Express-Miejski.pl

Jesienią rozpocznie się nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w Gminie Ziębice

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

Ogłoszenie naboru wniosków na modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii nastąpi jesienią. Nabór poprzedzony będzie kampanią informacyjną.

Ogłoszenie naboru na modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii coraz bliżej. Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze. Ogłoszenie naboru będzie poprzedzone kampanią informacyjną i planowane jest, że nastąpi jesienią 2020 rBiorąc pod uwagę obligujące gminę terminy trwania naboru i oceny wniosków jest prognozowane, że wybór projektów do dofinansowania nastąpi na początku 2021 r.

Realizacja zadań i ponoszenie wydatków w ramach Programu możliwe będzie po wyborze projektu i podpisaniu umowy o powierzeniu grantu.

Kto może uzyskać dofinansowanie:

 • właściciele domu jednorodzinnego;
 • współwłaściciel domu lub mieszkania, po uzyskaniu zgody wszystkich współwłaścicieli oraz po przedłożeniu oświadczenia o wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności za realizację projektu, w tym, ewentualnych roszczeń z tytułu niewywiązania się z realizacji grantu;
 • właściciel mieszkania w domach wielorodzinnych;
 • najemca mieszkania w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu);
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można uzyskać dofinansowanie:
Element obowiązkowy - modernizacja systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

 • instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
 • instalację kotłów spalających biomasę lub
 • instalację kotłów spalających paliwa gazowe lub
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej.

Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE – mikroinstalacja (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii) o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację). Nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci energetycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, np. uzyskanej w miesiącach letnich z instalacji OZE).

Wartość dofinansowania:

Do 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych. Grant ma charakter refundacji czyli zwrotu poniesionych wydatków.

Elementy dodatkowe możliwe do sfinansowania pod warunkiem wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła:

 • uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową;
 • systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii;
 • instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki);
 • modernizacja kotłowni oraz prace związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne.

W ramach Projektu grantowego nie jest możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

 • dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła;
 • dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

Niezbędnym dokumentem do złożenia wniosku o dofinansowanie będzie uproszczony audyt energetyczny przygotowany zgodnie z metodologią Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. W sierpniu 2020 na stronie ziebice.pl zostanie ogłoszony nabór chętnych na wykonanie bezpłatnych audytów energetycznych. W ramach projektu możliwe będzie wykonanie 90 bezpłatnych audytów dla mieszkańców gminy Ziębice. Po wyczerpaniu tej puli kolejni chętni będą finansować audyt z własnych środków. Uwaga: audyt musi być sporządzony przez osobę uprawnioną i nie może to być osoba wnioskująca o grant (dotację) ani osoba tworząca gospodarstwo domowe z osobą wnioskującą o grant (dotację).

Gmina Ziębice opublikuje szczegółowe informacje wraz z ogłoszeniem o naborze. W czasie trwania projektu do dyspozycji będą także konsultanci w Urzędzie Gminy. Więcej informacji znajduje się stronie: ziebice.pl [KLIK] oraz można uzyskać pod numerem tel. 74 8 163 857.

em24.pl / Gmina Ziębice

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA