Express-Miejski.pl

Wójt Stoszowic z jednogłośnym absolutorium. Otrzymał też wotum zaufania bez głosów sprzeciwu [foto]

Sesja absolutoryjna w gminie Stoszowice fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Wójt Paweł Gancarz otrzymał jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Przy wotum zaufania wśród dziesięciu głosów „za”, pojawił się jeden wstrzymujący.

Najważniejszy dokument finansowy gminy Stoszowice za ubiegły rok zakończył się deficytem w kwocie niespełna 3.2 mln zł. Dochody budżetu wykonano w kwocie 22.6 mln zł (88.94 proc. planu), a wydatki zrealizowano w kwocie blisko 25.8 mln zł (89.15 proc. planu). Dochody majątkowe wyniosły ponad 2.8 mln zł (57.5 proc. planu), w tym, ze sprzedaży majątku zaledwie 22.6 tys. zł (6.37 proc.).

Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) zwróciła uwagę na konieczność realnego planowania dochodów majątkowych, w szczególności dochodów ze sprzedaży majątku, gdyż ma to wpływ na kształtowanie się w kolejnych latach budżetowych dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki. Opinia RIO po zapoznaniu się ze sprawozdaniem budżetowym za 2018 rok był jednak w pełni pozytywna.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło niemal 8.35 mln zł, co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 36.96 proc. W 2018 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem wyniosła 5.26 proc. i nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań (15.40 proc.).

Przed głosowaniem za udzieleniem absolutorium dla wójta, szef stoszowickiej gminy omówił także raport o stanie gminy za 2018 rok [KLIK]Jest to konsekwencją ostatniej zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Po jego omówieniu radni podjęli uchwałę dotyczącą wotum zaufania dla wójta. Wśród jedenastu obecnych radnych „za” głosowali wszyscy obecni, za wyjątkiem Bartosza Jewczuka, który wstrzymał się od głosu.

Przy absolutorium decyzja była jednogłośna. Wszyscy zagłosowali za jego udzieleniem. W dalszej części wójt Paweł Gancarz podziękował radnym za jednogłośną decyzję, a także przyznał, że realizacja budżetu nie byłaby możliwa bez zaangażowania pracowników urzędu, w tym głównie skarbnika, kierownika referatu rozwoju oraz sekretarza gminy. Dodał jednak, że każdy z urzędników miał swój wkład w realizację najważniejszego dokumentu finansowego samorządu.

- Jak państwo widzieli przy okazji prezentowanego raportu, inwestycji w ubiegłym roku było mnóstwo. Zakończyliśmy wiele projektów inwestycyjnych, a także intensywne pracowaliśmy nad bieżącymi sprawami, o których zresztą państwo wiedzą, bo niejednokrotnie w tych sprawach spotykaliśmy się, konsultowaliśmy i rozmawialiśmy. Za dowód uznania i udzielone absolutorium serdecznie dziękuję - mówił włodarz w kierunku radnych.

W kolejnych punktach przyjęto wszystkie projekty uchwał zaplanowane na sesję. Większość z nich jednogłośnie. Zatwierdzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, zmiany w budżecie, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, powołano zespół opiniujący kandydatów na ławników, przyjęto wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz uchwalono regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Stoszowice. Na koniec sesji radny Jewczuk wręczył wójtowi dwie tablice informacyjne o zamontowanie których prosił już jakiś czas temu. Jak przyznał, z racji tego, że jego apele nie przynosiły odzewu, postanowił zakupić je sam i oczekuje, że gmina zajmie się ich montażem. Wójt odpowiadał radnemu, że sprawa  jest cały czas pilotowana, jednak proces uzyskiwania różnego rodzaju pozwoleń i zgód na montaż tabliczek informacyjnych jest czasochłonny i prosił o cierpliwość.

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA