Express-Miejski.pl

Szkoła branżowa w miejsce zawodówki. Reforma oświaty w szkołach ponadgimnazjalnych

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Czteroletnie licea, pięcioletnie technika, a także szkoła branżowa w miejsce zawodówki to główne zmiany jakie niesie za sobą reforma oświaty w powiecie ząbkowickim.

Mowa o placówkach ponadgimnazjalnych, którym organem prowadzącym jest powiat ząbkowicki. Główną zmianą oświatową jest likwidacja szkół zawodowych, a w ich miejsce utworzenie szkół branżowych I stopnia (okres nauki: trzy lata) i II stopnia (okres nauki: dwa lata). Kontynuowanie nauki w szkole II stopnia nie będzie obowiązkowe. Biorąc jednak pod uwagę wymagania rynku pracy, można wnioskować, że aby uzyskać jak najlepsze uprawnienia do podjęcia zawodu, ukończenie tylko szkoły branżowej I stopnia może być niewystarczające.

- W branżowej szkole I stopnia realizowane będzie najprawdopodobniej kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe – tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dopiero szkoła branżowa II stopnia pozwoli uzyskać tytuł technika. Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia ma zapewnić drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym.

Radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

Poniżej prezentujemy informacje zawarte w prezentacji na temat aktualnej sytuacji w oświecie wśród szkół, których organem prowadzącym jest powiat ząbkowicki, z uwzględnieniem zmian:

Liceum ogólnokształcące (LO im. Władysława Jagiełły oraz LO w Ziębicach):

 • Dotychczasowe 3-letnie liceum ogólnokształcące od 1 września 2019 r. stanie się 4-letnim liceum ogólnokształcącym.
 • Pierwsza rekrutacja do klasy I 4-letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020.
 • Od 1 września 2020 r. będzie odbywać się stopniowe wygaszanie 3-letniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego, w którym do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach 3-letniego liceum ogólnokształcącego uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum. 

Technikum (w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach):

 • Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w 5-letnie technikum.
 • Do roku 2019/2020 będzie trwała rekrutacja do dotychczasowego 4-letniego technikum (dla absolwentów gimnazjum).
 • Na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata będzie funkcjonowała rekrutacja do 5-letniego technikum (dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej).
 • W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w 5-letnim technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego 4-letniego technikum (odpowiednio klasy I-IV). 

Branżowa szkoła I stopnia (w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach):

 • Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa stanie się trzyletnią branżową szkołą I stopnia.
 • Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że od 1 września 2017 r. nie będzie pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas.
 • Od roku szkolnego 2017/2018 będzie prowadzona rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia.
 • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, natomiast na lata szkolne 2019/2020 i późniejsze przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.  

Branżowa szkoła II stopnia(w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach):

 • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku w związku z tym planuje się utworzenie branżowej szkoły II stopnia od 1 września 2020 r. oraz przeprowadzenie pierwszej rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2020/2021. 

Szkoły specjalne (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy):

 • Przekształcanie szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki, odbywać się będzie na podstawie regulacji dotyczących szkół ogólnodostępnych.
 • Od 1 września 2017 r. 6-letnia szkoła podstawowa stanie się 8-letnia szkołą podstawową.
 • Od 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami, nauczycieli i pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.
 • 1 września 2017 r. w 8-letniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej).
 • W roku szkolnym 2017-2018 nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Od 1 września 2017 r. nie będzie klasy I, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego gimnazjum.
 • Dotychczasowa trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy staje się z dniem 1 września 2017 r. trzyletnią szkołą specjalną przysposabiającymi do pracy.

We wrześniu 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich, w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach spotkają się podwójne roczniki uczniów klas pierwszych: obecni szóstoklasiści i obecni uczniowie pierwszej klasy gimnazjum, co może oznaczać dodatkowo ok. 400 uczniów. Obecni szóstoklasiści będą uczyli się w liceum 4-letnim, obecni gimnazjaliści będą uczęszczali do liceum 3-letniego w aktualnym kształcie. 

Tak więc aż do 2022 roku będą funkcjonowały dwa rodzaje liceów i techników, z dwiema różnymi podstawami programowymi, różnymi siatkami godzin, podręcznikami i różnymi egzaminami maturalnymi. Oznacza to dla naszych szkół, głównie dla dyrektorów i nauczycieli, dodatkowe wyzwanie organizacyjne. Oceniając jednak możliwości lokalowe i kadrowe, nie będzie problemu z przyjęciem dodatkowego rocznika do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ząbkowickiego. Sytuacja kadrowa naszych szkół wyklucza w zasadzie przyjęcia nauczycieli z likwidowanych szkół gminnych: już dziś 1/5 nauczycieli pracujących w naszych szkołach to nauczyciele niepełnozatrudnieni, którzy w ostatnich latach otrzymali ograniczenia etatów z powodu zmniejszającej się liczby godzin.

Kierunki kształcenia: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych (47 uczniów), kucharz (33 uczniów)

Technikum: technik mechanik (101 uczniów); technik pojazdów samochodowych (94 uczniów); technik ekonomista (71 uczniów); technik informatyk (105 uczniów); technik budownictwa (59 uczniów); technik handlowiec (57 uczniów); technik żywienia i usług gastronomicznych (120 uczniów); technik obsługi turystycznej (5 uczniów – IV klasa)

Szkoły dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – profil ogólny (55 słuchaczy);
Szkoła Policealna dla Dorosłych – technik administracji (11 słuchaczy)
Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (73 uczniów)

Kierunki kształcenia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach:

Liceum Ogólnokształcące: klasy: akademicka (81 uczniów), edukacja prawno-policyjna (59 uczniów), pożarnictwo z ratownictwem medycznym – strażacka (20 uczniów) (razem: 150 uczniów)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych (16 uczniów), kucharz (21 uczniów), oddział wielozawodowy (23 uczniów)

Technikum: technik informatyk (49 uczniów); technik mechanik (49 uczniów); technik hotelarstwa (8 uczniów – IV klasa); technik żywienia i usług gastronomicznych (64 uczniów); technik usług fryzjerskich (64 uczniów)

Kursy zawodowe - wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (kwalifikacyjny kurs twa trzy semestry i kończy się egzaminem zawodowym)

Kierunki kształcenia: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich:

 • biologiczno-chemiczna (64 uczniów)
 • matematyczno-informatyczna (43 uczniów)
 • dziennikarstwo-językowa (55 uczniów)
 • społeczno-prawna (52 uczniów)
 • matematyczno-językowa (55 uczniów)
 • ratowniczo-sportowa (43 uczniów)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy:

SOSW:

 • Przedszkole specjalne – 12 wychowanków
 • Szkoła podstawowa – 37 uczniów
 • Gimnazjum – 30 uczniów
 • Szkoła przysposabiająca do pracy – 12 uczniów
 • Zasadnicza szkoła zawodowa – 13 uczniów
 • 2 wychowanków w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
 • 45 wychowanków w internacie

ZSS:

 • Szkoła podstawowa – 3 uczniów
 • Gimnazjum – 11 uczniów
 • Szkoła przysposabiająca do pracy – 14 uczniów
 • 17 wychowanków w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych

Szkoły niepubliczne dla młodzieży, dla których organem dotującym jest Powiat Ząbkowicki:

 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie (98 uczniów)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości (98 uczniów)

Szkoły niepubliczne dla dorosłych, dla których organem dotującym jest Powiat Ząbkowicki:

 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ząbkowicach Śląskich (19 słuchaczy)
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Centrum Kształcenia Edukator (brak słuchaczy)

Placówki niepubliczne, dla których organem dotującym jest Powiat Ząbkowicki:

 • Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych Srebrna Góra
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich

Subwencja oświatowa:

Metryczka subwencji oświatowej jest dokumentem przekazywanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej co roku do wszystkich samorządów w Polsce, w którym podaje się wysokość subwencji oświatowej na dany rok kalendarzowy. Metryczka jest sporządzana na podstawie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej a przekazywanych do Ministerstwa za pośrednictwem organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. Kuratora Oświaty.  

W 2012 roku powiat ząbkowicki otrzymał subwencję oświatową w wysokości 26.015.397 zł na 2.764 uczniów + 22 uczniów w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 62 w internacie;
w roku 2013: 25.248.754 zł na 2.560 uczniów + 26 wychowanków w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 61 wychowanków w internacie SOSW;
w roku 2014: 24.600.060 zł na 2.430 uczniów + 23 dzieci w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 51 wychowanków w internacie SOSW;
w roku 2015: 23.389.388 zł. na 2.225 uczniów + 23 wychowanków w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 49 w internacie SOSW,
w 2016r.: 23.102.856 zł na 2.090 uczniów + 20 wychowanków w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 51 w internacie SOSW;  
Na 2017 rok powiat ząbkowicki otrzyma subwencję oświatową w wysokości: 22.938.457,00 zł na 1.926 uczniów + 19 wychowanków w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych oraz 45 w internacie SOSW.

Robert Herdy

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA