Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - obręb Topola

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - obręb Topola

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2021-09-17 do 2021-11-25

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 266/2021 z dnia 16 września 2021 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (około 97,5 %) oraz symbolem „ZR” o funkcji podstawowej: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych (około 2,5 %).

Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 792.300,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) +podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Minimalne postąpienie wynosi – 7.930,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 79.230,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 listopada 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.

ZDJĘCIA

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA