Express-Miejski.pl

Burmistrz Barda uniewinniony

fot.: sxc.hu / gabetarian

18 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Ząbkowicach Śl. ogłosił wyrok w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Barda w związku ze „sprawą p. Majkuta". Wyrok brzmiał: NIEWINNY.

W obszernym ustnym uzasadnieniu Sąd obalił wszystkie zarzuty prokuratora, szczegółowo wyjaśniając ich bezpodstawność. Oto krótka notatka z uzasadnienia wyroku:

Sąd:

 1. określił sprawę jako typową z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, a nie karnego, co oznacza, że nie powinna była trafić do sądu karnego;
 2. stwierdził, że prokurator „co najmniej się pospieszył" z oskarżeniem - nie czekając nawet na wyrok Sądu Najwyższego, nie mówiąc już o rozstrzygnięciu innych toczących się spraw;
 3. wielokrotnie wyjaśnił, że w żaden sposób nie można oskarżać burmistrza o działanie przestępcze przez przekroczenie uprawnień, ponieważ „działanie przestępcze" polega na umyślnym działaniu na czyjąś niekorzyść, a jak wyraźnie wynika ze zgromadzonych dokumentów:

    - w swoich działaniach burmistrz nigdy nie przekroczył prawa,
    - Burmistrz podejmował decyzje na podstawie uzyskiwanych na bieżąco opinii prawnych, których udzielała renomowana, a    zatem wiarygodna (jak podkreślił sąd) kancelaria prawna,
    - burmistrz uzyskał wymagane pozytywne opinie i zgody kuratora oświaty oraz nadzoru prawnego wojewody,
  w takim postępowaniu nie ma ani znamion umyślnego działania na czyjąś niekorzyść, ani znamion przestępczości;
 4. podkreślił, że decyzje podejmowane przez funkcjonariuszy państwowych, mają to do siebie, że mogą być dla kogoś korzystne, a dla kogoś nie, jednak nie można (jak p. M.) twierdzić, że wynikają one z osobistych antypatii, wrogości czy wręcz nienawiści - gdyby w każdej takiej sytuacji oskarżać ich o umyślne działanie na czyjąś niekorzyść, to nikt nie chciałby pełnić kierowniczych funkcji;
 5. potwierdził to, co przez cały okres trwania sprawy podkreślaliśmy:
    - burmistrz miał prawo powierzyć stanowisko na 1 rok (a niekoniecznie na pięć lat) i wynika to wprost z ustawy o systemie oświaty, zwłaszcza, że okres powierzenia stanowiska został skrócony za zgodą kuratora oświaty;
    - burmistrz nie mógł wykonać wyroku sądu okręgowego z wielu powodów:
     - był to wyrok ustalający, a nie przywracający do pracy;
     - burmistrz nie mógł przywrócić p. Majkuta na stanowisko dyrektora, bo nigdy go nie odwołał (na tamtą chwilę)
     - wyrok nie podlegał egzekucji - potwierdził to na piśmie ten sam sąd, który go wydał;
     - burmistrz od początku nie powinien był być stroną w tej sprawie, ponieważ nie jest pracodawcą p. M;
     - a co najważniejsze, obydwa wyroki (sądu rejonowego w Ząbkowicach i  okręgowego w Świdnicy) zostały uchylone wyrokiem Sądu Najwyższego, co w polskim prawodawstwie oznacza, że wyroków, o których niewykonanie oskarżany był burmistrz, nie tylko nie ma, ale też nigdy nie było.

Sąd ponadto zasądził na korzyść burmistrza od skarbu państwa częściowy zwrot kosztów procesu, w ramach zadośćuczynienia.

Wielokrotnie oskarżany choć bez winy.

Dzisiaj, już prawie po 3 latach, niewiele osób pamięta o co tak naprawdę chodzi w tzw. „sprawie Majkuta". Niemniej jednak przez ten czas w środowisku i w prasie ukazało się wiele oszczerczych, naśmiewających się ze stanowiska urzędu i podejmowanych decyzji, artykułów. P. Majkut wytoczył przeciwko gminie, szkole i Burmistrzowi łącznie 7 spraw (szkoda, że w swojej pracy i zarządzaniu szkołą nie wykazywał się podobną energią). Lokalna gazeta i spora część społeczeństwa wydały na Burmistrza wyrok, nie czekając na rozstrzygnięcia sądu. Z wypowiedzi p. Majkuta i osób, które zapewne miały w tym interes, można było odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z typowym przykładem kata i ofiary. Życie i czas ostatecznie odsłoniły prawdę i dzisiaj należy wreszcie głośno zadać pytanie i wykazać: Kto jest poszkodowany, kto zawzięty, kto „uwikłał urząd" w niedorzeczną sprawę, kto jest winny (sformułowania z artykułu p. Kulińskiego). Czy ofiarą jest ten, którego powszechnie uznano za ofiarę, czy może ten, który został oskarżony przed sądem i musiał udowadniać, że „nie jest wielbłądem"?

Wypada też wreszcie zadać pytanie: komu tak naprawdę najbardziej zależało na „podkopywaniu" pozycji Burmistrza - bo nie był to jedynie p. Majkut. To smutne, że wiele osób wciąż jeszcze nie dojrzało do demokracji, i naturalny proces wprowadzanych zmian, odczytuje jako akt samowoli bądź subiektywnych decyzji.

Otóż fakty są zgoła inne niż przedstawiał to p. Majkut i jego koledzy. Oczywiście nie będziemy odnosić się do aspektów prawnych, bo one są zawarte w 3 tomach akt procesowych i były analizowane przez wszystkie poziomy sądów cywilnych, administracyjnych, karnych z Sądem Najwyższym włącznie.

Przez trzy lata cierpliwie znosiliśmy upokorzenia, pomówienia, ataki oraz dyskredytowanie osoby Burmistrza i jego doradców, czekając do zakończenia sprawy. Dlatego mamy nadzieję, że Szanowna Redakcja umożliwi nam teraz szczegółowe przedstawienie faktów o których ani p. Majkut, ani prasa nie wspominała - tym bardziej, że właśnie na łamach tej gazety pouczano nas, że Burmistrz, z racji zajmowanego stanowiska, z natury powinien być nieskazitelny, działający zgodnie z prawem, interesem gminy i społeczeństwa, tym samym podważając prawomocność i słuszność decyzji podejmowanych przez Burmistrza Krzysztofa Żegańskiego.

Z perspektywy czasu wydaje się, że próbowano zmanipulować i wprowadzić w błąd także Redakcję, bo nie sądzę żeby którykolwiek z szanujących się dziennikarzy był zainteresowany przekazywaniem informacji innych niż rzetelne.

Jako, że sprawa ta ma wiele wątków i przez ostatnie trzy lata wzbudzała wiele emocji uważamy, że należy przedstawić ją społeczeństwu szczególnie dokładnie.

Krzywdzące oskarżenia i plotki.

Sprawowanie funkcji kierowniczych wiąże się nieodłącznie z podejmowaniem decyzji. Burmistrz - funkcjonariusz publiczny, podejmuje decyzje na podstawie przepisów prawa, dokumentów, posiadanej wiedzy, opinii prawnych, informacji dostarczanych przez współpracowników, jak również własnych przekonań i sumienia. Jedne decyzje „władzy" są bardziej popularne, inne mniej, są też takie, które z zewnątrz mogą wydawać się niezrozumiałe, zwłaszcza jeśli nie zna się wszystkich faktów, czy dokumentów. Pozostaje pytanie, czy Burmistrz podejmując kontrowersyjne decyzje powinien ujawniać wszystkie fakty (również te niekorzystne dla stron) czy też liczyć na kredyt zaufania od swoich wyborców.

P. Majkut wytoczył Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo oraz Gimnazjum im. J. Kusocińskiego łącznie siedem spraw: zaskarżył zarządzenie Burmistrza o unieważnieniu konkursu na dyrektora, domagał się ustalenia, że powierzono mu stanowisko na pięć lat (a nie na rok), zaskarżył zarządzenie Burmistrza o odwołaniu go ze stanowiska dyrektora gimnazjum, w sądzie pracy domagał się uznania tego odwołania za bezskuteczne, wypłaty wynagrodzenia, które otrzymywałby w tym czasie jako dyrektor (mimo, że tej funkcji nie pełnił), zaskarżył skuteczność wypowiedzenia mu umowy o pracę, wreszcie oskarżył Burmistrza o niewykonanie wyroku, który od początku wykonaniu nie podlegał, a w kilka miesięcy po jego wydaniu został unieważniony.

W tym samym czasie p. Majkut konsekwentnie odmawiał przyjęcia ugody kilkakrotnie proponowanej przez Burmistrza. Nie przyjął także porozumienia z obecną panią dyrektor. Sam nie zaproponował żadnej formy załagodzenia sprawy.

Część spraw sądowych jest jeszcze w toku, ale kilka wyroków już znamy i nie wszystkie są korzystne dla p. Majkuta. Wyroki Sądu Pracy w Ząbkowicach Śl. oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy ustalające, że p. Majkutowi powierzono stanowisko dyrektora na pięć lat (a nie na jeden rok) zostały uchylone przez Sąd Najwyższy. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę p. Majkuta na zarządzenie Burmistrza o odwołaniu go ze stanowiska dyrektora gimnazjum, bo zarządzenie było uzasadnione i zgodne z prawem. Sąd Karny odrzucił oskarżenie prokuratora, wykazując, że Burmistrz w żaden sposób nie przekroczył swoich uprawnień.

Jak to możliwe, że w międzyczasie szereg osób wyrażało zdziwienie, że widzi Burmistrza na wolności lub sprawującego urząd? Nawet w przeddzień wydania wyroku w Sądzie Karnym otrzymaliśmy wiele telefonów z zapytaniem, czy Burmistrz Barda rzeczywiście został skazany.

Dlaczego p. Majkut nie jest dyrektorem?

14 lutego 2007, zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu kadencji nowej Rady Miejskiej i Burmistrza została przyjęta uchwała dotycząca zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu oświaty na terenie gminy Bardo. Jej głównymi założeniami było rozdzielenie szkoły podstawowej od gimnazjum, budowa nowego gimnazjum w Przyłęku, utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Bardzie. Nie były to pomysły nowe - ale konsekwentne przystąpienie do realizacji „Programu rozwoju oświaty w Gminie Bardo na lata 2001-2007" wypracowanego przez samorządy poprzednich kadencji. Rzeczą oczywistą jest, że zmiany organizacyjne, pociągają za sobą zmiany kadrowe (które w efekcie dotknęły nie tylko p. Majkuta). W sierpniu 2007 roku dobiegała końca pięcioletnia kadencja wszystkich czterech dyrektorów placówek oświatowych w Gminie Bardo. Praca dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola została przez kuratorium oceniona na stopień dobry, dwa lata później placówki te miały zostać połączone w zespół szkolno-przedszkolny, dlatego w przypadku tych placówek nie zorganizowano konkursu, ale przedłużono kadencje dyrektorów. Inaczej było w przypadku gimnazjum - szkołę czekały gruntowne zmiany. Zadania związane z organizacją pracy szkoły w nowej siedzibie, pełnym wykorzystaniem możliwości nowego budynku i jego zaplecza dydaktycznego i sportowego, niosły za sobą konieczność przygotowania nowej koncepcji pracy placówki, a także wypracowania zupełnie nowej jakości tej pracy. Ponadto opinia wizytatorów kuratorium oświaty - p. M Sandeckiej i p. M. Początek o pracy dyrektora Majkuta była negatywna. Zastrzeżenia dotyczyły podstawowych obowiązków dyrektora, które p. Majkut notorycznie zaniedbywał (źródło: pisma pokontrolne).

Tak więc ogłoszenie konkursu na dyrektora gimnazjum w kwietniu 2007 roku nie było decyzją, która miała - jak twierdzi p. Majkut - ukarać go za to, że nie popierał przyszłego Burmistrza w kampanii wyborczej, ale wynikiem troski o dobro gimnazjalistów i jakość pracy szkoły.

Dyrektor bał się konkursu?

Zastanawiające jest, dlaczego decyzja o ogłoszeniu konkursu spotkała się z tak ostrą reakcją ówczesnego dyrektora: publiczne protesty, artykuły w prasie, wystąpienia na sesjach Rady Miejskiej, podburzanie radnych, rodziców, nauczycieli i co wręcz niewiarygodne w postępowaniu jak by nie było pedagoga: wciąganie w te sprawy uczniów gimnazjum! - Czyżby dyrektor bał się przystąpić do konkursu?

Konkurs odbył się w maju 2007 roku. W międzyczasie żona p. Majkuta skierowała „do Pani Kurator" pismo, które najwyraźniej zrobiło wrażenie na przedstawicielach kuratorium. Pani Majkut nie przebierała w słowach: (...) „Bardzo proszę Panią o pomoc bo w tym zakłamanym świecie pełnym kłamstwa, obłudy nie ma nawet się do kogo zwrócić.";„Teraz nagle po zmianie burmistrza (...) Zastraszenie, kłamstwo, obłuda, poplecznictwo, kolesie"; „pan Burmistrz Krzysztof Żegański (...) prześladuje mojego męża od wyborów, gdyż nie uważa ludzi, którzy na niego nie głosowali"; „jest właśnie despota u władzy";„Klika ogarnęła UMiG Bardo"; „Mój mąż padł ofiarą polityki wyborczej; „(...) w Pani jedyna nadzieja.", „Błagam niech Pani nam Pomoże!!!".

W czasie konkursu okazało się, że panie wizytator które niespełna kilka tygodni wcześniej negatywnie oceniały pracę dyrektora Majkuta, nagle oddały głosy za jego kandydaturą. Co mogło spowodować tak radykalną zmianę? Z informacji uzyskanych później wynikało, że p. Majkut przed konkursem był częstym gościem w kuratorium.

Burmistrz dał szansę.

P. Majkut „wygrał" konkurs, mimo że jego kontrkandydatka posiadała szersze kwalifikacje, udokumentowała swój bogaty dorobek i osiągnięcia, i była po prostu lepsza. Na tym sprawa się jednak nie zakończyła. Krótko po konkursie otrzymaliśmy pismo kuratorium informujące o powzięciu skargi na tryb wyboru przedstawicieli rodziców i nauczycieli do komisji konkursowej. Pani Dyrektor Delegatury Kuratorium wnosiła o „zbadanie procedur zawartych w regulaminie rady rodziców oraz rady pedagogicznej, oraz ich przestrzeganie podczas wyboru członków konkursu spośród rodziców i nauczycieli. Ze względu na wagę wskazanych problemów sprawę proszę potraktować jako pilną. O wynikach proszę poinformować Dolnośląskiego Kuratora Oświaty". Na takie pismo nie można nie zareagować: Burmistrz zarządził kontrolę. Opinia radcy prawnego potwierdziła, że wybór przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej został przeprowadzony nieprawidłowo. Burmistrz poinformował o tym kuratora i unieważnił konkurs.

P. Majkut protestował, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pod koniec sierpnia 2007 roku, wyroku w tej sprawie wciąż nie było (zapadł dopiero w styczniu 2008 roku), zaraz rozpoczynał się nowy rok szkolny. Mimo niepewności co do prawomocności konkursu, Dolnośląski Kurator Oświaty wyraził zgodę na powierzenie p. Majkutowi stanowiska dyrektora gimnazjum na 1 rok.

P. Majkut w dn. 31.08.2007 odmówił przyjęcia stanowiska, a 03.09.2009 oświadczył, że stanowisko jednak przyjmie. Równie niezdecydowanie działał jeszcze wielokrotnie.

Do przyjęcia stanowiska na rok p. Majkuta namówił Burmistrz, sugerując aby wykorzystał ten rok do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które umożliwiłyby mu pracę w szkole na pełnym etacie. Dotychczas p. Majkut mógł uczyć jedynie techniki, której w całym gimnazjum było zaledwie 5 godzin (do pełnego etatu trzeba 18 godzin). P. Majkut podjął dodatkowe studia i dziś może uczyć także WOSu, wcześniej nie posiadał innych kwalifikacji i nie zadbał o ich rozszerzenie, być może wierzył, że do końca swojej kariery zawodowej będzie dyrektorem? Miał takie prawo. Tylko dlaczego konsekwencjami swej niefrasobliwości obarcza dzisiaj innych?

Absurdalne oskarżenie.

Wyrok WSA ze stycznia 2008 roku, nie zmieniał faktu, że roczny okres powierzenia stanowiska p. Majkutowi upływał w sierpniu 2008 roku, co oznaczało, że wiosną 2008 roku należało ponownie ogłosić konkurs na dyrektora gimnazjum. Odpowiednie zarządzenie Burmistrz wydał w marcu. W tym samym momencie rozpoczęły się ponowne protesty, ataki, donosy i odwołania p. Majkuta. Pomimo że dotychczas nie kwestionował rocznego okresu powierzenia stanowiska, nagle zaczął domagać się, aby okres ten został wydłużony do pięciu lat.

Burmistrz zasięgnął opinii radcy prawnego, a także Wydziału Prawnego Wojewody Dolnośląskiego, obie były zgodne: ogłoszenie nowego konkursu jest słuszne i zgodne z prawem.

21 kwietnia 2008 r. p. Majkut założył sprawę w sądzie „o ustalenie że stanowisko dyrektora zostało mu powierzone na 5 lat (a nie na rok). 30 kwietnia odbył się konkurs, z którego wyłoniono kandydatkę na nowego dyrektora gimnazjum - p. L. Śladowską (p. Majkut do tego konkursu nie przystąpił - z własnej woli). Przepisy mówiły wyraźnie „kandydatowi wyłonionemu z konkursu nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora szkoły", dodatkowo kandydatura p. Śladowskiej została pozytywnie zaopiniowana przez kuratora oświaty. Stanowisko zostało powierzone w czerwcu 2008 r., kilka dni później zapadł wyrok Sądu Pracy w Ząbkowicach Śl. (później unieważniony przez Sąd Najwyższy), ustalający, że p. Majkut powinien być dyrektorem przez 5 lat. Burmistrz odwołał się od tego wyroku, jednak Sąd Okręgowy w Świdnicy, wyrok podtrzymał (co również zostało uchylone wyrokiem Sądu Najwyższego).

Tak więc w październiku 2008 Publiczne Gimnazjum w Bardzie znalazło się w sytuacji szczególnej: było tu dwóch dyrektorów - jeden wyłoniony w konkursie, drugi „przywrócony" wyrokiem sądów... Przypomnijmy, że wyrok Sądu Najwyższego uchylający oba wcześniejsze wyroki, zapadł dopiero 24 września 2009 roku, zatem po wyroku Sądu Okręgowego (mimo, że nie podlegał on wykonaniu) należało zapobiec formalnej dwuwładzy w gimnazjum. Burmistrz skorzystał z przepisu prawa oświatowego, który w sytuacjach szczególnych umożliwiał odwołanie dyrektora szkoły. Odwołanie p. Majkuta nastąpiło w grudniu 2008 r. za zgodą kuratora oświaty, na podstawie szczegółowej analizy porównawczej kwalifikacji, kompetencji i dorobku obu dyrektorów, w której p. Majkut wypadł raczej „blado". Odwołanie było zgodne z prawem - co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Mimo to Burmistrz został oskarżony o niewykonanie wyroku Sądów Rejonowego i Okręgowego - wyroków uchylonych przez Sąd Najwyższy, czyli wyroków których w myśl polskiego prawodawstwa nie tylko nie ma, ale też nigdy nie było. W tej sytuacji jest wręcz kuriozalne, że Burmistrz w ogóle znalazł się na ławie oskarżonych.

 

UMiG Bardo / Grażyna Cal - Wiceburmistrz

141

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Burmistrz Barda uniewinniony!

  2010-02-02 09:16:29

  UMiG Bardo / Grażyna Cal - Wic

  18 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Ząbkowicach Śl. ogłosił wyrok w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza Barda w związku ze „sprawą p. Majkuta". Wyrok brzmiał: NIEWINNY.

 • 2010-02-02 10:15:37

  gość: ~Ja

  Sprawa podobna jak oskarżenie za "obrazę majestatu" p. Ciapki. Prokurator postawił zarzut, którego nie było w kodeksie karnym, prokurator złamał prawo w tym wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zachował się politycznie . Problem polega tylko na tym, ze nic z tego nie będzie prorok miał, a powinien pożegnać sie z zawodem.

 • 2010-02-02 15:08:58

  gość: ~sceptyczny mieszkaniec

  Burmistrz jest niewinny, święty i najlepszy na świecie ;) Może trochę obiektywizmu w tym, co jest umieszczane w artykułach, nie mam ochoty ale wiele przytoczonych zdań to po prostu bzdury. Pozdrawiam

 • 2010-02-02 19:15:39

  gość: ~??

  a czy wyrok jest już prawomocny ????

 • 2010-02-02 21:31:25

  gość: ~Don Kichot z La Manchy

  Oczywiscie wyrok jest nieprawomocny i podlega zaskarzeniu do Sądu II instancji,niech wiec nasz Majestat nie triumfuje,rownie dobrze Sad okregowy moze miec zupelnie odmnienne zdanie i co wtedy?Nie raz juz w historii wymiaru sprawiedeliwości tak bywało.Samo ustne uzasadnienie wyroku wygłoszone prtzez Pana sędziego a przytoczone tu prze Pania Vice zwala z nóg,to niby Pan Burmistrz wywalajc z rob oty Pana Majkuta działal w jego dobrze pojetym interesie.Rzeczony Pan Majkut powinien być wdzięczny Burmistrzowi,gdyz tym sposobem uwolnił go od obowiązku bycia nie tylko dyrektorem ale i nauczycielem a ta bardzowredna i niewdzieczna fucha,jak mawiał nie pomne kto......bodajbyś cudze dzieci uczył.A tak pobyczył sie Pan Majkut na zsiłku dla bezrobotnych,a co że niewielki,trudno zeń wyżyc,toż to jego problem.No pozostaje jeszcze bardzo proste pytanie:gdyby rzeczony Pan Majkut b ył reprezentowany przez renomowaną kancelarie prawną,sowicie wynaggradzaną przez Magistrat,to drodzy internauci ciekawym jest niezmiernie jaki byłby wyrok?Oburzy sie zapewne na takie stwierdzenie Pani Vice iż to Pan Burmistrz z własnej kieszeni,koszty obrony pokrył,pewnie tak tylko jak sie bierze z magistrackiej kasy pobory achtung,pozor,wnimanije etc.:w wysokosci 12 000 złotowek,to i mecenesa de Viron mozna zatrudnic.Zestawcie to prosze z kuroniuwka bezrobotnego.Sumując to nie jest zadne zwycięstwo sprawiedliwości,to obelga dela wszystkich zwykłych skromnych i biednych ludzi.

 • 2010-02-03 20:33:30

  gość: ~Danuta- mieszkanka Barda

  Pani vice chyba coś Pani pomyliła w swoich wyjasnieniach.Z tego co mi jest wiadomo to Sąd Najwyższy nie odniósł się merytorycznie do sprawy P. Majkuta jako całości tylko zwrócił uwage, iż w świetle obowiazującego prawa Burmistrz nie jest pracodawcą dyrektora Gimnazjum - czyli P.Majkuta( czego nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem) A wiec sprawa zaczyna się od początku bo stroną dla P.Majkuta będzie nie burmistrz lecz Gimnazjum(czyli budynek) Proszę mi zatem powiedzieć jak mam rozumieć Pani stwierdzenia ,że Sąd Najwyższy skasował wszystkie wyroki ? Dlaczego Pani już wyrokuje o niewinności swojego zwierzchnika skoro wyrok jest nieprawomocny i z tego co wiem będzie odwołanie.Cały czas przestrzegała Pani wcześniej aby nie wydawać wyroków na burmistrza przed zakończeniem spraw w sądach a tym razem role się odwróciły i tez należałoby zaczekać na zakończenie tych spraw .Skąd ta nerwowość :)

 • 2010-02-04 01:19:15

  gość: ~gość

  Oczywiście, że jeśli SN wskazał niewłaściwość pozwanego w danym procesie to nie znaczy, że oskarżyciel nie może wytoczyć nowej sprawy organowi właściwemu.

 • 2010-02-04 01:20:19

  gość: ~gość

  oczywiście niewłaściwośc oskarżonego a nie pozwanego.

 • 2010-02-04 17:54:43

  gość: ~JHH

  „Nie ma dymu bez ognia”. Czyż nie tak?
  Praworządność ma decydujący wpływ na jakość życia w odczuciu społecznym. A z czym tu mamy do czynienia? Aż trudno uwierzyć w to co pisze p.Cal. W obalaniu zarzutów prokuratury sąd wyręczył obronę, wytknął prokuraturze niedostateczną znajomość prawa i nadgorliwość i tak się rozpędził, że sobie też „strzelił w kolano”, bo czy nie powinien skierować sprawy do właściwego sądu, jeśli stwierdził, iż nie on tę sprawę powinien rozpoznawać. Dalej czytając jeszcze większe progi na czole się tworzą, bo otóż jeśli coś robi się w porozumieniu z „renomowaną” kancelarią prawną, to można być spokojnym, nawet jeśli to jest na bakier z prawem. No i w „zwyczajnej” kancelarii prawnej nie wymyśliliby, że pracodawcą dyrektora szkoły jest SZKOŁA {marynarza – morze, leśniczego – las}, a teraz sądy tylu szczebli zastanawiają się nad tym kruczkiem prawnym.
  I jeszcze jedno, p.Cal napisała, że „burmistrz NIGDY nie przekroczył prawa”, może to „NIGDY” wynika z tych dokumentów, jakimi sąd dysponował – zapewniam Państwa, że to słowo nie pasuje do codziennej działalności p.Żegańskiego. Wojewoda na piśmie poinformował Radę Miejską o kilku przypadkach złamania prawa przez Burmistrza Barda, ale cóż – taki kraj, taka praworządność, tak daleko do prawdziwej demokracji.

 • 2010-02-04 19:10:57

  gość: ~mieszkanka Barda

  Po przeczytaniu artykułu Pani vice doszłam do wniosku ,że nasza władza gminna ludzi ma po prostu za nic.Nie wiem P.vice czy zauważyła Pani ,że za tą cała sprawą stoi człowiek.Nie dosyć ,że gnębiliście człowieka przez trzy lata (mając za sobą tak renomowaną firmę prawniczą) to teraz oblewacie go pomyjami. Czyżby ekipę rządzącą w naszej Gminie nie stać było na wyższy poziom inteligencji.Zniża się Pani do opłotkowych kłótni i pomowień.
  Pisze Pani o podburzaniu radnych,rodzicow ,kuratorek(ciekawa jestem w jaki to sposob ten sprytny Dyrektor ich podszedł) nie oszczędziła Pani nawet dzieci.Na miejscu Pań z Kuratorium podałabym Panią do sądu o zniesławienie.Wy władza Gminna uwazacie ,że jesteście bez zarzutu ? Wasza buta i pycha wypełnia całą Pani artykuł Po prostu jest mi wstyd ,że ludzie Pani pokroju decydują o moim miescie i Gminie.Boję się nawet podpisać swoim nazwiskiem bo a nuż przyjdzie mi coś załatwić w Gmnie jako szaremu obywatelowi i bęc ,niestety wyraziłaś swoją opinie, która nie jest w zgodzie z" demokracją" władzy -to wynocha .

 • 2010-02-04 20:03:38

  gość: ~gość

  Ludzie, idźcie na wybory. Każdy głos może zmienić obecną władzę. Nauczcie się w końcu czerpać z tego co wywalczyli w stoczniach , w kopalniach na ulicach pod ostrzałem ZOMO.

 • 2010-02-04 20:14:11

  gość: ~zaczarowany ołówek.

  "Wypada też wreszcie zadać pytanie: komu tak naprawdę najbardziej zależało na „podkopywaniu" pozycji Burmistrza - bo nie był to jedynie p. Majkut. To smutne, że wiele osób wciąż jeszcze nie dojrzało do demokracji, i naturalny proces wprowadzanych zmian, odczytuje jako akt samowoli bądź subiektywnych decyzji." - cytat p.Cal z powyższego artykułu.

  Społeczeństwo Barda dorosło do demokracji i w sondażu wyborczym [link zamieszczony poniżej] na 144 oddane głosy aż 96 (!!!) jest negatywnych. Drodzy Bardzianie nasze społeczeństwo w wyborach pokaże prawdziwe oblicze demokracji - wyroki sądów swoją drogą, a mieszkańcy wystawią swoją ocenę.

  Sądy widzą tylko prawo, w którym są różne kruczki, a wyborcy widzą ludzi i ich postępowanie prywatne i zawodowe.

  link: http://www.sondawyborcza.pl/node/631

 • 2010-09-29 14:48:38

  gość: ~Ewa-Kopacz

  Nikt nie podkopywal burnistrz wraz ze swoja wiera grupa towarzystawa wzajemnej adoracji na Cal,Sladowska,Sladowski,Rajczkowski,Szewczykowa,Szwczyk,i ta reszta towarzyszy lub towarzystwa 3 ,4 lata temu opracowali strategie moj towarzysz na moim stanowisku lub mi podleglym bedzie piastowal zaszczytnw posade prawda p,Sladowska i to jest podkop lub jak kto woli partyzantka.P.Zeganski na swoich przedwyborczych spotkaniach bedzie pan wobec siebie tak krytyczny i bedzie pan uzywal slow podobnych do okreslen jakie pan kierowal wobec Majkuta jesili chodzi o kwalifikacje kiedy okaze sie ze budżet bardzkiego majestatu wyglada tak jak budzet miasta Zarowa po zakonczeniu kadencji przez "Zbycha"ps,Chlebowski jako burmistrza tego miasta.Glupota i strach o despotyzmie panskim juz nie wspomne ale jak miasto cudow to mysile ze cudem sie stanie i samokrytyka z panskiej strony jak cud bedzie uwoeczniony,Nie bez znaczenia pisze pan z malej litery,bo sluchajac kolegi ktory byl w dniu wczorajszym na panskiej sprawie to pisanie z malej litery tak jest dla pana moja "nagroda"za to co pan czynisz a co pan mówisz szczegolnie mam tu na mysili ta panska wypowiedz z eteru "Radia Maryja",Niech "Radio Maryja" ma pana w swojej opiece,

 • 2010-02-04 20:36:25

  gość: ~dulcinea

  Szanowni internauci i Wy Władzo Msciwie Nam Panujaca,a moze tak zastanowic by sie warto nad rozdawnictwem tytułów Zasłuzony dla Miasta i Gminy Bardo.Owoż Pan Kazimierz Majkut w 2005 r takinm tytułem został uhonorowany,nie mieły dwa lata i okazuje sie,ze jest nieudacznikiem.pieczeniarzem,szkodnikiem społecznym wręcz a już nauczyciel z niego zaden,No dno po prostu,w żaden sposób takiemu indywiduum nie mozna powierzyc tak delikatnej tkanki społecznej jak wychowanie i nauka przyszłych pokoleń.A tu jeszcze Pan Burmistrz i jego Zastepczyni(takoz wybitny pedagog Sorbony w Wodach Cieplych)reformę nam oswiaty rychtuja,i gdziez miejsce tu dla takiego dywersanta jak Pan Majkut,on gotów kij w szprychy wrazic by tylko ten edukacyjny expres pomysłu wspomnianej Wysokiej Pary Mędrcow wykoleić!A tu jeszcze przeciez czuć gorący oddech pretendentki do stanowiska,a i czas obietnic wyborczych nadszedł.Nuże wiec hajda na Soplicow.W m ysl starego porzekadła klasyka Feliksa Edmundowicza Dzierzynskiego,dajcie mi człowieka a ja już paragraf na n iego znajdę.I tak to sie wysiudało dywersanta o osadziło na stolcu swojaka.Poziom edukacji w naszym miejscowym Oxfordzie poszybował od razu w okolice stratosfery,wszystkim z miejsca zrobiło sie lepiej w kazdym razie Pani Sladowskiej na bank( o konto w banku nie pytam).Sumując,drodzy rajcowie miejsko gminni,dla jaj pewnie zwani Radnymi,czy to nie Waszymi głosami,przynajmniej niektorych Pan Majkut otrzymał wspomniany honorowy tytuł Zasłużonego dla......No więc jesli macie odrobine przyzwoitości,o honor nie pytam(kodeks honorowy Boziewicza was nie obejmuje),to podejmijcie uchwałe o pozbawieniu tegoz indywiduum owego tytułu,niechze n ie plami dobrego im ienia naszego miasta,bo byc może innyc h uhonorowanych tym tytułem przyprawiacie o dyskomfort.każac im obcować z takąz,no no bądzmy szczerzy kanalią.W przeciwnym razie tytuł ten do cna sie zdewaluuje.Honor na

 • 2010-02-17 09:41:57

  gość: ~pan 21

  (this post was banned by administrator)

 • 2010-02-17 10:32:55

  leoni (admin)

  Witam serdecznie,
  oczywiście zdajemy sobie sprawę, że cała sytuacja jest drażliwa i obie strony mają prawo obrony, czy ataku, nie mniej proszę, aby w postach nie używać wulgarnych słów i przekleństw.

  Dziękuję i pozdrawiam

 • 2010-02-25 21:46:54

  gość: ~Don Kichot z La Manchy

  No i stało sie.Prokuratura Rejonowa w Ząbkowicach Sl wniosła apalacje od wyroku uniewinniajacego Burmistrza Krzysztofa Zeganskiego.A z sądami bywa róznie tak jak z łaską wyborców,na pstrym koniu jezdzi i moze sie okazać,ze nasz Mściwie nam panujący w drugiej instancji zostanie skazany i co dalej następna kasacja.Zycia nam nie starczy a cóz dopiero czteroletniej kadencji,końca procesów nie widac,renomowana kancelaria prawna ma wyśmienity opas przy gminnym korycie a my wyborcy wątpliwej jakoiści igrzyska.Sami sobie zafundowaliśmy ten spektakl.A tak jak już jesteśmy przy wyroku Sadu Rejonowego,to Panu sedziemu pomyliły się chyba ROLE,OKAZAŁ SIE ZNAKOMITYM OBROŃCA naszego wybranca,Prokuratora ośmielającego sie oskarzac,porównał no nie powiem do kogo,nie dziwie się,ze nawet ze względów ambicjonalnych oskrzyciel publiczny pewnie nie zdzierzył.Z uzasadnienia wyroku jaki przedstawila nam na formu Pani V-ce mozna odnieśc takie wrażenie,ze mozna własciwie popełnić każdą niegodziwośc byle tylko pośiłkować sie renomowaną kancelarioą prawną.SP .Pan Falandysz ma zaiste doskonałych kontynuatorów.Chciałbym tylko z pewna niesmiałoscią zapytać:ile kosztuje nas podatników ta RKP(renomowana kancelaria prawna),i może byśmy w ogóle zrezygnowali z całej tej biurokratycznej machiny w naszym ratuszu a i z Burmistrza i niech całym tym inwentarzem zarzadza owa RKP.Taniej będzie i pio sądach n ikogo włoczyc nie będa.

 • 2010-03-04 12:11:38

  gość: ~zniesmaczona mieszkanka Barda

  Panie burmistrzu zadałam panu parę pytań na powyższy temat na stronie Bardo Cudów.pl ale niestety nie przeszły przez Pana cenzurę lub okazały się za trudne dla Pana?A pytałam czy wylewanie " pomyj" na i tak już zdeptanego przez Was człowieka (czytaj Majkut K.) jest dla osób, które deklarują się publicznie jako osoby bardzo wierzące,moralne i przyzwoite? A ,czy nie uwaza Pan ,że zbyt wcześnie Pani Vice na łamach wszystkich dostępnych środków, zaczęła wiwatować ze zwycięstwa a Pana traktować jako osobę bardzo pokrzywdzoną :). W swoich komentarzach i stwierdzeń P.Vice zniża się jak do opłotkowych sąsiedzkich waśni.Naprawdę przykro czytać a co dopiero godzić się ,aby takie osoby rządziły moim miasteczkiem. Teraz kiedy wiadomo ,że Prokuratura Ząbkowicka odwołała się od wyroku Sądu w tej sprawie, mam również pytanie czy umieści Pani to odwołanie i skomentuje - a warto, bo jest co poczytać.

 • 2010-03-05 22:38:42

  gość: ~rysiek

  O Matko Boska Badzka, ty widzisz i nie grzmisz!!! Skończmy z hipokryzją i powiedzmy sobie szczerze: jeśli burmistrz uważa, że jego pracownik (a takim jest pan majkut) nie nadaje się do współpracy to żaden sąd nie powinien w to ingerować, a tym bardziej inne czynniki związane z aparatem ścigania. Cała ta afera w Bardzie pokazuje mi że Żegański ma rację. Codziennie zwalniane są tysiące ludzi i tysiące ludzi zmienia pracę, niech mi ktoś odpowie, dlaczego jakiś dyrektor ma być traktowany na uprzywilejowanych zasadach?

 • 2010-03-08 13:33:03

  gość: ~Don Kichot z La Manchy

  Drogi Bracie Chrzescijanie Rysku.Widocznie niezmierzone jest miłosierdzie Boskie lub też Matka Boska Bardzka nie jest fanką mściwie nam panujacego Burmistrza,bądz ma inne pilniejsze zajecia,w kazdym razie nie grzmi i szlus.Niedopatrzenie poważne,ja na Twoim miejscu interweniowałbym u proboszcza.Wprawdzie póki co w naszym cudownym kraju analfabetyzm prawny,karanym nie jest,jak i nie jest bolesną głupota,a szkoda,niemniej chcę niesmiało zauwazyć,że Polska mieni się byc państwem prawa ,zakładam w swej naiwności przynależność terytorialną naszej gminy do tegoż Panstwa.Oświeć mnie jesli jest inaczej i gmina Bardo ma status eksterytorialnościi prawo polskie tu nie obowiązuje, a nas mieszkancow przez zapomnienie Burmistrz o tym nie poinformował.Stąd też jakiś tam Majkut i jemu podobni do sadu Majestat zawlekli sprawiedliwośći się domagając.Co do meritum sprawy:coś mi sie wydaje Bracie Chrześcijaninie Rysku,że owszem pośiadłeś zdolność pisania na kompie,ale już czytać ze zrozumieniem prosty tekst,to chyba wysiłek dla Ciebie zbyt wielki,no nie obrażaj się,nie ty jeden cierpisz na tę dolegliwość,poobserwuj działalność naszych radnych,będzie Ci od razu razniej poczujesz sie w lepszym towarzystwie,ten typ tak ma po prostu.Ale do rzeczy owóż wspomniany Pan Majkut nie był pracownikiem,Burmistrza,taka jest wykładnia Sądu Najwyższego,nie j est pracodawcą dyrektora gimnazjum ,to taki prawniczy dziwoląg i jedynie Sąd może być władny paradoks ów rozsupłac.Awięc Drogi Bracie(wg.Bibli wszyscy jesteśmy braćmi),zanim cokolwiek napiszesz, zmarszcz czoło,myslenie naprawde bolesnym procesem nie jest.Skąd w Twoim tekscie słowo HIPOKRYZJA zaiste nie wiem,co ono m iało oznaczać,jako że WSJP definiuje owo słowo zupełnie inaczej.Podobnie z okreseniem przezCiebie Bracie,sporu Majestatu z warchołem,mianem afery,i z której miało by wynikać ,ze Burmistrz ma racje, a niby gdzie i z czego to wynika Drogi Bracie.Czy Majkut jako dyrektor ma inne prawo do sp[rawiedliwego sądu,od Ciebie,od Burmistrza,czy innych,bo co bo Ty tak twierdzisz,Piszesz ,ze codziennie zwalniane sa tysiące ludzi,to prawda,lecz nikt im nie zabrania dochodzić swoich praw przed sadem,.Burmistrz nie jest alfą i omegą nie jest panem życia i smierci,feudalizm może nie zauważyłes ale minął wieki temu,i n ie może byc przyzwolenia społecznego na polityke kadrowa kształtowaną w ogrodkach piwnych.Decyzja o zwolnieniu dyrektora Majkuta była decyzja,kadrowa personalna tak stwierdził w wywiadzie prasowym w jednej z gazet Pan Zeganski,a wiec ni e merytoryczna,u której podstaw legły zarzuty co do kwalifikacji dyrektora czy jego odmowy współpracy z Burmistrzem.Został zwolniony bo nadszedł czas spełniania wyborczych obietnic,powiem wprost trzeba było załatwić opas swojakom.Te ideologie podnoszoną w artykule Pani V-ce dorobiono pózniej,to jak powiadają młodzi zwykła sciema.Twój Bracie Rysku problem,jesli sie dałes na to nabrać,przy założeniu że nie jesteś oślepionym blaskiem Majestatu,jeśli jest przeciwnie to zadne argumenty Cię nie przekonaja.Pozostaje nadal aktualne pytanie,jaka jest cena za tę szop[ke.Zadaj sobie Bracie Ryszardzie nieco trudu i dowiedz sie ile kosztują usługi renomowanej kancelarii prawnej,wzbogacisz swą wiedzę również ekonomiczną.Z Bogiem.

 • 2010-09-21 08:17:28

  gość: ~andrzej

  Informuje wszystkie zainteresowane w/w osoby ze 28.wrzesnia 2010 roku w Sadzie Rejonowym w Zabjowicach Sl. II Wydzial Karny o godzinie 9 odbedzie sie kolejna rozprawa w postepowaniu odwolawczym,gdzie kazda z osob bedaca po tej czy po tej stronie sporu moze uczstniczyc jako wolny sluchacz i obserwator tego postepowania,pod warunkiem oczywiscie ze nie jest sie swiadkiem w tym postepowaniu.Kazdy ma prawo odnoszac sie do sporu ocenic jego z tej a nie innej strony.Prawda z mojego punktu widzenia jest prosta.Burmistrz podejmujac tak ryzykowna decycje o uniewarznieniu wynikow pierwszego "konkutsu"musial sie liczyc z tym ze P.Majkut zwykle piszac sie nie podda,a jak na nauczyciela lekcji wf z natury kojarzonej ze sportem ma sie charakter wojownika i to chwala dla P.Majkuta.Ta sprawa w wymiarze ludzkim z i moralnym ma jedna odpowiedz.Burmistrz nie powinien takiej decyzji podjac.Formula wylaniania w drodze rzekomego konkursu jest tez nadajaca sie do kometowania,poniewaz wynik konkursowy w 99% ustalany jest przed samym konkursem w drodze porozumienia sie stron.Wiem co pisze .Dlatego Panie Burmistrzu jako osoba wybrana w wyborach na stanowisko Burmistrza podejmujac taka ryzykowna decyzje w odniesieniu do wartosci prawa czlowieka do jego zycia,egzystencji a przede wszystkim do osoby P.Majkuta ktory od przeszlo 20 lat w srodowisku pedagogicznym funkcjonuje ta decyzja dokonal pan zniszczenia godnosci ludzkiej,jej egzystencji,i nie uszanowania dotychczsowej czy dobrej czy zlej kariery zawodowej P.Majkuta.Wiem co pisze,bo sumienie i serce podpowiada mi ze nawet gluchy i slepy by dostrzegl zanim podjolby taka decyzje ze bedzie ona z tych trzech powodow nie godana pana jako Burmistrza przedstawiciela tego spoleczenstwa.Sa jeszcze sady w tym kraju ktore usankcjonuja to co napisalem,wymiar ludzki,godnosc czlowieka poszanowanie przede wszystkim i to bedzie dla pana odpowiedz czym pan sie kierowal podejmujac taka decyzje .Jest to smutne dla pana bo prownujac efekty panskiej pracy jak by nie patrzec sa rowniez dostrzegane przez mieszkanicow Barda jako dorobek wlasciwy,ktory idzie w dobrym kierunku,ale ta sprawa z P.Majkutem polozy cien na to wszystko co pan dokonal.Wybory tuz,tuz.Panscy oponeci do maksimum wykorzystaja w walce z panem ta sprawe,dal im pan atut ,ktory miesci sie w takim polskim madrym przyslowiu,cytuje "czym wojujesz od tego giniesz".Z przykroscia to pisze bo glos w poprzednich wyborach przez moja rodzine byl oodany na pana,haslo" Czas na zmiany" sie w duzej mierze zjscilo to pana zasluga i ludzi z panem wspolpracujacym.W tamtym okresie spoleczenstwo oczekiwalo z panskim wyborem wiele,niekiedy zbyt wiele,i mysle ze to jest ten pozytywny efekt panskiej kariery publicznej na rzecz rozwoju tego miasta tej gminy.Ale sprawa P.Majkuta do ludzi dotrala jako wymiar krzywdy,zniszczenia czlowieka .To ciezko zaakceptowac,ciezko zrozumiec,ten czlowiek jak stare drzewo trudno przesadzic,co nie znaczy ze wiecznie moze bydz dyrektorem.Koniczac napisze Dyrektorem sie bywa,Burmistrzem sie bywa,ale czlowiekiem jest sie caly czas.Zabraklo panu tego czlowieka kiedy podjol pan ta "samobujcza" decycje.A tak apropo:w bardzeckim,czy obecnie przylekowski gimnazjum widac golym okiem tak znaczace korzystne zmiany ktore oczekiwal pan od strony P.Majkuta?????????????,czy slychac radosc uczniow tej placowki?????????????,wiem ze pod kierownictwem P.Dyrektor Sladowskiej tuz na poczatku jej urzdowania doszlo do paradoksu bodajze na skale ogolnopolska.W pazdzierniku 2008 roku na terenie bardzkiego gimnazjum doszlo do aresztowania ucznia tegoz gimnazjum przez funkcjonariuszy policji,przy aktywnej postawie w/w P.Dyrektor,tak widzil pan inwestowanie w oswiate panie burmistrzu,czy nie mozna bylo, patrzac na wymiar srodowiska uczniowskiego,doradzic policjantom odstapienia od tych cznnosci,bo o wymiarze czysto ludzkim juz nie wspomne,ale widocznie panu i P.Dyrektor ta wartosc posznowania godnosci ludzkiej jest tak odlegla czego przykladem jest panski problem z P.Majkutem i aktywna postawa przez P.Dyrektor w wyzej opisanej sytuacji.

 • 2010-09-22 12:07:37

  gość: ~winetu

  Bedzie wesolo w nadchodzacych wyborach,jak one sie uloza nich swiadczy fakt w/w tekstow jak trudno o jednoznacznosc oceny tego co tak proste w wymierze ludzkim i spolecznym."Laudacja" p.Cal,"adwokaci"p.Majkuta,cala wartosc bardzkiego spoleczenstwa.Chcialbym zapytac te osoby ktore z racji "sprawy" Burmistrz-Majkut maja takie jednoznaczne czyste podejscie w codziennym zyciu.Zyjemy "szara" rzeczywistoscia i tak pozostanie.Czy to Zeganski bedzie burmistrzem,czy Anklewicz,czy Fester, wartosc tego bardzkiego spoleczenstwa nie zmieni sie ani za grosz,falsz,egoizm,falszywy usmiech a problemy jak sie nie rozwiazuja tak sie nie rozwiazuja bo ludzi w Bardo mysilacych o dobru wspolnym jest jak na lekarstwo.Bardo "umiera" za parenascie lat zadna przyjemnosc tutaj zyc.Mlodziez przyszlosc tego spoleczenstwa ma to miasto tam gdzie slonce nie dochodzi.I to jest istota problemu.Piszac w/w komentarzach odnosnie "igrzysk" zafundowanych przez przedstawicieli instytucji publicznych nam miezkancom Barda,ani nie pomoze a tym bardziej juz nie zaszkodzi.Jest to przykre ale zawzse jest nadzieja,nie ma tego zlego co by na dobre nie wyszlo.

 • 2010-09-26 11:55:22

  gość: ~Jan

  ..."gdzie kazda z osob bedaca po tej czy po tej stronie sporu moze uczstniczyc jako wolny sluchacz i obserwator tego postepowania,pod warunkiem oczywiscie ze nie jest sie swiadkiem w tym postepowaniu"... I POD WARUNKIEM OCZYWIŚCIE, ŻE SPRAWA TOCZYĆ SIE BĘDZIE PRZY "DRZWIACH OTWARTYCH"

 • 2010-10-25 18:15:19

  gość: ~niewinny?

  A Burmistrz Barda dalej swoje.
  Na stronie drugiej najnowszego biuletynu Gminy Bardo burmistrz twierdzi, że jest niewinny. A oskarżenie w/s było efektem celowego działania grupy osób. Winny? czy niewinny? - o tym zadecyduje sąd. Na chwilę obecną Burmistrz jest oskarżonym, ale o tym ani słowa w biuletynie, przecież wybory tuż, tuż

 • 2010-09-26 11:47:17

  gość: ~kordian

  Już niedługo wybory i wtedy okaże się jak wyborcy ocenią postępowanie p.Żegańskiego w sprawie p.MAJKUTA. Napisane jest ,że kto mieczem wojuje od miecza zginąć powinien. Nie wybranie p. Żegańskiego na następną kadencję zadość uczyni sprawiedliwości. Pozbawi obecnego burmistrza funduszy gminnych na kancelarię adwokacką. Pozbędzie się on zarazem bardzo wysokiego uposażenia, co sprawi, że przy spłacie kredytu 250-300 tys zł , bardzo pogorszy się jego sytuacja finansowa. Być może wtedy zrozumie jak czuł się p. Majkut z dnia na dzień pozbawiony środków do życia. Czy wtedy stać będzie p. Żegańskiego NA RENOMOWANE KANCELARIE ADWOKACKIE? a z tego co widać sprawy w sądach tak szybko się nie zakończą.
  No i zobaczymy jak sobie p. ŻEGAŃSKI poradzi w sytuacji gdzie trzeba będzie zainwestować swoje prywatne (nie nasze gminne ) pieniądze w jakikolwiek prywatny interes.? Czy tak ochoczo będzie zaciągał prywatne pożyczki, kredyty no bo bez tego jak sam powiedzial w wywiadzie telewizyjnym ..ANI RUSZ.

 • 2010-09-27 09:52:52

  gość: ~wrazliwy

  Panie Kordianie nie sztuka zapozyczyc sie w banku sztuka jest biezaca splata zobowiazan,w przypadku burmistrza prosze nie nie troszczyc,towarzystwo wzajemnej falszywej adoracji zmobilizuje sie jak nie z polecenia sluzbowego,to "partyzanckiego" bo miec a nie miec stwnowi roznice.Nie lituje sie nad burmistrzem bo to nie ma sensu,jest doroslym odpowiedzialnym czlowiekiem,jedynie co to bedzie mi brakowalo tych propagandowych konferensji prasowych gdzie Zeganski wraz ze swoja swita pieknie przedstawiala zarays przyszlosc rozwoju naszej gminy.Ja czekam na podobne konferencje podczas kampani wyborczej czkajac z pytaniem jak to sie ma do budżetu gminy,czy jest on stabilny,zbilansowany na zero,czy tkwi w nim dziura trudna do oszcowaniua.Rozmawiajac nie tak dawno z jedna z mamaus dziecka chodzacego do przedszkola,na pierwszym zebraniu rodzicow dzieci pani opiekunka z przedszkola poprosila o wsparcie finansowe na zakup wykladziny do klasy dzieci.I pytanie czy z podobna prosba zwrocil sie Zeganski do pracownikow urzedu o wsparcie finansowe na zakup wyposazenia poszczegolnych gabinetow.Porownanie moze niewlasciwe ale racjonalne.Taka jest gospodarka finansowa obecnie nam pnujacego urzedu,o zgrozo przebacz ze mamy tak modrych gospodarzy.

 • 2010-09-30 11:52:55

  gość: ~Winetu

  Fajny scenariusz do fajnego filmu z w/w tekstow mozna bylo by napisac,zainteresowac znanego rezysera i promocja Barda za dormo osiagnieta.Dobry pomysl z szersza promocja naszego miasta na kanwie tego konfliktu,stacje telewizyjne z pewnoscia zainteresuja sie ta sprawa,sprubuje cos w tej sprawie zdzialac,nie tylko radio maryja ma prawo promocji naszego miasta,bedzie ciekawie tym bardziej ze zadne medium telewizyjne nie bylo 1 wrzesnia w Przyleku.Zaczynam dzialac cos moze sie wykluje,pozdrawiam wszystkich zainteresowanych,o wynikach bede informowal na tej stronie,troche cierpliowsci a moze sie uda!!!!!!!!!!!!!!

 • 2010-10-08 11:33:53

  gość: ~Ewa-Kopacz

  Po co telewizja Bardo jest wypromowane przez wymiar sprawiedliwosci serial "Majkut story" bedzie wątkiem w nadchodzacych wyborach,jestem ciekaw czy w komitecie wyborczym zeganskiego znajda sie żołnierze szewczyki,rajczakowski,witek,a moze sladowscy , az milo bedzie pujsc na takie spotkanie tak szanownego grona i zapytac co jeszcze beda chcieli ustawic w nadchodzacych latach na stolkach funkcyjnych,kogo jeszcze ustrzelic tak zeby spoleczenstwu dac chleba medialnego tak LESZEK ANKLEWICZ nie robil wiec zyganski do butow mu nie siegasz i cala twoja swita

 • 2010-10-15 12:26:44

  gość: ~wyborca

  To winny w końcu czy nieminny? - bo nie wiem na kogo głosować

 • 2010-10-18 11:21:39

  gość: ~mieszkanka Barda

  Pytasz wyborco czy nasz burmistrz -złotousty jest winny czy niewinny.To niestety dowiemy się może za kolejne 2 lata ciągania się po korytarzach sądowych za nasze podatki.Na ostatniej rozprawie może i zapadłby wyrok ale w dziwny sposób nie stawił się przed oblicze sądu świadek z Kuratorium.Pani sędzia prowadząca tę sprawę poszła na dłuższą chorobę a tym samym sprawę musi przejąć inny sędzia.Jak wiemy to potrwa bo nowa osoba sędziego zanim prześledzi i zapozna się z aktami sprawy to minie myślę ze dwa lata.Dziwne te wszystkie okoliczności ,które nie pozwoliły wydać wyroku przed wyborami? Dla mnie osobiście jest to niezrozumiałe i nie zgadzam się na takiego burmistrza, który przez kolejne lata będzie ciągany przed oblicze sądu jako osoba podejrzana o niewykonywanie wyroków sądu a tym samym oskarżona.Dam temu wyraz podczas głosowania 21 listopada -oczywiście na nie! A Ty wyborco sam zdecyduj i daj temu wyraz przy urnie.

 • 2010-10-20 14:51:29

  gość: ~Ewa-Kopacz

  Widze ze sugeruje Pani jak mieszkanicy gminy Bardo maja zaglosowac 21 listopada, to nie tedy droga.Jak mialby wynik wyborow decydowac ze sprawy Majkut-Zeganski to to jest delikatnie piszac naduzycie.Sprawa Majkut-Zeganski nie moze w calosci wyborow byc czynnikiem decydujacym,to moze miec wplyw ale nie decydujacy,bo to swiadczylo by o plytkoosci madrosci tego spoleczenstwa.Nie chce obrazac tu nikogo ale duza grupa mieszkancow naszej gminy idac do wyborow 4 lata temu tak podchodzac wlasnie zadecydowala i wynik wyborow ulozyl sie korzystnie dla Zeganskiego.Zabraklo madrosci i pamieci tej grupie wyborcow ktorzy oddajac glos na Zeganskiego zapomnieli o jego wczesniejszej dzialalnosci publicznej ktora szeroko byla opisana w sposob konkretny przez radnego I kadencji,bylego dzialacza SOLIDARNOSCI ktory za cene pewnych idalow spedzil w stanie wojennym w wiezieniu za kolportowanie ulotek antypanstwowych 24 miesiace.Ow bohater znajac Pan Krzysztofa na wylot odwazyl sie w przed dzien wyborow na burmistrza Barda/bo Pan Krzysztof Zeganski nie pierwszy raz startowal na ta zaszczytna posade/ napisac i rozpowszechnic w miejscach publicznych cala prawde o Zeganskim.A prawda okazala sie w tamtch wyborach skuteczna ludzie pokazali Zeganskiemu gdzie jego miescce w szeregu.Dokanali analizy i wyciagneli wlasciwe wnioski a przede wszystkim kierowali sie madroscia jaka w takich chwilach jest najwazniejsza.Tej madrosci nie okazali 4 lata temu.Haslo Zeganskiego "Czas na zmiany" przycimilo rozsadek i umysl mieszkancow gminy Bardo,ale z drugiej strony Zyganski mial ulatwione zadanie bo jego konkurentem byl byly burmistrz.Ja dzisiaj przyznaje ze dlatego oddalem glos i moja rodzina na Zeganskiego bo nie mialem w II turze alternatywy,mimo ze wiedze mialem co do osobnowosci i wartosci Zeganskiego ale haslo "Czas na zmiany"bylo pewna nadzieja,bledana jak sie okazalo po 4 latach.Z pewnoscia tego bledu nie popelnie przy nadchodzacych wyborach i bede aktywnie przygladal sie kandydatom.Zakoncze ta refleksje tak o to szkoda ze nie kandytuje na stanowisko burmistrza Pan Anklewicz i szkoda ze 4 lata temu nie wybralem miejszego zla i nie oddalem glosu i moja rodzina na Pana Anklewicz.Ale jesli Pan Anklewicz zdecyduje sie startowac na stanowisko burmistrza to prosze go bardzo aby na swojego zastepce nie wybral Festra Dziekuje.

 • 2010-10-20 17:19:36

  gość: ~historyk

  Szkoda, że p.Anklewicz w ostatnich dniach swojego urzędowania sprzedał za psie pieniądze strategicznie położoną i atrakcyjną działkę budowlaną, bo dzisiaj byłby faworytem w nadchodzących wyborach.

 • 2010-10-26 09:56:40

  gość: ~andrzej

  Właśnie dowiedziałem sie od znajomej osoby ze 17.11.2010 roku/sroda/ o godz 9 odbedzie sie I posiedzenie Sadu w sprawie "Majkut story" w Zabkowicach Sl.Bardzo goracy tydzien zapowiada sie w ten listopadowy miesiac.Bedzie bardeckie spoleczenstwo mialo temat do dyskusji przed wyborami.

 • 2010-10-26 10:22:18

  gość: ~Jan

  Właśnie ukazał się nowy biuletyn gminy Bardo.
  Zawarte w nim dokonania burmistrza w czasie czteroletniej kadencji są imponujące.
  Takiego burmistrza Bardo potrzebuje.

 • 2010-10-26 10:48:32

  gość: ~ola

  pięknie wydany biuletyn, ale brakuje w nim odpowiedzi na wielokrotnie zadawane pytanie. ILE PRZEZ CZTERY LATA KOSZTOWAŁA NAS PODATNIKÓW TZW. SPRAWA MAJKUTA ???????????????????????

 • 2010-10-26 11:13:38

  gość: ~Jan

  Istnieje domniemanie niewinności, dopóki nie zostanie skazany PRAWOMOCNYM wyrokiem - jest NIEWINNY

 • 2010-10-26 14:41:27

  gość: ~andrzej

  Co do kosztow z tytulu oplat kancelari prawnej burmistrz nie moze jeszcze podac pelnej kwoty poniewaz sprawa jest jeszcze w toku dopiero jak sie zakonczy nowa wladza jak sie ukonstytuuje to z pewnoscia tego typu pytania nie pozostana bez odpowiedzi tyle tylko czy to bedzie rzeczywiscie nowa wladza o tym to juz mieszkancy gminy Bardo nie pozbawieni madrosci zadecyduja.Szkoda ze za "chlebem" musial wyjechac kolega Andrzej BIELSKI on bylby wspanialym "Szelem Komitetu Wyborczego" Burmistrza Zeganskiego,polecam go wlasnie jeszcze tworzacemu sie komitetowi panujacego nam burmistrza Zeganskiego Andrzej BIELSKI z pewnoscia nie odmów,zrobi to za darmoche a i wyborcy beda zadowoleni i glos w wyborach bedzie z czysta swiadomoscia oddany a o madrosci to juz nie wspomne.

 • 2010-10-26 15:09:11

  gość: ~Ewa-Kopacz

  Co to sa za koszta mieszkancu Barda w poruwnaniu do tego co wiaze sie z "Cudami" w tle logo naszej nazwy miejscowosci.Kraina miodem i mlekiem plynaca a tu jakies czepianie sie o drobne koszta zwiazane z prawnycm chronieniem burmistrza na sali rozpraw.Widocznie sumienie burmistrza jest nieczyste skoro broni sie posilkami w poruwnaniu do Majkuta.Nie zbadane sa wyroki polskich sadow wiedz trzeba okazac cierpliwosc i patrzec do przodu wybory beda tym czynnikiem decydujacym czy dalej chcemy "Miasta Cudow" czy" Miasta Realnego Zycia" w ktorym istnieje wspolnota spoleczna bo mam wrazenie ze "Zycie w miescie cudow" tworzy wspolnota waska grupa towarzystwa wzajemnej adoracji ktora haslami falszywmi buduje wizerunek propagandy jak by w miescie Bardo mieszkancom zylo sie wszechmiar wspaniale,a perspektywa zycia byla uslana tylko optymizmem.Tak uszczesiwiali nas "bohaterowie" minionego systemu tak czynia to partyjni czlonkowie Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem i Bronislawem Komorowskim na czele ale nie podejrzewalem o to tak mocno naszego burmistrza Zeganskiego ze jakaś broszurka bedzie chcial przekonac mieszkancow gminy Bardo do takiej plytkiej propagandy.Panie Zeganiski to co zostalo zrobione to slepy czlowiek nawet zauwazy ale rowniez slepy czlowiek zauwazy ze to nie robil pan za darmo panskie uposazenie z tytulu wynagrodzenia nie jest klasyfikowane w przedziale 1000 - 1200 tys zl.podejrzewam ze na ta kwote to pan wypiol by sie nie raz,wiec wynika to z ludzkiego rozumowania ze kwote 6.500 czy 7.000 miesiecznie netto za darmo chacialby pan pobierac o premiach kwartalnych nie wspomne. To tyle.Bardzka szarosc. Troche szcunku ale do kogo ja to pisze.!!!!!!!!!!!!

 • 2010-10-26 16:53:03

  gość: ~Janusz K

  Jeszcze chciałem dodać zapytanie i aż pikantniej ubarwić całą aferę?
  Broszurka- przepiękne wydanie podsumowania 4 letniej kadencji Obecnej opcji jaką jest Szansa dla Gminy. Zdaje się ze tez stanowi formę kampanii wyborczej Komitetowi Wyborczemu Wyborców Szansa dla Gminy. Z materiałów tak to wynika -przynajmniej można zrozumieć... A Słynny Biuletyn i Koszt ego powstania i realizacji pochodzi z Budżetu Gminy- a czego nie z KWW Szansy dla Gminy skoro się tam mówi o tym komitecie.
  Jak już podawca to podawać informacje prawdziwą np i innych komitetów Wyborczych Wyborców którzy stanowili całość Rady Miasta I Gminy a nie tylko jednych i tych samych radnych...

 • 2010-10-27 19:02:03

  gość: ~Danuta mieszkanka Barda

  Chciałabym równiez wypowiedziec się na temat właśnie broszurki , ja bym powiedziała raczej broszury a może nawet książeczki(w końcu 42 strony) Oczy bolą od kolorowych zdjęć na ktorych znalazło się wszystko czego dotknęła stopa lub ręka naszego cudotwórcy burmistrza. Trzeba w końcu zrobić sobie i swoim przybocznym rycerzom reklamę . A juz sięgnęła szczytu,( nie powiem że beszczelności), reklama na ostatniej stronie pani vice burmistrz jako kandydatki do sejmiku wojewódzkiego.Ja sobie nie życzę aby za moje podatki pani ta i pozostali robili sobie darmową reklamę.Mniej więcej orientuje się ile kosztuje wykonanie niewielkiej broszury.Czyżby nie było tej pani stać na taki wydatek przy takich zarobkach. Słusznie ktoś zauważył ,że to wszystko co pan robi panie burmistrzu i czym pan się tak chwali (za nasze pieniądze) to przeciez nie za darmo.A co moze chciał pan za taką pensję administrować tylko urzędem,siedzieć w wygodnym fotelu i popijać kawkę.A zresztą nie trzeba było wielkich pomysłów i wysiłków kiedy z Unii pieniądze aż się prosiły aby je pozyskiwać.Zresztą i tę pracę nie wykonywał pan sam bo ma pan do dyspozycji zastęp ludzi i to spory ,co wynika z kosztów jakie ponosi gmina na własne utrzymanie.Natomiast skanalizowanie gminy musiałby pan, zgodnie z dyrektywami unijnymi ,wykonać do 2013 roku .I nie jest to żaden fenomen ,biorąc pod uwagę ,że w wielu gminach w Polsce jest to juz zrobione lub równiez się robi.Piekny acz wielki budynek gimnazjum w jaki " zapędził "pan gminę jeszcze się nam odbije czkawką kiedy przyjdzie pokryc wszystkie koszty za jego utrzymanie.I tak, jak ktoś również zauważył,po co wydawać nasze pieniądze z i tak już zadłużonego budzetu, na wiwaty i pochwały na temat swojej osoby.Panie burmistrzu to nie te czasy kiedy można było ludziom wszystko wcisnać -teraz ludzie myslą i analizują I na koniec przypomnę ludowe przysłowie - MĄDROŚĆ JEST W NARODZIE.

 • 2010-10-28 09:58:16

  gość: ~ola

  Andrzeju dla podatników ważna jest odpowiedź na proste pytanie: ile na dzień dzisiejszy kosztuje nas "sprawa Majkuta" , a mam nadzieję, że po wyborach resztę kosztów pokrywać będą osoby zainteresowane, a nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

 • 2010-10-28 10:29:52

  gość: ~kordian

  W sprawie Majkuta najważniejsze jest EGO burmistrza.

 • 2010-10-28 19:50:51

  gość: ~fredek

  Sam jestem ciekaw jak to kwota, czy trudno odpowiedzić na pytanie, a może jest za trudne. W pięknym folderze kampania wyborcza za pieniądze podatników zwłaszczana ostatniej stronie, a można tam było umieścić zdjęcie budynku przy ulicy kolejowej z którego spadła kamienna elewacja i nie ma jaj kto sprzątnąć, albo fotkę ulicy Skalnej pod wiaduktem z wielką dziurą w jezdni, a dwie radne codziennie na nią patrzą. Obie kandydują w następnych wyborach, aż strach pomyśleć jak będzie wyglądać nasze miasto jak pozostaną na swoich stołkach wraz ze swoim burmistrzem na następną kadencję

 • 2010-10-29 07:51:10

  gość: ~kordian

  No chyba ludzie w Bardzie zmądrzeli przez te 4 lata

 • 2010-10-29 11:05:59

  gość: ~Don Kichot

  Ja w sprawie wspomnianego Biuletynu, patrząć na zamieszczone tam kolorowe fotki,mozna odnieśc wrazenie ze nasz Burmistrz to człowiek-orkiestra,on wszedzie jest wszystko potrafi,az dziw bierze,ze jeszcze nie odprawia nabożenstw w Bazylice Mniejszej.Jezeli to nie jest autopromocja w kampanii wyborczej za nasze pieniądze co to czym to jest,moze to narcyzm w najczystszej postaci?A diós

 • 2010-10-29 12:02:33

  gość: ~John

  Jakby tego było mało Burmistrz Miasta i Gminy Bardo chwali się w biuletynie swoimi zdjęciami z osobami, które mają, delikatnie mówiąc, na koncie "przygody z prawem", tj. Tadeuszem Drabem oraz Grzegorzem Skibą.

  Dla dociekliwych polecam przykładowe linki o Grzegorzu Skibie:

  http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35768,6361945,Radny_Grzegorz_Skiba___kretacz_czy_ofiara_.html

  http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35768,6366838,Radny_Grzegorz_Skiba_kreci_w_swojej_sprawie.html

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5471394,Protest_radnego_z_unikiem_w_tle.html

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,61085,5090632.html

  ...oraz Tadeuszu Drabie:

  http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/2022592,wicemarszalek-tadeusz-drab-zlozyl-w-koncu-dymisje,id,t.html

  ...jednym słowem biuletynowa wizerunkowa porażka...

 • 2010-10-29 14:03:37

  gość: ~kordian

  Nasz burmistrz przygodę z prawem też rozpoczął, - już dość dawno - ciekawe jak się ta przygoda zakończy. Narazie wyciera ławy sądowe

 • 2010-10-29 18:37:04

  gość: ~Fredek

  wybierając burmistrza na następną kadencję mamy gwarancję dalszych kosztów na sprawę Majkuta

 • 2010-10-30 10:56:57

  gość: ~andrzej

  Dziekuje Panu Andrzejowi za szczegolna analize "Papierowej Propagandy Sukcesu" i podwarzenie tych "autorytetow" zeganiskiego na ktorych sie tak fantastycznie powoluje.Kolejny dowod ba to ze zeganski traktuje nas mieszkancow gminy Bardo jako "slepych,gluchych,glupich" a to jest obraza.Ja pozwole sobie w tym miejscu zacytowac zeganskiego z "Trybuny Ludu"/przypomne brukowiec propagandy PZPR/ co do kwesti sprawy Majkuta cytuje:"Trudno mi nie wspomnieco o sprawie ktora od trzech lat wywoluje niepokoj i rzuca cien na rzetelnosc osob odpowiedzialnych za kierowanie gmina.Nadal uwazam ze przeprowadzenie konkursu na dyrektora gimnazjum bylo sluszne"Koniec cytatu.Trudno pisze to co jezyk podpowiada,w spoleczenstwie gminy Bardo nie ma niepokoju co do wyniku w nadchodzacych wyborach ten niepokuj bedzie w osobie zeganskieg,co do rzetelnosci wspomne tylko sprawe rozwiazania umowy o prace z byla Dyrektor Centrum Promocji za niepodporzadkowanie sie zaprzestania krytykowania nawiedzonego burmistrza Zabkowic.Wierze ze rzetelnoscia mieszkancy gminy Bardo wykarza sie 21.listopada 2010 roku co bedzie jednoczesnie zaprzestaniem tej klamliwej propagandzie uprawianej przez zeganskiego.Krzywda ludzka nie zna slowa nie pamietam.Pan Majkut cale szczescie sie nie poddal i jest nadzieja ze final sprawy bedzie rowniez faktem dokonanym co do dalszej kariery publicznej zeganskiego,co w I pierwszym postepowaniu w tej sprawie SAD APELACYJY mocno wyartykulowal ze w tym ze postepowaniu obrona Pana Majkuta zostala z powodow stronniczosci postepowania sadu I instancji w calosci pominieta.Nie znam przypadku aby lerzacego czlowieka tylu ludzi jednoczesnie "kopalo" a zeganski jest tym co ta sytuacje swiadomie zapoczatkowal bo zasada moj czlowiek na moim stanowisku jest zeganskiemu znana jak jego nazwisko lansowana osoba przez jego towarzyszy Szewczykow cieszy sie stanowiskiem okupionego krzywda ludzkiego nieszczescia,o witku andrzeju to tylko lekko wspomne,a takie zmiany lansowal zeganski w czsie kampani wyborczej 4 lata temu

 • 2010-10-30 15:12:25

  gość: ~kordian

  Kampania wyborcza p.Cal za publiczne pieniądze w biuletynie jest niezgodna z obowiązującym prawem. ALE NIE W MIEŚCIE CUDÓW !!!!

 • 2010-10-31 08:05:06

  gość: ~andrzej

  Informuje zainteresowane osoby ze w Sadzie w Zabkowicach dnia 17 listopada 2010 roku o godz.9.00 odbedzie sie kolejna rozprawa w sprawie "Mjkut Story" Zycze przyjemnych wrazen tym wszystkim uczestnikom tego postepowania aby co po niektorym podpobne wrazenia towarzyszyly 21 listopada w czasie wyborow samorzadowych.Niewierzacy w "Miasto Cudow" mieszkaniec Barda od 49 lat,ale wierzacy w polski wymiar sprawiedliwosci dlatego z wielkoa przyjemnoscia udam w tym do do Zabkowic do czego namawiam wszystkich chetnych wstep wolny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 2010-11-05 10:51:49

  gość: ~Danuta mieszkanka Barda

  Panie burmistrzu czy oprócz kolorowego biuletynu w którym Pan się tylko chwali i promuje swoją zastępczynię do wojewodztwa ,pochwali się pan swoim konkretnym programem,jak to zrobili niektórzy np.na stronie http://www.alternatywa.bardo.info.pl/znalazłam program kandydata P.Lipińskiego w którym dość szczegółowo przedstawia swoją wizję i pomysł na rozwój naszej gminy.

 • 2010-11-05 18:26:31

  gość: ~kordian

  Podobno przygotowywany jest kalendarz na 2011r z zamieszczonymi zdjęciami największych inwestycji w powojennej historii Barda, a zrealizowanych przez Burmistrza tylko w ostatniej czteroletniej kadencji.

 • 2010-11-05 20:31:20

  gość: ~Don Kichot

  A cóz ty sie Kordianie tak nadymasz,wielka mi rzecz kalendarz,drukowany,cieszmy sie,ze tylko taki,co by było gdyby na ten przykład naszemu Majestatowi,przysnił sie kalendarz kamienny Azteków,wyobraz sobie Kordianie olbrzymi kamień o średnicy 3,5 metra i ważacy 24 tony.Dzis do obejrzenia w Mexico City,módlmy się aby naszego Panującego tam nie poniosło jak np.do Watykanu.A ,ze sny on swoje raczy na nasz koszt realizować to widać,spójrz mamy Brodway,ano mamy,drogę niczym Via Appa do cmentarza wiodąca z pieknym przystankiem niczym grobowiec bogatego Rzymianina takze mamy,Colloseum w Przyłeku jest ,jest.Daj więc spokój z tym kalendarzem,bo jeszcze Majestat zec hce nam piramide Chopsasa zafundowac.A diós

 • 2010-11-06 07:32:11

  gość: ~kordian

  To byla ironia Kichot - nie załapaleś?

 • 2010-11-06 11:32:51

  gość: ~Don Kichot

  A i owszem Kordianie ja załapałem,obawiam sie jednak czy obydwaj aby przypadkiem nie zasialiśmy w głowie naszego Miłosciwie Panującego,jakiegoś szatanskiego pomysłu,w myśl uświęconej przez Jego Wysokośc Straznika Wiary i Klucznika od Złotych Wrót"chcesz to masz".W Cudownym Miescie pomysły są realizowane tak jak w greckiej mitologii,one wyskakuja wprost z głowy Zeusa.Obysmy tak obydwaj zdrowi byli!A diós.

 • 2010-11-07 23:19:26

  gość: ~andrzej

  Pani Danuto prosze nie wywolyac u zeganskiego nowego pomyslu na "klamliwa propagende"bo a nóż w glowie mu zaswita i wszystkie portale spolecznosciowe beda ta jego propaganda sukcesu obwieszczywac nam jak to wspaniale w miescie cudow dzieki jego dokonaniom mieszkancom Barda zyje sie wspaniale,Mieszkanicom Barda zyje sie wspaniele ale co poniektorym,bo jak Pani zapyta Pana Majkuta,Pania Piwowarska,Pana Krawczyka,Pana Skrzyniarz /nauczyciel/ to odpowiedza jednoznacznie czyimi decyzjami zostali postawieni w sytuacji takiej w jakiej obecnie sie znajduja.Pewnie ze decyzja bezposrednio w/w osoby poza Panem Majkutem nie dokanal sam zeganski ale swoja osoba uwiarygadnial jej uprowomocnienie a ktore to decyzje wykonywala wierna jak "pies" obecnie sprawujaca funkcje publiczna faworyzowana osoba przez naszego wlodarza w drugim konkursie na stanowisko dyrektora gimnazjum.Bedzie mial nowy burmistrz ciezki orzech do zgryzienia jak te wszystkie zadziorne konflikty zlagodzic,pogodzic,po prostu w ludzki sposob rozwiazac.Juz dzisiaj nowemu Burmistrzowi wspolczuje ale jednoczesnie zycze dobrej i przede wszystkim zyczliwej wspolpracy na lini Burmistrz - Obywatel z uwzglednieniem podstawowej zasady poszanowania godnosci ludzkiej w pelnym tego slowa znaczeni o czym o zeganski od samego poczatku swojego urzedowania omijal ta podstawowa zasade szrokim lukiem czego przykladem jest na sprawa Pana Majkuta.A tak na koniec dlaczego jeden Komitetow Wyborczych nosi nazwe "Majkut Story" czy prawo autorskie nie zostalo naruszona bo z tego co kojarze to prawo dziedziczy autorka pani grazyna cal osoba nieprzypadkowa, czyzby kolejna rozpraw przed sadem sie szykuje tyle tylko ze z gruntu prawa autorskiego a nie prawa karnego,"Andrzej"nie wywoluj wilka z lasu bo urzad dosc ze jest pod kreska finansowa to kolejna rozprawa ten jego stan poglebi.Zycze pozytywnych wrazen w nadchodzacych wyborach ale zanim one nastapia bedzie rozgrzewka w srode w Sadzie Rejonowym Zabkowicach Wydzial Karny w ktorej to rozgrzewce z wielka przyjemnosci bede uczestniczyl jako zainteresowany jej efektami.

 • 2010-11-09 14:21:26

  gość: ~bardzianka

  Rozumiem, że ten wpis pochodzi od kandydatki na radną, która była na rozprawie, skoroi jest tak dobrze zorientowana. Jeżeli dobrze by Pani słuchała, to wiedziałaby, że to prokurator koniecznie chciał ponownie przesłuchać Panią kurator i dlatego sprawę przełożono. Do pozostałych wpisów nie będę się odnosić, bo to nienawistny bełkot, taki sam, jak "na górze" - wojna polsko-polska

 • 2010-11-09 15:32:53

  gość: ~Don Kichot

  Jesli juz chcesz Bardzianko oswiecac "ciemny lud"to pisz prawde do końca,n ie tylko nieobecnośc swiadka Pani Kurator była powodem odroczenia rozprawy.a co do "nienawistnego bełkotu",to uwazasz ,że na tym forum tylko pochwalne peany pod adresem Mściwie Nam Panującego są jedynymi dopuszczalnymi postami?.To nie kto inny jak Twój idol zasaiadający na ławie oskarżonych wnioskował przed sadem o poddanie Kazimierza Majkuta badaniom psychiatrycznym,to mało wam było,tej waszej sitwie pozbawic człowieka pracy,to chc ieliscie zrobic go jeszcze wariatem?Zaiste prawdziwa chrzescijanska miłosc bliżniego i pokora przez was przemawia.Piszę "wam",bo z tresci Twego Bardzianko wpisu wnioskuje ,że jesteś,fanką naszego Złotoustego,kazdemu wolno kochac,prawda?Tylko nie żądaj abyśmy wszyscy,bezkrytycznie i cielęcym podziwem i uwielbieniem patrzyli w boskie oblicze Twojego idola.Jesli juz Majestat zapragnął być osobą publiczną,to wiedzieć powinien,że bedzie publicznie poddany osądowi i krytyce.Za to bierze niemałe pieniadze.wracając do rozprawy,była ona publiczna,otwarta wszystkich,mogłas i Ty tam byc,wówczas nie powtarzałabyś bezkrytycznie nie sprawdzonych informacji.Młyny sprawiedliwości mielą powoli,sądy sa niezawisłe,nikt tu publicznie Twojego idola jeszcze nie skazał,możesz i Ty i on wierzyc w niewinnośc.Pożyjemy zobaczymy.Skoro Ty jednak twierdzisz,że Msciwie nam Panujący w tej sprawie działał cały czas zgodnie z prawem,to jak wytłumaczysz fakt,że Kazimierz Majkut prawomocnym wyrokiem został uznany dyrektorem Gimnazjum do roku 2012 .Drugim prawomocnym wyrokiem uznano ,że nadal jest pracownikiem Gimnazjum,jako nauczyciel,ta wasza sitwa.majac na usługach renomowana kancelarie prawną nawet przyzwoic ie zgodnie z prawem nie potrafi wywalic z roboty niechcianego pracownika.A co bedziesz mówić i pisac jak przyjdzie nam podatnikom płacic odszkodowanie Majkutowi,droge ma niestety do roszczeń finansowych wobec gminy otwartą.To tyle w nienanawistnym bełkocie.A diós

 • 2010-11-14 17:21:05

  gość: ~gość

  Już tylko trzy dni zostało do kolejnej rozprawy w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl , na której, na ławie oskarżonych zasiądzie obecny burmistrz Barda K. Żegański, kandytat na burmistrza na następną kadencję.

 • 2010-11-19 15:44:18

  gość: ~Jan P

  Coś cicho pan krzysztof siedzi i nie ma komentarza do sprawy z środy

 • 2010-11-25 17:31:01

  gość: ~Andrzej

  Cicho bylo bo stroma zostala zablokowana w tygodniu wyborczym przez administratora aby wszyscy rozsadnie myslacy na temat zeganskiego nie sprawiali mu zaklopotania psychicznego przed niedzielnymi wyboramii.Coz "dyktator" decyzyjny zostal przez popeline propagandowa wybrany burmistrzem na kolejna kadencje.Nie wiem jak to skomentowac bo wynik musze uszanowac zyje w kraju gdzie wiekszosc ma decydujacy glos w takich sprawach ale zyje nadzieja ze 17 grudnia w Sadzie Rejonowym w Zabkowicach Sl.odbedzie sie kolejna rozprawa w sprawie Majkut Story jak ona sie zakonczy to poinformuje na tym forum osoby zainteresowane.Powracajac do sprawy z 17 listopada to ze strony zeganskiego zasada ktora UB /Urzad Bezpieczenstwa/ stosowal wobec zwyklych obywateli z jego strony miala miejsce i zastanawiam sie gdzie ten czlowiek przechodzil szkolenie w tym zakresie aby do tego typu metod sie odwolywac Andrzej BIELSKI czemu nie grzmisz czemu nie uswiadamiasz to spoleczenstwo o wartosciach zeganskiego tak jak to czyniles przeszlo 10 lat temu.

 • 2010-11-30 00:52:29

  gość: ~andrzej

  Właśnie ukazał się nowy biuletyn gminy Bardo.
  Zawarte w nim dokonania burmistrza w czasie czteroletniej kadencji są imponujące.
  Takiego burmistrza Bardo potrzebuje.

 • 2010-11-30 11:07:19

  gość: ~jj

  Z takim podejściem do ludzi nadaje się na następcę Fidela.

 • 2010-12-15 11:45:19

  gość: ~Andrzej

  Przeglądając "uroczystości" z zaprzysiężenia zeganskiego nie widzę tego "entuzjastycznego" tłumu ktory dal pieczec 21 listopada 2010 roku.Kiedy bedac w 2006 roku na podobnej uroczystosci nie można bylo drzwi "domknac" tylu "naiwnych" brało udział.Ja po 4 latach nabrałem madrosci względem zeganskiego i mysile ze wiekszosc "naiwnych" z przed 4 lat podobnego jak ja "olśnienia" doznało.Domysilam sie ze "cenzura" zeganskiego rowniez ta strone przeglada to korzystajac dedykuje nowo/staremu burmistrzowi ten utwor dla opamietania aby ten "bardecki kraj" byl w jego dzialaniu tym obszarem nad ktorym nastepne pokolenia beda tworzyc ku pamieci zeganskiego tak wzruszające teksty utworow/pod warunkiem ze wymiar sprawiedliwosci nie pozwoli zeganskiemu "otumaniac" tego spoleczenstwa/. http://www.youtube.com/watch?v=RBB2WSgUEYs&feature=related

 • 2010-12-15 11:55:31

  gość: ~Andrzej

  PANIE JANKU PIETRZAK jeśli popełniłem błąd to proszę o wybaczenie nie miałem zlej woli ale przesłanie PAŃSKIEGO utworu jest głębokie w treści głębokie w przemyśleniach a tego staremu/nowemu burmistrzowi zeganskiemu w ostatnich latach w pewnych decyzjach jak np.sprawa Pana Majkuta,Pani E.Żylińskiej itp zdecydowanie zabrakło.

 • 2010-12-21 19:31:01

  gość: ~niezorientowany

  i co tam było w sądzie 17 grudnia bo nie wiem. I jakoś cicho nikt nie pisze...

 • 2010-12-21 20:02:19

  gość: ~Don Kichot

  Rozprawa została odroczona do 17 stycznia następnego roku,podobno nie stawil się kluczowy świadek ,jakaś wazna persona z Kuratorium,to juz trzeci unik,co tez tym razem obrona wymyśli?Chcieli pewnie dobrze a zafundowali niezla traume Panujacemu przez święta,sylwestra i Nowy Rok.A przy okazji:Sąd Pracy w Zabkowicach wyrokiem z dnia 30 listopada 2o10 r.orzekł ze przy zwalnianiu Majkuta z funkcji dyrektora Gimnazjum organ prowadzacy czyli Gmina a w jej imieniu Wysoki Majestat załamal wszelkie normy prawne i zasądzilł odszkodowanie,ponoc juz przelane na konto Majkuta.A potem biadolą,że na krede w szkole zabrakło.A diós

 • 2010-12-21 20:35:54

  gość: ~kordian

  No to może nowa Komisja Rewizyjna ustali kto jest temu winny i wyciągnie konsekwencje w stosunku do winnych uszczuplenia gminnych ( gimnazjalnych ) finansów.

 • 2010-12-22 15:51:16

  gość: ~Andrzej

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Darek Prostko jeśli odwagi nikt mu nie utnie.a jak się orientuje to Pryncypał Zeganski odważnych torpeduje,możne odpowie na tym forum i wskaże odpowiedzialnych za straty gimnazjum ,chociaż ja za Pana Darka mogę to uczynić bo sprawa jest jasna jak "slonice" Mistrz Propagandy Sukcesu Król Bardzkich Gór nie mylić z Królem Karpat z byłym dyktatorem Rumuńskim Nicolae Ca....scu Zeganski Krzysztof i jego wierna poddana Sladowska Lucyna koniec kropka.Tak Zeganiski Krzysztofie kłamstwa prowadza tylko w jeden kierunek w "szambo" polityczne które śmierdzi jak "ludzkie glowno" które z czasem przestaje śmierdzieć kiedy matka natura mówi dość. Czarne chmury zaczynają zataczać nad "królem bardzkich gór".

 • 2010-12-23 21:06:59

  gość: ~kordian

  Podobno beztroskie wydawanie błędnych decyzji przez urzędników administracji się już skończyło. Każdy może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje decyzje. Burmistrz chyba też, zgadza się p.Prostko?

 • 2011-01-05 16:10:43

  gość: ~Andrzej

  Na 18 stycznia Sad wyznaczył kolejne posiedzenie przeciwko Królowi Bardzkich Gór,dzień jest nieprzypadkowy gdyż równo rok temu tj 18 stycznia Sad orzekł wyrok który brzmiał dla Króla Bardzkich Gór wyjątkowo korzystny i wierze ze po roku wyrok będzie również wyjątkowo ale sprawiedliwy na korzyść Pana Majkuta. Z drugiej beczki PANIE KOLIŃSKI będę wnioskował do Rady Miasta o przyznaniu PANU tytułu Honorowego Obywatela Miasta Barda za całokształt Pańskiej działalności na rzecz uświadamiania Bardzkiego społeczeństwa co do "zasług" Króla Bardzkich Gór.

 • 2011-01-05 17:53:37

  gość: ~gość

  A p. Cal dalej "wisi" na słupach ogłoszeniowych Barda.
  KOMITETY WYBORCZE MAJĄ 30 DNI NA POSPRZĄTANIE PO SOBIE PROPAGANDY WYBORCZEJ.
  Ciekawe czy burmistrz Żegański ukaże komitet wyborczy swojej zastępczyni?
  A może mieszkańcy, którzy głosowali na "Złotoustego" w czynie społecznym to zrobią?

 • 2011-01-05 23:40:28

  gość: ~Ewa-Kopacz

  Czytając grudniowe wydanie "Echa" pryncypał zeganski będąc na zaprzysiężeniu Orzeszka na burmistrza Ząbkowic życzył Orzeszkowi podobnej chwili za 4 lata,dając mu jasno do zrozumienia ze on jako świeżo upieczony nowy/stary burmistrz przeszkoli go z metod jakie trzeba użyć aby społeczeństwo miasta i gminy Ząbkowic dało się nabrać tak jak to bardzkie .Społeczeństwo miasta i gminy Ząbkowice ma w sobie wartość której zabrakło społeczeństwu bardzkiemu ,czego efektem jest wynik wyborczy i odsuniecie Kotowicza od wszelkiej myśli sprawowania urzędu Burmistrza.Moim zdaniem ogromna w tym zasługa Pani Tkaczonek która na lamach lokalnej prasy "punktowała" Kotowicza,a jednocześnie uświadamiała społeczeństwo. Mamy dzięki charyzmie i odwadze w naszym społeczeństwie takie osoby jak Pani Tkaczonek tj.Pan Kuliński, Pan Hrakalo.Ja chciałabym podziękować Panom za odwagę i życzyć tej wytrwałości w Nowym Roku aby pryncypał zeganski nie budował "świata cudów" a liczył się ze świadomością tego społeczeństwa na każdym kroku.Czynicie Panowie dalej swoja słuszna powinność,nie patrząc na te marnoty które was obrażają, bo kłamstwo zeganskiego i despota idą w kierunku samozagłady o czym w niedługim już czasie się przekonamy.

 • 2011-01-06 16:41:05

  gość: ~gość

  Ciekawe kto obejmie teraz urząd viceburmistrza Barda?
  Koło fortuny już się toczy...na kogo wypadnie na tego bęc

 • 2011-01-11 11:53:54

  gość: ~Andrzej

  W najnowszym tygodniku "Nie" jest artykuł z którego można wycztac o "bohaterskich" wyczynach burmistrza Jarocina który w ostatnich wyborach został wybrany, ale wymiar sprawiedliwości pokazał swoja moc i owo wybrany burmistrz sprawował funkcje burmistrza przez 12 dni co jest swoistym rekordem, ale jednocześnie pośmiewiskiem.zeganski Król Bardzkich Gór rekordu z pewnością nie pobije ale pośmiewiskiem z pewnością możne równać się z byłym burmistrzem Jarocina,pod warunkiem ze ząbkowicki Sad orzekając wyrok nie będzie ślepy na dowody sformułowane i udowodnione przez prokuraturę przeciwko zeganskiemu.Zakładając ze Sad w Ząbkowicach nie bedzie slepy dziekuje Panu Majkutowi za ta nierowna ale wygrana walke i zycze szybkiego powrotu do normalnosci ktora pozbawil Pana despota "Krol Bardzkich Gor" zeganski

 • 2011-01-11 18:32:16

  gość: ~gość

  A to nie Ty Andrzej zbierałeś po Bardzie podpisy mieszkańców popierające P.Śladowską na dyrektora Gimnazjum? Skąd ta przemiana? Cud?

 • 2011-01-12 21:09:11

  gość: ~Obserwator

  Andrzeju!Zmieniasz skórę jak kameleon.To ty byłeś pracownikiem u p.Śladowskiej w Przyłęku,byłeś pierwszym podcierusem a teraz się mścisz bo nie dostałeś pracy w nowej szkole!. Mścisz się również na burmistrzu bo może coś ci obiecał i nie dotrzymał słowa? Jeśli chodzi o poziom szkoły za Majkuta a teraz za Śladowskiej to najlepiej moglibyśmy się wypowiedzieć my rodzice. Różnica jak czarne i białe!Pan "gość" ma rację.Ten nibycud to zwykłe prymitywne myślenie!Wracając jeszcze do Niby "minister zdrowia"niech zejdzie na ziemię , bo to tylko pielęgniarka i wszyscy wiedzą,że najlepiej co jej wychodzi to wulgarny język i obrażanie ludzi!

 • 2011-01-13 12:40:04

  gość: ~Andrzej

  Zostałem wywołany do "tablicy" wiec jako odpowiedzialny "uczeń" odpowiadam z wiedzy która nabyłem w ostatnim okresie mego życia,szkoly zycia, mam tu na myśli ostatnie 5 lat i po dzień dzisiejszy." Chce również zaznaczyć ze bliżej jest mi do szkoły "aktorskiej" bardzkiej niż do szkoły "aktorskiej" strzegomskiej z której wywodzi się Śladowska."Obserwator" podciurus.... bez komentarz,mimo rozumowania tego określenia ale nie pasującego do mojej osoby "wazeliniarzy" z toba na czele staram sie nie dopuszczać w zasięg mojej reki. Żeby nie obrażać cie praz kolejny ale ty to napisałeś ze rozróżniasz tylko kolor czarny i bialy jeśli chodzi o ocene Sladowskiej.Zeby cokolwiek napisac na temat kolorów "Sladowskiej" nie mozna byc daltonista,podciurusem.Nie słyszałem aby za kadencji Majkuta doszlo do aresztowania ucznia bardzkiego gimnazjum,nie sluszalem w czasie kadencji Majkuta aby uczen w gimnazjum o wyrazinej niepelnosprawnosci zostal w brutalny sposób potraktowany przez wspoluczniow.Nie sluszalem aby za kadencji Majkuta pracownica obslugi siedzac na lawce w korytarzu szkolnym na słuch schodzącej osoby w osobie dyrektor Sladowskie chowała sie jak "szczur" po "norach.Jak masz odrobine wrazliwosci jako czlowiek i patrzacy na drugiego czlowieka z poszanowaniem jego godnosci bez wzgledu na jego pozycje spoleczna i materialna to zrozumiales moje slowa jak nie "glupich" nie sieja sami sie rodza.A zeby tak optymistycznie zakonczyc ten tekst tak napisze:Dziekuje Pani,Pani Sladowska za to ze dzieki Pani i Pani Mezowi mialem ta przyjemnosc przez ostatnie 5 lat pracy zawodowej pracowac w szkole w nieistniejacej juz szkole w Przyleku ale przede wszystkim chce podzienkowac tym wszystkim uczniom tej szkoly,Rodzicom Tych uczniw,bo Oni byli dla mnie "Dyrektorami",tak widzialem swoja role swoja prace w tamtym okresie, gdzie niekiedy nie patrzac na "kolory" Pani Dyrektor

 • 2011-01-13 13:20:43

  gość: ~Andrzej

  Nie będę się odnosił do Zegarskiego bo zdążyłem już go poznać po jego "owocach" gorzkich w smaku.A wyżej napisane teksty pod jego adresem przez moja osobę na pewno w mojej ocenie się nie zaktualizowały.

 • 2011-01-13 13:47:58

  gość: ~gość

  Nie takimi jak Ty ( bez obrazy ) żegański potrafi skutecznie manipulować.
  Zawsze ma przy sobie "balast", który w razie swojego zagrożenia poświęca w myśl zasady "nie szkoda róż gdy płonie las". Balast oczywiście podlega okresowej wymianie w zależności od potrzeb.

 • 2011-01-13 17:05:17

  gość: ~Andrzej

  Zasada manipulowania ludźmi jest zasada która stosują ludzie zakompleksi o wyrazistych cechach wewnętrznych które skrycie są przez te osoby ukrywane.Nie bez znaczenia napisałem w wyżej napisanym tekście o szkole "aktorskiej".Jak każda rola grana codziennie po pewnym czasie staje się dla tych ludzi "rola" nudna i wtedy wychodzi cale aktorstwo tych zakompleksionych ludzi."Zeganski" mimo ze chodziliśmy to tej samej "szkoły aktorskiej" jest tego fantastycznym przykładem,śmiem twierdzić ze doskonalił dodatkowo swój warsztat "aktorski" w okolicach Strzegomia,i stad ta zrozumiałość jadąc w "tandemie" z miłośniczka wszelkiego sportu kolarskiego Sadowska,gdzie maja na przeszkodzie do pokonania nie mały odcinek,trudny odcinek który "wspaniale" określiła autorka zapoczątkowanego artykułu pod tytułem "Majkut Story" Pani Cal.Tak się właśnie tworzą w okolicach Barda trasy "rowerowe",bardzo niebezpieczne,na cale szczęście po tych trasach "rowerowych" nie jest mi dane w tym towarzystwie jeździć mimo ze brałem odział w jednym z etapów który prze zemnie określany był jako "etap"zebrania rodziców,na którym to zebraniu na cale moje szczęście nie uczestniczyła jedna z osób która zgłosiła oprócz Pani Śladowskiej i Pana Majkuta chęć ubiegania sie o stanowisko Dyrektora Gimnazjum.Drugie moje szczęście to te ze moglem bezpośrednio przeprosi Pana Majkuta za to ze w tej jeździe" rowerowej" byl na straconej pozycji,zanim zostałem zdyskwalifikowany przez "tandem" zeganski-saladowska.I trzecie moje szczescie ze wyscig jeszcze sie na sie nie skończył bo koncowy etap zostal wyznaczony przez niezależnego sędziego w Zabkowicach Sl,na dzien 18 stycznia.

 • 2011-01-13 18:08:25

  gość: ~Don Kichot

  W temacie zmiany frontu przez Pana Andrzeja:tylko krowa nie zmienia pogladów,a Pan Andrzej jako żywo krowy nijak nie przypomina.Co zaś do naszej Sorbony z Przyłęku,otóż jestem po kilku swiezych rozmowach z rodzicami gimnazjalistów i nie jest tam tak znowu rożowo,czy czarno i biało.Miało to byc Gimnazjum bez przemocy,integracyjne przyjazne dzieciom niepełnosprawnym mam więc pytanie czy jest prawdą,że jeden z niepełnosprawnych uczników na skutek głupich zabaw rówieśników doznał skomplikownaych złamań obydwu nóg,gdzie byli wowczas nauczyciele?najłatwiej teraz zawlec do Sądu Dla Nieletnich obydwu sprawców,a podobno takie zabawy z wózkiem inwalidzkim trwały od dłuższego czasu,ci dwaj chłopcy mieli po prostu pecha ,że to im sie przytrafiło,pytam więc c zy tylko uczniowie odpowiadają za bezpieczenstwo w szkole.To prawda,ze młodzież bywa krnąbna i trudna,naljepiej o tym jak sie zachowuje opowiedział rodzicom podczas jednego z zebrań ksiadz katecheta.Wstyd powtarzać.Ale to chyba rolą równiez szkoły jest wychowanie młodego człowieka.Czy jest prawdą,ze w jednej z klas trójka uczniów potrafi zdezorganizować całą prace dydaktyczną i póki co szkoła nie ma na to sposobu?Czy jest prawdą,ze grono nauczycielskie jest podzielone na trzy wrogie sobie obozy a stan ten ma bezposrednie przełozenie na zachowanie uczniów?Czy to prawda,ze na trzy toalety dostepne dla uczniów dwie są nieczynne z niewiadomych lub wiadomych powodów?czy jest prawdą,ze winda bardzo czesto ulega awarii a monitoring nie spełnia swoich zadań?Czy jest prawdą,że z kanalizacji wydziela sie fetor,a sciany w nowym przecież budynku są zawilgocone?Tak tylko pytam.Na koniec co do poziomu naucznia,skoro jest tak wysoki to dlaczego syn jednej z nauczycielek aby podołac wyzwaniom w szkole średniej musi brać od matki dodatkowe lekcje?Czyżby był uczniem wyjatkowo odpornym na wiedzę?A diós

 • 2011-01-13 19:40:45

  gość: ~gość

  Don, wszystko pięknie, ale swój post powinieneś zamieścić w temacie "Gimnazjum w Przyłęku" gdzie wywołują Cię do tablicy. A tak na marginesie to na forum jest kilka ciekawych wątków o Bardzie bardzo proszę o swoje komentarze do nich -lubię czytać jak piszesz. I może przy okazji otworzą się oczy ślepym a głusi usłyszą głos wołającego na puszczy. Hej!

 • 2011-01-13 20:54:58

  gość: ~Don Kichot

  Bóg Wam zapłac Drogi Gosciu za dobre słowo.Aleć jestem w takiej oto sytuacji no wprost jak mawiala Donna Nelly Rokita w rozkroku,jak w tej bajce o zwierzętach,pewnie znasz ale przypomnę:Lew król wszelkiego stworzenia zwołal zbiórke wszystkich zwierząt i rozkazał:ładne przejdą na prawą stronę,mądre zas na lewą.Wszystkie zwierzęta wykonały bez szemrania rozkaz Krola,jedna żaba stoi na srodku polany,jak ten słup soli,czy żona Lota.Znieciepliwiony Lew ruga żabę:-A ty co określ,śię,nuże przechodż na którąś stronę.Zaba na to:przeciez się n ie rozdwoję.A już na poważnie,zawitam i w tamte strony forum.Pozdrawiam.A diós

 • 2011-01-14 00:34:14

  gość: ~Drogi Przyjacielu

  Zauważyłem mnóstwo Twoich wypowiedzi- opowieści i ogóle udzielania się na forum.
  Nie neguje tego i też nie pochwalam za bardzo pewnych cześć Twych zacnych wypowiedzi. tak dzisiaj przeglądając ten watek zauważyłem jedna ważną rzecz...
  Jesteś odważny i potrafisz mierzyć zamiar na Los, a może podsunę Ci pomysł napisania scenariusza - książki- opowieści na której bazowałbym z realizacją filmu. Po tym wszytkom być może nawet film i Księga Barda miałaby ciekawe zainteresowanie. Wszak już dawno nie piszą a powinni prowadzić taka pozycję tutaj. To co wszystko widzimy jest naprawdę ciekawe. Co ty na to?
  Pan Burmistrz i wiele osób byliby bohaterami powieści, bo jak już nadmienili aktorstwo ponoć fajnie im wychodzi. Jak sztukę aktorską opanowali to nie będzie chyba problemu z zagraniem poszczególnych ról i scen.
  A tak to jest naprawdę bardzo dziwna sytuacja. On Chce wygrać i On chce wygrać, to może jak dwóch chce wygrać to powinien być ktoś po środku .

 • 2011-01-14 08:08:22

  gość: ~gość

  Mam propozycję na tytuł tej farsy - "BARDOwyje"

 • 2011-01-15 00:26:38

  gość: ~Burmistrz

  "BARDOwyje" po wpisach nie tylko wyje ale mądrzeje czyja w tym zasługa;naturalnego podziału w tej społeczności.Skoro taki wyraźny podział to cóż czynić: życzyć wszystkim z prawa ,lewa dobrego biesiadowania trochę alkoholu i problemy same się rozminują.A nie przypadkowo napisałem alkohol, bo z doświadczenia własnego wiem ze przy tym napoju udało mi się z burmistrzem wiele tematów pomyślnie załatwić.I tego życzę wszystkim autorom wyżej napisanych postów.Tylko,czy w Bardo z tego tytułu nie zabraknie alkoholu bo burmistrz ma "możliwości",widocznie chodzi co niedziela do kościoła i modli się do Boga o zdrowie,zazdroszczę mu, ze go Bóg wysłuchuje, ja ma z tym problem widocznie inny Bóg

 • 2011-01-15 08:37:42

  gość: ~Jan

  Odbieram to jako nakłanianie mieszkańców do spożywania alkoholu z burmistrzem w celu osiągnięcia osobistych korzyści. A jeżeli to, co piszesz o swoich "kontaktach" z burmistrzem jest prawdą , to tym co głosowali na obecnego burmistrza pozostaje tylko wycie ....z zawodu

 • 2011-01-15 12:53:43

  gość: ~Don Kichot

  A kto stawiał?Tak tylko pytam,ponieważ zacny Sołtys Kierdziołek(starsi pamiętają kto zacz) powiadał:Cie choroba,a nas w Clapkowicach to Jantek Maciascyk pedział co wypić pół litra za swoje pieniądze to potrafi każdy idiota.Pozdrawiam.A diós

 • 2011-01-15 16:30:02

  gość: ~obywatelka

  Po neonie na urzędzie ,,wesołych świąt" widać,że świętowanie trwa...(nawet nad treścią tego napisu nie było komu się zastanowić-czy nie bardziej świeży byłby np.,,do siego roku"-można by było go świecić o wiele dłużej),ale schody są zarąbiaste i ten taras wyżej, aż się prosi o cykliczne przemówienia złotoustego...

 • 2011-01-17 08:36:42

  gość: ~gość

  18-01-2011 Rozprawa !!!!!!!

 • 2011-01-17 18:19:34

  gość: ~gość

  NIESTETY ODROCZONA

 • 2011-01-17 22:49:10

  gość: ~pejo

  termin przesunięto na 9 02 2011 [ środa] godz 10

 • 2011-01-18 08:34:28

  gość: ~Jan

  Może Rada zdąży do tego czasu podnieść uposazenie burmistrza. Bo wyrok może być różny, a skazanemu to tak jakoś głupio pensję podwyższać.

 • 2011-01-18 11:37:40

  gość: ~gość

  już ma najwyższą więc nie mają mu z czego podnieść

 • 2011-01-18 11:38:14

  gość: ~gość

  ma taką wypłatę jak marszałek województwa

 • 2011-01-18 15:47:16

  gość: ~Ewa-Kopacz

  Prosze nie planowac za Rade Miasta oni wiedza jakie plany maja realizowac narazie stan finansow naszej gminy " poglebili",wykonujac "rozkaz" pryncypala jak jeden " maz "a wydawalo misie ze w Nowej Radzie sa odwazniejsi mieszkancy gminy i realnie beda stanowic tzw.opozycje i budowac wizerunek Rady ktora bedzie reprezantantem mieszkancow .Po tej decycji poglebienia zaczynaja bydz reprezentantem ale "kultu" jednostki brawo Pryncypal Zeganski tak szybko owinac sobie Rade to tylko Ty potrawisz a mowia jaki Burmistrz taka Rada.Obym sie mylil.Nadzieja "Matka".......Odnosnie sprawy co ma wisiec to nie utonie. Procenta odszkodowawcze licza sie od dnia podjetej decyzji przez pruncypala Pan Majkut moze spac spokojnie pryncypalowi czas niepokoju i stresu wydluzyl sie o kolejne tygodnie

 • 2011-01-19 09:53:03

  gość: ~Jan

  Każdy odpowie za swoje czyny, jak nie przed sądem ludzkim , to napewno na ostatecznym. Bądźmy tego świadomi, kierując swoimi poczynianiami na ziemi.

 • 2011-01-24 22:55:57

  gość: ~Burmistrz

  Czytajac relacje z bardzkich tras rowerowych ktore opisal Pan Andrzej,zadaje sobie pytanie skad Pan Andrzej Witek wiedzial pare lat wstecz ze na tych trasach czy etapach beda podejmowane krzywdzace decyzje odnosinie losow ludzi jak np.sprawa Zeganski-Majkut,i nie poparl jako Radny Powiatu dwie kadencje wstecz ,aby Starostwo projektu budowy tras rowerowych nie wspolfinansowalo.Gratuluje Panie Andrzeju Witek wyczucia tematu w tamtym czsie i uchronienia Pana Majkuta od losu jaki mu dane jest teraz przezywac.To sie nazywa "patrijotyczna postawa" Radnego Rady Powiatu,Czlonaka Zarzdu tegoz powiatu Pana Andrzeja Witka.

 • 2011-01-25 14:58:45

  gość: ~Andrzej

  Strona www.bardo.pl autor tekstu i sprawozdania Pan D.Bienko w jakze cieply mily sposob, jakze zyczliwy ze "lza" w oku sie kreci obwieszcza nam to co obwieszcza podczas IV Sesji Rady Miasta.Przegladam ta strone regularnie i nie moge sobie przypomniec czy podobne uroczystosci towarzyszyly podczas pozegnania Pana Majkuta kiedy przestal pelnic funkcje Dyrektora Bardzkiego Gimnazjum ;czy jest ktos w stanie przypomniec mi na ktorej Sesji poprzedniej kadencji ta "uroczystosc" miala miejsce.Bede bardzo wdzieczny.Pozdrawiam.Dla pierwszego ktory rozwikla te "zagadke"ufundowalem nagrode" rzeczowa.

 • 2011-01-25 20:41:20

  gość: ~Jan

  Gdy po raz pierwszy usłyszałem , że burmistrz Barda chce dobra gminy i mieszkańców, natychmiast swoje dobra schowałem w bezpiecznym miejscu, o dobra gminy nikt niestety nie zadbał nawet świstak co zawija i zawija

 • 2011-02-07 10:55:33

  gość: ~Ewa-Kopacz

  9 lutego o godzinie 10 w sali Sadu Rejonowego w Zabkowicach Sl odbedzie sie posiedzenie Sadu w sprawie karnej gdzie na lawie dla oskarzonych zasiada inz.Krzysztof Zeganski Burmistrz Miasta i Gminy Bardo.Tworca "Miasta Cudow".Pozdrawiam

 • 2011-02-07 18:41:06

  gość: ~Papuga

  Pewnikiem sprawę ponownie odroczą, ktoś zachoruje, ktoś nie dojedzie... "Papugi" załatwią co trzeba i BARDZKI CUDOTFURCA będzie z ulgą oddychał.

 • 2011-02-08 13:49:11

  gość: ~Optymista

  "Krzysiu Wielki Krzysiu Drogi" Sąd dla ciebie jest ubogi,wladza twoja nieskonczona idż w buraki to jest droga która zawsze pokonujesz kiedy Bardo ruinujesz, naród twój, Bardo twoje dokąd zmierzasz sam odpowiedz bo poddani chca dziś wiedzieć jaka przyszlość im szykujesz kiedy Sąd w powiecie zruinujesz bo "papuga" dobrze wie ze koncówka zbliża sie.Pozdrawiam

 • 2011-02-08 15:03:50

  gość: ~Patriota

  "Papuga" o koncówce nawet nie myśli "Krzyś" dojna " "krowa" błaka się po całym Bardzie aby dojść do "sprawiedliwości" kosztem Nas podatnikow.Tylko Majkut będzie z tej "mleczarni" najbardziej.............życze Panu Majkutowi radosci z jutrzejszego dnia.

 • 2011-02-08 20:54:29

  gość: ~Papuga

  Oby słowa wasze i optymizm się ziściły, jednakże drogi do "Tej Sprawiedliwości" chyba jeszcze bardziej kręte i zawiłe, od tych do Pacanowa.

 • 2011-02-09 16:06:08

  gość: ~ytkuu

  hahaha znowu sprawa odroczona, nie ma co w Polsce Prawa jest najlepsze na swiecie

 • 2011-02-09 16:16:14

  gość: ~bardzianka

  Pewnie będą odraczać aż się kadencja burmistrzowi skończy, to już nawet nie jest śmieszne

 • 2011-03-02 11:43:09

  gość: ~Andrzej

  Kolejna wokanda osk.Zeganskiego 11.03.2011 może tym razem nastapi finał.

 • 2011-03-02 18:51:41

  gość: ~Ciekawy!

  A kiedy twoja wokanda? bądz łaskaw nas poinformować!Mam nadzieję,że juz niedługo

 • 2011-03-02 19:18:08

  gość: ~Andrzej

  Ależ oczywiście "armaty" Króla nad Królami już odpaliły, strzały jak na razie nie trafiają celu bo strzelec to "marnota" od wszystkiego czego sie nie dotknie.I po to jest między innymi to forum aby jego "mam talent" po raz kolejny przedstawiać.Pozdrawiam.

 • 2011-03-02 19:34:07

  gość: ~Andrzej

  Lubię DŻEM na śniadanie,obiad,podwieczorek,kolacje, myśle ze PAN MAJKUT ma podebne upodobania , płęta tego utworu bedzie uwieczniona dnia 11 marca, czego w wymiarze czysto ludzkim tego PANU,PANIEhttp://www.youtube.com/watch?v=mvbULnQDxkM MAJKUT ŻYCZĘ.Pozdrawiam

 • 2011-03-02 21:20:33

  gość: ~PaPuga

  Taki duży, a taki naiwny!!! Orkiesrtra w/s Majkut /Żegański będzie grać dłużej niz ta WOŚP J. Owsiaka. Zakładam, że MNP Złotousty Krzysztof poświęci wiele gminnych środków, by jak najdłużej uchodzić za najbarziej prawego i nieomylnego.

 • 2011-03-02 22:13:17

  gość: ~mieszkanka Barda

  I tu się gościu~`PaPuga zgadzam się z Tobą -on zrobi wszystko i za kazdą cenę aby tym co go krytykują udowodnić ,że jest super menadżerem, super burmistrzem, prawym człowiekiem , dobrym mężem itd itd...Pomaga mu w tym wynajęta Kancelaria Prawna a P.Masztalerz celem uhonorowania został nawet naszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej w ZWIK Nowa Ruda. Młyny sprawiedliwości wprawdzie mielą wolno lecz trzeba mieć nadzieję, że w końcu wyjdzie cała prawda na wierzch i przekonają się co poniektórzy jaki to wspaniały człowiek.

 • 2011-03-02 22:20:05

  gość: ~Don Kichot

  Do końca świata i jeden dziień dłużej.Już Renomowana Kancelaria Prawna(RKP)wie gdzie są frukta w naszej kremlowskiej spizarni.Jego Carska Wysokość Boski Imperator Car Batiuszka ma zapewniony na lat cztery opas przy gminnym korycie,no to trzeba by byc idiotą , a nie wytrawnym sądowym papugą aby przestać, procesować,apelować.kasowac,procesowac i apelować.Znając nasze sądy,one są nie niezawisłe one są po prostu nieobliczalne,to wróżę tej Majkut Story jeszcze lat kilka w odcinkach.Zatem frukta obfite .Pozdrawiam.A diós

 • 2011-03-11 20:05:19

  gość: ~PaPuga

  Dziś 11. marca 2011 r. i kolejna data sądowej batalii Majkut kontra Złotousty K.Ż. Burmistrz M i G Bardo. Pora wieczorna i jak mawia w EKO Radiu red. A. Zalewski początek zapiątku, czyli weekendu, a wiec myślę że Złotousty Pan z okazji zapwene kolejnego odroczenia sprawy "grzmotnął w gałę".

 • 2011-03-12 14:50:57

  gość: ~lala

  ale was boli - a tyle było prorokowania, jak to burmistrz przegra wybory!!! - kiedyś udusicie się we własnym jadzie, mali biedni ludzie co nie dopuszczacie myśli, że ktoś może lepiej od was potrafi, albo wie, albo umie - zazdrośni, zawistni, zgorzkniali, bez polotu i pomysłu na własne życie - bo łatwiej się babrać w cudzym życiu niż zapanować nad własnym
  czy komuś z was chciało się sprawdzić fakty, czy upajacie się tylko swoją chorą zazdrością, plotką i wyobraźnią?
  tacy niewinni, porządni i wspaniali - dlaczego nie jesteście radnymi? burmistrzami? dyrektorami? - za duża odpowiedzialność? ludzie by was opluwali, tylko za to, że tam siedzicie? - bo ludzie tacy są... na szczęście nie wszyscy
  ciekawe czym wy możecie się pochwalić - jakie macie sukcesy - co dobrego zrobiliście dla innych??? - ktoś odpowie???

 • 2011-03-12 15:47:10

  gość: ~obserwator-prowakator

  Lala nie nadymaj sie tak.Jak dotąd to nikt się w zyciu prywatnym twego idola nie babrał i nie wypominał mu zbyt dużej aktywnosci pewnego organu umiejscowionego u ssaków na podbrzuszu,a pamietają co poniektórzy jego dokonania.Jak sie zachciało być burmistrzem ,przecież nie jest na tej posadzie z łapanki,to ty Lalo i cała burmistrzowa familio przyjmjicie do swojego pustostanu po rozumie,że jesteście pod specjalnym nadzorem opinii społecznej,czy to się wam podoba czy nie.I coś ci sie musiało porypać w tym pustostanie,to nie od piszących na forum masz wymagać,jakichs sukcesów czy czynienia dobra,im za to nie płacą w przeciwienstwie do radnych,przewodniczącej ,burmistrzowi i jego świcie.I ogólnie to możesz nas pocałować w d.Nie pozdrawiam

 • 2011-03-12 20:12:11

  gość: ~lala

  mam o ludziach trochę lepsze zdanie - każdego stać na coś dobrego - nie zależnie od tego czy sprząta, uczy, kopie rowy, leczy ludzi czy zarządza firmą - do pielęgnowania własnych talentów, osiągania sukcesów są powołani wszyscy nie tylko ci, którym się za to płaci;
  współczuję takiej nienawiści do wszystkiego!

 • 2011-03-12 20:24:11

  gość: ~XL

  Mądre słowa obyś je wprowadziła w czyn , szanując każdego i z osobna.

 • 2011-03-12 20:56:50

  gość: ~gość

  popieram opinię "gość lala". Opozycjoniści są zawiedzeni,że społeczeństwo Barda ich nie wybrało na radnych, tylko nie przyjmują do siebie, że stało się tak dlatego, że bardzo dobrze zna ich przeszłość, która nie wróżyła dobrze dla Gminy. Ich szczucie i sobaczenie wywodzi się z ich komunistycznych ideii. A teraz ile się muszą nabiegać po Gminie i tych fotek narobić żeby znów jakiś donosik spreparować i wysmarować za pieniążki artykulik do prasy . Jakby mieli dwie dietki do emeryturek to siedzieliby w ciepłych kapciuszkach i zacierali rączki przed komisją lub sesją.

 • 2011-03-16 11:51:47

  gość: ~Andrzej

  Bądż realista i oceniaj te wpisy jako forum ścierania sie rożnych myśli,ocen i nie sięgaj po coś co jest nieodwracalną już historią.Bo gdyby twoje słowa miały przełożemie na codzienność to takie osoby jak P.Anklewicz czy P.Kardaś byłyby tam jak ty myślisz a są w innej rzeczywistości i na całe ich szczęście.Wybory czy do Rady czy na Burmistrza przez bardzka-gminną społeczność nie do końca są wyborem racjonalnym.Domyślam sie kogo masz na myśli pisząc "tych fotek" ale nie jesteś obiektywny, nie widziałem twoich wpisów co do "fotek" propagandowych naszego MNP Króla na Królami,który za to pieniądze bierze,i to bardzo grube.Szanuję twoję myślenie w tym temacie ale bądż bardziej bardzianinem z krwi i kości niż jakimś płytkim podciurusen czy wazeliniarzem,nie obrażajac Cię oczywiście.Pozdrawiam

 • 2011-03-16 21:42:39

  gość: ~Don Kichot

  Niech będzie Pochwalony,Drogi Gosciu.Zaprawde nie masz większej radości dla tak nędznego skryby jak ja ,dowiedziec się ,ze a jakże teksty jego są czytane.No bo przecież je czytasz nieprawdaż?Wiem wiem,z obrzydzeniem i ze wstrętem,boć to przeciez nic jeno szczucie i sobaczenie wywodzące się z komunistycznych idei.Ale rozumiem,słuzba nie drużba,jak Car Batiuszka swoim Ukazem ustanowił na Kremlu Urząd Spraw Tajemnych i Wasz Wasza Wielmożnośc Naczelnikiem uczynił,zatem czyncie swoja powinność,a pierwszą i najważniejszą to strzec dobrego imienia Mściwie Nam Panującego i odpór należyty dać o każdej porze dnia nocy wszelakim na tę Cześc zamachom czy niecnym zamiarom.A swoją droga dziw nad dziwy ,jakież Wy Wasza Wielmożność Naczelniku Urzędu Spraw Tajemnych,macie bystre oko,no wprost sokole, mało, orle,Wy w mig po przeczytaniu kilku słów już wiecie :autor to komuch,niereformowalny,odporny na wiedzę i propagande sukcesu i za cholere w jednym chórze śpiewać z całym carskim dworem i opryczniną nie będzie,a do tego pewnie łez goryczy tyle wylanych za utraconymi dietami,że aż górskie strumienie jesienią wystapiły z brzegów.I Wy to wszystko Gospodin Naczelnik swoim bystrym okiem wychwyciliście.Zaprawdę,co za wspaniałe oddane,wierne i czujne kadry posiada nasz Boski Majestat,i Wy Gospodin Naczelnik swoja postawą kłam zadaliście,plotkom i oszerstwom,w naszym Cud Grodzie przez ludzi nikczemnych rozpowszechnianym,jakoby jedynie dobrze wychodziło na Kremlu bojarom,dworzanom,opryczninie i z przeproszeniem Naczelnikom puszczanie złego powietrza pod szubami .Wybaczcie Gospodin Naczelnik,ze przejdę jednak do Osoby,no jak by nie patrzeć ważniejszej od Was(Was tez nie zaniedbam spoko),a do Msciwie Nam Panujacego Cara Batiuszki,ulubienca diecezjalnych fluorescencji,miejscowego Padre i Wyadomej Rozgłosni ,wzorowego chrześcijanina,Pierwszego Całownika spracowanych dłoni B16.Zdawać by się mogło no wprost SANTO SUBITO, a przynajmniej kandydat na tę posade w następnej kolejności a w najgorszym wypadku bodaj maleńki ołtarzyk ku czci Dostojnej Osoby,by lud poddany miał gdzie swe modły i żale zanieść.Po cóz ja tak przynudzam z tymi chrześcijańskimi cnotami Naszego Boskiego Imperatora,przeciez wszyscy i tak wiedzą i widzą i przypominac im nie trzeba,kto w każda niedzielę w nabożeństwie uczestniczy i kto na zakończenie ślubowania jako burmistrz Cud Grodu dodał był znamienne „Tak mi dopomóz Bóg”.A ja tylko nudzę o tym dlatego że człek ów depozytariusz tylu Boskich talentów i tylu cnót mógł zostać w tak okrutny niesprawiedliwy sposób potraktowany przez zwykły,ludzki ziemski sąd,wprawdzie Sąd Okręgowy w Swidnicy ale przecież nie Boski,a takich mężow stanu jak nasz Car Batiuszka,to władna jest tylko osądzać historia i czasami Bóg.Mam oto przed sobą gramotę owego Sądu,wyrok zapadł 14 marca a wiec świeżutki,w sprawie z powództwa Kazimierza Majkuta przeciwko,upraszczając prawny wywód,Msciwie Nam Panującemu,o przywrócenie Każimierza Majkuta do pracy na stanowisku Dyrektora Publicznego Gimnazjum im Janusza Kusocinskiego w Bardzie.Wcześniej bo 9 sierpnia 2010 r.ten sam Sąd Okręgowy w Swidnicy orzekł i wyrok ten jest prawomocny ,że Kazimierz Majkut zatrudnionu jest na stanowisku Dyrektora wspomnianego gimnazjum w Bardzie od dnia 01 września 2008 r.do dnia 31 sierpnia 2012 r.Sąd wyrokiem z dnia 15 bm.po pierwsze zasądził na rzecz Kazimierza Majkuta od Gimnazjum w Bardzie kwote 2 400 zł,tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem odwołanie z funkcji dyrektora Gimnazjum.po drugie wyłącznie kierując się dobrem szkolnej społecznośći nie przywrócił Kazimierza Majkuta na stanowisko dyrektora.A oto fragmenty uzasadnienia wyroku…..zaistniała sytuacja w wyniku,której na tym stanowisku(Dyrektora)zatrudnione były w szkole jednocześnie dwie osoby powstała na wskutek BEZPRAWNYCH działań organu prowadzącego tą placówkę oświatową(Burmistrza Miasta i Gminy Bardo) ,działania te polegały bowiem na niezgodnym z prawem unieważnieniu zarządzeniem z dnia 19 czerwca 2007 r. konkursu na stanowsko dyrektora gimnazjum,bezprawnym powierzeniu Kazimierzowi Majkutowi z tej przyczyny stanowiska dyrektora gimnazjum tylko na okres jednego roku(zamiast lat pięciu),a następnie pomimo nie wyjaśnionej sytuacji prawnej,podjęciu decyzji o przeprowadzeniu ponownego konkursu na stanowisko dyrektora w tej placówce.Bezprawność postępowania organu prowadzącego gimnazjum(Burmistrza MiG) potwierdziły Sady I i I instancji istały się one prawomocne.Zważyć należy również,iż Burmistrz Miasta i Gminy Bardo pomimo niejasnej sytuacji prawnej Kazimierza M ajkuta,a wywolanej owego Burmistrza działaniami,a także pomimo prowadzonego postępowania sądowego w zakresie ustalenia okresu zatrudnienia powoda na stanowisku dyrektora i jego pism w tym przedmiocie nie,wstrzymał uruchomionej w tak zwanym miedzyczsie ponownej procedury konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Bardzie.W tym stanie rzeczy uzasadnione jest stwierdzenie,iż do sytuacji polegającej na pełnieniu funkcji dyrektora pozwanego zakładu pracy przez dwie osoby doszło nie na wskutek orzeczeń sądowych,ale w efekcie BEZPRAWNYCH działań Burmistrza MiG Bardo,czego tenże organ zdaje się nie dostrzegać?/…../Biorąc zatem pod rozwagę przedstawione jak wyżej okolicznośći,sad uznał ,ze odwołanie Kazimierza Majkuta z funkcji dyrektora Gimnazjum w Bardzie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bardo buło BEZPRAWNE I NIEUZASADNIONE.
  Tyle uzasadnienia Sadu. Jak uważacie Gospodin Naczelnik Urzędu Spraw Tajemnych,czy nie najwyższy już czas i z tych sądów wymieść komuchów ,no przecież nie może być , by tak Prawego i Sprawiedliwego Boskiego Pomazańca potraktować jak jakiegoś nie przymierzając burmistrza byle mieściny ,co nie daj Boze.Amen.A diós

 • 2011-03-17 00:23:25

  gość: ~aga

  te 2400zł to burmistrz ze swojej prywatnej kieszeni powinien zapłacic, dlaczego my podatnicy mamy ponosic koszty jego prywatnych gierek?

 • 2011-03-17 15:21:51

  gość: ~Don Kichot

  Szanowna Ago.Zabawa przednia,dopiero przed nami 11 marca br.ruszył proces przed Sądem Okręgowym w Swidnicy o odszkodowanie za nieuzasadnione i ,bezprawne zwolnienie z funkcji Dyrektora Gimnazjum w Bardzie Kazimierza Majkuta,gdybyz to tylko na szurnięciu z posady dyrektorskiej gminno-miejskiej sitwie wystarczyło,a gdzież im było ciągle mało,po pierwszym sukcesie,ograniczyli Majkutowi jako nauczycielowi liczbę godzin a i te tak mu przykroli,że ni dojść ni dojechać,na koniec zabrakło dla niego zupełnie etatu.To,ze wszystkie te przyjemnośći lubianego przez młodziez dyrektora i pedagoga serwowala sitwa przy milczącej a pewnie i aprobującej postawie,przepraszam za wyrażenie:ciała pedagogicznego to tylko przez wzgląd dla historycznej dokładności wspominam.Chyba bardziej obłudnej i zakłamanej grupy zawodowej trudno by było się doszukac.Prawdziwa pokomunistyczna skamienielina,w kwestii pensum,urlopów wakacji,ze o wynikach nauczania nie wspomnę.a już największym grzechem rzeczonego Dyrektora Majkuta,była jego próba poszukiwania sprawiedliwości w sądach,no nie tego to już Nasz Mściwie Panujacy Car Batiuszka,płazem nie mógł puścic,On po pierwsze Sam uchwalił SUDIEBNIK-kodeks cara,a po drugie w trybie alarmowym na zagrożony odcinek skierował RKP (Renomowaną Kancelarie Prawną).A w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej Boski Imperator ze łzami w oczach prosił aby tej sprawy nie wykorzystywać,co i owszem konkurenci uczynili,tylko hunwejbini i oprycznina związana z Kremlem za nic miała dzentelmenską ugodę i nuże maić płoty drzewa i mury sprokurowanymi paszkwilami.A co sam Boski: a no na pytanie na Jego stronie internetowej zadane w dn.09.11.2010 r.;kto odpowiada za uszczuplenie kasy gimnazjum na kwotę blisko 2 tys zł z tytułu zwrotu kosztów procesu dl a Pana Majkuta?Odpowiedz Naszego Bajarza Ludowego,przy którym sam Mistrz Sabała wymięka :…To Pan Majkut naraził Gminę i szkołę na straty choćby przez to,że w najbardziej gorącym okresie inwestycyjnym z jego powodu całe godziny spędzaliśmy w sądzie i na przesłuchaniach.Warto dodać,ze wszystkie zakończone bądź toczące się procesy wszczął P.Majkut nie szkoła i nie gmina.Zaiste niezmierzone jest Boskie Miłosierdzie i Wyrozumiałośc dla Ciebie Królu Łgarzy.Mam tez ciekawostkę dla Gospodina Naczelnika z Urzędu Spraw Tajemnych na Kremlu,tak zatroskanego spadająca liczbą donosów na Boskiego Cara Batiuszkeę ( o robotę Wasza Wielmożnośc się troskasz?).otóż ta komusza opozycja jak już pisze na twego pryncypała to nie wstydzi i boji się pod pismem podpisac.No obyczaje opryczniny tu się róznią ,zapytana przez sąd w dniu 11 bm.na rozprawie karnej przeciwko a jakże Boskiemu,emerytowana już kurator oświaty:jaki był powód unieważnienia konkursu na dyrektora Gimnazjum w Bardzie,który wygrał K Majkut? ,odpowiedziała z rozbrajającą szczerościa ; anonimowy telefon podobno od rodzica. No to ja stary komuch,bezbożnik,heretyk antychryst i czego tylko dusza zapragnie,wole mieć doczynienia ze stypendystami Zakładów Karnych,bo tam jak ktoś grypsuje to grypsera,jak człowiek to człowiek.A nie jak u Orwella ;świnie spoglądały na człowieka,człowiek na świnie i znowu świnie na człowieka,w końcu nikt już nie wiedział kto jest kim.Aby zakończyc ten sadowy wątek dodam,ze suma roszczeń jakie złożył K Majkut przeciwko Miastu i Cudów opiewa na 200 000 zł,niech się tylko zakończy na połowie tej sumy to o wielu rzeczach w gimnazjum można będzie pomarzyć.Skoro już przy gimnazjum jesteśmy to jak to się stało,pod światłym Kierownictwem Nowej Dyrektor Namaszczonej przez samego Cara Batiuszkę,wyposażonym w najnowsze zdobycze techniki,te cuda wianki,tak przyjazne uczniom i noszące zaszyty tytuł integracyjnego,jednemu z niepełnosprawnych uczniów na skutek nadzwyczaj troskliwej opieki połamano obie nogi???? Zgoda to się może zdarzyć wszędzie ale to w Pani Gimnazjum się zdarzyło,to Pani Dyrektor na co dzień szermuje wzniosłymi cytatami z biografii patrona szkoły czyż nie?A to :„W wielkich zawodach wystąpiłem lecz biegu nie ukończyłem,ńie z własnej woli” .Niestety Kubo, w w życiowych zawodach udział wziąłeś i to nie Ty ich nie ukończyłeś,Ty Synku jesteś ciągle na bieżni, Ty nadal walczysz ,to zawodów nie ukończyli ci wszyscy ,którzy mienią się nauczycielami i wychowawcami ,którzy ciagle twierdzą,ze nauczyciel to nie zawód a powołanie i już tylko z tego własnie powodu oczekują od społeczeństwa specjalnego traktowania.Wy n ie tylko nie ukończyliście zawodów,wy po prostu egzamin z zachowania oblaliście.W obec takiej krzywdy dziecka,nie wystarczą zdawkowe słowa przeprosin ze strony szkoły czy władz zwierzchnich,chociaż i tego skąpiono .Czas najwyższy otoczyć tego tak dotkniętego przez los chłopca prawdziwą a nie udawana opieką.Dotychczasowa obserwacja zachowania Dyrekcji Gimnazjum a i samego Najwyższego Autorytetu wskazują ,że sprawę Kuby chce się szparko zamieść pod dywan.Stać Was Szanowna Władzo na kosztowne procesy,różne psu na budę zdające się akcje promocyjne tego zapyziałego Miasta Cudów ,to niech stać będzie na rzetelne zadośćuczynienie za wyrzadzoną dziecku krzywdę i narażenie na niewyobrażalne cierpienie. Ten apel kieruję do decydentów od zarządzania miejską kasą,musicie rozważyć w swoich portmonetkach przecież nie w sercach i sumieniach co się bardziej opłaci czy pośpieszyć teraz z rzetelną pomocą czy czekać na kolejne procesy sądowe czego wam w Wielkim Poście serdecznie życzę.A diós

 • 2011-03-17 17:12:48

  gość: ~Andrzej

  (this post was banned by administrator)

 • 2011-03-17 18:02:41

  leoni (admin)

  W swoich słowach nie wziął Pan tylko pod uwagę poprawności i regulaminu forum.

 • 2011-03-17 18:47:08

  gość: ~Andrzej

  Jeśli "administrator" poczuł się tekstem moim urażony to przepraszam.

 • 2011-03-17 20:46:13

  gość: ~Papuga

  Wreszcie po sporym okresie milczenia, "Walczący z witrakami" odezwał się, i to jak! Dzięki za tekst, w którym można znaleźć śladowe ilości nadziei , że istnieje sprawiedliwość. Marna jednak nadzieja, że sprawa zakończy się za panowania Nieomylnego, Złotoustego i NAJPIĘKNIEJSZEGGO BURMISTRZA w historii Barda- KRISTOORUSA Ż. Mając taką gwiazdę za dordcę u swego boku, jak Najbrdziej Wredną, Lodowatą,Małostkową i Wijącą Wianki istotą. Taki duet jest niezatapialny! Zagminne pieniądze.

 • 2011-03-17 19:20:32

  gość: ~Andrzej

  DZIĘKI,DZIĘKI ~Don Kichocie~administrator ,tekstów moich zgodnie z zasadą ogolnej poprawności,nie obublikował więc ironicznie:dziękuje bardzo panu żeganskiemu krzysztofowi że za pieniądze podatników spoleczności bardzko-gminnej przeprowadził igrzyska,wspaniałe igrzyska,wspaniałe igrzyska,wspaniałe igrzyska gdzie Sędzia głowny tych igrzysk Tomasz Fudalli wręczył diamentowy medał w postaci prawomocnego wyroku zwyciężcy wszystkich dyscyplin sportowych podczas trwania tych igrzysk utalentowanemu,kochającemu inaczej chrześcijaninowi,ministrantowi,znawcy od wszelkiej rzetelności,uczciwiści,klekania przed oltarzem i nie tylko mimo dokuczliwej dolegliwości,wspanialemu umysłowi,doborze wspólpracowników o wysokich kompetencjach np.grażyna cal,słabości do wszelkich grażyn,i dyscyplina kolejna mistrza na mistrzami w określeniu despotyzm bo nie ma sobie równych jestem przeogromnie dumny że ziemia bardza wydała nam tak wspaniago czlowieka gdzie pomniki juz czas zaczac mu stawiac ,o okazywaniu glebokiego szacunku w kazdej chwili okazywac co z wielka przyjemnocia czynie.Dziekuje ci krzysztofie jesteS wspanialy,kochany,cudowny jak twoje miasto,jarmarkowwaty jak twoj jarmark po prostu nie zasne dzisiejszego dnia bede o tobie myslal caly dzien cala noc caly dzien cala noc caly dzien cala noc caly dzien cala noc caly dzien cala noc caly dzien cala noc ca...................dobranoc

 • 2011-03-17 21:14:25

  gość: ~mieszkanka Barda

  No to teraz P.Andrzeju dałeś popis słowno-poetycki ku czci naszego " wielkiego"(ale tylko ze wzrostu) człowieka tzw.cara batiuszki.Myślę ,ze ten honorowy , znamienity i uczciwy człowiek zapłaci z własnej kieszeni za przegrane procesy.My mieszkańcy nie prosiliśmy go aby wszczynał, za nasze pieniądze ,nie kończące się bezsensowne procesy.Zresztą w jakiej sprawie i przeciwko komu? Przecież to wszystko woła o pomstę do nieba,bo jak może prawy chrześcijanin (takim się przynajmniej mianuje nasz wielki) w stosunku do drugiego człowieka być tak zawistnym i czynić jemu i jego rodzinie tyle krzywdy.Chłopie nikt Ci nie powiedział ,że trzeba przezyć to życie tak aby nikt przez nas nie płakał.Twierdzę ,że przez Ciebie i Twoje poczynania już niejedna łza poleciała.Już słyszę jak co poniektórzy mówią- każdy będzie odpowiadał za swoje czyny, tylko nikt z nas nie wie czy aby napewno?
  Don Kichocie odnośnie Twojego wpisu w temacie gimnazjum oraz personelu nauczycielskiego.Zawsze twierdziłam , że jest to jedna z najbardziej uprzywilijowanych
  grup społecznych.Karta Nauczyciela zapewnia im wiele przywilejów które ni jak mają się do obecnej szarej rzeczywistości.Poczynając od umowy o pracę, normy godzin pracy ,poprzez wolne dni od pracy (ferie,wakacje ,wszelkie uroczystości) jak również awanse w zależności od lat pracy(nauczyciel kontraktowy,mianowany,dyplomowany). Prosze to zestawić z propozycją zatrudnienia w innych zakładach pracy - umowa -zlecenie ,8-10godzin,swiątek piątek i niedziele, bez mozliwości urlopu i awansu. Wśród grona nauczycielskiego utarła się już taka zasada ,że nie ma godzin niepłatnych np.na rzecz pracy dodatkowej z uczniami.O co to to nie ,dzisiaj nie ma nic za darmo i nie jakieś tam wielkie słowa- ja tę pracę wykonuję z powołania bo to bardzo honorowy zawód. Tamte czasy już minęły i dlatego uważam ,że ta grupa zawodowa powinna być traktowana jak każdy normalny pracownik ,czyli na takich samych zasadach jak mówi KP.Dochodzą informacje,że rząd przymierza się do likwidacji Karty Nauczyciela wiem tylko ,że będzie to trudne(zresztą tak jak z Krusem) ale mam nadzieję ,że demografia przyspieszy ten proces i sama zweryfikuje te dysproporcje zawodowe.Trzymam kciuki za przyszłe przemiany :)

 • 2011-03-17 21:55:31

  gość: ~Do Mieszkanki

  A co z innymi świętymi krowami, jak górnicy, policjanci, wojskowi, KGHIM-owcy i ..., a dlaczego Ten Wszelkich Umysłów Posiadacz- K. Ż i Jego Wijąca Nie Tylko Wianki- Gr..C., doją z gminnego bidżetu taką kasę?! I jeszcze takie to i owo powie, że to za mało wobec ich wysiłków dla dobra gminy. Niech uważają, bo im przy tym wysiłku żyła jakowaś może pierdyknąć może, i wyjdzie na to, że wypadku przy pracy doznali!

 • 2011-03-18 10:43:20

  gość: ~Andrzej

  "Niestety Kubo,w życiowych Zawodach udział wziąłeś i to nie Ty ich nie ukoniczyłeś,Ty synku jesteś ciągle na bieżni,Ty nadal walczysz,to zawodów nie ukniczyli ci wszyscy,którzy mienią się nauczycielami i wychowawcami,którzy ciągle twierdzą,że nauczyciel to nie zawód a powołanie........."WIELKI DZIĘKI ~Don Kichocie~za poruszony temat.Pozwolę sobie na poprawny komentarz tak żeby administrator nie "poczuł "sie urażony o regulaminie nie wspomnę.Nawet ten regulamin i poprawność tego portalu jest tak stworzona aby chronić takie marnoty jak śladowska imie lucyna i jej pryncypał osk.zeganski imię kszysztof król bardzkich drzew kól bardzkich gór król bardzkiego śmietnika król bardzkich baranów król wszelkiej nad moralności,król nad wszelkiej wrażliwości ten temat nieszczęsiliwego zdarzenia w przyłękowskim gimnazjum traktowali tak jak przystaje na ludzi którym "kariera" zawodowa przycimiła umysła reakcyjne na tego typu zdarzenie.Jestem przekonany że gdyby ten temat dałby w "publikatorach" wynik glośny,/pożar mieszkania SZ.P.GĄTKOWEJ/ to byłaby to a jakże informacja "dnia".Temat KUBY to temat którym z ich punku widzenia nie wolno się publicznie zajmować,cisza cisza cisza cisza.Nie marnoty to wasz punkt widzenia,moj punkt widzenia,a mam prawo zabrać w tej sprawie głos bo wiem jakim kosztem w okresie kiedy KUBA był uczniem nieistniejącej już szkoły, ,mimo wielu własnych niekiedy trudności ,temu chłopakowi okazywałem ludzką bezgraniczną życzlliwość.Kiedy o tym nieszczęśliwym wypadu się dowiedziałem wierzyłem we wrażliwośćże śladowskiej jako dyrektora i ten temat ogarnie do tego stopnia że rodzice będą jej zachowaniem i postawą usatysfakcjoinowani jeśli chodzi o zrozumienia w kwesti ponoszonych kosztów leczenia i rehabilitacji KUBY.Ale się przeliczyłem.Los KUBY został "zamieciony pod dywan" zarówno w przyłękowskim gimnazjum jak i w gabinecie pryncypała śladowskiej."Bezpieczna szkoła" chyba dla schronienia takich marnot ludzkich uczuć jakie reprezentuje śladowska i od czsu do czasu wpadajacy po nauki z zakresu pogłębienia wiedzy z przedmiotu "marnota" "wzorowy uczeń osk.żegański".Nauczyciele podnieście swoja wartość nieutorsamiajcie sie z tym "dułetem".Rozumiem,wiem z własnego doświadczenia że sprzeciwienie się marnocie śladowskiej wiąrze się z jej mściwą reakcją,ale odwaga jest cechą ludzi którzy szanuja swoją godność.Niech los KUBY zwycięży w tym "biegu".Pozdrawiam,oczywiście nie marnoty.

 • 2011-03-18 15:24:31

  gość: ~Andrzej

  Dla tych nauczycieli którzy maja poczucie własnej słabości w walce z marnotą śladowską w przyłękowskim gimnazjum,coś co doda wiary że można to zło zwyciężyć,czysty krystaliczny przyklad postawy nauczyciela z krwi i kości, z gorszego co prawda okresu,ale warto przeczytać,gorąco polecam:http://podziemiezbrojne.blox.pl/2006/04/Kpt-Stanislaw-Sojczynski-Warszyc-1910-8211-1947.htmll.To jest przykład postawy nauczycielskiej w walce ze złem ludzkiego gatunku.

 • 2011-03-18 18:34:01

  gość: ~Leon

  Andrzeju ciężko pracujesz na swój następny wyrok. W końcu miarka się przebierze!

 • 2011-03-19 11:12:38

  gość: ~Andrzej

  Przestań "czytać" zacznij myśleć.Jak mogę cie poprość podpisuj sie innym "określeniem" imiennym bo mam szcunek do tego imienia,jest jeszcze wśrod mieszkańców miasta Barda powszechnie sznowana postać,uszanuj to imię,jak jeszcze potrawisz "myśleć".

 • 2011-03-19 12:37:03

  gość: ~gość

  (this post was banned by administrator)

 • 2011-03-19 12:38:38

  gość: ~gość

  (this post was banned by administrator)

 • 2011-03-31 14:06:09

  gość: ~Andrzej

  Co to znaczy niezależna prokuratura.Dobiega końca sprawa karna przeciwko osk.żegańskiemu,końcowe mowy formalnie zakończyły postępowanie karne.OgLoszenie wyroku 6.kwietnia 2011 br.Już dzisiaj dziekuję PANU MAJKUTOWYI że "wezwał" na pojedynek "moralny" człowieka pozbawionego wszelkiego "czynika" ludzkiego o kłamliwości i wredności w stosunku do ludzi mieszkańców naszej gminy nie wspomnę.DZIEKUJE PANIE MAJKUT.

 • 2011-04-02 21:39:31

  gość: ~gosc

  Panie Andrzeju a moze tak zbierze pan podpisy mieszkacow o przeprowadzenie referendum o odwolanie burmistrza - don kichot dostarczy atutow a pan przekona mieszkancow ma pan przeciez w tym wprawe

 • 2011-04-16 17:23:38

  gość: ~gość

  ostatnio dodany post

  Pozbawić batiuszkę władzy póki nie jest za późno, i rozwiązać TWA czytaj : towarzystwo wzajemnej adoracji bo inaczej wróble juz niedługo w Bardzie będą nawracać

REKLAMA