Express-Miejski.pl

Powiatowy Urząd Pracy: Dotacja dla małych i mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż z dniem 1 lutego ruszył nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji w wysokości do 5 tys. złotych.

Jednorazowa dotacja przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych branżach na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  1. posiadają status mikroprzedsiebiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
  2. na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, zgodnymi z poniższą tabelką*,
  3. przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  4. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

 

Kod PKD

Nazwa klasyfikacji kodu wg CEIDG

1.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3.

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

4.

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

5.

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

6.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

7.

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

8.

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

9.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

10.

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

11.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

12.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

13.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

14.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

15.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

16.

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

17.

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

18.

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

19.

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

20.

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

21.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

22.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

23.

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

24.

79.12.Z

Działalność organizatorów turystycznych

25.

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

26.

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

28.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

29.

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

30.

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

31.

85.59.A

Nauka języków obcych

32.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

33.

86.10.Z1

W zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

34.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

35.

86.90.D

Działalność paramedyczna

36.

90.01 Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

37.

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

38.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

39.

91.02.Z

Działalność muzeów

40.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

41.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

42.

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

43.

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

44.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

45.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

46.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

47.

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

48.

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

 

Wnioski można składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz dotację na podstawie art. 15zze4 ww. ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można
przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinasowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 74 8 166 703 i 74 8 166 717.

em24.pl / PUP w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA