Express-Miejski.pl

Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Powiat Ząbkowicki

Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-08-10 do 2020-09-17

   Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

Zarządzeniem nr 249/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 521/5 o pow. 0.3100 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze, symbolem  „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia (ok. 45%) oraz symbolem „MR1.3” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej (ok. 55%). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 51.900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych).

w tym:

- na cele rolne i leśne  3.923,64 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

- na cele zabudowy 47.976,36 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi – 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych)

Wadium wynosi – 5.190,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r.o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13 - PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY [KLIK].

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 250/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębieDoboszowicew granicach działki nr 70 o pow. 0,1800 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej i symbolem „WS” o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.140,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 2.720,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 251/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębieDoboszowicew granicach działki nr 616/2 o pow. 0,2600 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej i symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.750,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 3.680,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.


Zarządzeniem nr 252/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowicew granicach działki nr 745/2 o pow. 0,0300 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej - mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.490,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  złotych).

Wadium wynosi – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 1300w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 254/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 684 o pow. 0,1000 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.420,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r.o godz. 1400 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Zarządzeniem nr 255/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 247/2 o pow. 0,4500 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19.830,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Wadium wynosi – 1.990,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r.o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).


Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 19,20
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA