Express-Miejski.pl

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań o pow. 0,7300 ha - obręb Braszowice

Powiat Ząbkowicki

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań o pow. 0,7300 ha - obręb Braszowice

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2020-02-07 do 2020-03-20

Ząbkowice Śląskie, dnia 07.02.2020 r.

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań, położonego w Braszowicach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

1) Dane dotyczące nieruchomości:

- Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-2 jako działka nr 362 o powierzchni 0,7300 ha (opis użytków: łąki trwałe (ŁIV)- 0,5300 ha, pastwiska trwałe (PsV) - 0,2000 ha), KW-SW1Z/00053031/3.
- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa nieruchomość - działka nr 362 położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie) objęta jest granicami terenu objętego:

  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Braszowice, Uchwała nr X/66/2000 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 listopada 2000 r. Przedmiot ustaleń planu: projektowane zalesienia. 
  • miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża „Braszowice II”, Uchwała Nr I/5/2001 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 r. Przedmiot ustaleń planu.:1.E „ Obszar 1.E „ na którym określa się istnienie zarejestrowanego złoża magnezytu lecz eksploatacja wymagać będzie od przedsiębiorcy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu górniczego „ Konstanty” sporządzonego w pełnym trybie przepisów szczególnych – do tego czasu zachowuje się dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów na cele rolnicze oraz zakrzewień śródpolnych”;
  • dla pozostałego obszaru działki o nr 362, który nie jest objęty ustaleniami wyżej wskazanymi mpzp, obowiązują ustalenia „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie”, uchwała Nr VI/19/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 02 czerwca 2010 r. Oznaczenie terenu R-tereny rolnicze.

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna) wynosi: 169,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych)

2) Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.
3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 17,00 zł  (słownie: siedemnaście złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 13 marca 2020 r.
4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
5) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
6) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.
7) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych.
Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. (074) 8162-827 lub 8162 – 862.

                                                                                   Starosta Ząbkowicki
                                                                                       Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA