Express-Miejski.pl

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze dzierżawy - obręb Szklary działka nr 368/56

Powiat Ząbkowicki

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze dzierżawy - obręb Szklary działka nr 368/56

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2024-02-01 do 2024-02-22

Starosta Ząbkowicki informuje, że przeznaczono do dzierżawy na okres do 3 lat,
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, której właścicielem jest Skarb Państwa, położoną w Szklarach, oznaczoną w ewidencji gruntów  jako działka nr 368/56, AM-1, obręb Szklary, o pow. 2,6766 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00046235/1. 

Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 01.02.2024r. do dnia 22.02.2024r.  oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl).

Ząbkowice Śląskie, dnia 01.02.2024r.

                                                                      

W Y K A Z

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2023 r., poz. 344 / podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

Lp.

Adres nieruchomości,
nr działki,
pow. działki,
nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

Forma zbycia

 

1.

Szklary

działka nr 368/56)

(Obręb Szklary,
AM - 1
o powierzchni

2,6766 ha,
Nr KW: SW1Z/00046235/1

 

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Szklary (gm. Ząbkowice  Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-1, jako działka 368/56 o powierzchni 2,6766 ha
(opis użytków: grunty orne w tym:

(RIIIa 2,3002 ha,

 RIVa:0,3764 ha),

KW: SW1Z/00046235/1.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Ząbkowic Śląskich uchwalonym Uchwałą nr LI/106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia  2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 334 z dnia 22 stycznia 2014r.) dla przedmiotowej działki 368/56 ( obr. Szklary) obowiązują następujące ustalenia:

Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki : R2.9 Tereny rolnicze.

Dodatkowe informacje:

Projekt TG- Granica projektowanego terenu górniczego złoża serpentynitu ” Tomice”; Złoże rudy niklu Szklary- Obszar Wzgórze Siodłowe- Granica udokumentowanych złóż kopalin- złoże rudy niklu Szklary – Obszar Wzgórze Siodłowe; Obszary cenne przyrodniczo.

 

Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata roczna wynosi:1 198,zł słownie jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem złotych)

Dzierżawa na okres do 3 lat- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy do użytku rolniczego

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 01.02.2024r do dnia 22.02.2024r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl).

Ząbkowice Śląskie 01.02.2024r.

Starosta Ząbkowicki

Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA