" (wygoogluj), wójt gminy i oboje przewodniczących Rady Rodziców uparcie powracają do SYSTEMU PRUSKIEGO, a Ty odwracasz kota ogonem i doszukujesz się intrygi poprzedników, umacniając kreowany w artykule wizerunek wójta jako poszkodowanego, będącego pod wiecznym, niesprawiedliwym obstrzałem. Tymczasem przy postawie p. Lis niewiele brakowało do sukcesu, jakim cieszy się Konstancin Jeziorna. Teraz już tylko równia pochyła w dół, kosztem dzieci...
  Co do artkułu: mądrość obroniłaby się sama w kilku zdaniach, bez zbędnych komentarzy, ale nie udało się - dostrzegamy wilka w babcinym przebraniu.

 • 2018-02-09 17:57:47

  gość: ~Rodzic

  @~vox populi
  Jakimi sukcesami cieszyła się szkoła,wymień mi chociaż jeden bo ja naprawde niewiem.Chyba nie mówisz o 10 może 12 dzieci na 300 uczęszczających do tej szkoły dzieci,które odnoszą drobne sukcesy,ale to jest zasługa ich rodziców tylko i wyłącznie .Wożąc je na różnego rodzaju zajęcia i rozwijają ich zdolności matematyczne i nie tylko.Znam jedną rodzine i wiem co mówią i co sądzą na ten temat.W tej szkole za bardzo nadużywali słowa"sukces"bo do sukcesów to daleka droga była.Czekam na odpowiedź wymień chociaż jeden!

 • 2018-02-09 19:02:19

  gość: ~też rodzic

  @~Rodzic
  Nastaw się teraz na pasmo sukcesów, bo niewątpliwie dzięki decyzji wójta i aktywności nowej dyrektor nastąpi teraz rozkwit. W opozycji do tego zaścianka co dotychczas był, no może z wyłączeniem tych kilku lat, co już obecna dyrektor była, ale jej przeszkodzono dalej skrzydła rozwijać.

 • 2018-02-09 19:21:00

  gość: ~Nauczycielka

  @~też rodzic
  Przeszkadzano to mało powiedziane!

 • 2018-02-09 19:05:29

  gość: ~też rodzic

  @~Rodzic
  Szkoda rodzicu,że nie bywałeś w szkole. Ja bywałem, to wiem. No ale cóż, niektórzy widac, że cale życie mają do szkoły pod górkę. Ślepy i głuchy wie, co działo się w szkole w ciągu ostatnich siedmiu lat.

 • 2018-02-09 19:10:04

  gość: ~też rodzic

  @~też rodzic
  oby tak było, bo przecież dzieci są najważniejsze. Tylko niestety nie dla wszystkich. Dla niektórych priorytet to polityka i walka o stołek, co sie potwierdziło.

 • 2018-02-09 19:25:07

  gość: ~Rodzic

  @~też rodzic
  Wiem co się działo,dlatego jestem bardzo zadowolona ze zmiany na stanowisku dyrektora.

 • 2018-02-09 19:33:46

  gość: ~tez rodzic

  @~Rodzic
  Jak wiesz to się podziel tą cenną wiedzą, która powoduje radość, bo moje doświadczenie pokazuje co innego i jesteśmy wszyscy ciekawi co kryje się za twoją tajemniczą wypowiedzią.

 • 2018-02-09 22:22:27

  gość: ~Obiektywny

  @~Rodzic
  Przed siedmiu laty zaczynać nawet trzeba było od ustalenia procedury postępowania z uczniami wymagającymi specjalnej troski. Więc wyrównanie poziomu tych 300 i sukcesy kilkunastu to już było wiele. Ale my o kanalizacji.

 • 2018-02-09 23:10:59

  gość: ~Normalny

  Może i czasy Bajtka minęły, ale nie da się ukryć, że postawił wysoką poprzeczkę dla swojego następcy.

 • 2018-02-09 23:41:02

  gość: ~Ttt

  @~Normalny
  Minęły i juz nie wrócą czas sie z tym pogodzić.

 • 2018-02-10 14:29:21

  gość: ~Mama

  @~Obiektywny
  Powtarzam jeszcze raz za skcesami tych kilku uczniów stoją ich RODZICE nikt inny.

 • 2018-02-09 11:29:26

  gość: ~ Anweiwz

  @~Asia
  I bardzo Dobrze,że nie zobaczą!
  Czasy p.Bajtka minęły. Teraz p.BIAŁKOWSKI! TO JEGO CZAS I MIEJSCE, ;) popieram!

 • 2018-02-08 15:18:49

  gość: ~pączek

  Już któryś artykuł nt. naszej gminy i czytam w komentarzach, jak ktoś zwraca się do obecnego Wójta per Chłopcze. Trochę szacunku. Anonimowe cwaniaki ...

 • 2018-02-08 16:06:11

  gość: ~per

  @~pączek
  ;-)))))))))))))ha, ha ha

 • 2018-02-08 22:22:28

  gość: ~pączek

  @~per
  Taki pseudo bo dziś Tłusty Czwartek. Nie zmienia to faktu, że p. Białkowski nie ma 10 lat, żeby zwracać się do niego w komentarzach per Chłopcze. Kurtyna

 • 2018-02-08 22:41:56

  gość: ~Młody

  @~pączek
  Przecież to jest normalne, wszyscy do lukasza mówią na ty a on się cieszy ze jest fajny

 • 2018-02-09 21:47:43

  gość: ~Asa

  Kiedyś nie lubiłem Bajtka.Ale teraz jak widzę co się dzieje, a w zasadzie nic nie dzieje w gminie,to Panie Janie Bajtek Wielki Szacunek dla Pana.

 • 2018-02-10 10:26:41

  gość: ~Rafał

  @~Asa
  To tak jak ja nie głosowałem na Białkowskiego a teraz będe wkońcu zachowuje się jak na wójta przystało.

 • 2018-02-09 22:21:06

  gość: ~pod

  Podsumowujac cała ta sytuację to gmina cieplowody była kojarzona z zaradnym wójtem (oczywiście bylym)ktory wybudowal szkole ,osrodek zdrowia itd,szkoła jako jedna w powiecie była chlubą i była kojarzona z Panią dyrektor która zresztą osiągnęła miejsce 4 managera oświaty w Polsce(!) A teraz gmina jest kojarzona z najwieksza ilością afer i konfliktów personalnych. Widać ktoś się chyba tylko na tym widoczne zna. I czy jest inaczej ?

 • 2018-02-09 22:25:38

  gość: ~Dar

  Brawo za celne podsumowanie

 • 2018-02-10 11:48:08

  gość: ~FBI

  @~pod
  Co? Haha. Szkoła w Ciepłowodach chlubą powiatu? Haha, dawno się tak nie uśmiałem. Szkoły w Ząbkowicach Śląskich i ich uczniowie biją uczniów z Ciepłowód na głowę, więc o czym Ty mówisz. Czwarte miejsce managera oświaty w Polsce - ten certyfikat jest tak samo wartościowy jak papier toaletowy, którym godzinę temu podcierałem sobie du pę

 • 2018-02-13 14:50:57

  gość: ~p M

  Łukasz nie daj się wciągać w głupie dyskusje, bo ataki na Twoją osobę, to przejaw zwykłej zazdrości i bezsilności. Każdy mądry po czasie. Łatwo kogoś oczernić na forum, ale kiedy można było coś zrobić to obrabiało się swoje hektary.
  Panie Janku, kończ Pan, wstydu oszczędź.
  Łukasz udowodnił, że jest lepszym wójtem i każdy kto go zna przyzna mi rację

 • 2018-02-13 18:59:18

  gość: ~a M

  @~p M
  Ale się ubawilem.Przejaw zazdrości i bezsilności. Ha ha. Bezsilność to Lukasz ma wypisana na twarzy. Koło p. Bajtka to on nawet nie jest godzien stanąć. No ale cóż każdy jest kowalem swojego losu. Jedno jest pewne. Zawiódł swoich wyborców. Koniec twojej kariery wojcie.

 • 2018-02-13 19:35:58

  gość: ~p M

  No tak, jeśli chodzi o napychanie sobie kieszeni przy korycie, to Bajtek nie ma sobie równych. Przez 20 lat zajmował się tylko tymi sprawami, w których widział korzyść dla siebie. Wystarczy porównać stan majątkowy obu panów.
  Łukasz próbuje coś zrobić dla Gminy po 20 latach bierności poprzednika, to wypisujecie o Nim niestworzone brednie, tylko dlatego, że nie chce działać pod czyjeś dyktando.
  A Ty biedny zaślepiony
  i niedouczony fanatyku Pana Bajtka jeśli tak w niego wierzysz, to poproś go żeby zatrudnił Cię u siebie na roli. Tam wyrazisz mu swoją pełną lojalność, obrabiając Jego hektary. Ha ha.

 • 2018-02-13 20:21:31

  gość: ~pM

  @ gość
  Gdy nie ma się nic do powiedzenia, tzw brak konkretów, to wtedy metoda jest atak. Poziom swój pokazales, a raczej jego brak. Powodzenia.

 • 2018-02-13 21:14:16

  gość: ~p M

  Brak konkretów mieliśmy przez 20 lat,
  o poziomie nawet nie wspomnę, bo nie było go wcale.
  Warto byłoby rozwinąć tutaj pewien temat,
  a konkretnie ostatnie miesiące ,miłościwego królowania, na stanowisku wójta Pana Bajtka.
  Należałoby zweryfikować, jaki wpływ na dzisiejszy problem z kanalizacyjną w Gminie miały Jego decyzje
  i to w jakim stanie finansowym zostawił Gminę w 2014 roku. Przypuszczam że On już wtedy spodziewał się przegranej w wyborach i dlatego wydawał takie rozporządzenia, których skutki odczuwamy do dziś. Przy okazji chciał tym sparaliżować pracę nowego wójta.
  Żeby Łukasz Białkowski mógł w pełni zarządzać, to musiał sprzątnąć bałagan,jaki dostał w spadku po swoim poprzedniku. Dzisiaj jest krytykowany niemal za każdą swoją decyzję. To wyraźnie pokazuje, że ktoś tutaj nie umie przegrywać z godnością.

 • 2018-02-13 22:57:13

  gość: ~pm

  @~p M
  dobrze ze IP można sprawdzic, IP ktoś kogoś posądza o napychanie kieszeni, forum jest po to żeby komentować, a nie kogoś oskarżać, ale to pokazuje poziom czyiś zwolenników, i jak ma być dobrze ? ehh....

 • 2018-02-13 23:08:31

  gość: ~p M

  A sprawdzaj sobie. Człowiek napisze kilka słów prawdy, to się go straszy. Gdybym tak napisał o obecnym wójcie, to nie odezwałbyś się nawet jednym słowem. Kolejny fanatyk. Zobacz jakie głupoty ludzie wypisują o Łukaszu! Czemu cwaniaku tam nie skomentujesz?

 • 2018-02-14 11:17:17

  gość: ~do pM

  @~p M
  a złapałeś za rękę że kogoś osądzasz ? albo jakieś inne dokumenty na to masz ? to się zorietuj co znaczy oczernianie kogoś i nie wyzywaj innych od cwaniaków, bo to tylko pokazuje twój niski, bardzo niski poziom

 • 2018-02-14 13:19:48

  gość: ~p M

  Oceniasz chyba po sobie, a jak chcesz kogoś u uczyć kultury, to najpierw sprawdź, czy sam ją posiadasz.
  I wogóle kim Ty jesteś, żeby oceniać mój poziom?!
  Strażnik moralności się znalazł.

 • 2018-02-14 21:02:58

  gość: ~stuk puk

  @~p M
  a ty kim jesteś żeby oskarżać ze ktoś sobie wziął do kieszeni ? no kim? jakie masz prawo ? żadne i za to możesz jeszcze odpowiedzieć, bo nie można komuś zarzucać popełnionej kradzieży, wiesz wogóle co to jest IP ? szkoda gadać, nie będę się zniżać do twojego poziomu.

 • 2018-02-14 23:33:22

  gość: ~p M

  Jeśli potrafisz czytać ze zrozumieniem, w co wątpię, to zauważysz, że chodziło mi o pokaźną wypłatę, jaką otrzymywał z racji pełnionej funkcji. Słowo kradzież padło od Ciebie i tak samo możesz za to odpowiedzieć.
  Żeby dla każdego było jasne!!!
  Ja nikomu nie zarzucam kradzieży, ale jeśli co miesiąc zarabia się tak pokaźną sumę, to wypadałoby pracować adekwatnie do poborów. Przez te lata było na terenie gminy wiele inwestycji możliwych do wykonania, a które to zostały zaniechane. Natomiast skupiono się na nikomu niepotrzebnych wiatrakach.
  Przez 20 lat rządów zebrała się ładna kwota. Pomnóż sobie pensję wójta razy 240 miesięcy, dodaj do tego wszelkie premie i nagrody, wtedy zobaczysz jaka suma wpadła Mu do kieszeni.
  To nie moja wina, że są ludzie, którzy nie rozumieją słowa metafora, ale cóż ciemnota jest nadal obecna w naszej społeczności i nic nie mogę na to poradzić.
  Faktem jest, że nie podobało mi się w jaki sposób były wójt prowadził Gminę, bo uważam, że Łukasz jest pod każdym względem
  o wiele lepszym włodarzem, co zresztą jest zauważalne.
  A posądzanie mnie o to, że zarzucam byłemu wójtowi kradzież jest
  co najmniej śmieszne i żałosne. Teraz to ja mogę czuć się zniesławiony i zarządzać ujawnienia Twojego IP. Postarałem się napisać wszystko w sposób na tyle zrozumiały, żeby Twój mały rozumek mógł to ogarnąć. Jest to portal dla ludzi poważnych i dlatego mam do Ciebie prośbę, abyś nie zamieszczał tu swoich idiotycznych wpisów, bo nie należysz do tego grona.

 • 2018-02-15 00:56:55

  gość: ~MOŻE

  @~p M
  OJ, WIDZĘ, ZE STRACH OBLECIAŁ, NO NO ALE BOHATER.... NIE MA TO JAK OBRÓCIĆ KOTA OGONEM I JESZCZE NA KOGOŚ ZWALIĆ WINĘ. MASAKRA.ALE TO PŁYTKIE
  A JEŚLI NIE WIDAĆ ILE ZROBIŁ BYŁY WÓJT, TO KŁANIA SIĘ WIZYTA U OKULISTY. GDYBY NIE BYŁY WÓJT TO BYŚ MIAŁ PLAC ZABAW ZAMIAST KANALIZACJI I CIEKAWE CZY DALEJ BYŚ BYŁ TAKI MĄDRY

 • 2018-02-15 11:58:56

  gość: ~p M

  Nie napisałem nic czego musiałbym się bać, albo wstydzić. Dlatego czuję się spokojny i nie muszę niczego na nikogo zwalać.
  Jednak zastanawia mnie dlaczego tak nagle spuściłeś z tonu gdy wspomniałem o zniesławieniu?
  Nagle przestałeś pisać źle o Łukaszu. Teraz masz cykora??? Bardzo dziwny jest dla mnie fakt, że kiedy napisałem o napychaniu kieszeni, Ty zaraz napisałeś słowo kradzież. Czyżbyś wiedział coś o czym powinna wiedzieć policja i próbujesz to zataić?
  Wiesz, że na to oprócz zniesławienia również jest paragraf?

 • 2018-02-15 12:46:48

  gość: ~oji

  @~p M
  oj, chłopcze, chłopcze czytam te twoje wypociny i stwierdzam , że musisz się jeszcze wiele, wiele nauczyć. a póki to własnie ty źle piszesz o byłym wójcie, za co możesz odpowiedzieć. oczywiście mogą ci się niepodobać tamte rządy, ale nie można obrażać kogoś i oskarżać, poczytaj regulamin forum najpierw, a póżniej zamieszczaj wpisy, i tyle w temacie. forum służy do wyrażania swojej opini na dany temat , a nie do obrażania kogoś- zapamiętaj sobie, a jeśli tego nie respektujesz, to nie pisz. tyle w temacie

 • 2018-02-15 13:36:20

  gość: ~p M

  A niby w jaki sposób pisałem źle o byłym wójcie? Skomentowałem sposób Jego rządów nie przekraczając pewnych granic.
  Wiele osób tak robi.
  I miałem Go tym obrazić?
  Gdy ktoś pisze źle
  o obecnym wójcie,
  (a niektóre wpisy są naprawdę niesprawiedliwe
  i obraźliwe)
  nic się nie odezwiesz!
  Może jesteś jednym z tych, którzy wypisują o Nim te głupoty!?
  Ile z takich wpisów należy do Ciebie?
  Ty widać masz coś na sumieniu skoro tak ucinasz temat.
  Pod iloma pseudonimami piszesz na tym forum?
  Chcesz mnie podpuścić, żebym napisał o jedno słowo za dużo, bo brak Ci racjonalnych argumentów. Zaczyna się więc łapanie za słowa.
  Czy przypadkiem nie jesteś z Kobylej Głowy?
  Odnośnie Twojej osoby, nie zawsze starszy znaczy mądrzejszy.

 • 2018-02-15 14:01:02

  gość: ~do pM

  @~p M
  bingo. jestem z Kobylej głowy. detektyw z ciebie. ha ha

 • 2018-02-15 14:31:22

  gość: ~p M

  Masz chłopie tupet, normalnie chylę czoła.
  Masz z tego jakąś przyjemność kiedy zamiścisz kolejny idiotyczny wpis.
  Obrażasz urzędników z Gminy, Radę rodziców, nie jeden paragraf złamałeś i jeśli myślisz, że jesteś taki błyskotliwy, to wyprowadzę Cię z błędu. Twoje zachowanie to książkowy przykład skrajnej głupoty i jedna wielka patologia.
  Płacą Ci za to?
  Mam nadzieję, że ktoś w Gminie przeczyta te ostatnie wpisy
  i wyciągnie z tego konsekwencje,
  a resztą zajmie się prokurator.

 • 2018-02-15 17:19:40

  gość: ~obiektywny

  @~p M
  jak pisze poprzednik, proszę przeczytać regulamin forum i nie nakręcać sie jak się nie ma odpowiedniej wiedzy, bo można się zbłaźnic

 • 2018-02-15 17:22:51

  gość: ~obiektywny

  @~obiektywny
  ponadto, na forum dyskutuje się merytorcznie, jeśli wiesz co to oznacza, ale po wypowiedziach widać, ze niewiele masz merytorycznie do powiedzenia, no co zrobić, taki poziom. A wracając do kanalizacji jak nie bylo, tak nie ma, a szkoda, bo mogła być

 • 2018-02-15 20:04:36

  gość: ~p M

  Chyba ten sam pan znów pisze z innego konta.
  Ręce opadają.
  Nie ma sensu dalej ciągnnąć tej dyskusji.
  Pewne osoby nigdy nie zmądrzeją.

 • 2018-02-16 22:17:11

  gość: ~Robert Helski

  Panie pM! Zostałem co prawda zaszczycony komplementem bycia człowiekiem orkiestrą, jednak to nie do końca mój koncert. Nie polemizowałem z panem. Uważam , że temat został wyczerpany wcześniej.

 • 2018-02-17 01:19:15

  gość: ~p M

  Panie Robercie.
  Zaskakuje mnie pewien fakt. W żadnym ze swoich wpisów nie podawałem pańskiego imienia i nazwiska. Jednak po swoim przedostatnim wpisie, gdzie poruszyłem obrażanie urzędników z Gminy i Rady Rodziców, nagle ożywiona dyskusja zmieniła swój ton.
  Skąd podejrzenie, że miałem właśnie Pana na myśli?
  Wiem (sądząc po pisowni, stylu i doborze słów) iż na tym forum pisze ta sama osoba z
  co najmniej 5-ciu kont (gdybym wnikliwiej sprawdził, to pewnie jest ich jeszcze kilka). Podobnie było na stronie Radia Wrocław, gdzie sytuacja dotyczyła Pani dyrektor.
  Wtedy w jednej ze swoich rozprawek nazwał Pan obecnego Wójta
  recydywistą itp. oraz przyrównywał do różnych postaci historycznych.
  Tam też było kilkadziesiąt komentarzy
  w niemal identycznym stylu.
  Proszę zajrzeć powyżej ile minusów mają wpisy broniące Wójta, a ile te, które są w Niego wymierzone.
  Na stronie wspomnianego radia był podobny przypadek.
  Dyskusja na tym forum miała dotyczyć kanalizacji, jednak po raz kolejny zaczęła przeradzać się w nagonkę na Łukasza Białkowskiego.
  Problem kanalizacji miał nam rozwiązać poprzedni Wójt i o tym trzeba mówić wprost, zamiast obarczać kogoś winą, za coś na co nie miał wpływu.
  Sporo osób wie, że nie pałacie do siebie sympatią.
  Mam wrażenie, iż zamieszczając tutaj swoje komentarze - uderzyłem pięścią w stół i nożyce
  mi odpowiedziały.
  Nie mi osądzać,
  co i kto napisał, gdyż
  w dobie nowoczesności wszystko można sprawdzić
  i udowodnić.
  Dlatego niech tym problemem zajmą się odpowiednie instytucje państwowe do takich spraw ustanowione.

 • 2018-02-17 10:14:18

  gość: ~robert Helski

  @~p M
  Szanowny Panie (Pani) pM
  Gratuluję Wójtowi sprawnego obrońcy.
  Żaden "stół i nożyce". Kobyla Głowa nie jest aglomeracją.
  Pod wszystkimi artykułami na temat Ciepłowód posty "nie wyczerpały znamion przestępstwa". Jeśli ktoś poczuł się obrażony, to droga postępowania jest jasna.
  Na szacunek jednak trzeba sobie zasłużyć. Sympatia od tego zależy. Tu amplituda spadała w miarę upływu czasu.
  Wójt otrzymał mandat wyborczy i jest najważniejszym organem wykonawczym w Gminie. Pochodzi jednak z wyboru, nie nadania władzy zwierzchniej.
  We wszystkich sprawach poruszanych na łamach internetu, począwszy od szkoły, prezentuje postawę "recydywisty", nie przyjmując do wiadomości zastrzeżeń wyborców co do jego decyzji.
  Faktem jest, że dyskusje są i bywały mało merytoryczne. Plusami czy minusami, żonglerką kontami nie ma się co przejmować. Gro wyborców i tak tu nie bywa, więc październik/listopad zweryfikuje sytuację.
  Osoba publiczna powinna mieć świadomość, iż nie jest w stanie zadowolić wszystkich. A tu co - Stefek Burczymucha. Nie została znaleziona płaszczyzna i forum porozumienia z niezadowolonymi. Nie zadano sobie trudu do przekonania ludzi do swoich racji. Istnieją na to sposoby i inicjatywa należała do Wójta. Czyżby Popiel , wieża i myszy.
  1. Co do szkoły. Nie budzi szacunku ani sympatii krętactwo w sądach i przeciąganie sprawy. Wodociągi i kanalizacje miał załatwić były Wójt, a działania aktualnego Wójta na szkolnym polu, zmierzają do pozostawienia finalnych wyroków ewentualnemu nowemu Wójtowi. Jak ktoś narobił smrodu, to niech go sam załatwia. Zanim się jego kadencja nie skończy. Nie liczyłbym na doradców prawnych. Znając życie, Wójt finalnie zostanie sam.
  2. Kanalizacja i Wodociągi.
  Zwolnienie kierownika wodociągów - uderzające podobieństwo do sprawy dyrektor szkoły. Recydywa. Czy aktualne rozwiązanie jest lepsze?
  Kanalizacja - inwestycja długofalowa na wiele kadencji. Skąd pomysł, że były Wójt miał wszystko załatwić? W tej sprawie dla dobra mieszkańców powinni przekazać sobie "pałeczkę" i wzajemne niechęci schować do kieszeni. To nowy Wójt jako przejmujący władzę powinien wystąpić z inicjatywą. Aktualne rozwiązanie w postaci oczyszczalni przydomowych to raczej chybiony pomysł.
  3. Nowość na firmamencie Gminy w postaci żłobka. Żłobka dla 11 dzieci! Czy to ma sens? Ze względu na przebudowę części szkoły, wymogi dotyczące takich obiektów. Czy ktoś zrobił jakąś analizę nie tylko ekonomiczną ale i socjalną po prostu? Czy jesteśmy pewni, że taka instytucja jest potrzebna?
  4. Wiatraki. Podjęto choć próbę uzyskania stałych środków budżetowych, co w uwarunkowaniach naszej gminy jest pozytywne. Byłem i jestem przeciwnikiem, ale takie próby są zrozumiałe. Jesteśmy na nie skazani. Jest to wizja sprzeczna z gminą agro turystyczną czy sypialnią podmiejską. Trzeba szukać innych źródeł. Czy szukano czy tylko poprzestano na spłatach kredytów, zmykając sobie drogę do inwestycji?

  I to wszystko nie ma nic wspólnego z sympatią, lubieniem czy nie lubieniem, personalnymi atakami.

 • 2018-02-18 02:00:35

  gość: ~p M

  Na koniec w swoim ostatnim wpisie chciałbym podsumować naszą obszerną polemikę.
  Jest wiele kwestii, z którymi w żaden sposób nie jestem w stanie zgodzić sie z Panem.
  Zacznijmy choćby od tego ,,recydywisty,, jak nazywa Pan Wójta.
  Każdy chyba wie, że słowo to oznacza przestępcę /kryminalistę skazanego wielokrotnie za ten sam czyn.
  I proszę mi powiedzieć: czy uważa Pan, że Łukasz Białkowski jest przestępcą, lub choć trochę go przypomina? Jak wcześniej było wspomniane w jednym z wpisów powyżej: można nie zgadzać się z czyimś sposobem rządzenia,
  ale nie można obrażać.
  A tu co widać?? Wstęp do mowy nienawiści. W sieci takich ludzi nazywają trolami.
  Kolejną kwestią jest żłobek. Dla Pana, to jedna wielka porażka,
  A ja widzę tu inwestycję na przyszłość. Dzisiaj takich dzieci jest 11, ale zaczynamy odnotowywać wzrost liczby urodzeń, a po drugie ktoś w żłobku będzie musiał zajmować się tymi dziećmi. Dzięki temu kilka osób znajdzie zatrudnienie i nie będzie musiało emigrować za pracą w inne rejony, tzn. zatrzymamy te osoby na terenie gminy. To już jest sukces.
  Jeśli chodzi o spłatę kredytów, zapewne pamięta Pan 2014 rok
  i to jak bardzo gmina była zadłużona.
  Nie wiele brakowało, by jeszcze za poprzedniego Wójta wszedł do Gminy komisarz. Naprawdę Łukasz od początku kadencji zrobił wręcz cud, że w tak krótkim czasie spłacił tak ogromne długi. A dziś jest za to przez niektórych krytykowany.
  Tak samo z inwestycjami błędnie twierdzi Pan, że
  zamknął drogę do inwestycji. To kolejne kłamstwo z Pańskiej strony. Inwestycje były i są nadal. Wymienić należy tutaj choćby wspomniany żłobek, budowę świetlicy w Muszkowicach, która niebawem się rozpocznie, planowane jeszcze w tym roku otwarcie izby pamiątek, remont dróg gminnych w Starym Henrykowie, Janówce, itp.
  Nie można z Mu zarzucić bezczynności.
  Omawiając dyscyplinarne zwolnienie Pani dyrektor, to chyba wszelkie negatywne komentarze są adresowane do złej osoby.
  To Wojewoda podtrzymał decyzję Wójta. Zastanawiam się dlaczego Pan o Wojewodzie nie napisze, że jest recydywistą?
  Wszak ta sprawa trafiła do Niego dwa razy.
  Przed Wojewodą czuję Pan strach? Przecież w takich wpisach nie ma znamion przestępstwa. Prawda?
  Po drugie nikt nie zostaje dyscyplinarnie zwolniony za jakieś błachostki. Te kwestie reguluje przecież kodeks pracy. To samo odnosi się do sprawy Pana Wichrowicza.
  Nie ma ludzi nieomylnych. Każdemu zdarza się mylić: mi, Panu, także Wójtowi nie jesteśmy idealni.
  Jednak zauważyłem, iż każda Jego decyzja jest przez pewną grupę traktowana jako pomyłka. Być może jest to sposób,żeby zniechęcić Go do ponownego startu w wyborach. Rozmawiać i negocjować też muszą chcieć obie strony, tak samo jest zawieraniem kompromisów, a z tym bywa różnie. Oczywiście wiadomo, kto jest winny. Tak samo druga strona powinna w niektórych sytuacjach pójść na pewne odstępstwa. Ale co zrobić? Nie chcieć to gorzej niż nie móc.
  Co do kanalizacji. Przydomowe oczyszczalnie to pomysł bardzo nowatorski i tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie da się jednoznacznie ocenić czy będzie on dobry czy też nie. Po prostu jest na to za wcześnie.
  Mamy w naszej Gminie wąskie grono osób, o których w żadnym wypadku nie wolno mówić źle i chyba właśnie te osoby odpowiadają za podsycanie tego typu sytuacji. Kampania wyborcza zaczęła sie u nas jeszcze w zeszłym roku i zapowiada się, że będzie to bardzo brudna kampania, pełna chwytów poniżej pasa.
  Na Kartoflisku będą mieli o czym pisać. Tam zyskamy popularność.
  Niniejszym wpisem chciałbym zakończyć tą dyskusję. Dalej nie ma sensu już pisać.

 • 2018-02-18 12:00:49

  gość: ~Robert Helski

  @~p M
  Tak, określenie "recydywista" właściwie za każdym razem ma znaczenie pejoratywne. Nie zawsze związane z kryminalistyką. Uznajemy, że w tym przypadku chodzi o kogoś,kto z premedytacja powtarza te same błędy. Wszystko zależy od tego, co kto chce zobaczyć. (Definicja szaleństwa Einsteina: "Robić w kółko to samo, oczekując innego rezultatu.)
  Żłobek - pytanie o analizy aktualne. Na razie młodzi uciekają. Nie możemy im nic zaoferować.
  Sytuacja ekonomiczna gminy - koncentracja na spłaceniu zadłużenia za wszelka cenę jest czasami zamknięciem sobie drogi. Płaci się to co jest niezbędne i wymagalne, używając pozostałości na wkłady do kolejnych kredytów, szykując równolegle dokumentacje pod kolejne inwestycje. Koncentrować się należy na pozyskaniu finansowania z wielu programów i gama inwestycji może być innej skali jak dotychczas. Moim zdaniem nie ma innej drogi i w Polsce w większości przypadków tak się działa. Takie mamy realia.
  Szkoła - stanowisko Komitetu Obywatelskiego na Recz Szkoły w sprawie Dyrektor od początku było jednoznaczne i niezmienne. Zarzuciłem Wojewodzie, że uchylił się właściwie od rozpoznanie sprawy i nie zajął stanowiska, a jego Departament do spraw analiz potwierdził tylko, że Wójt miał prawo wydać zarządzenie i w tym przypadku nie złamał prawa. Nikt nie bawił się w roztrząsanie "okoliczności" sprawy, które są obciążające Wójta. Wojewoda uchylił się w tej sprawie po raz pierwszy. Trudno nazwać go recydywistą. Mam nadzieję, że był po prostu całością zdegustowany.
  Dyskutowanie o dyscyplinarnym zwolnieniu Dyrektor czy zwolnieniu Kierownika wodociągów w kontekście Kodeksu Pracy, to groteska. Zresztą poczekajmy na wyroki sądów.
  Nie ma ludzi nieomylnych. Proszę wrócić do pierwszego wystąpienia Komitetu na Rzecz Szkoły. Propozycja rozwiązania sprawy padła.
  Kanalizacja w oparciu o oczyszczalnie przydomowe - no właśnie. Proszę wrócić do wcześniejszych postów. Uwarunkowania fizyczne gminy są raczej decydujące.
  Skończmy z nadmiernym personalizowaniem spraw. Zakładając Komitet nie myślałem o wyborach i kampanii. Teraz jednak, po rozwoju sytuacji w taki a nie inny sposób, zastanawiam się nad poszerzeniem zakresu działalności Komitetu i podjęciu przekształcenia go w Komitet wyborczy Obywateli.
  Zakończenie pańskiego posta jest w stylu kompromisów Wójta. Albo jak ja chcę , albo wcale.

 • 2018-02-18 14:23:02

  gość: ~Tyś

  @~Robert Helski
  Od początku wiedziałem, że nie jesteś od nas, chcesz nas zainteresować twoimi mądrościami, wyobraź sobie, że my nie chcemy byś nam tutaj wypisywał swoje poglądy. Załóż sobie blog, który też nic nie kosztuje i tam możesz pisać do woli. Zostaw nam tutaj link gdzie mamy cie szukać i będzie wszystko w porządku. Ci co będą chcieli czytać dalej o Twoich poglądach będą czytać, ci co nie chcą czytać np. ja nie będą tam zaglądać. Myślę że to dobry kompromis? Po co masz być obrażany, po co mamy się złościć na ciebie? Przemyśl i wyciągnij wnioski:)

 • 2018-02-18 14:30:32

  gość: ~Robert Helski

  @~Tyś

  A my to kto? Nie ma obowiązku czytywania moich "mądrości" tutaj. Za dobre rady dziękuję. Bloga już mam. To nie kompromis. To cenzura.

 • 2018-02-18 16:48:26

  gość: ~ Tyś

  @~Robert Helski
  chłopino/babino jednak nie zdzierżyłeś....nie ma dla Ciebie miejsca na innych forach? Nie znajdujesz tam tematu przystającego do Twoich aspiracji??? No cóż - bedziemy Cie tu musieli dzierżyć ;-))). Uparciuszku Ty mój! A widzisz - rzeczy się toczą,.......my tylko siejemy - i trafia na żyzną glebę ;-)).

 • 2018-02-18 17:17:34

  gość: ~Robert Helski

  @~ Tyś
  To się nazywa bezradność. Ale chociaż dowcipnie. Dobrych żniw życzę.

 • 2018-02-18 17:39:58

  gość: ~Tyś

  @~Robert Helski
  moje wysokie wyksztłcenie kłóci się z wiedzą rolniczą, ale wrodzona inteligencja poparta wieloletnią wszechstronną (wyłączajac geografię) edukacją podpowiada mi, że zbliża się czas żniw???? ... tak to już blisko..?????

 • 2018-02-19 08:55:39

  gość: ~Robert Helski

  @~Tyś
  Żniw wyborczych, mój Ty wykształciuszku.

 • 2018-02-19 12:05:19

  gość: ~Tyś

  @~Robert Helski
  bułahahahahahahaha....znaczy smile..:-))))

 • 2018-02-19 12:07:51

  gość: ~Rex

  @~Robert Helski
  Panie Robercie mam pytanie na kogo Pan głosował w wyborach bi ja na Łukasza

 • 2018-02-19 12:09:23

  gość: ~Rex

  @~Robert Helski
  Panie Robercie mam pytanie na kogo pan głosował w wyborach bo ja na Łukasza ????

 • 2018-02-19 14:46:59

  gość: ~Kanalizacja

  @~Robert Helski
  wykształcenie to nie wszystko. w tym kraju to nie sztuka zostać magistrem

 • 2018-02-20 09:20:04

  gość: ~Plus i minus

  @~Robert Helski
  Plus i minus to jedyne co widzę
  Plus i minus to jedyne co słyszę
  Plus i minus to jedyne czym żyję
  Plus i minus to jedyne, jedyne jest!
  Plus i minus, plus i minus, plus i minus
  Czy to plus czy to minus był
  Plus i minus, to jedyne co widzę????????????

 • 2018-02-21 11:22:57

  gość: ~aaaa

  ostatnio dodany post

  @~Plus i minus
  Aaaaaa kanalizacji jak nie było tak nie ma niestety. ....

REKLAMA