Express-Miejski.pl

Poszukiwany specjalista do spraw zarządzania projektami

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD „Qwsi” przy ul. Stawowej 2 w Ziębicach lub wysłać pocztą w terminie do 26 lipca fot.: freepik.com

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ogłasza nabór na stanowisko specjalisty do spraw zarządzania projektami.

Zakres obowiązków:
1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia (prowadzenie korespondencji, zaopatrzenie w artykuły biurowe i inne zadania zlecone przez Kierownika Biura),
2) przygotowywanie techniczne spotkań organów LGD,
3) przygotowywanie dokumentacji dla Rady (uchwały, protokoły, karty),
4) przygotowywanie dokumentacji naborów wniosków w ramach LSR,
5) promocja i rozpowszechnianie informacji o obszarze objętym LSR, działalności LGD oraz o pracach związanych z opracowaniem i aktualizacją LSR,
6) prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
7) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,
8) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp.,
9) informowanie wnioskodawców o zasadach i trybie naborów wniosków,
10) udzielanie potencjalnym beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie (doradztwo),
11) pomoc beneficjentom i grantobiorcom w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy,
12) przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach funkcjonowania LGD,
13) aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia,
14) edytowanie treści w systemie zarządzania treścią (CMS),
15) sporządzanie metadanych na potrzeby publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia dokumentów związanych z oceną i wyborem wniosków przez Radę.

Zakres odpowiedzialności:
- za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w Biurze LGD,
- za realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości wsparcia i działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
- za terminowe i sumienne wykonanie prac zawartych w przedstawionym zakresie czynności,
- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i dyscyplinę pracy,
- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej

Doświadczenie zawodowe:
- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie nad opracowywaniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz obsługą projektów współfinansowanych ze środków UE,
- doświadczenie w zakresie realizowania projektów ze środków UE,
- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,
- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji dokumentów o znaczeniu strategicznym

Wykształcenie:
- wyższe,
- szkolenia z zakresu zarządzania projektami poświadczone certyfikatami

Kompetencje zawodowe:
- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,
- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania

Umiejętności:
- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point),
- umiejętność zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji,
- umiejętności organizacyjne,
- umiejętność przekazywania wiedzy

Predyspozycje osobowościowe:
- samodzielność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres

Uprawnienia:
- prawo jazdy kat. B

Znajomość języków obcych:
- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki)

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę – 1 etat

Wymagane dokumenty:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie;
- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację;
- dokumenty poświadczające staż pracy;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji poświadczone własnoręcznym podpisem (oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną w załączeniu do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą w terminie do 26 lipca 2019 r. do godz. 13.30 (decyduje data wpływu do LGD), na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
ul. Stawowa 2 a, 57-220 Ziębice
z dopiskiem: „Nabór na specjalistę do spraw zarządzania projektami”

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.
Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie qwsi.pl 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji [KLIK]

LGD „Qwsi”

REKLAMA