Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0094 ha - obręb Kamieniec Ząbkowicki I

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0094 ha - obręb Kamieniec Ząbkowicki I

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-02-03 do 2020-03-05

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

Zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 550/5 o pow. 0,0094 ha, poz. rej. G. 378, AM – 8, zapisana w księdze wieczystej Nr KW SW1Z/00041394/8. Sprzedaży podlegają komórki gospodarcze nr 1, 2, 3 i 4 (wg inwentaryzacji) o łącznej pow. 18,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 29/100 części w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej działki.

Prawo użytkowania wieczystego zostanie ustanowione do dnia 14 maja 2091 r.

Na działce nr 550/16, objętej księga wieczystą nr SW1Z/00055914/1, ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe polegające na bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 550/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2”o przeznaczeniu podstawowym:tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Działka leży w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:2.670,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 30,00 zł(słownie: trzydzieści złotych).

Wadium wynosi – 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).

Wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi 1.600,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych). Opłata roczna wynosi 3% wartości gruntu i płatna jest raz w roku do dnia 31 marca każdego roku. Pierwsza opłata roczna wynosi 25% wartości gruntu i płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lutego 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA