Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży - obręb Kamieniec Ząbkowicki II

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży - obręb Kamieniec Ząbkowicki II

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-05-15 do 2024-06-05

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 15.05.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 113/2024 z dnia 09 maja 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1 o pow. 0.6711 ha, poz. rej. G. 124, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066835/3.  

Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV - do likwidacji lub skablowania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 198.640,00 zł + podatek VAT 23%. (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 1.990,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi –19.870,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 05  czerwca  2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20
nr telefonu 729057859

 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA