Express-Miejski.pl

Burmistrz Barda będzie zarabiał prawie dwa razy mniej? Radni zadecydują

Krzysztof Żegański fot.: Express-Miejski.pl

Jan Kuliński, mieszkaniec Barda, chce obniżenia pensji burmistrza Krzysztofa Żegańskiego do ustawowego minimum.

23 marca do Rady Miejskiej w Bardzie wpłynął postulat o obniżenie uposażenia burmistrzowi gminy Bardo. Mieszkaniec wnioskował do radnych o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej związanej z obniżeniem poborów włodarza. - Podjęcie tejże inicjatywy nie jest równoznaczne z podjęciem uchwały o obniżeniu pensji burmistrza do ustawowego minimum. Jeżeli postulat zostanie przyjęty, stworzymy projekt uchwały, który może być nieco zmieniony, tzn. uposażenie burmistrza może zostać obniżone o pewien procent, nie musi być obniżone do ustawowego minimum jak jest zapisane w postulacie – tłumaczył innym radnym Dariusz Prostko przewodniczący rady miejskiej. Potwierdził to obecny na sesji radca prawny.

Swoje stanowisko Jan Kuliński argumentował między innymi tym, że w „obecnej chwili wobec mizerii finansowej i wysokiego zadłużenia gminy pobory burmistrza nie mogą sięgać poziomu prezydenta wielkiej metropolii. Uzasadnieniem dla wysokich poborów burmistrza miały być jego nadzwyczajne kompetencje i tworzenie potężnych inwestycji. Jak dotąd ani drugi Licheń ani Międzynarodowe Centrum Kultury w Bardzie nie powstało, a jedyne co rośnie to dług w bankach. Obniżenie uposażenia nie wpłynie negatywnie na rozwój gminy, a może tylko pomóc. Dla przypomnienia dodam, że burmistrz sam deklarował niegdyś, że swoją funkcję traktuje jak służbę, a nie jak zawód.”

Ponad dwa kwadranse trwały spekulacje w tej sprawie wśród radnych. Przeciwnym przyjęcia postulatu był między innymi Kazimierz Pachura. - Jest to jednoosobowy postulat mieszkańca, który ciągle ma uwagi i zastrzeżenia co do pracy burmistrza. Przed momentem udzieliliśmy włodarzowi absolutorium, oceniając jego działania jako dobre, gmina cały czas się rozwija. Według mnie nie ma podstaw do obniżenia pensji – mówił były już wiceprzewodniczący rady miejskiej. Popierał go Dariusz Szewczyk.

Swoje zdanie w sprawie wyrazili także radni opozycyjni. - Ja na pewno nie chcę takiej sytuacji, aby obniżyć pensję burmistrzowi, bo nazywa się Krzysztof Żegański.  Argumenty, które przedstawił przed momentem włodarz odnośnie pozyskiwania pieniędzy są jak najbardziej dobre, ja je w pełni szanuję. Chciałbym usłyszeć jednak argumenty od pozostałych radnych, dlaczego nie powinniśmy obniżać pensji. Zróbmy konfrontację, przedstawmy swoje argumenty – wy swoje, my jako opozycja swoje, podyskutujmy na ten temat i dopiero głosujmy. Jeżeli argumenty koalicji będą trafne to proszę mi wierzyć, że ja zagłosuję za pozostawieniem obecnego uposażenia – komentował radny Jerzy Kostański.

Po gorącej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem postulatu było sześciu radnych (Prostko, Kostański, Dudek, Gaszewski, Tokarz, Biniaś), pięciu zagłosowało przeciw (Kardaś, Witek, Pachura, Szewczyk, Sarkowicz), zaś dwóch radnych wstrzymało się (Anklewicz, Majkowska). Nieobecni podczas obrad byli Szymon Minga oraz Danuta Gurdak. Postulat o obniżenie pensji burmistrzowi do ustawowego minimum został więc przyjęty i najprawdopodobniej na najbliższej sesji rady miejskiej okaże się czy radni zdecydują się na obniżenie uposażenia szefa bardzkiego magistratu czy też nie.

Obecnie wynagrodzenie burmistrza wynosi 11.320,00 zł brutto. Składa się na to:

wynagrodzenie zasadnicze – 5.900,00 zł (wynagrodzenie zasadnicze powinno wynosić od 4.200,00 zł do 5.900,00 zł. Burmistrz Barda posiada więc najwyższe wynagrodzenie zasadnicze z możliwych)
dodatek funkcyjny – 1.900,00 zł (maksymalny poziom dodatku dla burmistrza zarządzającego gminą wielkości gminy Bardo)
dodatek specjalny – 2.340,00 zł (dodatek specjalny – nie może być mniejszy niż 20% i wyższy niż 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonego łącznie – burmistrz Barda otrzymuje 30% dodatku specjalnego).
wysługa lat – 1.180,00 zł (za wysługę lat burmistrz otrzymuje 20% swojego wynagrodzenia zasadniczego).

W przypadku obniżenia pensji do ustawowego minimum pensja burmistrza (biorąc pod uwagę poniższe obliczenia) może wynieść około 6.480,00 zł brutto.

wynagrodzenie zasadnicze4.200,00 zł (najniższe z możliwych)
dodatek funkcyjny – 500,00 zł (nie ma podanej ustawowo minimalnej kwoty dodatku funkcyjnego, do obliczeń wzięliśmy kwotę, którą otrzymuje najmniej zarabiający włodarz gminy powiatu ząbkowickiego Stanisław Gołębiewski ze Złotego Stoku)
dodatek specjalny - 940,00 zł (20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonego łącznie)
wysługa lat – 840,00 zł (20% z wynagrodzenia zasadniczego)

Express-Miejski.pl

32

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Burmistrz Barda będzie zarabiał prawie dwa razy mniej? Radni zadecydują

  2014-06-30 11:10:32

  Express-Miejski.pl

  Jan Kuliński, mieszkaniec Barda, chce obniżenia pensji burmistrza Krzysztofa Żegańskiego do ustawowego minimum.

 • 2014-06-30 12:54:19

  gość: ~kazek

  Dziwi mnie postawa byłego burmistrza L. Anklewicza , który będąc burmistrzem sam z własnej woli prosił radę o najniższe uposażenie ze względu na to iż gmina jest biedna jest duże bezrobocie i nieetycznym byłoby pobieranie maxymalnych poborów z podatków ludzi z których większość to emeryci, renciści albo bezrobotni. Teraz jako radny "opozycji" wstrzymuje się od głosu w przyjęciu postulatu który to niczego jeszcze nie przesądza a tylko otwiera drogę do demokratycznej dyskusji i refleksji czy pobory Tego burmistrza muszą być aż tak wysokie? Brak tu jakiejkolwiek logiki w rozumowaniu na szczęście byłego już wybrańca narodu. Druga osoba wstrzymująca się od głosu to radna znana powszechnie jako "sierotka Marysia" była już ( na szczęście) przewodnicząca rady Miejskiej w Bardzie która toże mieni się radna opozycyjną a .
  wyznającą zasadę jestem za ( tak zapewnia radnych z opozycji przed głosowaniem) a nawet przeciw (gdy podczas głosowania głosuje odwrotnie)

 • 2014-06-30 17:06:04

  gość: ~Jan Kulinski

  Mając w świeżej pamięci jakich to krętactw, matactw i kuglarskich sztuczek dopuszczali się wespół- zespół burmistrz i i były już na szczęście przewodniczący Rady Towarzysz Organista , kiedy to grupa mieszkańców złożyła wniosek o obniżenie apanaży obydwóch wybitnych gminnych mężów stanu, proszę Szanowną Redakcję o publikację na łamach Echa Tygodnia mojego postulatu. Pismo to złożyłem do Rady Miejskiej w Bardzie w dniu 24 marca 2014 r . Mam nadzieję ,że upublicznienie tegoż postulatu zapobiegnie pokusie „zamiecenia sprawy pod dywan” bądź takiego manewrowania prawnymi kruczkami aby tylko nasz Mściwie Nam Panujący z nienaruszonym stanem portfela doczłapał do następnej kadencji. Wyborca Jan Kulinski  Jan Kulinski Bardo dnia 23 marca 2014 r.
  57-256 Bardo
  Ul 1 Maja 14
  RADA MIEJSKA W BARDZIE

  POSTULAT

  Na zasadzie art. 23 ust1 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz .U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm. ) niniejszym składam postulat o podjęcie przez Radę Miejską w Bardzie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie podjęcia uchwały o obniżeniu poborów burmistrza Miasta i Gminy Bardo mgr inż melior Krzysztofa Żegańskiego do ustawowego minimum.
  UZASADNIENIE
  Wbrew temu co twierdzi najęty przez burmistrza a opłacany z podatków mieszkańców gminy kauzyperda z renomowanej kancelarii prawnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy uprawnieni są do zgłaszania radnym postulatów celem przedstawienia ich organom gminy do rozpatrzenia, przy czym statut gminy może wskazywać na uprawnienia mieszkańców oraz ich organizacji w zakresie kierowania do rady wniosków o podejmowanie uchwal w przedmiocie niezastrzeżonym do właściwości innych organów i podmiotów. Aby nie było wątpliwości i wybitny prawnik służący radą burmistrzowi przyjął do wiadomości że : „zgłaszanie postulatów nie jest równoznaczne z inicjatywą uchwałodawczą , rozumianą jako opracowanie i złożenie tekstu projektu uchwały. Przyjęte postulaty radny, w zależności od kompetencji organów gminy, może przedstawić wójtowi lub burmistrzowi ,bądż sekretarzowi gminy albo też przedstawić radzie gminy w ramach interpelacji .Postulaty mieszkańców stanowią inspiracje dla radnego do zainteresowania przedstawionym zagadnieniem innych radnych czy tez rady i mogą spowodować złożenie projektu uchwały rady gminy przez podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą tj. przez wójta gminy , który ma zadanie przygotowanie projektów uchwał rady gminy ( art.30 ust.2 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym ) , przez komisje rady lub przez grupę radnych „ ( por. wyrok NSA z dnia 17 listopada 1995 r. SA / Wr 2515/95, wyrok z dnia 03 kwietnia 2006 r. III SA/Wr 584/05 WSA we Wrocławiu , wyrok z dnia 28 pażdziernika 2008 r. II SA /Ol 737/08 WSA w Olsztynie ).Zatem jeżeli w III RP niezawisłe sądy a nie nawet najbardziej renomowane kancelarie prawne orzekają co jest a co nie jest zgodne z prawem to ustawowym obowiązkiem Rady Miejskiej jest rozpatrzenie mojego postulatu .Tak więc mając na uwadze przytoczone orzecznictwo sądów administracyjnych oczekuję od Rady Miejskiej rozpatrzenia złożonego postulatu w poszczególnych komisjach rady bez uciekania się do prawniczych sztuczek wybiegów i wykrętów. Jakkolwiek mam świadomość ze świadczący usługi i porady prawne jegomość zda się zapominać, iż służyć ma swoją wiedzą i kompetencjami całej społeczności gminy a nie jedynie burmistrzowi. W kwestii uzasadnienia do postulatu o obniżenie poborów burmistrzowi chcę wskazać ,że w chwili obecnej wobec mizerii finansowej i wysokiego zadłużenia gminy pobory burmistrza nie mogą sięgać poziomu prezydenta wielkiej metropolii. Jakieś proporcje i elementarne poczucie solidarności z mieszkańcami gminy , którzy ledwie wiążą koniec z końcem radni gminy mieć powinni. Do przyzwoitości nie apeluję ponieważ część pan i panów radnych tego przymiotu na trwale jest pozbawiona. Przypomnę ,że u podstaw wysokiego uposażenia burmistrza legła idea budowy „Drugiego Lichenia” oraz Międzynarodowego Centrum Kultury w Bardzie. Ponadto uzasadnieniem dla wysokich poborów burmistrza miały być jego nadzwyczajne, wysokie kompetencje w tym menadżerskie kwalifikacje, POTENŻNE INWESTYCJE, czyli za „dobrą prace wysokie wynagrodzenie „. Jak dotąd ani „Drugi Licheń” ani Międzynarodowe Centrum Kultury nie powstało, owszem jedno co znacząco wzrosło to dług w bankach. Wprawdzie zrealizowano bodaj dwie znaczące inwestycje tj. gimnazjum oraz oczyszczalnia ścieków, ale o celowości budowy tych obiektów niech się wypowiedzą radni. Pozostała większość inwestycji wywodzących się z GENIALNEJ STRATEGII znajduje się w stadium zorganizowanego chaosu .Jesteśmy biedną gminą bez przemysłu , który wspierał by nasz budżet, dlatego nie stać nas po prostu na tak wysokiej klasy menedżera , tym bardziej ,że nadchodzące lata nie zaznaczą się w gminie większymi inwestycjami. Dla zwykłego administrowania gminą i dzielenia subwencji państwowych wystarczy menedżer mniej utytułowany, z niższej półki a tym samym o mniejszych oczekiwaniach finansowych. Obniżenie przez Radę Miejską poborów burmistrza do ustawowego minimum w żadnym razie nie spowoduje jego śmierci głodowej czy rezygnacji z pełnionej funkcji , tym bardziej że on sam deklarował ,że funkcję burmistrza traktuje jako służbę dla gminy a nie zawód. Nadto pragnę zauważyć, że mija ósmy rok jak my jako społeczność i podatnicy tuczymy na gminnym opasie nie tylko samego burmistrza ale i gromadkę jego wiernych przybocznych, których apanaże są pochodną wysokiej pensji burmistrza. Nie może być też uznaną za słuszną argumentacja ,że ewentualne obniżenie burmistrzowi poborów gwałtownie obniży jego życiowy standard , popadnie w ubóstwo i bezdomność , przeczą temu jego ostatnie poczynione inwestycje w nieruchomości a mianowicie zakup w expressowym i bardzo dynamicznym tempie lokalu mieszkalnego o powierzchni ponad 100 m2 , z zasobów komunalnych naszej gminy. Podsumowując uprzejmie proszę Panie i Panów radnych a Radę Miejską jako całość aby pochyliła się z należytą uwagą nad moim postulatem, była łaskawa go rozpatrzyć i przyjąć za swój, po czym odpowiednią uchwałę podjęłą . Jak już w uzasadnieniu wspomniałem podjęcie takiej uchwały nie niesie za sobą żadnego ryzyka, burmistrz z funkcji nie zrezygnuje , konkurencja go nie przejmie, nie ucierpią na tym żadne inwestycje czy w ogóle funkcjonowanie gminy, zaś oszczędności jawią się znaczące. A potrzeby są ogromne. Wobec powyższego postulat niniejszy jest w pełni uzasadniony .
  Wyk.3 egz.
  1 egz.adr.
  1 egz. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  1 egz.aa

 • 2014-06-30 18:19:40

  gość: ~wyborca

  Aż trzy miesiące trwało pochylanie się nowego przewodniczącego rady nad postulatem zanim wniósł go pod obrady sesji.
  Teraz radni będą obradować nad postulatem w komisjach a potem na sesji rady a ponieważ jest okres wakacyjny to prawdopodobnie następna sesja będzie po wakacjach ( kiedy? ) a potem już.... wybory. Zdążą?

 • 2014-06-30 20:35:33

  gość: ~anonimus

  Na raz, na dwa, heeej hooo
  Nigdy, przenigdy tronu nie porzucę
  Nigdy ,przenigdy nie porzucę swojej misji
  Będę rządził, będę dzielił , będę jątrzył I jak wrona nad padliną będę krążył.

  PS. Pytanie do Anklewicza vel Poczciwina vel Dalaj Lama a wg, mnie powinien sie nazywać Bonifacy łać. Dobre Oblicze, z jakich powodów tak dobrego fachowca jakim był K .ŻEGANSKI SZURNAŁ BYŁ Z POSADY SEKRETARZA URZĘDU ? Chętnie Panie Anklewicz były wieloletni burmistrzu usłyszymy twoja odpopwiedz na to pytanie. Odważysz się tak sam z siebie czy w ramach wolny h wniosków mamy zapytac ciebie na publicznym zebraniu.A nie watpie ,że juz przebierasz nogami w oczekiwaniu na kampanie wyborcza

 • 2014-07-01 08:22:59

  gość: ~bezeobotny

  Czy kwota 6500 zł miesięcznie w najgorszym scenariuszu to mało?
  Zawsze może burmistrz poszukać sobie pracy w sektorze prywatnym jak mu nie odpowiada Przy jego "talencie" i kwalifikacjach pracodawcy będą się w kolejce ustawiać by pozyskać "lwa sukcesu" w swoje szeregi
  Jest tylko jeden warunek konieczny - pracodawcy muszą mieć zdolność kredytową,
  bo jak to mawia lokalny geniusz ekonomiczny - kredyty są po to by je brać.

 • 2014-07-01 08:51:01

  gość: ~burmistrz

  Nie obniżajcie mi pensji paczcie jaki rynek bedziemy miec ! !

 • 2014-07-01 09:20:41

  gość: ~miecio

  Ludzie zlitujcie się przecież on ma kredyty do spłacenia, chcecie żeby go banki zlicytowały?

 • 2014-07-01 10:11:37

  gość: ~gosc

  a co ty Krzysiu to za swoje robisz ten rynek?

 • 2014-07-01 10:19:02

  gość: ~serio

  Cytując klasyka :rynek to "chooj, doopa i KAMIENI KUPA". Nie zazdroszczę mieszkańcom parkingu pod oknami.

 • 2014-07-01 14:05:11

  gość: ~Krzysztof Sikora

  Do "wyborca". Jak Pan ma na nazwisko, bo chyba się znamy hehe i nie wiem, w każdym razie popieram Twoje poglądy.

 • 2014-07-21 19:35:56

  gość: ~wyborca

  No i stało się tak jak pisałem wcześniej, dopiero po wakacjach będą się pochylać nasi rajcowie nad obniżeniem apanaży "batiuszce"
  Istnieje ryzyko że jak mu obniżą pensję to się uniesie honorem i nie będzie kandydował na kolejną kadencję żeby za grosze nie uszczęśliwiać poddanych

 • 2014-07-23 15:41:31

  gość: ~plotek

  wiadomo kto się przymierza do kandydowania na jesień?

 • 2014-07-23 16:51:16

  gość: ~obywatel miasta

  Każdy inny kandydat będzie lepszy -już gorzej być nie może.Nie denerwuj się chłopie i tak cię nie wybiorą,ale taki menadzer znajdzie robotę wszędzie,a już w tym duecie z nią to tylko w stolicy.Już możesz składać podania tu i ówdzie,może w tej drukarni, gdzie się nie poznali na takiej wybitnej jednostce.Temu panu już dziękujemy.

 • 2014-07-23 17:59:50

  gość: ~z boku

  Ponoć chętnych jest sporo na gminny "opas" zrezygnują nawet z intratnych posad państwowych

 • 2014-07-23 18:52:24

  gość: ~dza

  Przeciez przyjaciele zza mostu przygarna. stworza nowe miejsca pracy jako np.witacz lub przestawna reklama.

 • 2014-07-01 09:32:23

  gość: ~wiesniak

  Gmine Bardo przlaczyc do Zabkowic lub Klodzka.A w Bardzie niech bedzie soltys.

 • 2014-07-01 09:53:46

  gość: ~wiochmen

  ten cały system jest chory.Namnozyło sie goownojadów co to udaja prawie wojewodów, rzadza tymi zadupiami, bez przemysłu, miejsc pracy, pozatrudniaja róznych pociotków i ludzi od siebie całkowicie uzaleznionych bez kompetencji i odpowiedzialności.Po kiego diabla nam takie gminy jak i tak wszystko musisz człowieku załatwiać w powiecie, to albo albo , powiaty albo gminy

 • 2014-07-01 10:13:36

  gość: ~serio

  Skoro w cudami słynącym MIESCIE BARDZIE przy ulicy Kościuszki można hodować króliki półtora metra od okien domu wielorodzinnego, to znaczy że to wieś a nie miasto. SOŁTYS wystarczy.

 • 2014-07-01 16:01:04

  gość: ~z kosciuszki

  jestem za ,mozna psa prowadzac bez kaganca i smyczy ,to zrobic soltysa

 • 2014-07-01 11:28:25

  gość: ~Bożena

  Gdzie pracuje radny Szewczyk i jego małżonka ?
  Gdzie pracuje radny Kardaś i jego małżonka ?
  Kto ma wpływ na ich kariery zawodowe?
  Jak głosowali i głosują Ci radni na sesjach Rady Miejskiej?

 • 2014-07-01 15:14:47

  gość: ~długi

  Czy komisja rewizyjna "potrafi" wskazać winnego usypania " kopca Sulejmana" z różnej maści odpadów budowlanych zmieszanych z ziemią na rurze w której znajdował się gaz pod ciśnieniem?
  Kto poniesie konsekwencje wydania ponad 30 tys. zł z kasy miejskiej na przełożenie rury gazowej?
  Czy sprawa ta zostanie zamieciona pod dywan ( decyzja rady w tym temacie) i kwota 30 tys. zł zostanie wrzucona w koszty ogólne ? ( głupoty i bezmyślności)

 • 2014-07-01 19:56:28

  gość: ~z jagiellonskiej

  sąsiedzie z kosciuszki zgadzam sie z toba całkowicie,alesmy sie doczekali władzy tę najwyzsza z premierem na czele omal nie wysadził w powietrze gang kelnerów , te na dole czyli naszego burmistrza może obalić psie goowno nasadzone przez jakiegoś burka bez smyczy i kaganca,zgroza , aż strach sie bać

 • 2014-07-05 17:02:11

  gość: ~WYBORY

  Zobaczysz kolego jaka banda obstawi sie w swoim komitecie podczas tegorocznych wyborow.Az jestem ciekaw ilu lemiongow bardeckich skorzysta z jego madrosci i bedzie przez nastepne cztery lata wierne, jak zaklamane psy,co dobitnie w tej jadencji a w poprzednuiej rowniez., mistrzowska precyzja widoczna u lemingach o nazwie Szweczyki.
  Cena za posluszenstwo tego malzenstwa to ok.450 zl miesuecznie.jesli Beatka I Dariusz SZewczyk nie wejda po tegorocznych wyborach w opas tzw rady; oglaszam konkurs otwarty- to malzenstwo za 450 zl miesiecznie jest wstanie wejsc do miejsca tam gdzie slon ce nie dochodzi o kazdej poze dnia i nocy.

 • 2014-07-06 10:38:33

  gość: ~wyborca

  W Bardzie ludzie jeszcze nie dorośli do demokracji , wybierają ludzi niby na poziomie niby wykształconych a wystarczy przyjść na sesję i popatrzeć na pracę tych wybrańców , którzy w naszym imieniu zarządzają gminą. Czy były przewodniczący rady, nauczyciel dzieci i młodzieży , odsunięty demokratycznie od profitów używający słów powszechnie pogardliwych w stosunku do radnych, którzy go odwołali powinien reprezentować mieszkańców , swoich sąsiadów w radzie ?
  Którzy radni spotykają się ze swymi wyborcami by przedyskutować problemy gminy i poznać ich stanowisko by potem głosować zgodnie z ich sugestiami a nie "pomysłami" burmistrza
  W demokracji trzeba ludziom władzy patrzeć na ręce i reagować gdy stają się one zbyt długie.

 • 2014-07-10 12:52:34

  gość: ~analityk

  "TEN" burmistrz Barda pobiera obecnie prawie najwyższe uposażenie przewidziane przez ustawodawcę na tym stanowisku. ( 30% zamiast 40% dodatku specjalnego)
  Poprzedni burmistrz cud grodu a obecnie radny gminny , który pobierał za swoją pracę jedno z najniższych wynagrodzeń jakie przewidział ustawodawca (ponoć na swój wniosek , i dla dobra gminy) wstrzymując się od głosu w sprawie przyjęciu postulatu w sprawie obniżenia uposażenia tego burmistrza przyznał niejako pośrednio, że ten burmistrz więcej zrobił od niego dla dobra gminy i w pełni zasługuje na to wynagrodzenie , które pobiera.

 • 2014-07-10 13:58:41

  gość: ~akurat

  No i to prawda...

 • 2014-07-31 09:27:31

  gość: ~emeryt

  "Burmistrz Barda będzie zarabiał prawie dwa razy mniej? Radni zadecydują" -
  Pytam kiedy?

 • 2014-07-31 11:47:22

  gość: ~rencista

  Jak Tobie obniżą emeryturę.

 • 2018-03-10 18:37:03

  gość: ~mieszkaniec

  Czytać i wyciągać wnioski ...

 • 2018-03-10 19:25:38

  gość: ~miejscowy

  Ty mieszkaniec to menda jesteś,zabieraj się z tego forum.Zobacz jak nasze miasto pięknieje.Trzeba nie mieć wstydu aby tak pisać o naszej władzy

 • 2018-03-11 12:44:01

  gość: ~menda

  ostatnio dodany post

  @~miejscowy
  no fakt pieknieje , ja tez sobie kupiłem nówke auto,żebyś widział jak mi sasiedzi zazdroszcza , wymieniłem tez meble no i nowe kafelki w łazience takie jak teraz sa tryndy,zasatanawiam się czy żony na nowszy model nie wymienić.Troche tylko mnie martwi sytuacja w mojej firmie bo albo nie dostane podwyżki albo wymównienie a to wszystko na kreche.No i widzisz troche bedzie mi wstyd jak komornik sie zjawi ,obciach bedzie co jak myslisz?No bo wiesz żyrantów miałem do kredytu,ale jakby co to moze wezme w innym banku kredyt żeby spłacic ten wcześniejsazy moze mi "miejscowy " pożyrujesz daj namiar na siebie jakiś telefon albo co

REKLAMA