Express-Miejski.pl

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0672 ha - obręb Kamieniec Ząbkowicki I

Powiat Ząbkowicki

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o pow. 0,0672 ha - obręb Kamieniec Ząbkowicki I

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2020-02-03 do 2020-03-05

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że: 

Zarządzeniem nr 37/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 36 m2 (budynek gospodarczy nr 869), 14 m2 (budynek gospodarczy nr 1208) i 15 m2 (budynek gospodarczy nr 1194) położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 550/17 o pow. 0,0672 ha, poz. rej. G. 1053, AM – 8, zapisana w księdze wieczystej Nr KW SW1Z/00055914/1.

Na działce nr 550/16, objętej księga wieczystą nr SW1Z/00055914/1, ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe polegające na bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 550/17.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2”o przeznaczeniu podstawowym:tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Działka leży w zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 46.470,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 4.650,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lutego 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19
nr telefonu 729057859. 729057846.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA