Express-Miejski.pl

51. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

51. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

51. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku fot.: UM Złoty Stok

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

23 listopada odbyła się 51. sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Oprócz podjęcia uchwał, Rada zapoznała się analizą oświadczeń majątkowych oraz zapoznała się z informacjami dotyczącymi współpracy transgranicznej, realizowanymi projektami, pozyskanymi funduszami, które zaprezentowała burmistrz Grażyna Orczyk, starosta obce Bílá Voda Miroslav Kocian, przedstawicielki biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Renata Herter i Martyna Makowska oraz dyrektor CKiP Edyta Zielonka i dyrektor Szkoły Podstawowej Ewa Radziszewska.

W dalszej części obrad podejmując stosowne uchwały Rada:
1) określiła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, ustalając dobową stawkę odpłatności za pobyt w schronisku, dla osób bezdomnych w wysokości 50,00 zł, oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w wysokości 70,00 zł;
2) ustanowiła wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2024-2028, mający na celu wsparcie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zwłaszcza starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej;
3) podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wysokość kwot uprawniających wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej 1.552 zł, dla osoby w rodzinie 1.200 zł;
4) wyraziła zgodę na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierżoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego”. Przystąpienie do projektu jest związane z uzyskaniem dofinansowania na projekty dotyczące cyfryzacji usług publicznych. Projekt będzie realizowany na terenie gmin Ząbkowice Śląskie, Bielawa, Strzelin i Złoty Stok. Kwota wydatków całkowitych dla Gminy to 1 886 339,81 zł, a dofinansowanie wynosi 1 073 526,72 zł;
5) zmieniła uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złoty Stok. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży nieruchomości na raty, burmistrz może udzielić nabywcom bonifikaty:
  • 20 % dla nieruchomości w budynkach, w których w okresie 10 lat od dnia złożenia wniosku wykonano wymianę pokrycia dachowego;
  • 50 % dla pozostałych nieruchomości, których nie dotyczy powyższy zapis;
 
6) dokonała zmian w budżecie Gminy Złoty Stok na 2023 r. wprowadzając do wydatków budżetu:
w dziale oświata i wychowanie:
  • zwiększenie o kwotę 40.000 zł na składki na ubezpieczenie społeczne,
  • zmniejszenie o kwotę 40.000 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w dziale pomoc społeczna - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wydatków w kwocie 50.418 zł, na wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów,
w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000 zł, w formie dotacji dla Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.
Pozostałe zmiany wprowadzono celem zabezpieczeń wydatków.
 
7) zmieniła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, gdzie wartości dotyczące roku 2023 doprowadzono do spójności z uchwałą budżetową na dzień 23.11.2023 r.;
 
Ponadto Rada przyjęła Program współpracy Gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok, którego głównym celem jest rozwój zakresu i form współpracy Gminy z organizacjami pożytku publicznego.
Burmistrz Grażyna Orczyk przedstawiała sprawozdanie z pracy burmistrza i urzędu w okresie między sesjami.

 

UM Złoty Stok

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA