Express-Miejski.pl

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0692 ha położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0692 ha położonej przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2020-10-15 do 2020-11-27

Ząbkowice Śląskie, dnia 15.10.2020 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Osiedle Wschód, na AM-7, jako działka nr 2/188 o powierzchni 0,0692 ha, (KW- SW1Z/00044732/1).

1) Dane dotyczące nieruchomości:   

-  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: SW1Z/00044732/1.       

- Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Ząbkowice Śląskie: Zgodnie z uchwałą nr XVII/68/97 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 listopada  1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. nr 8/98, poz.40 z późn. zm.) obowiązują następujące ustalenia planu dla działki nr 2/188 położonej w Ząbkowicach Śląskich (obr. Osiedle Wschód, AM-7):

Przeznaczenie: 16.Mn – Tereny mieszkalnictwa;

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 16.Mn:

 (..) § 9„1.Wyznacza się obszary mieszkaniowe 2 Mn, 3 Mn, 16 Mn i 17 Mn na cele mieszkalnictwa o niskiej   intensywności.

2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1 przewiduje się możliwość wprowadzenia drobnych usług bytowych nie wymagających dodatkowych, wyodrębnionych obiektów kubaturowych. (….) ”

 „§ 6   (…)

4. Dla części obszaru 16 Mn linia zabudowy równoległa do osi drogi nr 45418 w odległości 17,5 m.”

 

Dodatkowe informacje:

Istniejące obiekty adaptowane w planie;

Obszary zieleni urządzonej;

Nieprzekraczalna linia zabudowy.

Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018, poz.1398). 

- Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowna, stanowiąca własność Powiatu Ząbkowickiego, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Osiedle Wschód, na AM-7, jako działka nr 2/188 (Bp) o pow. 0,0692 ha, (KW-SW1Z/00044732/1). Przedmiotowa działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań szkolnych. Aktualnie obowiązujący plan zagospodarowania przewiduje dla tej działki zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności. Lokalizacja dla funkcji mieszkaniowej średnia ze względu na sąsiedztwo szkoły. Dostępność komunikacyjna słaba, ponieważ dojazd do nieruchomości możliwy jest tylko od strony szkoły. Kszałt działki regularny, teren płaski, położenie przy drodze o nawierzchni utwardzonej. Możliwość zabudowy ocenia się jako średnią, ponieważ na działce  znajdują się linie energetyczne eN i eND, a ponadto linia zabudowy wg planu wynosi 17,5 metra od osi jezdni. Nieruchomość posiada dostęp do wszystkich mediów występujących w mieście.

- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52.300,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych)  

2) Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich. Poza tym nieruchomość wolna jest od innych  obciążeń i zobowiązań.

3) Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości był organizowany przetarg ustny  nieograniczony w dniu 11.09.2020 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

4) Przetarg odbędzie się dnia 27 listopada 2020 r.  o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.230,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie do dnia 20 listopada 2020 r.        

6) Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,

- w przypadku osób  prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%)

8) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz.2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej   ustawy.

9) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby wygrywającej   przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.         

10) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

11) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.

Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. 074 8162-827 lub  8162 – 862.       

Ząbkowice Śląskie, dnia 15.10.2020 r.
Zarząd Powiatu

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA