Express-Miejski.pl

Powiatowy Urząd Pracy: Tarcza branżowa od 26 kwietnia. Rusza nabór wniosków

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Dyrektor PUP w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Ma to związek z wchodzącym dziś w życie rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które zmienia i rozszerza zakres „tarczy branżowej".

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Warunki otrzymania dotacji:
1. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
2. Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 31 marca 2021 roku (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą*. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 roku.
3. Wykazanie przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód w rozumieniu przepisów podatkowych - z działalności określonej w poniższej tabeli kodów PKD – niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

 Żeby otrzymać wsparcie, wskazany kod PKD musi być kodem twojej przeważającej działalności gospodarczej i znajdować się na liście kodów PKD, które uprawniają do wsparcia (nowo wprowadzone kody PKD zostały pogrubione):

47.41.Z
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

51.10.Z
Transport lotniczy pasażerski

52.23.Z
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z
Działalność fotograficzna

77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A
Działalność agentów turystycznych

79.12.Z
Działalność organizatorów turystycznych

79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A
Nauka języków obcych

85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z
W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D
Działalność paramedyczna

90.01 Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z
Działalność muzeów

93.11.Z
Działalność obiektów sportowych

93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Ile razy można otrzymać dotację:
1. 1 raz - dla PKD: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
2. 2 razy - dla PKD 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
3. 3 razy - dla PKD 47,71.Z, 47.72.Z
4. 4 razy - dla PKD 91.02.Z
5. 5 razy - dla PKD: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.-

Uwaga:

  • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek i otrzymał dotację/dotacje począwszy od 1 lutego 2021 r. to musi pomniejszyć liczbę przysługujących dotacji o już otrzymane.
  • Wnioskodawco, jeśli złożyłeś wniosek w kwietniu br. przed wejściem tego rozporządzenia w życie, nie możesz złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu tego rozporządzenia w życie.

Kontakt:
tel. 74 8 166 714; 74 8 166 703; 74 8 166 706

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA