Express-Miejski.pl

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Powiat Ząbkowicki

Uchwała Nr 18/2024 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2024-07-09 do 2024-07-30

Uchwała nr 18/2024

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 09.07.2024

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie:

- art. 11 ust.1, art. 35 ust.1 i ust. 2, art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 tj.)

- §1, §3 ust. 2 pkt. 6, § 3 ust. 7 Uchwały Nr VI/30/1999 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 marca 1999r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr. 11. poz.515 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków, obrębu Centrum, na AM - 13, jako działka nr 64/5 (Bp) o powierzchni 0,0039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00060072/4.

W/w przedmiot uchwały opisano w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Nieruchomość opisaną w §1 niniejszej uchwały sprzedaje się w drodze  bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz jednych ze współwłaścicieli nieruchomości, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha.

§3

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, ul. H. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 18/2024

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 09.07.2024

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego przeznaczonej do sprzedaży

 

            Zarząd Powiatu Ząbkowickiego działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości:

 

 

 

 

Lp.

 

Adres nieruchomości,
nr działki,
pow. działki,
 nr KW

 

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

Forma zbycia

 

1.

Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy,

dz. 64/5 (obręb: 0001 Centrum, AM-13),
o pow. 0,0039ha,

nr KW-SW1Z/00060072/4

 

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, zlokalizowana w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 64/5( Bp) o pow. 0,0039 ha. KW: SW1Z/00060072/4

 

Przedmiotowa nieruchomość ( dz. Nr. 64/5) obciążona jest służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz:

- każdoczesnego właściciela lokalu nr 1,

- każdoczesnego właściciela lokalu nr 2

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie uchwalonym  Uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 404 z dnia 29 stycznia 2014r.) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 64/5

Przeznaczenie:  A8.1MU1 tereny zabudowy śródmiejskiej w formie zabudowy pierzejowej;

„§ 26.1 Zabudowa Śródmiejska o symbolach:

1)MU1-podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej wraz z przynależnymi funkcjami i  przynależnym zagospodarowaniem terenu;”

Dodatkowe informacje: SK2 – SK2 – SK6 Strefa krajobrazu;

Brak symbolu w legendzie;

Nieprzekraczalne linie zasięgu wnętrza terenu;

Dla wskazanego obszaru Gmina Ząbkowice Śląskie nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji uchwalonego zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

2 688,00 zł

(słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 00/100) + podatek VAT (23%)

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz jednych ze współwłaścicieli nieruchomości, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha.

 

 

Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami do dnia 21.08.2024

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 09.07.2024 do dnia 30.07.2024 oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl).

 

                                                                        

 Ząbkowice Śląskie, dnia 09.07.2024

                                                                       

 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA