Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,5327 ha - obręb Mrokocin

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,5327 ha - obręb Mrokocin

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2023-09-19 do 2023-10-23

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr  238/2023 z dnia 18 września 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 120 o pow. 0,5327 ha, poz. rej. G. 91, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00052212/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:29.780,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

Wadium wynosi – 2.980,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 października 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). 


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 nr telefonu 729057859

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA