Express-Miejski.pl

Gmina sprzedaje nieruchomości w Lubnowie i Pomianowie Dolnym

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Gmina Ziębice ogłosiła przetargi na sprzedaż dwóch nieruchomości na terenach wiejskich.

Pierwszy z przetargów dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dwoma budynkami niemieszkalnymi oraz budynkiem produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 243,04 m2 i powierzchni użytkowej budynków gospodarczych 160,01 m2, położonym w Lubnowie nr 113 a, składającym się z działki nr 215/12 o pow. 0,2520 ha, obręb: 0013 Lubnów.

Dla nieruchomości zabudowanej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00071243/4.

Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone uchwałą Nr 327/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 czerwca 2018 roku określa działkę jako teren MM – teren zabudowy mieszanej o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. działka opisana jest jako tereny mieszkaniowe i grunty orne.

Cena wywoławcza wynosi: 177.906,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych)
Wysokość wadium wynosi: 17.790,60 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 60/100). Wpłaty wadium należy dokonać do 6 czerwca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu [KLIK]

Drugi przetarg dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 409,36 m2, położonym w Pomianowie Dolnym nr 93 składającym się z działki nr 403 o pow. 0,0956 ha, obręb: 0020 Pomianów Dolny.

Dla nieruchomości zabudowanej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00058921/4.

Gmina Ziębice nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej działki. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ziębice zatwierdzone uchwałą Nr XXXII/231/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 kwietnia 2001 roku określa działkę jako teren 2-mieszkaniowo – usługowy. Obszar IIA – osadniczy o preferowanej funkcji turystyczno – agroturystycznej i rolniczej. Działka położona na obszarze o szczególnym zagrożeniu powodziowym oraz na obszarze ochrony wód podziemnych.

Przedmiotowa działka jest objęta decyzją o warunkach zabudowy nr 47/2004 z dnia 21.12.2004 roku dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych na cele mieszkalne w istniejącym budynku poszkolnym.
Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich działka opisana jest jako tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza wynosi: 120.321,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych)
Wysokość wadium wynosi: 12.032,10 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści dwa złote 10/100)

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu [KLIK]

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA