Express-Miejski.pl

Zmiany w gospodarce odpadami w Gminie Ziębice od nowego roku. Opłaty pójdą w górę

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Ziębice. Opłaty idą w górę, ale nie drastycznie.

Przyjęcie nowych zasad, w tym wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów, jest konieczne z uwagi na zmiany w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). Ustawa wprowadza obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, zmienia też zasady naliczania opłat i wprowadza kary za niesegregowanie. Gmina Ziębice wprowadza zmiany w ostatnim możliwym momencie. Spowodowane to było oczekiwaniem na możliwość zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Klimatu w obowiązującym prawie. Ale także uznaliśmy, że należy dać czas mieszkańcom na przygotowanie się do nowych zasad. Podstawową zmianą jest wprowadzony obowiązek segregacji odpadów. Od 1 stycznia 2021 roku musimy je segregować wszyscy, a za oddawanie odpadów niesegregowanych będzie naliczana dwukrotność stawki podstawowej.

Jakie stawki?

Stawka podstawowa będzie wynosiła od 1 stycznia 2021 roku 21 zł za osobę. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych będą mogli ją obniżyć o 1 zł od osoby za zgłoszenie korzystania z kompostownika. Rada Miejska w dniu 29 października 2020 r. zdecydowała, że stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wynosiła dwukrotność stawki podstawowej, tj. 42 zł za osobę. Jest to najniższa dopuszczalna stawka (ustawodawca dał możliwość ustalenia radzie gminy stawki podwyższonej od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej). Opłata podwyższona będzie wymierzana na podstawie wydawanej decyzji administracyjnej.

Wprowadzona stawka 21 zł jest jedną z niższych wprowadzanych w gminach (dla przykładu w gminach wchodzących w skład Związku Ślęza Oława, do którego należała gmina Ziębice, wprowadzono od 1 stycznia 2021 r. stawkę podstawową 28 zł i podwyższoną 56 zł za osobę). Podniesienie stawki z aktualnie obowiązującej ma przede wszystkim związek z koniecznością ustawowego obowiązku bilansowania się systemu gospodarki odpadami, a wprowadzenie obowiązkowej segregacji wymusi m.in. zmiany w częstotliwości kursów samochodów odbierających odpady, dodatkowo dochodzą zwiększone koszty pracy wywołane podniesieniem wynagrodzenia minimalnego i zwiększone w ostatnim czasie opłaty za odbiór odpadów na regionalnym składowisku.

Na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono następującą miesięczną stawkę opłaty za pojemnik, worek lub kontener z odpadami komunalnymi:

1) pojemnik o pojemności 60 l- 3,17 złotych,

2) pojemnik o pojemności 120 l – 6,34 złotych,

3) pojemnik o pojemności 240 l – 12,68 złotych,

4) pojemnik o pojemności 360 l – 19,02 złotych,

5) pojemnik o pojemności 660 l – 34,87 złotych,

6) pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 złotych,

7) kontener o pojemności 7000 l – 370,36 złotych,

8) kontener o pojemności 10.000 l – 529,09 złotych,

9) kontener o pojemności 11.000 l – 582,00 złotych,

10) worek o pojemności 60 l – 9,09 złotych,

11) worek o pojemności 120 l – 18,19 złotych.

Jeżeli właściciele takiej nieruchomości niezamieszkałej nie będzie segregował odpadów, będzie ponosił dwukrotność tej opłaty. Na tej samej zasadzie ustala się odpłatność za nieruchomości w postaci rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).

Kto zwolniony?

Rada Miejska w Ziębicach utrzymała bonifikatę dla rodzin wielodzietnych. Nie będzie więc konieczności wnoszenia opłat za czwarte i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 r., poz. 1348).

Jakie pojemniki?

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania odpadów i przekazywania ich do odbioru w następujący sposób:

1) w przypadku budynków jednorodzinnych:

a) papier - w osobnym worku lub pojemniku;

b) szkło – w osobnym pojemniku;

c) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w osobnym worku lub pojemniku;

d) bioodpady – w osobnym worku, w osobnym pojemniku lub w przydomowym kompostowniku, z zastrzeżeniem litera f;

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

f) w przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne bioodpady można zbierać wyłącznie w pojemniku lub worku;

2) w przypadku budynków wielolokalowych:

a) papier - w osobnym pojemniku*;

b) szkło – w osobnym pojemniku;

c) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w osobnym pojemniku*;

d) bioodpady – w osobnym pojemniku*;

e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku.

*w przypadku budynków wielolokalowych, nieposiadających miejsca do posadowienia pojemników na odpady typu a) papier, c)metale i tworzywa sztuczne, d) bioodpady, dopuszcza się zbieranie tych odpadów w workach, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu w formie pisemnej z podmiotem uprawnionym prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, na wszystkie odpady łącznie co najmniej 60 l na każdego mieszkańca, jednak nie mniej niż pojemnik o pojemności 60 l na każdą frakcję.

Zasada worek za worek

Dlaczego tak istotne jest zgłoszenie firmie wywożącej odpady faktu, że będziemy oddawać np. papier, metale i tworzywa lub bioodpady w worku? Ponieważ wprowadzamy zasadę odbioru worek za worek. Firma odbierając odpady w worku, pozostawia worek zamienny. Worki przekazywane będą bezpłatnie.

Kto może korzystać z kompostowników?

Na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, w sposób niepowodujący uciążliwości, zarówno na terenie nieruchomości, na której prowadzone jest kompostowanie, jak i na nieruchomościach sąsiednich. W przypadku kompostowania bioodpadów właściciele tych nieruchomości zwolnieni są w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady i w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bonifikata 1 zł od osoby), pod warunkiem zgłoszenia tego w deklaracji.

Kto musi złożyć nową deklarację śmieciową?

Nową deklarację, której wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku będą musieli złożyć wszyscy mieszkańcy, którzy aktualnie nie segregują odpadów, a także ci, którzy segregują już teraz, a będą chcieli skorzystać z bonifikaty za posiadanie kompostownika.

Nie będą musieli składać nowej deklaracji ci, którzy już wcześniej złożyli deklarację o segregacji odpadów i nie będą korzystali z bonifikaty za kompostownik.

Do kiedy składamy deklaracje?

Wzory nowych deklaracji będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r., dlatego dopiero po tym dniu osoby, które chcą złożyć deklarację na nowych zasadach, będą mogły to zrobić.

Ponadto należy pamiętać o następujących zasadach: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Deklarację nową należy składać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, zawartych w złożonej uprzednio deklaracji. Deklarację nową oraz korektę deklaracji należy złożyć na wzorach deklaracji obowiązujących w okresie dotyczącym wprowadzanych zmian.

Gdzie i w jaki sposób złożyć deklarację?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach osobiście, przesyłać pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie XML. Deklaracje wraz z wypełnionymi formularzami i innymi załącznikami mogą być przesyłane za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl. Wysłane w taki sposób deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego weryfikowalnego certyfikatu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r., poz.346).

Terminy wnoszenia opłat za odbieranie odpadów

Rada Miejska ustaliła też terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów i tak opłata ta uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie:

 1. za styczeń do 31 stycznia danego roku,

 2. za luty do 15 lutego danego roku,

 3. za marzec do 15 marca danego roku,

 4. za kwiecień do 15 kwietnia danego roku,

 5. za maj do 15 maja danego roku,

 6. za czerwiec do 15 czerwca danego roku,

 7. za lipiec do 15 lipca danego roku,

 8. za sierpień do 15 sierpnia danego roku,

 9. za wrzesień do 15 września danego roku,

 10. za październik do 15 października danego roku,

 11. za listopad do 15 listopada danego roku,

 12. za grudzień do 15 grudnia danego roku.

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, będzie uiszczana raz w roku, bez dodatkowego wezwania, z góry, do dnia 15 lipca za dany rok kalendarzowy.

Gdzie wpłacać?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w zależności od wyboru wpłacającego: gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach , przelewem na ogólny rachunek bankowy Gminy Ziębice, podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego dla każdej nieruchomości, który można uzyskać w Wydziale Finansowym urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Górne stawki określone

Rada Miejska podjęła też decyzję o określeniu górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Górna stawka opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, będzie wynosiła od nowego roku 195 zł brutto za 1 m3. Górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości będzie wynosiła 130 zł za 1 m3.

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a i świadczy usługi:

* od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00;

* w soboty w godzinach od 9.00 do 12.00;

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rada Miejska ustaliła tylko jedno ograniczenie ilościowe przywożonych do PSZOK odpadów: dotyczy ono odpadów budowlanych i rozbiórkowych - ustalony limit to 300 kg na jednego mieszkańca w danym roku kalendarzowym.

Gdzie zgłaszać reklamacje dotyczące wywozu odpadów lub działalności PSZOK?

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu faktu niewłaściwego świadczenia usługi do: Urzędu Miejskiego w Ziębicach pisemnie na adres Urząd Miejski w Ziębicach ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębcie, telefonicznie na nr tel. 74 81 63 870 lub elektronicznie na adres: urzad@ziebice.pl. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji; adres nieruchomości której dotyczy nieprawidłowość; opis zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia. Odpowiedź na złożone zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej zostało złożone chyba, że zgłaszający określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź.

Więcej informacji oraz wzory deklaracji można znaleźć w zakładce Czysta Gmina na stronie www.ziebice.pl

Aby ułatwić segregację odpadów, Gmina Ziębice będzie przekazywała osobom, które złożyły deklaracje, naklejki do oznakowania pojemników z informacją o rodzajach odpadów, jakie należy umieszczać w poszczególnych pojemnikach. Naklejki będzie można odebrać na początku 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

UM Ziębice

14

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Zmiany w gospodarce odpadami w Gminie Ziębice od nowego roku. Opłaty pójdą w górę

  2020-11-03 11:32:59

  gość: ~Nowa Spółka

  Wszędzie szukanie pieniędzy.... Coraz bardziej widać nieudolność zarządzania Pieniędzmi...

 • 2020-11-03 14:24:10

  gość: ~Obywatel

  @~Nowa Spółka
  Jeśli już nieudolność to rządu a nie gminy. Bo to rząd nakłada obowiązek zmian na gminy.

 • 2020-11-03 14:52:45

  gość: ~Nowa spółka

  @~Obywatel jak ktoś nie umie pływać to powie że woda rzadka jak się pozatrudnialo bez opamiętania gdzie się da i kogo się da to teraz brakuje pieniędzy...

 • 2020-11-03 16:17:39

  gość: ~Xxx

  @~Nowa Spółka
  Żyjesz w kraju rządzonym przez PIS mają wszystko w swoich rękach...tak dla przypomnienia.

 • 2020-11-03 11:43:20

  gość: ~kasa

  i tak taniej niz w innych gminach - zabkowice / bardo / cieplowody

 • 2020-11-03 13:08:39

  gość: ~Czytelniczka

  Bardzo późno podnieśli. Przypomnę, że w innych gminach płacą po 25-30 zł i to już od kilku miesięcy.

 • 2020-11-03 13:16:42

  gość: ~Xxx

  Dla niektórych więcej, ale widzę że dla firm będzie taniej?

 • 2020-11-03 15:18:24

  gość: ~Obywatel

  Tylko podwyżki, wyprzedaż majątku i branie kredytów. Ale cóż Wojsko trzeba utrzymać.... tylko na ile starczy

 • 2020-11-03 15:18:57

  gość: ~Obywatel

  Tylko podwyżki, wyprzedaż majątku i branie kredytów. Ale cóż Wojsko trzeba utrzymać.... tylko na ile starczy

 • 2020-11-03 20:54:40

  gość: ~Ja

  Przecież podwyżki były nieuniknione. Ludzie, zainteresujcie się trochę gminą oraz przepisami i dopiero szczekajcie.

 • 2020-11-03 22:34:17

  gość: ~Arek

  To teraz śmieci wylądują w .... lesie :(

  Drodzy samorządowcy - więcej kamer leśnych ! tu jest jakiś portal o tym jak to działa:

  https://fotopulapka24.pl/zastosowanie/dla-nadlesnictw/

 • 2020-11-04 07:45:49

  gość: ~aneta

  Ślęzę za przykład dajecie? Popatrzcie na Bardo, 32 zł od osoby!

 • 2020-11-04 09:31:24

  gość: ~Szymon

  Ja się interesuję Szymonem biorącym udział w proteście!

 • 2020-11-05 21:32:12

  gość: ~Nick

  ostatnio dodany post

  A jak to bedzie w bloku na osiedlu wszyscy sortuja a jeden nie i co wtedy

REKLAMA