Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży Kamieniec Ząbkowicki II

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży Kamieniec Ząbkowicki II

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-06-07 do 2024-07-09

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 4.06.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 148/2024 z dnia 04 czerwca 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 288/2 o pow. 0,7870 ha, poz. rej. G. 101, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00061813/8.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2024 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów i symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiednich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 124.440,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych) w tym:

- 73.419,60 zł część ceny za nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową (do wartości zostanie doliczony podatek VAT 23%).

- 51.020,40 zł część ceny za nieruchomość przeznaczoną na cele rolne

Minimalne postąpienie wynosi – 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 12.450,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 lipca 2024 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20
nr telefonu 729057859

 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA