Express-Miejski.pl

Przedsiębiorcy zwolnieni z opłat za koncesje alkoholowe. Lutowa sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

Sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku fot.: UMiG Złoty Stok

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

25 lutego odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Podczas obrad radni podjęli m.in. uchwałę o zwolnieniu przedsiębiorców z opłat za koncesje alkoholowe.

Na sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok i sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Gminę Złoty Stok za rok 2020.

W następnej kolejności podjęli następujące uchwały:

  1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Błotnica w gminie Złoty Stok, w granicach działki ewidencyjnej  nr 188/2. Wskazane przeznaczenie terenu pozwoli na dalszy rozwój miejscowości oraz przyczyni się do zwiększenia turystycznego zainteresowania gminą. Planu uzyskał wszystkie niezbędne pozytywne opinie i uzgodnienia;  
  2. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Złoty Stok na lata 2021 - 2032" określającego cele, zadania, ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem a także inwentaryzację stanu azbestu na terenie Gminy Złoty Stok. Usunięcie azbestu winno nastąpić do 2032 rok. Uchwalony program da możliwość ubieganie się o środki zewnętrzne na wsparcie działań demontażu i usunięcia azbestu;
  3. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Złoty Stok i zwrotu części tej opłaty. Zwolnienie z opłaty podyktowane jest chęcią wsparcia naszych przedsiębiorcówi  restauratorów w okresie wprowadzonych obostrzeń sanitarnych, wynikających z sytuacji pandemii COVID-19, w wyniku których zamknięto lokale i pogorszono sytuację ekonomiczną przedsiębiorców;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości na rzecz Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, dotyczącej unormowania prawnego władania nieruchomością położoną w Złotym Stoku przy ul. 3 Maja 10, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 366 przez samorządową instytucję kultury;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice” na potrzeby wniosku aplikacyjnego w ramach RPO–WD 2014-2020, w ramach którego planowane jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Złotym Stoku;
  6. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Konieczność podjęcia ww. uchwały wynikała z rezygnacji poprzedniego inkasenta, który w zakresie swoich zadań miał obowiązek zbierania opłaty skarbowej opłacanej podczas różnych czynności administracyjnych. Na inkasenta został powołany inny pracownik urzędu;
  7. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o równym traktowaniu w różnych sferach życia oraz wyegzekwowaniu od Rządu RP gwarancji odszkodowań w przypadku wystąpienia powikłań poszczepiennych, w wyniku masowych szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Petycję rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Miejską uchwały o wnioskowanej treści.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA