Express-Miejski.pl

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Powiat Ząbkowicki

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2020-01-10 do 2020-01-30

Ząbkowice Śląskie, dnia 09.01.2020 r. 

WYKAZ 

Starosta Ząbkowicki działając na podstawie art. 11, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy:

Opis nieruchomości:
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-2 jako działka nr 362 o powierzchni 0,7300 ha (opis użytków: łąki trwałe (ŁIV)- 0,5300 ha, pastwiska trwałe (PsV) – 0,2000  ha), KW- SW1Z/00053031/3.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa nieruchomość - działka nr 362 położona w obrębie Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie) objęta jest granicami terenu objętego:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Braszowice, Uchwała nr X/66/2000 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 24 listopada 2000 r.
Przedmiot ustaleń planu: projektowane zalesienia.
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża „Braszowice II”, Uchwała Nr I/5/2001 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 stycznia 2001 r.
Przedmiot ustaleń planu: 1.E „Obszar 1.E na którym określa się istnienie zarejestrowanego złoża magnezytu lecz eksploatacja wymagać będzie od przedsiębiorcy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu górniczego „Konstanty” sporządzonego w pełnym trybie przepisów szczególnych – do tego czasu zachowuje się dotychczasowy sposób wykorzystania gruntów na cele rolnicze oraz zakrzewień śródpolnych”.
- dla pozostałego obszaru działki o nr 362, który nie jest objęty ustaleniami wyżej wskazanymi mpzp, obowiązują ustalenia „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie”, uchwała Nr VI/19/2010 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 02 czerwca 2010 r.
Oznaczenie terenu R- tereny rolnicze

Forma dzierżawy: dzierżawa na okres do 3 lat - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.

Wysokość czynszu dzierżawnego (opłata roczna): 169,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 na okres 21 dni, tj. od dnia 09.01.2020 r. do 30.01.2020 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości (prasa, strona internetowa www.bip.powiat-zabkowicki.pl, strona podmiotowa Wojewody Dolnośląskiego: www.bip.duw.pl).

Starosta Ząbkowicki
Roman Fester

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA