Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów granicach działki nr 81/1 o pow. 0,3800 ha

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów granicach działki nr 81/1 o pow. 0,3800 ha

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2023-09-14 do 2023-10-23

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że

Zarządzeniem nr 237/2023 z dnia 13 września 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 81/1 o pow. 0,3800 ha, poz. rej. G. 188, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00027405/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze i w części symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 33.060,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt złotych)  w tym:

- 17.329,08 zł część ceny za nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową (do wartości zostanie doliczony podatek VAT 23%).,

- 15.730,92 zł część ceny przeznaczona na cele rolne

Minimalne postąpienie wynosi340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 3.310,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 października 2023  r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20
nr telefonu 729057859

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA