Express-Miejski.pl

Będzie przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej i budowa altany biesiadnej w Płonicy. Relacja z sesji

XV sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

12 marca w Złotym Stoku odbyła się XV sesja Rady Miejskiej. Otworzyła ją i poprowadziła przewodnicząca Elżbieta Ruszkowska.

Na początku obrad radni zapoznali się:

- ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach prowadzonych przez Gminę Złoty Stok za rok 2019,

- z raportem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, który stanowi gminny system wsparcia dla rodzin, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

1)    zmiany uchwały nr XII/96/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Złoty Stok – ustalono warunki jakie musi spełniać lokal wskazywany do przydziału osobom niepełnosprawnym;

2)    zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – dokonano zmiany inkasenta w sołectwie Chwalisław. Inkasentem została Katarzyna Głowinkowska. Zmiana wynika z wyboru nowego sołtysa w tym sołectwie.

3)    zarządzenia wyborów do rady sołeckiej w sołectwie Chwalisław - w związku z rezygnacją członka rady sołeckiej z pełnienia funkcji zarządzono przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej w sołectwie Chwalisław w terminie do 4 maja 2020 r.;

4)    przyjęto Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi: Chwalisław, Laski, Płonica, Błotnica, Mąkolno - dokumenty powstały w trakcie warsztatów przeprowadzonych dla powołanych grup odnowy wsi i zostały zatwierdzone przez zebrania wiejskie. Są one niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

5)    zmian w budżecie na 2020 rok – dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 285.970 zł. Ujęto w planie wydatków majątkowych kwoty na realizację zadań inwestycyjnych:

 • „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Złoty Stok poprzez przebudowę chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Złotym Stoku”,
 • „Budowa altany biesiadnej w Płonicy”,
 • „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 4,6,8,10 przy ul. Staszica w Złotym Stoku”,

oraz

 • na aktualizację analizy efektywności kosztowej dla inwestycji  „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica”,
 • na dokumentację projektową „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Płonicy”,
 • „Przygotowanie dokumentacji do budowy drogi transportu rolnego w Złotym Stoku” – droga od drogi krajowej nr 46 do „Wiśniowego sadu”.

6)    zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok w związku ze zmianami budżetowymi na 2020 rok, doprowadzono do spójności z budżetem wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

Z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Grażyna Orczyk i przewodnicząca Rady Miejskiej, w imieniu naszej społeczności, przekazały życzenia i drobne upominki gospodarzom wsi z terenu gminy.

UMiG Złoty Stok

1

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Będzie przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej i budowa altany biesiadnej w Płonicy. Relacja z sesji

  2020-03-20 11:26:40

  gość: ~123 to gej

  ostatnio dodany post

  123 to gej

REKLAMA