Express-Miejski.pl

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Powstańców Warszawy 4 w Ząbkowicach Śląskich

Powiat Ząbkowicki

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Powstańców Warszawy 4 w Ząbkowicach Śląskich

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2018-12-14 do 2019-02-04

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 113/1000 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstanców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha, KW-SW1Z/00046308/4.

1) Dane dotyczące nieruchomości:
-Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – SW1Z/00046308/4
- Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 29 stycznia 2014 r., poz.404) obowiązują następujące ustalenia dla działki nr 50 (obr. Centrum, AM-13) położonej w Ząbkowicach Śląskich: Przeznaczenie terenu wg oznaczenia na rysunku planu symbolem: A8.1 MU1
Symbol podstawowego przeznaczenia w granicach działki: MU1
Symbol dopuszczonego przeznaczenia w granicach terenu: MN2
„§ 26. 1. Zabudowa śródmiejska o symbolach:
1) MU1 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa śródmiejska, tj. przemieszana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, kształtowana w formie zabudowy pierzejowej wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

㤠29.1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o symbolach:
2) MN2- podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo- usługowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.”

Dodatkowe informacje: Strefa ochrony krajobrazu SK3;
W granicach działki znajduje się obiekt, który został oznaczony na rysunku planu jako 405z. Przedmiotowy obiekt został ujęty w wykazie zabytków nieruchomych objętych ochroną z mocy planu- poz.405 z- ul. Powstańców Warszawy 4.
Dla wskazanego obszaru Rada Miejska Ząbkowic Śląskich nie wynaczyła w drodze uchwały, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 pażdziernika 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2015, poz.1777 z późn. zm.).

- Opis nieruchomości:
Udział 113/1000 Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-13, jako działka nr 50 o pow. 0,0973 ha, KW-SW1Z/00046308/4.
Teren działki w całości zabudowany. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno- usługowym w zabudowie zwartej, składający się z pięciu budynków stanowiących funkcjonalną całość. Dwa główne budynki z dachem dwuspadowym, pozostałe z dachami jednospadowymi. Budynki wybudowane
w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wpisany jest do wykazu zabytków. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni utwardzonej kostką brukową.Wjazd i wejście na przedmiotową nieruchomość możliwe od strony południowej z drogi wewnętrznej poprzez działkę nr 64/1 będącą własnością Powiatu Ząbkowickiego.
Na przedmiotowy udział 113/1000 w nieruchomości składają się pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 200,73 m2. (Zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości udział ten odpowiada kręgielni oraz pięciu pomieszczeniom/ była kręgielnia/ zlokalizowanych na parterze budynku. Łączna pow. użytkowa sześciu pomieszczeń wynosi 200,73 m2. Pomieszczenia w bardzo złym stanie technicznym. Funkcja pomieszczeń bardzo słaba, niskie i wydłużone pomieszczenia z ograniczonym dostępem do światła dziennego).

- Cena wywoławcza udziału 113/1000 w nieruchomości wynosi: 23.433,-zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote)

2) Udział w nieruchomości będący przedmiotem przetargu wolny jest od
obciążeń i zobowiązań.

3) Przetarg odbędzie się dnia 04 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5 – sala nr 209.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,-zł (słownie: trzy tysiące złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.

5) Natomiast osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Prusa 5, pok. nr 210 :
- złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
- przedstawią komisji przetargowej oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
- złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

6) Uczestnicy przetargu winni:
- legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej – posiadać wpis do ewidencji gospodarczej,
- w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej–
posiadać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7) Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

8) Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny, natomiast
pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. W przypadku nie stawienia się osoby
wygrywającej przetarg do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

9) Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z zawarciem aktu notarialnego-umowy sprzedaży.

10) Postąpienie w trakcie licytacji nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Starosta Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. ( 074) 8162-827 lub 8162 – 862.


Ząbkowice Śląskie, dnia 14 grudnia 2018 r.

Starosta Ząbkowicki

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA