Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0.9570 ha - obręb Chałupki

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0.9570 ha - obręb Chałupki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2023-09-06 do 2023-10-10

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 233/2023 z dnia 01 września 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0.9570 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się ruiny budynku, zakrzaczenia oraz pojedynczy drzewostan.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 156.430,00 zł + podatek VAT 23% słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 1.570,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt złotych)

Wadium wynosi –15.650,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 października 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 nr telefonu 729057859

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA