Express-Miejski.pl

Powiatowy Urząd Pracy: Trwają nabory na prace interwencyjne, staże oraz szkolenia dla bezrobotnych

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Trwa nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, staży, skierowań na szkolenia, a także na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza Pracodawców do składania wniosków na następujące formy wsparcia: prace interwencyjne, roboty publiczne oraz staż.

Powyższe formy wsparcia realizowane będą ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach „algorytmu".

Termin naboru wniosków – ciągły – do wyczerpania środków finansowych
Termin realizacji wniosków – 01.01.2021 roku – 31.12.2021 roku

PRACE INTERWENCYJNE [Więcej informacji + dokumenty do pobrania]:

Zasady organizacji prac interwencyjnych:

 •  Czas trwania prac interwencyjnych - 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Refundacja co miesiąc (przez 6 miesięcy) w kwocie: 1000,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Czas trwania prac interwencyjnych nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

Bliższych informacji udzielają:

 • Aleksandra Papińska - pokój nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 715; aleksandra.papinska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl
 • Renata Kądziołka - pokój nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 716; renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

ROBOTY PUBLICZNE [Więcej informacji + dokumenty do pobrania]:

Zapraszamy Organizatorów* robót publicznych do składania wniosków

Wysokość refundacji wynagrodzenia ustalona jest na kwotę 2300,00 złotych brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem otrzymania ww. środków finansowych jest uzyskanie wysokiego wskaźnika efektywności zatrudnienia osób bezrobotnych na poziomie nie niższym niż 90,0 proc.
Okres zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończonych robotach publicznych nie może być krótszy niż 30 dni w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu).

Czas trwania robót publicznych nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

Wnioski na wyżej wymienioną formę aktywizacji można składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).

*organizatorem robót publicznych może być: powiat – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gmina, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Bliższych informacji udzielają:

 • Aleksandra Papińska - pokój nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 715; - aleksandra.papinska@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl
 • Renata Kądziołka - pokój nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 716; - renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

STAŻ [Więcej informacji + dokumenty do pobrania]

Pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją stażu serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Zasady organizacji stażu:
I/ Czas trwania stażu dla osób bezrobotnych - do 6 miesięcy
II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat i deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż
3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu – umowa o pracę).

Bliższych informacji udzielają:

 • Jolanta Szyfer - pokój nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 715; jolanta.szyfer@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl
 • Renata Kądziołka - pokój nr 15 (I piętro) - tel. 74 8 166 716; renata.kadziolka@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza również nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytmu

Termin naboru wniosków: od 02.02.2021 roku do wyczerpania środków finansowych

Termin realizacji wniosków: od 02.02.2021 roku do 31.12.2021 roku

Wysokość posiadanych środków: 713.000,00 złotych

Liczba miejsc: 31

Refundacja kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy: 23.000,00 złotych

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne.

Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej: zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie tut. urzędu i filii.

Po uwzględnieniu wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany o  terminie zapoznania się z warunkami umowy i jej podpisaniu.

Bliższych informacji udzielają:

 • Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 748 166 717.
 • Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 748 166 717.

em24.pl

REKLAMA