Express-Miejski.pl

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze dzierżawy - obręb Braszowice działka nr 361

Powiat Ząbkowicki

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze dzierżawy - obręb Braszowice działka nr 361

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2024-02-01 do 2024-02-22

Starosta Ząbkowicki informuje, że przeznaczono do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, której właścicielem jest Skarb Państwa, położoną w Ząbkowicach Śląskich, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 361, AM-2, obręb Braszowice, o pow. 1,9141 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00053031/3. 

Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 01.02.2024r. do dnia 22.02.2024r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl).

Ząbkowice Śląskie, dnia 01.02.2024r

                                                                      

W Y K A Z

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art.11 ust.1, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2023 r., poz. 344 / podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

 

Lp.

Adres nieruchomości,
nr działki,
pow. działki,
nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

Forma zbycia

 

1.

Braszowice

działka nr 361,

Obręb Braszowice,
AM - 2
o powierzchni

1,9141 ha,
Nr KW: SW1Z/00053031/3

 

Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice  Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-2, jako działka 361 o powierzchni 1,9141 ha
(opis użytków: grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr – PsIV)- 1,1248 ha, pastwiska trwałe (PsIV)- 0,2953 ha, grunty orne (RV) – 0,4940 ha),

KW: SW1Z/00053031/3

 

 

Zgodnie z obowiązującym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Ząbkowic Śląskich  uchwalonym Uchwałą nr I/5/2001 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu górniczego złoża „Braszowice II”(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr. 139/2001, poz. 1765)

Przedmiotowa działka nr 361 , obręb Braszowice położona jest w terenie o symbolu: 

15.NU -  Obszar zakładu utylizacji i składowiska odpadów komunalnych

1.E – Obszary związane z eksploatacją złoża oraz zapleczem.

Dodatkowe informacje: Granice terenu objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiące granice terenu górniczego dla złoża gabra „Braszowice II”OG „Konstanty”- Granice obszaru górniczego złoża magnezytu „Konstanty” stanowiące linie rozgraniczające obszarów;

Dla pozostałego obszaru który nie jest objęty ustaleniami wyżej wskazanymi mpzp. obowiązują ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie Uchwała nr LXXVIII/492/2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2023r.

R1- Tereny rolnicze,

 

Dodatkowe informacje:

Granica stref ochrony pośredniej ujęć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia,

Granice stref ochrony krajobrazu kulturowego,

Granice stref ochrony archeologicznej,

TG- Granice terenów górniczych,

MG11- Granice udokumentowanych złóż z oznaczeniem kodu złoża w systemie MIDAS,

KD12282- Granice udokumentowanych złóż z oznaczeniem kodu złoża w systemie MIDAS.

Granice obszarów pałacowo-parkowych i fortów wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata roczna wynosi: 602,-zł słownie sześćset  dwa złote)

Dzierżawa na okres do 3 lat- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy do użytku rolniczego

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 01.02.2024r do dnia 22.02.2024r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl).

 

Ząbkowice Śląskie 01.02.2024r.

Starosta Ząbkowicki

Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA